018-188/2005 Občina Kobarid

Številka: 018-188/05-33-1404

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 16. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Franciju Kodela, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "Vzdrževanje krajevnih cest (obsekavanje, košnja, pometanje, asfaltacija)", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Ivan Leban s.p., Volče 94, Tolmin, ki ga zastopa odvetnik Ivan Makuc, Rutarjeva 4, Tolmin (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.06.2005

ODLOČILA

Naročnik mora o zahtevku za revizijo odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je dne 11.05.2004 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, s povabilom k oddaji ponudbe, z dne 11.05.2005, pa povabil k oddaji ponudbe štiri ponudnike, med njimi tudi vlagatelja. Naročnik je v povabilu k oddaji ponudbe zapisal, da bo obravnaval ponudbe, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih in bodo prispele na naslov naročnika do 23.05.2005 oziroma bodo tega dne oddane priporočeno na pošti.

Z vlogo, datirano z datumom 20.05.2005, ki jo je naročnik prejel dne 23.05.2005, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem navaja več kršitev, do katerih naj bi prišlo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, in predlaga razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v celoti ter povrnitev prijavljenih stroškov v zvezi z revizijskim postopkom.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 24.05.23005, ki ga je le-ta prejel 25.05.2005, pozval na podlagi četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, da v roku treh dni od prejema poziva zahtevek za revizijo dopolni s potrdilom o plačilu takse v višini 200.000,00 SIT.
Vlagatelj je z dopisom, datiranim 25.05.2005, ki ga je naročnik prejel 26.05.2005, naročnika opozoril, da je taksa v višini 200.000,00 SIT po njegovem mnenju neutemeljena, saj znaša taksa v primeru blaga oziroma storitev (kar je po njegovem mnenju predmet naročila v predmetnem postopku) 100.000,00 SIT. Vlagatelj je s predmetnim dopisom naročnika pozval, da mu nemudoma sporoči, ali še vztraja na plačilu takse v višini 200.000,00 SIT.
Naročnik je vlagatelju z dopisom, datiranim 24.05.2005, ki ga je odpravil 26.05.2005, sporočil, da poziv za plačilo takse, z dne 24.05.2005, popravlja, in sicer je pravilen znesek takse 100.000,00 SIT.
Vlagatelj je z vlogo, datirano 27.05.2005, ki jo je naročnik prejel po faksu istega dne, po pošti pa 30.05.2005, poslal zahtevano potrdilo o vplačilu takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je sprejel dne 09.06.2005 Sklep o zahtevku za revizijo, ki ga je vlagatelj prejel 10.06.2005. Naročnik je s predmetnim sklepom zahtevek za revizijo v celoti zavrnil, prav tako pa tudi zahtevo po povrnitvi stroškov revizijskega postopka. Naročnik je v obrazložitvi predmetnega sklepa zapisal zgolj, da je mnenja, da bi kljub navedbam v zahtevku za revizijo, razpis oblikoval na enak način, zato zahtevek za revizijo zavrača kot neutemeljen.

Vlagatelj je z vlogo, datirano 11.06.2005, ki jo je naročnik prejel po faksu 13.06.2005, po pošti pa 14.06.2005 (datum oddaje na pošto na kuverti je 13.05.2005), sporočil naročniku, da njegova stranka vztraja pri nadaljevanju postopa pred Državno revizijsko komisijo predvsem iz razloga, ker meni, da naročnikov sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo sploh ni obrazložen, tako da niso jasni razlogi za zavrnitev in iz tega razloga sklepa ni mogoče preizkusiti. Vlagatelj v predmetni vlogi navaja tudi, da bi se moral naročnik v sklepu izjasniti o kršitvah postopka, ki mu jih očita v zahtevku za revizijo. Vlagatelj v predmetni vlogi v nadaljevanju predlaga naročniku, da vso dokumentacijo odstopi Državni revizijski komisiji, ter prijavlja natančne (višje) stroške, ki jih je sicer deloma že navedel v zahtevi za revizijo.

Naročnik je z dopisom, datiranim 16.06.2005, odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je predmetni dopis s prilogami (spis številka 40205-1/05-ceste in neodprti ponudbi ponudnikov Cestno podjetje Kranj, d.d., in Cestno podjetje Nova Gorica, d.d.) prejela 17.06.2005.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 16. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik o vlagateljevem zahtevku za revizijo ni odločil v skladu s 16. členom ZRPJN, saj je zahtevek za revizijo zavrnil brez obrazložitve oziroma brez da bi se opredelil do katerekoli od navedb iz le-tega.

ZRPJN sicer ne določa formalne oblike naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, vendar je obrazložitev odločitve, po mnenju Državne revizijske komisije, nujna iz več razlogov. Dolžnost obrazložitve tako izhaja iz določil Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 36/2004; v nadaljevanju: ZPP), ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN. Odločitev o zahtevku za revizijo namreč pomeni odločitev o zahtevku za pravno varstvo, po subsidiarni uporabi pravil o vsebini sodbe (kot tudi pravil o vsebini sklepa) pa mora organ, ki odloča o zahtevku za pravno varstvo, svojo odločitev obrazložiti (za sodbo takšno zahtevo postavlja 324. člen ZPP, za sklep pa 331. člen ZPP). Da je takšna interpretacija norme 16. člena ZRPJN (da mora biti odločitev obrazložena) tudi v skladu z namenom ureditve revizije v tem zakonu, pa izhaja iz teleološke razlage 16. člena ZRPJN, v povezavi s 17. členom ZRPJN. Naročnik namreč v primeru, če zahtevku za revizijo ne ugodi, pozove vlagatelja, da se opredeli do tega ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Takšno odločitev pa lahko vlagatelj sprejme le na podlagi obrazloženih razlogov za naročnikovo odločitev.

Ker naročnik svoje odločitve o zahtevku za revizijo ni utemeljil oziroma obrazložil, ravno tako pa se ni opredelil do nobene od revizijskih navedb, je Državna revizijska komisija, v skladu s 16. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Naročnik je, v skladu s 16. členom ZRPJN, dolžan meritorno odločiti o zahtevku za revizijo, pri čemer se mora opredeliti do vseh vlagateljevih revizijskih navedb in navesti razloge za svojo odločitev o revizijskem zahtevku. šele po naročnikovi meritorni odločitvi o zahtevku se bo lahko vlagatelj, v skladu z določili 17. člena ZRPJN, odločil za morebitno nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 21.06.2005

Franci Kodela, univ. dipl. prav.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnik Ivan Makuc, Rutarjeva 4, Tolmin,
- Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.