018-184/2005 Zavod RS za blagovne rezerve

Številka: 018-184/05-32-1366

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata, člana Francija Kodele in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za zaščito blaga last Zavoda RS za blagovne rezerve ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška c. 29, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova 12, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 24.06.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 13.08.2004 sprejel sklep, št. 2881/LS/JB, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila ter v Uradnem listu RS, št. 98-99/2004, z dne 10.09.2004, objavil javni razpis za zaščito blaga last Zavoda RS za blagovne rezerve pod številko objave Ob-23989/04.

Naročnik je s sklepom, št. 97-8 LS/JB, z dne 18.02.2005, predmetno javno naročilo oddal ponudniku Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, ponudbo vlagatelja pa je naročnik zavrnil kot nepravilno. Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, kateremu je naročnik s sklepom, št. 97-14 LS/JB, z dne 11.03.2005, ugodil ter zgoraj citirani sklep o dodelitvi naročila razveljavil ter postopek vrnil v ponovno ocenjevanje.

Naročnik je z dopisom, št. 97-17 LS/JB, z dne 14.03.2005, na podlagi 54. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 02/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) od vlagatelja zahteval dodatna pojasnila in sicer predložitev ustreznih nalogov za izvršitev blaga, ki sta jih na vlagatelja naslovila družbi Treviser s.a.s di F. Barbisan & C. in podjetjem Barea, s.r.l., Quinto di Treviso, poročila vlagatelja o izvršenih zaščitah, izstavljene račune za izvršeno delo vlagatelja ter dokazila o plačilu teh računov. Vlagatelj je namreč na zahtevo naročnika iz razpisne dokumentacije v prejšnjem postopku ocenjevanja ponudb, kot dokazilo o izpolnjevanju referenc, dostavil pogodbi o izvajanju zaščite blaga z italjanskima partnerjema Trevicer s.a.s. di F. Barbisan & C. in podjetjem Barea, s.r.l., Quinto di Treviso, iz katerih pa niso razvidni konkretni posli zaščite blaga, oziroma predmet pogodb, na katere se nanašajo predložene reference.

Vlagatelj je v prilogi dopisa, št. 120-01-701-5/05, z dne 24.03.2005, naročniku posredoval naloge za izvršitev blaga, poročila vlagatelja o izvršenih zaščitah, izstavljene račune za izvršeno delo vlagatelja ter dokazila o plačilu teh računov, hkrati pa je pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, z dne 24.03.2005, v katerem navaja, da je zahteva naročnika po predložitvi nalogov za izvršitev blaga, poročil vlagatelja o izvršenih zaščitah, izstavljenih računov za izvršeno delo vlagatelja ter dokazilih o plačilu teh računov, nedopustna in presega pooblastila, določena v 54. členu ZJN-1.

Naročnik je s sklepom, št. 97-20 LS/JB, z dne 01.04.2005, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Iz obrazložitve citiranega sklepa izhaja, da sta obe pogodbi, ki jih je vlagatelj predložil, tako splošni, da iz njiju ni mogoče ugotoviti poslov, na katere naj bi se nanašale predložene reference. Glede na to, da dokumentacija vlagatelja navedenih nejasnosti ni odpravila, je po mnenju naročnika le-ta upravičeno zahteval še dodatna pojasnila in to tista, ki bi dvome o verodostojnosti referenc odpravila.

Na podlagi obvestila vlagatelja o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 05.04.2005, je Državna revizijska komisija s sklepom, št. 018-113/05-32-852, z dne 21.04.2005, zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnila kot neutemeljen in ugotovila, da je naročnik ravnal skladno z določili 54. člena ZJN-1, ko je za preveritev predloženih pogodb med vlagateljem in zgoraj navedenima italijanskima partnerjema zahteval predložitev ustreznih dodatnih dokazil o izpolnjevanju pogoja v zvezi z izkazovanjem referenc.

Naročnik je s sklepom, št. 97-26 LS/JB, z dne 04.05.2005, predmetno javno naročilo oddal ponudniku Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, ponudbo vlagatelja pa je naročnik zavrnil kot nepravilno. Naročnik je pri ponovnem ocenjevanju ponudbe vlagatelja ugotovil, da je v potrdilih o referencah vlagatelja, izdanih s strani podjetij Trevicer s.a.s. di F. Barbisan & C. in Barea, s.r.l., Quinto di Treviso, kot dan sklenitve pogodbe naveden datum 10.01.2005. V pogodbah o izvedbi DDD zaščite blaga med vlagateljem in podjetjema Trevicer s.a.s. di F. Barbisan & C. in Barea, s.r.l., Quinto di Treviso, ki jih je vlagatelj predložil, je v 3. členu navedeno, da bo naročnik izvršitev naloge iz vsake od dveh pogodb naročil pri izvajalcu najmanj dva dni pred izvršitvijo naročila. Naročnik navaja, da se oba predložena naloga za zaščito blaga, ki sta bila izdana dne 05.01.2005 (izdano s strani Trevicer) in 06.01.2005 (izdano s strani Barea) sklicujeta na neko pogodbo, ki ni opredeljena, vsekakor pa se po mnenju naročnika ne moreta sklicevati na predloženi pogodbi, saj sta bili le-ti sklenjeni šele dne 10.01.2005, to je po izdaji citiranih nalogov. Kot navaja naročnik, pa v nobeni od obeh pogodb ni navedeno, da bi veljali tudi za posle, za katere so bili nalogi izdani pred podpisom pogodb.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 17.05.2005 od naročnika zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, ki jo je naročnik vlagatelju z dopisom, št. 97-31 LS/JB, z dne 20.05.2005, posredoval.

Vlagatelj je dne 01.06.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem uvodoma povzema preteklo dejansko stanje in navaja, da je zahteva naročnika po predložitvi dodatnih dokumentov, oziroma nalogov za izvršitev naročil, nezakonita. Naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ni zapisal, s katerimi listinami bo kasneje zahteval dokazovanje referenc ponudnikov, ki so oddali ponudbe, zato je vlagatelj mnenja, da naročnik ni upravičen zahtevati dokazil o izvršenih plačilih računov, poleg tega pa dokazovanje plačil računov nima nobene neposredne zveze z izkazovanjem referenc, temveč le-to spada v izključno sfero vlagateljevega poslovnega odnosa z njegovima naročnikoma Trevicer s.a.s. di F. Barbisan & C. in Barea, s.r.l., Quinto di Treviso.
Po mnenju vlagatelja je njegova ponudba v skladu z zakonitimi predpisi pravilna, primerna in sprejemljiva, zato bi jo moral naročnik sprejeti in kot najugodnejšega ponudnika izbrati vlagatelja. Razlog naročnika, da se mu na podlagi predložene dokumentacije s strani vlagatelja poraja upravičen dvom o verodostojnosti vlagateljevih referenc, je po mnenju vlagatelja v nasprotju z veljavno zakonodajo. Poleg tega vlagatelj navaja, da je naročnik s tem presegel vsa pooblastila, ki mu jih daje ravno ta zakonodaja. V nadaljevanju vlagatelj navaja, da je prepričan, da naročnika pri iskanju dodatnih in novih pojasnil ne vodijo motivi, na podlagi katerih bi naročnik resnično ugotovil usposobljenost vlagatelja in pravilnost njegove ponudbe. Po mnenju vlagatelja želi naročnik z novimi zahtevami, ki jih postavlja vlagatelju, njegovo ponudbo izločiti zato, da si še naprej zagotovi sodelovanje s partnerjem, kateremu je naročnik do zdaj oddajal predmetno naročilo. Poleg tega, kot navaja vlagatelj, ne more mimo dejstva, da je Zavod za zdravstveno varstvo Maribor sklenil pogodbi z pogodbenima partnerjema Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota in DDD, d.o.o., Koper, ki vsak zase v celoti izpolnjujeta naročnikove pogoje. Vlagatelj navaja, da je ta združba v resnici nastala zgolj zato, da ustvari na trgu zaščite blaga čimbolj monopolen položaj. S tem pa gre po mnenju vlagatelja tudi za kršitev Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99 in 37/04; v nadaljevanju: ZPOmK).
Vlagatelj predlaga naročniku, da ponudbo vlagatelja ponovno pregleda, ovrednoti in jo oceni kot pravilno, sprejemljivo in primerno, skladno s tem pa naj naročnik razveljavi svojo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj priglaša tudi povračilo stroškov v višini 200.000,00 SIT za takso, 2000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 200 odvetniških točk za sestanek odvetnika s stranko, 100 odvetniških točk za pregled razpisne dokumentacije, vse povečano za 20% DDV.

Naročnik je s sklepom, št. 97-34 LS/JB, z dne 06.06.2005, kot neutemeljena zavrnil tako vlagateljev zahtevek za revizijo kot tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov. V obrazložitvi tega sklepa naročnik povzema navedbe vlagatelja iz zahtevka za revizijo in v zvezi s tem navaja, da se glede domnevne nezakonitosti zahteve naročnika za ponovna dodatna pojasnila sklicuje na sklep Državne revizijske komisije, št. 018-113/05-32-852, z dne 21.04.2005, kjer je le-ta ugotovila zakonitost zahteve naročnika za ponovna dodatna pojasnila od vlagatelja.
Glede pravilnosti ponudbe vlagatelja naročnik pojasnjuje, da je vlagatelj dne 24.03.2005 predložil naslednje dokumente:
- dva naloga za izvršitev zaščite blaga podjetij Trevicer in Barea
- dva poročila o opravljenem delu pri citiranih podjetjih
- dva računa za opravljeno delo podjetju Trevicer in podjetju Barea
- dve reklamaciji podjetja Radit glede navedenih računov
- dva novo izstavljena računa podjetju Radit
- fotokopije sedmih menic za zavarovanje plačil navedenih računov.
Po mnenju naročnika sta bili pogodbi o izvršitvi poslov zaščite blaga, ki ju je vlagatelj prvotno predložil, sklenjeni naknadno, to je po izdaji nalogov za izvršitev zaščite blaga, čeprav je v 3. členu obeh pogodb določeno, da bo naročnik izvršitev naloge naročil pri izvajalcu najmanj dva dni pred izvršitvijo naročila. Takšna pogodbena določila po mnenju naročnika predpostavljajo podpis pogodbe pred izdajo nalogov, saj so bili le ti izdani dne 05.01.2005 (s strani podjetja Trevicer s.a.s) in dne 06.01.2005 (s strani podjetja Barea s.r.l.). Zaradi nejasnosti glede predloženih dokazil vlagatelja v zvezi s citiranimi potrdili o referencah, je po mnenju naročnika nastal upravičen dvom o verodostojnosti teh referenc, zato naročnik ponudbe vlagatelja ni mogel oceniti kot pravilne. Poleg tega je bil po mnenju naročnika vlagatelj, glede na zahtevo po predložitvi dokumentov v originalu, dolžan predložiti menice v originalu oziroma notarsko overjenem prepisu.
Naročnik posebej zavrača tudi navedbe vlagatelja o dajanju prednosti ponudniku Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor. Po mnenju naročnika, trditve vlagatelja o preferiranju drugega ponudnika očitno odražajo samo zavest o pomanjkanju upravičenosti lastnih stališč vlagatelja.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 09.06.2005, sporočil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je z dopisom, št. 97-37 LS/JB, z dne 14.06.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo neutemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Do vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na domnevno nezakonito zahtevo naročnika po predložitvi dodatnih dokumentov oziroma nalogov za izvršitev naročil ter upravičenosti naročnika, da zahteva dokazila o izvršenih plačilih računov med vlagateljem in podjetjema Trevicer s.a.s. di F. Barbisan & C. in Barea, s.r.l., Quinto di Treviso, se je Državna revizijska komisija doslej že opredelila, in sicer v odločitvi, št. 018-113/05-32-852, z dne 21.04.2005. V takratnem revizijskem postopku je ugotovila, da je naročnik ravnal skladno z določili 54. člena ZJN-1, ko je za preveritev predloženih pogodb o izvajanju zaščite blaga z italijanskima partnerjema (Trevicer s.a.s. di F. Barbisan & Co. in podjetjem Barea, s.r.l., Quinto di Treviso) med vlagateljem in navedenima italijanskima partnerjema zahteval ustrezna dodatna dokazila. Kot izhaja iz odločitve Državne revizijske komisije, št. 018-113/05-32-852, z dne 21.04.2005, je svoje ugotovitve oprla na logično obrazložitev in sicer, da iz pogodb, ki jih je vlagatelj na zahtevo naročnika predložil, ni razvidna pogodbena vrednost niti predmet storitve kot tudi obseg opravljene storitve, zato je naročnik z namenom ugotovitve verodostojnosti predloženih referenc vlagatelja, upravičeno zahteval predložitev ustreznih nalogov za izvršitev zaščite blaga, poročila o izvršenih zaščitah, izstavljene račune za izvršeno delo vlagatelja ter dokazila o plačilu teh računov. Državna revizijska komisija ob upoštevanju zgoraj opisanega stališča, zavzetega v sklepu, št. 018-113/05-32-852, z dne 21.04.2005, vlagateljevih revizijskih navedb, ki se nanašajo na domnevno nezakonitost zahteve naročnika po predložitvi ustreznih dodatnih dokazil vlagatelja, ni ponovno preverjala, saj se je do s tem povezanih dejstev že opredelila. Državna revizijska komisija skladno z zapisanim ponovno ugotavlja, da je naročnik ravnal skladno z določili 54. člena ZJN-1, ko je za preveritev predloženih pogodb med vlagateljem in navedenima italijanskima partnerjema zahteval ustrezna dokazila, zaradi česar je potrebno vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu kot neutemeljenega zavrniti.

V nadaljevanju vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da njegova ponudba ni nepravilna, saj naj bi le-ta s predloženimi referencami izpolnil vse zahteve razpisne dokumentacije, zato je Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti vlagateljevih navedb, morala odgovoriti na vprašanje, ali je naročnik pri tem, ko je ponudbo vlagatelja označil za nepravilno, ravnal v skladu z določbami ZJN-1. Državna revizijska komisija uvodoma poudarja, da morajo tako naročniki kot ponudniki pri oddaji javnih naročil postopati v skladu s pravili, ki jih določa ZJN-1 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi ter v skladu z avtonomnimi pravili, ki jih za oddajo konkretnega javnega naročila določi naročnik v razpisni dokumentaciji, če le-ta niso v nasprotju s prisilnimi predpisi. Naročnikova navodila in zahteve iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb, kot tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Pri oddaji javnih naročil je potrebno upoštevati, da so ti postopki formalni in strogi z namenom zagotoviti enakopravni položaj vsem zainteresiranim ponudnikom in preprečiti možnost diskrecijskega odločanja naročnika pri izbiri najugodnejšega ponudnika.

Vlagatelj prereka odločitev naročnika v delu, ko je le-ta ponudbo vlagatelja označil za nepravilno. Vlagatelj zatrjuje, da je dvom naročnika o verodostojnosti vlagateljevih referenc, ker naj bi se oba vlagateljeva naloga za izvršitev zaščite blaga, ki sta bila izdana dne 05.01.2005 in dne 06.01.2005, ne nanašala na predložene pogodbe o izvajanju zaščite blaga, ki jih je dne 10.01.2005 vlagatelj sklenil z italijanskima partnerjema (Trevicer s.a.s. di F. Barbisan & Co. in podjetjem Barea, s.r.l., Quinto di Treviso) neupravičen in neskladen z veljavno zakonodajo.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji med drugimi obveznimi pogoji opredelil reference v VII. členu navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe: "08. da razpolaga z ustreznimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi" ter v VIII. členu med zahtevanimi dokazili zahteval tudi: "Ad 07 listine: â??, potrdila o referencah". Naročnik je v razpisni dokumentaciji predvidel tudi obrazec-8 Potrdilo o referencah ponudnika, ki ga ponudniki izpolnjenega in potrjenega s strani posameznega pogodbenega partnerja priložijo v ponudbeno dokumentacijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se je naročnik na podlagi pooblastil, ki mu jih daje 54. člen ZJN-1, odločil, da bo vlagateljeve reference preveril na način, da je zahteval predložitev pogodb o izvajanju zaščite blaga z italjanskima partnerjema Trevicer s.a.s. di F. Barbisan & C. in podjetjem Barea, s.r.l., Quinto di Treviso. Iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, št. 97-34 LS/JB, z dne 06.06.2005, izhaja, da iz predloženih pogodb, ki jih je vlagatelj predložil, ne izhajajo konkretni posli zaščite blaga, na katere se nanašajo predložene reference. Naročnik je zato z namenom odprave dvomov o vsebini ponudbe ter obsegu in pomenu posameznih elementov ponudbe, po prejemu vlagateljevih pogodb o izvajanju zaščite blaga z italijanskima partnerjema, od vlagatelja zahteval še predložitev ustreznih nalogov za izvršitev zaščite blaga, ki sta jih na vlagatelja naslovila družbi Treviser s.a.s di F. Barbisan & C. in podjetjem Barea, s.r.l., Quinto di Treviso, poročila vlagatelja o izvršenih zaščitah, izstavljene račune za izvršeno delo vlagatelja ter dokazila o plačilu teh računov. Kot izhaja iz sklepa naročnika o zavrnitvi zahtevka za revizijo, je vlagatelj sicer predložil med ostalimi dokumenti tudi dva naloga za izvršitev zaščite blaga, izdana dne 05.01.2005 in dne 06.01.2005, vendar se po mnenju naročnika oba predmetna naloga sklicujeta na neko pogodbo, ki ni opredeljena, vsekakor pa se predložena naloga za izvršitev zaščite blaga po mnenju naročnika ne moreta sklicevati na sklenjeni pogodbi o izvajanju zaščite blaga z italijanskima partnerjema, saj sta bili le-ti sklenjeni dne 10.01.2005. Kot navaja naročnik, v nobeni od teh pogodb ni navedeno, da veljajo tudi za posle, za katere so bili nalogi izdani pred podpisom pogodbe. Naročnik je zato vlagateljeva dodatna pojasnila glede predmetne naročnikove zahteve ocenil kot nepredložitev zahtevanih dokazil, zaradi česar ponudbe ni bilo mogoče šteti kot pravilne.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja in ugotovila, da sta bili pogodbi o izvajanju zaščite blaga z italijanskima partnerjema in vlagateljem sklenjeni dne 10.01.2005 ter, da je v tretjem členu obeh zgoraj navedenih pogodb določeno: "Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik izvršitev naloge iz te pogodbe naročil pri izvajalcu najmanj dva dni pred izvršitvijo naročila". Iz predložene dokumentacije oddaje predmetnega javnega naročila nadalje izhaja, da sta sporna naloga za izvršitev zaščite blaga, z dne 05.01.2005 in z dne 06.01.2005, naslovljena na vlagatelja in izdana s strani podjetja Trevicer s.a.s. in podjetja Barea, s.r.l. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da se predloženi nalogi o izvršitvi zaščite blaga, izdanih, z dne 05.01.2005 in z dne 06.01.2005, datumsko ne ujemajo s pogodbami o izvajanju zaščite blaga z italijanskima partnerjema. Iz navedenega sledi, da je naročnik ravnal pravilno, ko je ocenil, da predloženi nalogi ne potrjujejo sklenjenih pogodb med vlagateljem in italijanskima podjetjema, ki jih je vlagatelj v svoji ponudbi predložil kot dokaz o izpolnjevanju pogoja referenc, saj so datumsko neustrezni in se nanašajo na obdobje, ko pogodbe sploh še niso bile sklenjene. Poleg navedenega pa Državna revizijska komisija dodatno ugotavlja, da tudi plačila storitev oziroma fotokopije menic, ki jih je vlagatelj po pozivu naročnika za dodatna pojasnila predložil kot dokazila o izvedenih pogodbah, ne potrjujejo dejanske izvedbe pogodb. Menice, iz katerih naj bi bilo razvidno plačilo opravljene storitve, se namreč ne nanašajo na pogodbeni stranki, saj jih je vlagatelju zahtevka za revizijo izdala neka tretja pravna oseba, ki z predloženimi pogodbami nima nikakršne povezave. Državna revizijska komisija poudarja, da mora biti ponudba ponudnikov podana tako, da je iz ponudbene dokumentacije nesporno razvidno izpolnjevanje vseh zahtev naročnika. Prav tako morajo biti zahteve naročnika izpolnjene na način, kot jih je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji.
Ob dejstvu, da je naročnik zahteval od vlagatelja potrdila o referencah in dokazila, ki naj bi te reference potrjevala, Državna revizijska komisija ugotavlja, da nikjer iz osnovne ponudbene dokumentacije vlagatelja kot tudi iz predloženih dodatnih dokazil ne izhaja, da je vlagatelj predložil ustrezne reference, ki so bile skladno z razpisno dokumentacijo naročnika določene kot pogoj. Upoštevaje definicijo nepravilne ponudbe iz 13. točke 3. člena ZJN-1, kjer je določeno, da je potrebno ponudbo, ki ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev, določenih v razpisni dokumentaciji, šteti za nepravilno, Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik pravilno označil vlagateljevo ponudbo kot nepravilno, saj vlagatelj nikjer v ponudbi kot z dodatno predloženimi dokumenti ni uspel dokazati izpolnjevanje navedenih referenc, zaradi česar Državna revizijska komisija navedbe vlagatelja v tem delu zavrača kot neutemeljene.

V zvezi z navedbami vlagatelja o domnevnih povezavah podjetij z namenom, da ustvarijo na trgu zaščite blaga čimbolj monopolen položaj, pa Državna revizijska komisija vlagatelju pojasnjuje, da presoje s tem povezanih domnevnih kršitev naročnika ni pristojna obravnavati, temveč lahko vlagatelj, v kolikor meni, da so predmetne navedbe podane upravičeno, zahteva pravno varstvo pri Uradu za varstvo konkurence skladno z določili ZPOmK. Glede na navedeno Državna revizijska komisija teh navedb vlagatelja ni presojala.

Ker je Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ni storil kršitev, katere mu očita vlagatelj v zahtevku za revizijo, je zato skladno s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 24.06.2005

Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana
- Odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova 12, Ljubljana
- Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana