018-189/2005 Žale, javno podjetje d.o.o.

Številka: 018-189/05-34-1421

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Franciju Kodeli, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za vreče za pokojnike z nosilnimi trakovi ter na podlagi pritožbe vlagateljice MARJETE ŽAGAR s.p., Masarykova 25, Domžale, ki jo zastopa odvetnik Marko šinkovec, Bevkova 8, Domžale (v nadaljnjem besedilu: vlagateljica), zoper ravnanje naročnika ŽALE javno podjetje d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Slomškova 4, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 23.6.2005

ODLOČILA

1. Razveljavi se sklep naročnika o zahtevku za revizijo (dokument z dne 9.6.2005). Naročnik mora o zahtevku za revizijo z dne 24.5.2005 odločiti v skladu z določili ZRPJN.
2. Odločitev o stroških postopka se pridrži za odločitev o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je z dokumentom št. 159/05 z dne 4.4.2005 možne ponudnike povabil k oddaji ponudbe za dobavo vreč za pokojnike z nosilnimi trakovi. Z dokumentom št. 159/05 z dne 22.4.2005 je naročnik ponudnike obvestil, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje MENINA d.d., Trg padlih borcev 3, šmarca, Kamnik. Vlagateljica je z dopisom z dne 5.5.2005 zahtevala dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila.

Naročnik je dne 11.5.2005 izdal dokument št. 790/1 "obrazložitev odločitve", v katerem je pojasnil, da je bil najugodnejši ponudnik izbran zaradi ponujene najnižje cene, ter dodal, da dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila posreduje kljub temu, da je bila zahtevana po zakonskem roku 8 dni. Dne 20.5.2005 je naročnik izdal sklep št. 880/1, s katerim je zahtevo za obrazloženo odločitev zavrgel kot prepozno. V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da je vlagateljica prejela obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila s priporočeno pošto dne 23.4.2005, dodatno obrazložitev pa je zahtevala po zakonsko predpisanem roku.

Vlagateljica je dne 24.5.2005 vložila zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je obvestilo o oddaji naročila prejela dne 28.4.2005 in ne prej, kot to trdi naročnik. Na poštnem žigu kuverte naročnika je razvidno, da je bila priporočena pošiljka oddana dne 26.4.2005, dne 27.4.2005 pa je bil državni praznik, zato je vlagateljica pošto prejela dne 28.4.2005. Vlagateljica navaja, da je šele v tem obvestilu prvič izvedela za merila, in sicer cena, rok izvedbe gradnje ter garancijska doba, kar se ji zdi nerazumljivo, saj so predmet javnega naročila vreče za pokojnike. Vlagateljica meni, da je postopek potekal površno in da je prišlo do zamenjave z nekim drugim javnim naročilom. Vlagateljica navaja, da z odločitvijo o oddaji naročila ni bila zadovoljna, zato je dne 5.5.2005 vložila zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, ki jo je naročnik prejel dne 6.5.2005. Naročnik je nato dne 20.5.2005 z dopisom po faksu na naslov vlagateljice poslal dopis z naslovom "obrazložitev", v katerem je navedel, da je bil zahtevek za dodatno obrazložitev vložen po zakonskem roku osmih dni, kar pa ni točno, zatrjuje vlagateljica. Vlagateljica je prejela obvestilo dne 28.4.2005, kar pomeni, da je bil zadnji dan roka 6.5.2005, tega dne pa je naročnik zahtevek za dodatno obrazložitev tudi pravočasno prejel. Obrazložitev naročnika, datirana na dan 11.5.2005, ne zdrži resne kritike o načinu in vsebini ravnanja naročnika, zatrjuje vlagateljica, in nadaljuje, da je tudi naročnik uvidel neresnost in nepravilnost svojega ravnanja, zato jo je s sklepom z dne 20.5.2005 obvestil, da se zahteva za dodatno obrazložitev zavrže kot prepozna. Ta sklep po mnenju vlagateljice ni utemeljen, pri čemer naj bi naročnik v sklepu navedel tudi napačen pravni pouk. Vlagateljici tako ni jasno, ali jo naročnik ignorira ali pa je postopek izveden nestrokovno in nepravilno zaradi nepoznavanja relevantnih postopkov, zaradi česar vlaga zahtevek za revizijo kljub temu, da dodatne obrazložitve ni prejela oz. ji je bila neutemeljeno zavrnjena, naročnik pa jo je z napačnim pravnim poukom tudi zavajal. Vlagateljica predlaga, da se postopek oddaje javnega naročila št. 159/05 v celoti razveljavi ter da ji naročnik povrne stroške revizije.

Naročnik je dne 9.6.2005 sprejel sklep, iz izreka katerega je razvidno, da je zahtevek za revizijo zavrnil, hkrati pa je vlagateljici naložil tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je najprej preveril, če je zahtevek za revizijo vložen pravočasno. Naročnik navaja, da je odločitev o oddaji naročila sprejel dne 22.4.2005 in jo istega dne poslal ponudnikom. Vlagateljica je odločitev o oddaji naročila prejela dne 23.4.2005, kar po mnenju naročnika nesporno izhaja iz poizvednice, ki je bila naročena pri pošti Ljubljana. To pomeni, zatrjuje naročnik, da je vlagateljica zamudila prekluzivno določen zakonski osem dnevni rok za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev, saj je le-to poslala dne 5.5.2005, naročnik pa jo je prejel dne 6.5.2005. Zadnji dan za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev je bil 1.5.2005. Ker je bil zadnji dan nedelja, 2.5.2005 pa državni praznik, bi lahko vlagateljica zahtevala dodatno obrazložitev oziroma vložila zahtevek za revizijo še 3.5.2005, saj se tudi deset dnevni rok izteče na ta dan. Res je, da je vlagateljica zahtevala dodatno obrazložitev, vendar je naročnik s sklepom z dne 20.5.2005 to zahtevo kot prepozno zavrgel, vlagateljica pa je vložila pritožbo, ki jo je Državna revizijska komisija zavrgla. Glede na navedeno naročnik meni, da je zahtevek za revizijo v celoti neutemeljen, dokaz, ki ga je predložila vlagateljica, pa se ne nanaša na konkretno pošiljko, s katero ji je bila vročena odločitev naročnika. V tem obdobju je vlagateljica prejela več pošiljk od naročnika, saj med njo in naročnikom poteka korespondenca tudi v zvezi z drugim poslovnim sodelovanjem. Po mnenju naročnika je vlagateljica za potrebe tega postopka uporabila ovojnico druge pošiljke, ki ni v povezavi z odločitvijo naročnika. Naročnik je v pravnem pouku vlagateljico obvestil, da mu lahko v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN v roku treh dni od prejema sklepa pisno sporoči, ali bo nadaljevala postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagateljica je naročnika z dopisom z dne 13.6.2005 obvestila, da bo nadaljevala postopek pred Državno revizijsko komisijo. Istega dne je vlagateljica posredovala tudi dopis "dopolnitev zahtevka za revizijo", v katerem odgovarja na navedbe naročnika iz sklepa, s katerim je le-ta odločil o zahtevku za revizijo, navaja pa tudi nova dejstva in predlaga nove dokaze, ki se nanašajo na postopek oddaje javnega naročila št. 1/05.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagateljice in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik zahtevek za revizijo v izreku sklepa zavrnil, čeprav je iz njegove obrazložitve razvidno, da je ugotovil nepravočasnost vložitve zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila in posledično zahtevka za revizijo. V skladu s prvim odstavkom 13. člena ZRPJN mora naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveriti, ali je pravočasen in ali ga je vložila upravičena oseba. Če naročnik pri tem ugotovi, da je zahtevek za revizijo vložen prepozno, mora izdati sklep, s katerim zahtevek za revizijo zavrže, vlagatelj pa ima možnost vložiti pritožbo na Državno revizijsko komisijo (drugi odstavek 13. člena ZRPJN). Pravočasnost vložitve zahtevka za revizijo je procesna predpostavka, zaradi česar naročnik v primeru zamude roka izda procesni sklep in ne meritornega, saj v tem primeru ne ugotavlja vsebinske utemeljenosti zahtevka za revizijo. ZRPJN v tem primeru tudi ne predvideva možnosti nadaljevanja postopka v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, temveč, kot je bilo že ugotovljeno, vložitev pritožbe na Državno revizijsko komisijo.

Glede na zgoraj navedeno gre ugotoviti, da naročnik s tem, ko je zahtevek za revizijo zavrnil, čeprav je ugotovil njegovo nepravočasno vložitev, hkrati pa je vlagateljico pozval k posredovanju obvestila o nadaljevanju postopka, ni ravnal v skladu z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN. Ker pa je vlagateljica v skladu s pravnim poukom naročniku pravočasno posredovala obvestilo o nadaljevanju postopka, je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljičino obvestilo o nadaljevanju postopka kot pritožbo zoper naročnikov (procesni) sklep in v tej fazi postopka presojala le, ali je naročnik pravilno ugotovil (ne)pravočasnost vložitve zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila in posledično zahtevka za revizijo.

V predmetnem postopku zatrjujeta stranki dve nasprotujoči dejstvi glede dneva vročitve obvestila o oddaji naročila, od katerega je odvisen potek roka za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila in zahtevka za revizijo (prvi odstavek 12. člena ZRPJN). Naročnik zatrjuje, da je vlagateljica prejela obvestilo o oddaji naročila (dokument z dne 22.4.2005) dne 23.4.2005, vlagateljica pa, da ga je prejela dne 28.4.2005. Obe stranki sta kot dokaz za svoji trditvi predložili listine. Vlagateljica dokazuje svojo trditev o prejemu obvestila o oddaji naročila dne 28.5.2005 s fotokopijo zadnje strani ovojnice, iz katere je razvidno, da je bila pošiljka, ki jo je naročnik naslovil na vlagateljico, na pošto oddana dne 26.4.2005, torej tri dni po datumu, za katerega naročnik zatrjuje, da je bilo obvestilo o oddaji naročila vročeno vlagateljici. Vendar iz predložene fotokopije zadnje strani ovojnice ni razvidno, ali je bila vsebina te ovojnice res obvestilo o oddaji naročila za vreče za pokojnike z nosilnimi trakovi z dne 22.4.2005, kot to trdi vlagateljica.

Na drugi strani naročnik svojo trditev, da je bilo obvestilo o oddaji naročila vlagateljici vročeno dne 23.4.2005, dokazuje s poizvednico pošte Ljubljana. Iz predložene poizvednice je razvidno, da je pošta Ljubljana sprejela naročnikovo pošiljko s sprejemno številko 40776 dne 22.4.2005 in da jo je vlagateljici vročila dne 23.4.2005. Ob tem je pošta Ljubljana v poizvednici navedla, da "od naslovnika ni možno dobiti podpisa". Glede na slednjo navedbo iz predložene poizvednice tako ni mogoče ugotoviti, ali je bila vročitev vlagateljici sploh opravljena na pravilen način. Poleg tega iz predložene poizvednice Državna revizijska komisija tudi ni mogla ugotoviti, ali je pošiljka s sprejemno številko 40776 res vsebovala obvestilo o oddaji naročila za vreče za pokojnike z nosilnimi trakovi z dne 22.4.2005, na sprejem katerega je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila vezan potek prekluzivnega roka za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma zahtevka za revizijo. Pač pa je vsebina pošiljke s sprejemno številko 40776 razvidna iz fotokopije popisa oddanih pošiljk, ki jo je v spis predložil naročnik. V popisu oddanih pošiljk je namreč navedenih pet pošiljk, med katerimi je tudi pošiljka s sprejemno številko 40776, naslovljena na vlagateljico, za vseh pet pošiljk pa je označeno, da je bil "priporočeno poslan sklep za službena oblačila - obvestilo o izbiri". Iz popisa oddanih pošiljk je torej razvidno, da se pošiljka s sprejemno številko 40776, na katero se nanaša poizvednica, s katero naj bi naročnik dokazoval vročitev obvestila o oddaji naročila, ne nanaša na predmetno javno naročilo, temveč na javno naročilo za službena oblačila.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni dokazal svoje trditve, da je obvestilo o oddaji naročila za vreče za pokojnike z nosilnimi trakovi z dne 22.4.2005 vlagateljici vročil dne 23.4.2005, saj se je v dokaznem postopku izkazalo, da se pošiljka s sprejemno številko 40776 ne nanaša na obvestilo o oddaji naročila za vreče za pokojnike z nosilnimi trakovi, temveč na obvestilo o oddaji naročila za službena oblačila. Državna revizijska komisija zato ne more slediti naročniku, ki zatrjuje, da je za ta postopek relevantno obvestilo o oddaji naročila vlagateljici vročil dne 23.4.2005, temveč mora v skladu z določilom 215. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN šteti, da je vlagateljica obvestilo o oddaji javnega naročila prejela dne 28.4.2005. Posledično to pomeni, da je zahteva za dodatno obrazložitev obvestila o oddaji naročila, ki jo je vlagateljica poslala 5.5.2005, naročnik pa jo je prejel dne 6.5.2005, pravočasna. Prav tako je v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN pravočasno vložen zahtevek za revizijo, ki ga je vlagateljica vložila dne 24.5.2005, štiri dni po izdaji sklepa, da naročnik ne bo izdal dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila.

Zaradi ugotovitve, da za vlagateljičino zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila in zahtevek za revizijo ni mogoče šteti, da bi bila nepravočasna, je Državna revizijska komisija razveljavila naročnikov sklep z dne 9.6.2005, s katerim je le-ta odločil o zahtevku za revizijo. Naročnik je dolžan v nadaljevanju postopka preveriti, ali so izpolnjene vse ostale procesne predpostavke, ki jih za vsebinsko odločanje o zahtevku za revizijo zahteva ZRPJN (prvi odstavek 9. člena ZRPJN in tretji odstavek 12. člena ZRPJN), ter o zahtevku za revizijo z dne 24.5.2005 odločiti v skladu z določbami ZRPJN.

Glede na naročnikove navedbe, da je Državna revizijska komisija pritožbo vlagateljice zoper njegov sklep, s katerim je zavrgel zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o dodelitvi naročila, zavrgla, Državna revizijska komisija še pripominja, da ni vsebinsko presojala utemeljenosti pritožbe, saj je zaradi istočasne vložitve zahtevka za revizijo ugotovila le njeno procesno nedopustnost.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 165. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN odločila, da bo o stroških postopka odločeno ob obravnavi zahtevka za revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 23.6.2005

Franci Kodela, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti:

- Odvetnica Breda Razdevšek, Slomškova 4, Ljubljana
- Odvetnik Marko šinkovec, Bevkova 8, Domžale
- MENINA d.d., Trg padlih borcev 3, šmarca, Kamnik
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana