018-193/2005 Občina Tolmin

Številka: 018-193/05-33-1417

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 16. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Franciju Kodela, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "Košnja trave in letne podrasti ob lokalnih cestah", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Ivan Leban s.p., Volče 94, Tolmin, ki ga zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Slomškova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Tolmin, Padlih borcev 2, Tolmin (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.06.2005

ODLOČILA

Naročnik mora o zahtevku za revizijo odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN, tako da odloči o postavljenem glavnem zahtevku v zahtevku za revizijo, o eventualnem (podrejenem) zahtevku pa se je dolžan izreči v primeru izpolnjenih procesnih predpostavk v skladu z določbo tretjega odstavka 182. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04).

Obrazložitev

Naročnik je dne 25.04.2004 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, s povabilom k oddaji ponudbe - razpisno dokumentacijo, z dne 25.04.2005, pa povabil k oddaji ponudb potencialne ponudnike, med njimi tudi vlagatelja.

Naročnik je 19.05.2005 z Obvestilom o oddaji javnega naročila, ki ga je vlagatelj prejel 20.05.2005, predmetno javno naročilo oddal CPG Cestnemu podjetju Nova Gorica.
Vlagatelj je z vlogo, datirano 26.05.2005, ki jo je naročnik prejel 27.05.2005, zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila.
Naročnik je vlagatelju z dopisom, datiranim z datumom 31.05.2005, posredoval obrazložitev svoje odločitve.
Vlagatelj je z vlogo, datirano z datumom 08.06.2005, ki jo je naročnik prejel dne 10.06.2005, na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem navaja več kršitev zakona o javnih naročilih, do katerih naj bi prišlo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, in predlaga naročniku, da sprejme sklep:
1. s katerim razveljavi obvestilo o oddaji javnega naročila, Op. št. 34400-001/05 z dne 19.05.2005 in obrazloženo obvestilo pod Op. št. 34400-001/05 z dne 31.05.2005, izloči ponudbo izbranega ponudnika kot prepozno, vlagateljevo ponudbo pa v skladu s 54. členom obravnava glede na vlagateljevo voljo, tako, da upošteva ceno na enoto mere za pet odkosov oziroma podrejeno,
2. razveljavi oddajo predmetnega javnega naročila male vrednosti ter povabi vlagatelja, da v skladu z novo razpisno dokumentacijo odda svojo ponudbo.
Vlagatelj v citirani vlogi tudi priglaša odvetniške stroške za sestavo zahteve za revizijo postopka v višini 500 odvetniških točk, kar z vključenim 20% davkom na dodano vrednost znaša 66.000,00 SIT, ter stroške plačila takse v znesku 100.000,00 SIT.

Naročnik je z dopisom "Zadeva: ZAHTEVEK ZA REVIZIJO", datiranim z datumom 13.06.2005, vlagatelju v skladu s 16. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja sporočil, da preklicuje predmetno javno naročilo, ter ga pozval, da ga v skladu s 17. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja obvesti o nadaljnjem postopku.
Vlagatelj je podal naročniku z vlogo, brez datuma, ki jo je naročnik prejel 20.06.2005, zahtevo za nadaljevanje revizije postopka oddaje javnega naročila, s katero v celoti vztraja pri zahtevku za revizijo pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, datiranim 21.06.2005, odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je predmetni dopis s prilogami prejela 22.06.2005.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 16. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni, v skladu s 16. členom ZRPJN, meritorno odločil o postavljenem glavnem zahtevku v zahtevku za revizijo, oziroma, da naročnik ni imel, upoštevajoč določbo tretjega odstavka 182. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju ZPP), ustrezne pravne podlage za odločanje o eventualnem (podrejenem) zahtevku.

Državna revizijska komisija po pregledu zahtevka za revizijo ugotavlja, da je vlagatelj postavil glavni zahtevek, in sicer da naročnik razveljavi obvestilo o oddaji javnega naročila, Op. št. 34400-001/05, z dne 19.05.2005, in obrazloženo obvestilo pod Op. št. 34400-001/05, z dne 31.05.2005, izloči ponudbo izbranega ponudnika kot prepozno, vlagateljevo ponudbo pa v skladu s 54. členom obravnava glede na vlagateljevo voljo, tako da upošteva ceno na enoto mere za pet odkosov. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo postavil tudi podredni zahtevek, in sicer da naročnik razveljavi oddajo predmetnega javnega naročila male vrednosti ter povabi vlagatelja, da v skladu z novo razpisno dokumentacijo odda svojo ponudbo.

Državna revizijska komisija je, kot rečeno, pri svoji odločitvi upoštevala tretji odstavek 182. člena ZPP, ki se skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja. Določba tretjega odstavka 182. člena ZPP glasi: "Dva ali več tožbenih zahtevkov, ki so v medsebojni zvezi, lahko uveljavlja tožeča stranka z eno tožbo tudi tako, da naj sodišče ugodi naslednjemu zahtevku, če spozna, da tisti zahtevek, ki ga uveljavlja pred njim, ni utemeljen.". V tem primeru je govor o eventualni kumulaciji. Če se ugotovi, da je podan glavni zahtevek, se izda sklep le o glavnem zahtevku, ničesar pa se ne izreče o eventualnem zahtevku. Oziroma še natančneje, če torej naročnik ugodi glavnemu zahtevku, ni treba ničesar izreči o eventualnem, saj je ta postavljen le eventualno, to je za primer, da bi ne bil utemeljen predhodni glavni zahtevek. V konkretnem primeru, kot izhaja iz naročnikovega dopisa "Zadeva: ZAHTEVEK ZA REVIZIJO", datiranega z datumom 13.06.2005, le-ta o glavnemu zahtevku vlagatelja sploh ni odločil, temveč je odločil kar o podrejenem zahtevku. Ker v konkretnem primeru, glede na navedeno določbo tretjega odstavka 182. člena ZPP, niso izpolnjene procesne predpostavke za naročnikovo odločanje o eventualnem (podrejenem) zahtevku, je Državna revizijska komisija odločila tako kot izhaja iz izreka tega sklepa. Naročnik je, v skladu s 16. členom ZRPJN, dolžan meritorno odločiti o postavljenem glavnem zahtevku v zahtevku za revizijo, o eventualnem (podrejenem) zahtevku pa se je dolžan izreči v primeru izpolnjenih procesnih predpostavk v skladu z določbo tretjega odstavka 182. člena ZPP.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 23.06.2005

Franci Kodela, univ. dipl. prav.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Tolmin, Padlih borcev 2, Tolmin,
- Odvetnica Breda Razdevšek, Slomškova 4, Ljubljana,
- CPG d.d., Prvomajska ulica 52, Nova Gorica,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.