018-192/2005 Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-192/05-34-1437

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Franciju Kodela, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "redni pregledi objektov na državnih cestah na področjih KR, MS, PT, CE in MB" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Gradis skupina G, d.d., šmartinska cesta 134a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Bojan Župevec, Hrvatski trg 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.06.2005

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu primarnemu zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila "redni pregledi objektov na državnih cestah na področjih KR, MS, PT, CE in MB", vsebovana v naročnikovem dokumentu "Odločitev o oddaji javnega naročila", št. 347-07-8/2005, z dne 21.04.2005.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 284.800,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 28.02.2005 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila "redni pregledi objektov na državnih cestah na področjih KR, MS, PT, CE in MB". Javni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 20-21, z dne 04.03.2005, pod številko objave Ob-6403/05.

Dne 21.04.2005 je naročnik izdal odločitev o oddaji javnega naročila, iz katere izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), katerega ponudba je po merilih za ocenjevanje ponudb ekonomsko najugodnejša.

Z vlogo, datirano z datumom 26.04.2005, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik je dodatno obrazložitev podal z dokumentom, z dne 05.05.2005.

Dne 13.05.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem uvodoma navaja, da je v postopku oddaje javnega naročila izpolnil zahtevo po predložitvi referenc, čemur pritrjuje tudi naročnik, ki je vlagateljevo ponudbo ocenil za ekonomsko manj ugodno, ni pa je izločil, kot bi to moral storiti, če vlagatelj ne bi izkazal izpolnjevanja pogoja tehnične sposobnosti. V nadaljevanju vlagatelj navaja, da je naročnik v javnem razpisu zapisal, da bo ponudbe ocenjeval zgolj po merilu najnižja cena, v razpisni dokumentaciji pa je določil, da bo ponudbe ocenjeval tudi po drugih merilih. Vlagatelj poudarja, da bi zahtevek za revizijo, v kolikor bi menil, da obstaja verjetnost naročnikovega ravnanja, da ne bo upošteval objavljenega merila za ocenjevanje ponudb, vložil že v fazi pred oddajo ponudb. Vlagatelj zato zahteva razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila in ponovno izvedbo postopka ocenjevanja ponudb, skladno z merilom, objavljenim v javnem razpisu predmetnega postopka oddaje javnega naročila. "Zgolj podrejeno" vlagatelj navaja, da naročnik merila za ocenjevanje ponudb, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji, ni pravilno uporabil. Vlagatelj tako ugotavlja, da naročnik pri ocenjevanju referenc ponudnikov, pod postavko "izdelava ocen nosilnosti mostov", ni upošteval referenc, ki jih je vlagatelj nesporno priložil svoji ponudbi in ki so jih, skladno z navodili, podpisali in žigosali naročniki storitev izdelave ocen nosilnosti mostov. Naročnik je vlagateljevo ponudbo tako namesto z 100 točkami ocenil z 90 točkami, v posledici napačnega ocenjevanja pa je tudi izbral ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je lažno prikazal, da je ponudba izbranega ponudnika ugodnejša, četudi je tako glede na merilo, objavljeno v javnem razpisu, kot tudi na podlagi meril v razpisni dokumentaciji, vlagateljeva ponudba najugodnejša. Z izborom ponudbe izbranega ponudnika je naročnik kršil načeli gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev ter enakopravnosti ponudnikov. Vlagatelj zato zahteva razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila in ponovno izvedbo ocenjevanja ponudb. V revizijski postopek priglaša tudi stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer v znesku 100.000,00 SIT, za takso za revizijski postopek, ter v protivrednosti 2000 točk po veljavni Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), povečano za 20% DDV, za stroške svetovanja in priprave zahtevka za revizijo.

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločil s sklepom, št. 347-07-8/2005, z dne 19.05.2005, s katerim je zahtevku za revizijo ugodil in je v celoti razveljavil predmetni postopek oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-167/05-34-1292, z dne 07.06.2005, odločila, da se naročnikova odločitev o razveljavitvi celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila, kot je vsebovana v njegovem sklepu, št. 347-07-8/2005, z dne 19.05.2005, razveljavi. Naročniku je ob tem naložila, da o zahtevku za revizijo odloči ponovno, in sicer v mejah le- tega, skladno z 2. členom ZPP.

Naročnik je o zahtevku za revizijo ponovno odločil s sklepom, št. 347-07-8/2005, z dne 15.06.2005, s katerim je le- tega zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi svoje odločitve naročnik navaja, da je bilo v javnem razpisu predmetnega postopka oddaje javnega naročila dejansko navedeno le merilo "najnižja ponudbena cena", v razpisni dokumentaciji pa so bila poleg ponudbene cene navedena še dodatna merila in točkovanja za ocenitev ekonomsko najugodnejše ponudbe. Do napake je prišlo v objavi javnega razpisa, kjer so bila dodatna merila pomotoma izpuščena. S to napako pa je bil naročnik soočen šele po sprejetju odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika in je zato ni mogel pravočasno odpraviti, kar pa ni imelo vpliva niti na pripravo niti na izbor ponudb. Vlagatelj je v svoji ponudbi izjavil, da je podrobno preučil razpisno dokumentacijo in se z njo strinja, iz česar izhaja, da se je strinjal tudi z merili, določenimi v razpisni dokumentaciji. V navodilih ponudnikom je tudi zapisano, da se ponudba zavrne, če ne izpolnjuje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, kar še dodatno opozarja ponudnika na obveznost ravnanja po določilih le- te. Zato ni verjeti, da se je vlagatelj pri pripravi ponudbe ravnal po navedbah iz objave javnega razpisa, za katere je vedel, da niso skladne z navedbami iz razpisne dokumentacije, pri naročniku pa se ni pozanimal, katere izmed navedb so prave. Iz vlagateljeve ponudbe je razvidno, da je v celoti pripravljena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije. Iz tega izhaja, da napaka v razpisu ni mogla in dejansko tudi ni vplivala na pripravo vlagateljeve ponudbe niti ne na izbiro. Vlagatelj je za neskladnost med objavljenimi merili in merili iz razpisne dokumentacije vedel že pred oddajo svoje ponudbe, zato bi moral na neskladnost že pred oddajo svoje ponudbe opozoriti tudi naročnika (slednji pri tem opozarja na peti odstavek 12. člena ZRPJN).
Naročnik se je v nadaljevanju obrazložitve svojega sklepa opredelil tudi do revizijskih navedb, po katerih naj vlagateljeve ponudbe pod postavko "izdelava ocen nosilnosti mostov" ne bi pravilno ocenil. V zvezi s tem je navedel, da je vlagatelj predložil reference, ki niso bile potrjene skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, zaradi česar jih naročnik pri točkovanju ni upošteval.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 17.06.2005, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 21.06.2005, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN in na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v revizijskem postopku uvodoma presojala vlagateljev primarni revizijski zahtevek, v okviru slednjega pa revizijske navedbe, ki se nanašajo na različnost v javnem razpisu objavljenih meril in meril za ocenjevanje ponudb, kot so bila določena v razpisni dokumentaciji predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

V zvezi s temi navedbami Državna revizijska komisija kot nesporno ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji predmetnega postopka oddaje javnega naročila določil skupno štiri skupine meril za ocenjevanje ponudb, in sicer ekonomsko- finančna in poslovna merila (z najvišjim možnim številom točk 8), merila kadrovske zmogljivosti (z najvišjim možnim številom točk 15), merila reference- strokovna priporočila (z najvišjim možnim številom točk 32) ter merilo ponudbena cena (z najvišjim možnim številom točk 45). V neskladju z določili razpisne dokumentacije je naročnik v javnem razpisu predmetnega postopka oddaje javnega naročila, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 20-21, z dne 04.03.2005, pod številko objave Ob-6403/05, kot edino merilo za ocenjevanje ponudb določil najnižjo ceno.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja tudi, da je bilo dejstvo različnosti v javnem razpisu objavljenih meril za ocenjevanje ponudb napram merilom, kot so bila določena v razpisni dokumentaciji, vlagatelju nedvomno znano že pred oddajo javnega naročila. Kot pravilno izpostavlja naročnik, bi moral vlagatelj posledično sedaj zatrjevane kršitve, ki se nanašajo na sporno določitev različnih meril, nedvomno uveljavljati že pred prejemom odločitve o oddaji javnega naročila; skladno s petim odstavkom 12. člena ZRPJN vlagatelj po prejemu odločitve o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti ponudnika namreč ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti.

Ob zgoraj zapisanem pa gre ugotoviti, da vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku ne opozarja zgolj na spornost različne določitve meril v objavi in v razpisni dokumentaciji, temveč je zanj sporna tudi uporaba meril oziroma ocenjevanje ponudb po le- teh; glede s tem povezanih navedb pa določil petega odstavka 12. člena ZRPJN ni mogoče uporabiti, saj je bil vlagatelj z načinom ocenjevanja ponudb in izborom meril za le-tega seznanjen šele s prejemom naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila.

Državna revizijska komisija je v posledici zapisanega obravnavala revizijske navedbe, ki se nanašajo na spornost ocenjevanja ponudb po s strani naročnika izbranih merilih, ob čemer je ugotovila, da so le- te utemeljene.

Zaradi dejstva različne določitve meril v razpisni dokumentaciji in javnem razpisu je naročnik ustvaril situacijo, ko je njegovo ocenjevanje prispelih ponudb ne glede na to, ali pri njem uporabi merila, kot so bila določena v razpisni dokumentaciji, ali pa merilo, kot je bilo določeno v javnem razpisu, neobhodno neskladno s določili in zahtevami Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1). Ker naročnik pri ocenjevanju prispelih ponudb ni uporabil zgolj merila, kot je bilo objavljeno v javnem razpisu, je s tem ravnal v neskladju z načeloma transparentnosti in enakopravnosti med ponudniki, saj so nekateri od ponudnikov lahko upravičeno pričakovali, da bodo njihove ponudbe ocenjevane le po tem merilu. V kolikor pa bi naročnik pri ocenjevanju prispelih ponudb uporabil merilo, kot je bilo določeno v javnem razpisu, bi s tem ravnal v neskladju z določili četrtega odstavka 50. člena ZJN-1, ki od njega zahteva, da mora pri ocenjevanju ponudb uporabiti le tista merila, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji in način, kot so bila opisana in vrednotena, ne sme pa uporabiti merila, ki ni bilo navedeno v razpisni dokumentaciji.

V posledici zgornjega dejstva gre ugotoviti, da je naročnik pri ocenjevanju ponudb in sprejemu odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila vsekakor ravnal v neskladju z ZJN-1, zaradi česar je Državna revizijska komisija vlagateljevemu primarnemu revizijskemu zahtevku ugodila in je ob upoštevanju meja le- tega odločila, da se odločitev naročnika o oddaji javnega naročila "redni pregledi objektov na državnih cestah na področjih KR, MS, PT, CE in MB", vsebovana v naročnikovem dokumentu "Odločitev o oddaji javnega naročila", št. 347-07-8/2005, z dne 21.04.2005, razveljavi. Skladno z določili tretjega odstavka 23. člena ZRPJN pa Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da pred ponovnim ocenjevanjem ponudb preveri, ali je le- te na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije sploh mogoče oceniti. V kolikor to ni mogoče, mora naročnik, na temelju drugega odstavka 25. člena ZRPJN, namreč ponoviti javni razpis in povrniti ponudnikom na njihovo zahtevo stroške, za katere predložijo dokazila.

Ker je Državna revizijska komisija ugodila vlagateljevemu primarnemu revizijskemu zahtevku, se do podrejenega revizijskega zahtevka in z njim povezanih revizijskih navedb ni opredeljevala.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v postopek priglasil naslednje stroške:
- v višini 100.000,00 SIT, za takso za revizijo,
- v protivrednosti 2000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za odvetniške stroške svetovanja in priprave zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija, na temelju določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN, vlagatelju priznava naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 100.000,00 SIT, za takso za revizijo,
- v protivrednosti 1400 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 184.800,00 SIT, za stroške odvetniškega zastopanja vlagatelja.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi stroški odvetniškega zastopanja, saj glede na vrednost spornega predmeta podlage za priznanje le- tega v Odvetniški tarifi ni najti.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 284.800,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 23.06.2005

Franci Kodela, univ. dipl. prav.,
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
- Odvetnik Bojan Župevec, Hrvatski trg 3, Ljubljana,
- Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.