018-190/2005 Državni zbor RS

Številka: 018-190/05-35-1445

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine kot predsednika senata, članice mag. Metke Cerar in člana Francija Kodele kot članov senata v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka za storitev objave oglasa "Javna predstavitev mnenj o predlogu zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1, EPA 206-IV)", ki ga je vložilo podjetje Dnevnik časopisna družba d.d., Kopitarjeva 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Državni zbor Republike Slovenije, šubičeva 4, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.06.2005

ODLOČILA

1. Pritožba vlagatelja se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 05.05.2005 sprejel dokument št. 5051/5-05 "Predlog odredbodajalcu za izdajo naročilnice" za storitev objave predmetnega javnega naročila male vrednosti. V časopisu Delo je bila 09.05.2005 objavljena javna objava "Javna predstavitev mnenj o predlogu zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1)".

Vlagatelj je dne 09.05.2005 vložil "Zahtevo za pridobitev informacije javnega značaja" v katerem je naročnika pozval naj mu posreduje informacijo/dokumentacijo, ki jo je za oddajo javnega naročila male vrednosti predpisujeta Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 96/02, 2/04 in 10/04, v nadaljevanju ZJN-1) in ustrezni pravilnik Državnega zbora RS.

Naročnik je dne 30.05.2005 vlagatelju posredoval dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila male vrednosti in navedel, da pri izbiri časopisa kot merilo upoštevajo pokrivanje po največjem številu zainteresiranih članov cilje populacije, na podlagi podatkov o dosegu posameznega časopisa.

Vlagatelj je dne 02.06.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita, da le ta pri oblikovanju meril za izbiro izvajalca ni upošteval možnosti izbire na podlagi najnižje cene niti možnosti izbire ekonomsko najugodnejše ponudbe. Vlagatelj meni, da naročnikovo merilo pokrivanje časopisa po največjem številu zainteresiranih članov cilje populacije ne sledi zahtevi po ekonomičnosti in gospodarnosti.

Naročnik je s sklepom št. 044-01/95-1 z dne 14.06.2005 zahtevek za revizijo zavrgel kot prepoznega. Naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da je bil vlagatelj o naročnikovi odločitvi o oddaji javnega naročila male vrednosti dejansko obveščen dne 09. 05.2005, saj je istega dne vložil zahtevo za pridobitev informacije javnega značaja. Vlagatelj je po naročnikovem mnenju zahtevek za revizijo vložil po preteku desetih dni od seznanitve o oddaji javnega naročila, zato ga je naročnik zavrgel.

Vlagatelj je dne 17.06.2005 na Državno revizijsko komisijo poslal "Pritožbo zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo postopkov oddaje javnega naročila male vrednosti za storitev objave oglasa "Javna predstavitev mnenj o predlogu zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1, EPA 206-IV)", ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 20.06.2005.
V pritožbi zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo vlagatelj navaja, da naročnik napačno zaključuje, da je bil vlagatelj o oddaji javnega naročila male vrednosti dejansko obveščen z dnem objave v časopisu Delo (09.05.2005). Vlagatelj zatrjuje, da je bil z dne 09.05.2005 obveščen o sami storitvi, ne pa tudi o naravi njenega naročanja, za katero je vlagatelj zvedel šele z dnem prejema (31.05.2005) odgovora naročnika na zahtevo po pridobitvi informacije javnega značaja. Po vlagateljevemu mnenju, je naročnik neupravičeno zavrgel zahtevek za revizijo kot prepozen, saj je desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo pričel teči šele 31.05.2005, ko je bila vlagateljeva domneva, da je bila storitev objave v časniku Delo naročena v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, potrjena.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu male vrednosti ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Zahtevek za revizijo se skladno s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Skladno z določili drugega odstavka 13. člena ZRPJN se zahtevek za revizijo, ki je vložen prepozno, zavrže s sklepom. Navedeni desetdnevni rok predstavlja subjektivni rok, saj se le-ta prične teči od dneva prejema ali seznanitve o odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Po preteku desetih dni od prejema ali seznanitve z odločitvijo o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti ugasne pravica vložitve zahtevka za revizijo (prekluzivni rok).

Po vpogledu v dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti Državna revizijska komisija ugotavlja, da se je vlagatelj z dne 09.05.2005, ko je bila v časopisu Delo objavljena javna objava "Javna predstavitev mnenj o predlogu zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1, EPA 206-IV)" seznanil z izvedbo storitve predmetnega javnega naročila male vrednosti. Takšno ugotovitev potrjuje tudi dejstvo, da je vlagatelj tega dne (09.05.2005) reagiral na objavljeno javno objavo z "Zahtevo za pridobitev informacije javnega značaja", v kateri je zapisal svojo domnevo, da gre v predmetnem postopku za oddajo javnega naročila male vrednosti. Državna revizijska komisija na tem mestu opozarja, da rok za vložitev zahtevka za revizijo določata zakona, ki urejata področje javnih naročil, torej ZRPJN in ZJN-1, zato pridobitev informacije javnega značaja načeloma ne more imeti statusa dogodka, od katerega prične teči rok za vložitev zahtevka za revizijo. Drugačno stališče bi bilo mogoče zavzeti v primerih oddaje javnega naročila z bistveno drugačnim dejanskim stanjem (npr. sukcesivna naročila, vodenje dveh vzporednih ali zaporednih postopkov oddaje javnega naročila), v katerih bi bilo naročniku mogoče očitati namerno izogibanje povabilu določenega ponudnika, vlagatelju pa ne bi bilo moč očitati, da je bil z objavo o izvedbi postopka seznanjen tudi z njegovo naravo (odločitev Državne revizijske komisije v sklepu št. 018-209/04-24-1608 z dne 15.09.2004). Izhajajoč iz predhodno zapisanega, je potrebno vlagateljevo navedbo, da je pričel rok za vložitev zahtevka za revizijo teči z dnem prejema zahtevanih informacij javnega značaja, torej 31.05.2005, označiti kot neutemeljeno.

Državna revizijska komisija zaključuje, da gre šteti, da se je vlagatelj z dnem 09.05.2005 seznanil z izvedbo storitve objave predmetnega javnega naročila male vrednosti. Skladno z določbo 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, se v rok, če je rok določen v dnevih, ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan, je v predmetnem postopku oddaje naročila male vrednosti pričel rok teči z dne 10.05.2005 in se je iztekel na dan 20.05.2005. Glede na to, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil dne 02.06.2005, že po preteku desetdnevnega roka od seznanitve o dodelitvi naročila, je Državna revizijska komisija sledila ugotovitvam naročnika, da je zahtevek za revizijo skladno z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN prepozen in je pritožbo, z dne 17.06.2005, na temelju 2. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN kot neutemeljeno zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 27. 06.2005

dr. Aleksij Mužina, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Dnevnik časopisna družba d.d., Kopitarjeva 2, Ljubljana
- DELO časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana
- Državni zbor Republike Slovenije, šubičeva 4, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.