018-187/2005 Psihiatrična klinika Ljubljana

Številka: 018-187/05-31-1455

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice mag. Metke Cerar kot predsednice senata, predsednika dr. Aleksija Mužine kot člana senata in člana Francija Kodele kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za čiščenje prostorov, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje DIW SERVICE d.o.o., Puhova ulica 15, Maribor, ki ga zastopa odvetnica Milena Sevnik-Jakoš, Miklošičeva 26, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.06.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se kot nedovoljen zavrže.

2. Zahteva za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.01.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za čiščenje prostorov. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 6/05, z dne 21.01.2005, pod številko objave Ob-1581/05 ter v Uradnem listu Evropskih skupnosti, št. 14/2005, z dne 20.01.2005, pod št. objave 13292-2005.

Iz enotnega obrazca za vodenje zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 23.02.2005, je razvidno, da je naročnik prejel 3 pravočasne ponudbe. Naročnik je izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 24.02.2005, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje vlagatelja.

Ponudnik Cleaning d.o.o., Zvonarska 1, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ulica 12a, Ljubljana, je vložil zahtevek za revizijo, z dne 22.04.2005, kateremu je naročnik s sklepom, z dne 05.05.2005, delno ugodil in razveljavil obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 24.02.2005 ter odločil, da se povrnejo stroški postopka v višini 517.384,00 SIT. Na podlagi nadaljevanja postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 11.05.2005, je le-ta s sklepom, št. 018-151/05-31-1127, z dne 25.05.2005, zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo zavrgla ter odločila, da se ponudniku Cleaning d.o.o., Ljubljana povrne stroške revizijskega postopka v višini 617.384,00 SIT.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 13.05.2005, v katerem navaja, da je naročnik ravnal napačno, ko je s sklepom, z dne 05.05.2005, zahtevku za revizijo ponudnika Cleaning d.o.o., Ljubljana delno ugodil in razveljavil obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 24.02.2004. Vlagatelj navaja, da je naročnikov razlog, da ni sposoben utemeljiti zavrnitve zahtevka za revizijo ponudnika Cleaning d.o.o., Ljubljana, v nasprotju s 7. in 8. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju ZPP), naročnik pa je ravnal protipravno, ko je na podlagi nedokazanih trditev in izvedbe "dodatnega ugotovitvenega postopka", ki ga Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) ne predvideva, ugodil takšnemu zahtevku za revizijo.
Vlagatelj nadaljuje, da ZJN-1 ne predvideva, da bi naročnik po tem, ko je izdal odločitev o izbiri, ugotavljal dodatne dejstva glede sposobnosti izbranega ponudnika, saj je o tem že meritorno odločil. Naročnik ima glede na določila 53. in 54. člena ZJN-1 možnost od ponudnikov zahtevati, da pojasnijo svojo ponudbo oziroma da pojasnijo ponujeno ceno z vidika neobičajno nizke cene, vendar pa naročnik v predmetnem postopku ocenjevanja ponudb takšnih pojasnil ni zahteval in se mu je šele na podlagi nedokazanih trditev iz zahtevka za revizijo porodil dvom v pravilnost svoje odločitve. Vlagatelj navaja, da ga je naročnik sicer pozval, naj se izjasni glede vloženega zahtevka za revizijo, vendar tega poziva ni mogoče šteti za poziv po 53. ali 54. členu ZJN-1. Glede na dejstvo, da je naročnik izbral vlagateljevo ponudbo, njegova ponudbena cena pri naročniku očitno ni vzbudila dvoma v smislu določbe 53. člena ZJN-1. Vlagatelj dodaja, da je izvajalec storitev čiščenja pri številnih naročnikih, kjer izvaja čiščenje kvalitetno in strokovno, na dogovorjen način ter je ponujene storitve pripravljen opravljati za ponujeno ceno.
Vlagatelj predlaga, da se razveljavi sklep, z dne 05.05.2005, s katerim je naročnik razveljavil obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 24.02.2005.
Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, in sicer 3000 točk za sestavo zahtevka za revizijo, materialne stroške v višini 40 odvetniških točk, DDV ter 200.000,00 SIT za plačilo takse za revizijo.

Naročnik je s sklepom, z dne 13.06.2005, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen ter zavrnil njegovo zahtevo po povrnitvi stroškov. Naročnik navaja, da ni jasno, kako je vlagatelj izračunal ponudbeno ceno in kako bo za takšno ceno izvajal predmet javnega naročila skladno z razpisnimi zahtevami. Naročnik je ocenil navedbe ponudnika Cleaning d.o.o., Ljubljana za dovolj argumentirane, pri čemer je bila obrazložitev vlagatelja preskromna, hkrati pa ni odgovori na vse navedbe ponudnika Cleaning d.o.o., Ljubljana.
Naročnik tudi ni prepričan, da so ponudbe med seboj primerljive ter domneva, da so ponudniki svoje ponudbe pripravili ob upoštevanju različnih predpostavk, kar pomeni, da so posamezne ponudbe neustrezne oziroma je bila neustrezna razpisne dokumentacija. Naročnik dodaja, da pri odločanju o zahtevku za revizijo ponudnika Cleaning d.o.o., Ljubljana ni mogel z gotovostjo trditi, da ob upoštevanju navedb iz zahtevka za revizijo ne bi sprejel drugačne odločitve, saj so ostala določena odprta vprašanja, ki jih je naročnik dolžan razčistiti pred izdajo obvestila o oddaji naročila. Naročnik navaja, da vlagateljeve ponudbene cene ni ocenil za neobičajno nizko, vendarle pa na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Cleaning d.o.o., Ljubljana ugotovil, da obstojijo argumenti za ugotovitev, da gre za neobičajno nizko ceno, kar želi naročnik preveriti v postopku pred oddajo javnega naročila.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 15.06.2005, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila, čeprav ga navedbe ponudnika Cleaning d.o.o., Ljubljana niso prepričale, saj naročnik navaja, da za zavrnitev zahtevka za revizijo nima dovolj podatkov. Naročnik tako ni upošteval pravila dokaznega bremena, zaradi navedenega pa je odločitev o razveljavitvi obvestila o oddaji naročila protipravna, saj zanjo ni utemeljenih razlogov in s tem pravne podlage za razveljavitev obvestila o oddaji naročila.
Vlagatelj zahteva povračilo stroškov, in sicer 50 odvetniških točk za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka ter DDV.

Naročnik je z dopisom, z dne 16.06.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V skladu z določilom prvega odstavka 16. člena ZRPJN naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Gre za odločitev, sprejeto v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila v skladu z ZRPJN in zoper le-to ima vlagatelj zahtevka za revizijo možnost nadaljevanja postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo. Po tem, ko naročnik npr. delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila na način, da razveljavi obvestilo o oddaji javnega naročila, vrne postopek oddaje javnega naročila v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb, v kateri naročnik sprejme odločitev o oddaji javnega naročila, ki mora biti sprejeta v skladu z določili ZJN-1, ki urejajo oddajo naročila.

Po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb naročnik v skladu z določilom 76. člena ZJN-1 tako praviloma izbere najugodnejšo ponudbo, po tem, ko zavrne vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Naročnik se izjemoma lahko posluži tudi določil ZJN-1, ki dopuščajo možnost zaključka postopka brez izbire najugodnejšega ponudnika, vendar pa mora v takšnem primeru opraviti nekatera formalna ravnanja (drugi odstavek 25. člena ZJN-1 oziroma 77. člen ZJN-1). Po sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila (iz katere izhaja da je naročnik izbral najugodnejšega ponudnika bodisi izbranega ponudnika iz objektivno utemeljenih razlogov izrecno ni izbral) lahko vsak izmed ponudnikov uveljavlja pravno varstvo v skladu z določili ZRPJN.

Kot izhaja iz predmetnega postopka, je naročnik zahtevku za revizijo ponudnika Cleaning d.o.o., Ljubljana delno ugodil na način, da je razveljavil obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 24.02.2005. Naročnik je torej sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, zoper katero je lahko uveljavljal pravno varstvo zgolj ponudnik Cleaning d.o.o., Ljubljana, ostali ponudniki pa bodo pravno varstvo lahko uveljavljali šele po tem, ko bo naročnik, skladno z določili ZJN-1, sprejel odločitev v postopku oddaje javnega naročila. Ko bo torej naročnik odločil o oddaji javnega naročila in izdal obvestilo o oddaji javnega naročila oziroma drugo odločitev v postopku oddaje javnega naročila, vlagatelj pa bo z takšno odločitvijo naročnika na pravnorelevanten način seznanjen, bo lahko uveljavljal pravno varstvo, skladno z določilom prvega odstavka 12. člena ZRPJN. V tej fazi postopka oddaje javnega naročila, ko takšna odločitev naročnika še ni bila sprejeta, pa je izpodbijanje zakonitosti odločitve o zahtevku za revizijo ponudnika Cleaning d.o.o., Ljubljana nedovoljeno, zato je potrebno vlagateljev zahtevek za revizijo, v skladu z določilom tretjega odstavka 343. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju ZPP), ki se glede na določilo petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporablja v postopkih revizije, zavreči.

Državna revizijska komisija še dodaja, da je pravni pouk v sklepu, z dne 05.05.2005, s katerim je naročnik zahtevku za revizijo ponudnika Cleaning d.o.o., Ljubljana delno ugodil in razveljavil obvestilo o oddaji javnega naročila, napačen v delu, ko ponudnike poziva, da je zoper to odločitev mogoče vložiti zahtevek za revizijo v roku desetih dni od prejema tega sklepa. Drugače bi veljalo v primeru, ko bi naročnik sprejel odločitev, ki bi hkrati predstavljala odločitev o zahtevku za revizijo (npr. razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila) in odločitev v postopku oddaje javnega naročila (npr. izbira najugodnejšega ponudnika). Tako je potrebno ugotoviti, da naročnik s svojim napačnim ravnanjem ponudnikom ne more podeliti več pravic, kot jim jih daje zakon. Zahtevek za revizijo kot pravno sredstvo se namreč lahko vloži zgolj v postopku oddaje javnega naročila in ne v postopku revizije (arg. prvega odstavka 12. člena ZRPJN). Navedenemu navkljub pa ravnanje vlagatelja po napačnem pravnem pouku zanj ne more imeti škodljivih posledic, saj mu bo rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper odločitev naročnika o oddaji naročila začel teči od prejema le-te.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka v skladu z načelom krivde, upoštevaje določilo prvega odstavka 156. člena ZPP, zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 29.06.2005

Predsednica senata
Mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana
- Odvetnica Milena Sevnik-Jakoš, Miklošičeva 26, Ljubljana
- Odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ulica 12a, Ljubljana
- Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana