018-175/2005 Občina Radovljica

Številka: 018-175/05-31-1399

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Metke Cerar, kot predsednice senata, ter predsednika dr. Aleksija Mužina in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "redno letno vzdrževanje in zimska služba za obdobje dveh let, z možnostjo letnega podaljševanja pogodbe" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, ki ga zastopa odvetnica Marija Mošnik, Poslovni center Planina 3, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.06.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila "redno letno vzdrževanje in zimska služba za obdobje dveh let, z možnostjo letnega podaljševanja pogodbe", vsebovana v sklepu o oddaji javnega naročila, št. 465-09-0010/2005, z dne 06.04.2005.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 381.302,00 SIT, v roku 15 od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 24.02.2005 sprejel "Sklep o zahtevku za izvedbo javnega naročila", št. 465-09-0010/2005, s katerim je pričel postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Javni razpis za oddajo javnega naročila "redno letno vzdrževanje in zimska služba za obdobje dveh let, z možnostjo letnega podaljševanja pogodbe", je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 20-21, z dne 04.03.2005, pod številko objave Ob-6025/05.

Dne 06.04.2005 je naročnik izdal sklep o oddaji javnega naročila, št. 465-09-0010/2005, iz katerega izhaja, da se javno naročilo odda ponudniku Leopoldu Krašovcu s.p., Žerjavec 12, Jesenice (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), katerega ponudba je bila pravilna, popolna in najugodnejša.
Z vlogo, z dne 22.04.2005, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik je dodatno obrazložitev podal z dopisom, z dne 04.05.2005. V njem je v zvezi z izpolnjevanjem zahtev po tehničnih zmogljivostih navedel, da je izbrani ponudnik predložil seznam razpoložljive tehnične opreme, s katerim dokazuje, da izpolnjuje predpisane pogoje. Glede zahteve po kadrih je naročnik navedel, da je izbrani ponudnik predložil seznam vseh zaposlenih v podjetju. Naročnikova komisija je ugotovila, da kadrovska struktura izbranega ponudnika ustreza razpisnim pogojem, saj skupno število razpoložljivih kadrov (11) presega zahteve iz razpisa (10), izbrani ponudnik razpolaga z zadostnim številom NK delavcev (2), število kvalificiranih delavcev izbranega ponudnika (4) zahteve razpisa celo presega, število strojnikov gradbene mehanizacije izbranega ponudnika (3) zadostuje razpisnim pogojem, število voznikov izbranega ponudnika pa presega zahteve iz razpisa, saj poleg dveh zaposlenih, ki sta izključno voznika, to nalogo s potrebnimi poklicnimi licencami lahko opravljata dva od treh strojnikov in oba vodilna delavca.

Z vlogo, z dne 12.05.2005, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem opozarja, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahtev razpisne dokumentacije, zato bi jo moral naročnik kot nepravilno izločiti.
V svojem zahtevku uvodoma zatrjuje, da izbrani ponudnik po lastni izjavi ne izpolnjuje minimalnih pogojev glede zahtevane tehnične opremljenosti, določenih z razpisno dokumentacijo. S slednjo je naročnik med drugim določil, da je pogoj za udeležbo, da ponudnik razpolaga vsaj z dvema specialnima voziloma (npr. Unimog) od 88 do 130 kW. Izbrani ponudnik je v seznam razpoložljive tehnične opreme vpisal, da razpolaga le z enim specialnim vozilom od 88 do 130 kW. Seznam razpoložljive tehnične opreme izbranega ponudnika, kot se nahaja v njegovi ponudbeni dokumentaciji, dokazuje tudi, da izbrani ponudnik ne razpolaga z viškom drugih vozil (npr. z dvema specialnima voziloma Unimog nad 130 kW), zaradi česar naročnikov pogoj po dveh specialnih vozilih od 88 do 130 kW pri izbranem ponudniku ni izpolnjen. Naročnik je v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila navedel, da je ponudnik s seznamom razpoložljive tehnične opreme dokazal, da izpolnjuje postavljene pogoje, kar pa ne drži.
V nadaljevanju revizijskega zahtevka vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik, sledeč svoji lastni izjavi, ne izpolnjuje niti razpisnih pogojev glede minimalne kadrovske strukture. Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji izrecno zapisal, da mora ponudnik na delovnopravni ali obligacijskopravni osnovi razpolagati najmanj s tremi vozniki, izbrani ponudnik pa je v svoji ponudbi navedel, da razpolaga le z dvema voznikoma. Stališče naročnika, da izbrani ponudnik s številom voznikov presega zahteve iz razpisa, je popolnoma zgrešeno. Ne drži namreč, da lahko poleg dveh zaposlenih, ki sta izključno voznika, to nalogo, s potrebnimi poklicnimi licencami, opravljata tudi dva od treh strojnikov in oba vodilna delavca. Takšno stališče je v nasprotju z določili Zakona o prevozih (pravilno: Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/2001, 76/2003, 63/2004; v nadaljevanju: ZPCP-1)), kjer je v 18. členu določeno, da mora imeti voznik domačega prevoznika med vožnjo med drugim v vozilu izvod licence in pogodbo o zaposlitvi. Strojniki izbranega ponudnika imajo sklenjene bodisi delovnopravne bodisi civilnopravne pogodbe z izbranim ponudnikom samo za delo strojnika, ne pa za delo voznika tovornih vozil. Smiselno enako velja za vodilne delavce, saj sicer izbrani ponudnik ne bi navedel, da razpolaga le z dvema voznikoma, tremi strojniki in dvema vodilnima delavcema. Pogoj za legalno vožnjo vozila od 88 do 130 kW in nad 130kW je pridobitev licence (3. člen ZPCP-1). Licenco pa lahko prevoznik dobi samo, če dokaže, da razpolaga z vozilom (lastništvo, najem) in če nadalje še dokaže, da ima sklenjeno delovno razmerje s strokovno usposobljenim voznikom, ki ima več kot petletne izkušnje pri vožnji tovornih vozil. Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja strokovne usposobljenosti voznikov se, po 37. členu Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 30/2002, 108/2003), šteje pri voznikih, ki niso vsaj pet let pred 20.04.2005 opravljali del voznika, pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Teh pogojev, ki jih za vožnjo vozil od 88 do 130 kW in nad 130 kW zahteva ZPCP-1, izbrani ponudnik nedvomno ne izpolnjuje. V ponudbeni dokumentaciji je slednji navedel, da razpolaga le z dvema specialnima voziloma od 88 do 130 kW in nad 130 kW, namesto s termi vozili, v seznamu kadrov pa je navedel, da razpolaga le z dvema voznikoma (namesto s tremi). Skladno z 42. a členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1) mora naročnik ponudbe ponudnikov, ki ne razpolagajo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi sposobnostmi, izločiti iz postopka oddaje javnega naročila. S tem, ko je naročnik javno naročilo oddal izbranemu ponudniku, ki ni oddal pravilne ponudbe, je ravnal pristransko, na škodo vlagatelja in v nasprotju z načelom enakopravnosti.

Naročnik je z dopisom, z dne 18.05.2005, vlagatelja pozval k dopolnitvi revizijskega zahtevka s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijo. Vlagatelj je zahtevek za revizijo dopolnil z vlogo, z dne 20.05.2005.

Z vlogo, z dne 19.05.2005, poimenovano kot "Odgovor na zahtevek za revizijo postopka javnega naročila", je izbrani ponudnik naročniku predstavil svoja stališča do vloženega revizijskega zahtevka. V vlogi je v zvezi z očitki o neizpolnjevanju pogojev glede kadrov navedel, da razpolaga s tremi vozniki, ki so vpisani v uradno evidenco, kar dokazuje s poročilom Obrtne zbornice Slovenije o stanju vozil in voznikov na dan 18.05.2005. Izbrani ponudnik je obenem podal izjavo, da kombinirano vozilo "Iveco Turbo Daily 35 C 13- SCAM", ki je navedeno pod zaporedno številko 1 na spisku opreme (navedeni sta dve vozili), ustreza pogojem specialnega vozila z močjo 92kW. Vozilo je opremljeno z vsemi hidravličnimi nastavki za pogon priključkov (snežni plugi, rezkarji, mulčarji, posipalci soli in peskaâ??) in ima pogon na vsa štiri kolesa. Izbrani ponudnik je priložil tudi kopijo kataloga, iz katerega naj bi bilo razvidno, kakšno vozilo je to.

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločil s sklepom, št. 465-09-0010/2005, z dne 26.05.2005, s katerim je tega zavrnil. V obrazložitvi svoje odločitve je navedel, da vlagatelj napačno interpretira dokazila razpisne (pravilno: ponudbene) dokumentacije. Iz seznama kadrov izbranega ponudnika je na prvi pogled res mogoče sklepati, da ponudnik ne razpolaga z dovolj vozniki, vendar je naročnik na osnovi poimenskega seznama in dodatnih pojasnil izbranega ponudnika ugotovil, da slednji dosega minimalno potrebno število voznikov. V dodatnem pojasnilu vlagatelju, z dne 04.05.2005, je naročnik navedel, da zahtevane pogoje za poklicnega voznika izpolnjujeta dva od treh strojnikov ter oba vodilna delavca. Od izbranega ponudnika je naročnik na svojo zahtevo naknadno pridobil izpis stanja vozil in voznikov na dan 18.05.2005, iz evidence Obrtne zbornice Slovenije. Iz dokumenta je nedvoumno razvidno, da poleg še dveh voznikov z licenco tudi vodilni delavec L.K. opravlja dela poklicnega voznika. Vlagatelj trdi, da dela in nalog voznika direktor podjetja ne more opravljati. Vlagatelj pa pri tem ne upošteva, da gre v tej zadevi za samostojnega podjetnika, ta pa že po naravi opravlja tako organizacijska kot tudi operativna dela.
Naročnik dalje ugotavlja, da vlagatelj napačno interpretira tudi seznam tehnične opreme izbranega ponudnika. Razumljivo je, da je vsak seznam tehničnih zmogljivosti potrebno dodatno interpretirati, saj imajo različni ponudniki storitev z gradbeno mehanizacijo lahko zelo različno strukturo tehnične opremljenosti. Poleg tega različni ponudniki različno interpretirajo oziroma poimenujejo različne stroje in vozila. V strokovnem žargonu se največkrat uporabljajo kar popularne znamke oziroma proizvajalci vozil in mehanizacije, to pa v besedilu razpisne dokumentacije, v skladu z 32. členom ZJN-1, ni dopustno. Iz seznama vozil in tehnične opremljenosti je tako na prvi pogled videti, da izbrani ponudnik nima dveh specialnih vozil do 130kW, vendar pa je iz istega seznama razvidno, da le- ta razpolaga z dodatnim kombiniranim vozilom, ki ustreza tako zahtevam naročnika za tovorno in kombinirano vozilo, kot tudi za specialno vozilo. Definicija specialnega vozila tako v razpisni dokumentaciji kot tudi po Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/2004, 35/2005; v nadaljevanju: ZVCP-1) ni natančno opredeljena, zaradi česar je naročnik sklenil, da kot specialno prizna vsako tovorno vozilo, ki ima pogon na vsa štiri kolesa in vse potrebne nastavke za pogon ali priklop priključkov za opravljanje razpisanih del (pluženje, rezkanje, mulčenje in posipanje soli ter peska). Naročnik je o kombiniranem vozilu Iveco Turbo Daily 35-C-13 pridobil tudi dodatne tehnične podatke, ki jasno dokazujejo, da njegove tehnične značilnosti celo presegajo zahteve naročnika. Naročnik je v svojem sklepu poudaril tudi, da s strani izbranega ponudnika predloženo pisno pojasnilo ni v ničemer spremenilo dejstev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 02.06.2005, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Ob tem je v postopek priglasil tudi stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer v protivrednosti 1300 točk po veljavni Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa) za sestavo zahtevka za revizijo, v protivrednosti 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi za predlog za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, v protivrednosti 20 točk po veljavni Odvetniški tarifi za obvestilo stranki, v višini 2% od vseh navedenih stroškov za materialne stroške ter v višini 200.000,00 SIT za takso za revizijo, vse skupaj povečano za 20% DDV.

Naročnik je z vlogo, z dne 07.06.2005, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 3. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN in v skladu s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku opozarja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, in sicer zaradi neizpolnjevanja minimalnih pogojev razpisne dokumentacije glede zahtevane tehnične opremljenosti ter glede kadrovske strukture.

Državna revizijska komisija je uvodoma preverjala revizijske navedbe, ki se nanašajo na zatrjevano nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika zaradi neizpolnjevanja minimalnih pogojev razpisne dokumentacije glede zahtevane tehnične opremljenosti.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v XI. poglavju le- te, z naslovom "Pogoji za priznanje sposobnosti, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in njihovo dokazovanje", v podpoglavju E med drugim določil, da mora ponudnik razpolagati z enim "kombiniranim vozilom do 3,5 tone" ter z dvema "specialnima voziloma (npr. Unimog) do 88- 130 kW".

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je slednji v le- tej navedel, da je lastnik dveh vozil, označenih kot "kombinirano vozilo Iveko DAILY 35 C 13 (3,5 t)", leto izdelave 2004, ter enega vozila, označenega kot "specialno vozilo UNIMOG 1650 (117 kW)".

Z vpogledom v dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti tudi, da je izbrani ponudnik v svojem odgovoru na zahtevek za revizijo, podanem na zahtevo naročnika, pojasnil, da kombinirano vozilo "Iveco Turbo Daily 35 C 13- SCAM", ki naj bi bilo navedeno pod zaporedno številko 1 na spisku opreme, ustreza pogojem specialnega vozila z močjo 92kW. Vozilo naj bi bilo opremljeno z vsemi hidravličnimi nastavki za pogon priključkov (sneženi plug, rezkarji, mulčari, posipalci soli in peska), imelo pa naj bi tudi pogon na vsa štiri kolesa. Izbrani ponudnik je k svojem dopisu priložil tudi fotokopijo kataloga podjetja SCAM s.r.l., Italija, v katerem je predstavljeno vozilo SCAM SMT35 4x4.

Iz zgoraj navedenega gre povzeti, da vlagatelj zatrjuje, da naročnikov pogoj po razpolaganju z dvema "specialnima voziloma (npr. Unimog) do 88- 130 kW" izpolnjuje z lastništvom enega vozila, označenega kot "specialno vozilo UNIMOG 1650 (117 kW)", ter enega vozila, ki ga je v ponudbeni dokumentaciji označil kot "kombinirano vozilo Iveko DAILY 35 C 13 (3,5 t)", v odgovoru na revizijski zahtevek pa kot "Iveco Turbo Daily 35 C 13- SCAM".

Državna revizijska komisija je z dopisom, z dne 13.06.2005, izbranega ponudnika pozvala k predložitvi fotokopij prometnih dovoljenj za vozili, navedeni pod zaporedno številko 1 seznama opreme izbranega ponudnika, predloženega v okviru ponudbene dokumentacije slednjega. Na podlagi dne 14.06.2005 ter 15.06.2005 prejetih listin je ugotovila, da je izbrani ponudnik lastnik dveh vozil znamke Iveco, tip 35 C 13, prostornina motorja 2800 cm3, tip motorja 8140.43 S, leto izdelave 2004.

Državna revizijska komisija je z dopisom, z dne 14.06.2005, za pojasnilo zaprosila podjetje TT- Trgotehna, d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana, ki se ukvarja z dejavnostjo prodaje gospodarskih vozil IVECO, rezervnih delov ter servisiranja v slovenskem prostoru. Na vprašanje Državne revizijske komisije, ali oznaka "Scam" predstavlja lastno znamko vozil proizvajalca Scam Srl, Italija, ali pa predstavlja zgolj nadgradnjo vozila Iveco, tip 35 C 13, ter ali je posledično možna oznaka vozila "Iveco Turbo Daily 35 C 13- SCAM", ali pa vozila proizvajalca Scam Srl, Italija, nosijo svoje oznake, je imenovano podjetje z dopisom, z dne 16.06.2005, podalo pojasnilo, da oznaka "SCAM" predstavlja lastno znamko vozil, ki ima z vozili Iveco skupen le menjalnik in motor, ter da vozila "SCAM" nosijo drugačne oznake, kar izhaja tudi iz prospekta, ki ga prilagajo. Iz slednjega izhaja, da imajo vozila SCAM oznake "SM35", "SM50", "SMT35" ter "SMT50".

Državna revizijska komisija na podlagi zgornjih dejstev ugotavlja, da izbrani ponudnik ni uspel izkazati razpolaganja z vozilom proizvajalca Scam Srl, Italija, temveč je izkazal zgolj razpolaganje z voziloma Iveco, tip 35 C 13.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju revizijskega postopka preverila revizijske navedbe vlagatelja, sledeč katerim naj izbrani ponudnik ne bi izpolnjeval minimalnih pogojev razpisne dokumentacije glede zahtevane kadrovske strukture. Ob tem je ugotovila, da so s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja utemeljene.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v XI. poglavju le- te, z naslovom "Pogoji za priznanje sposobnosti, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in njihovo dokazovanje", v podpoglavju F med drugim določil, da mora ponudnik (na delovnopravni ali obligacijskopravni) osnovi razpolagati najmanj s tremi vozniki.

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je ta na obrazcih "seznam kadrov ponudnika" ter "Izobrazba in izkušnje kadra, sodelujočega kadra pri izvedbi del", le pri dveh od navedenih oseb navedel delovno mesto "voznik". Pri delovnih mestih še dveh oseb iz seznama je bil naknadno s svinčnikom dodan zapis "voznik", pri delovnih mestih nadaljnjih dveh oseb pa zapis "v", pri čemer pa gre glede na vsebino dokumentacije v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ugotoviti, da med strankama ni sporno, da teh zapisov v času oddaje ponudbe izbranega ponudnika v ponudbeni dokumentaciji slednjega ni bilo.

Izbrani ponudnik glede izkazovanja kadrovske sposobnosti za v svojem odgovoru na zahtevek za revizijo pojasnjuje, da iz poročila Obrtne zbornice Slovenije o stanju vozil in voznikov na dan 18.05.2005 izhaja, da razpolaga s tremi vozniki, ki so vpisani v evidenco. Temu argumentu sledi tudi naročnik, ki v sklepu, s katerim je odločil o vlagateljeve zahtevku za revizijo, navaja, da je iz s strani izbranega ponudnika predloženega izpisa nedvomno razvidno, da poleg še dveh voznikov tudi vodilni delavec opravlja dela poklicnega voznika, s čemer naj bi bile zahteve razpisne dokumentacije izpolnjene.

Iz določil 13. točke prvega odstavka 3. člena ZRPJN izhaja, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Pravilnost ponudbe mora torej izhajati iz same ponudbe, ne pa iz njenih kasnejših pojasnil (sprememb), ki so, če bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno, skladno z določili 54. člena ZJN-1, tudi nedopustna.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik s svojo ponudbo ni uspel izkazati izpolnjevanja naročnikovega pogoja po razpolaganju najmanj s tremi vozniki, temveč je izkazal zgolj razpolaganje z dvema voznikoma, zaradi česar njegove ponudbe ni mogoče šteti za pravilno.

Skladno z določili prvega odstavka 76. člena ZJN-1 mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Ker je naročnik ponudbo izbranega ponudnika ne glede na njeno ugotovljeno nepravilnost dopustil, in jo celo izbral kot najugodnejšo, je s tem prekršil omenjena določila ZJN-1. Državna revizijska komisija je iz navedenih razlogov ugodila vlagateljevemu zahtevku za revizijo in razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila "redno letno vzdrževanje in zimska služba za obdobje dveh let, z možnostjo letnega podaljševanja pogodbe", kot je vsebovana v sklepu o oddaji javnega naročila, št. 465-09-0010/2005, z dne 06.04.2005.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v protivrednosti 1300 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za zahtevek za revizijo,
- v protivrednosti 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za predlog za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo,
- v protivrednosti 20 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za obvestilo stranki,
- v pavšalnem znesku 2% od zgoraj navedenih vrednosti, povečano za 20% DDV, za materialne stroške,
- v višini 200.000,00 SIT za takso za revizijski postopek.

Državna revizijska komisija, na temelju šestega odstavka 22. člena ZRPJN, vlagatelju priznava naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v protivrednosti 1300 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za zahtevek za revizijo, skupaj tako v višini 171.600,00 SIT,
- v protivrednosti 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za predlog za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, skupaj tako v višini 6.600,00 SIT,
- v pavšalnem znesku 2% od protivrednosti 1000 točk ter 1% od protivrednosti 350 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za materialne stroške, skupaj tako v višini 3.102,00 SIT,
- v višini 200.000,00 SIT za takso za revizijski postopek.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava priglašenih stroškov obvestila stranki, saj njihovega nastanka in potrebnosti za revizijski postopek ni uspel izkazati, ravno tako pa mu ne priznava presežka nad priznanimi materialnimi stroški, saj za priznanje le- tega ni najti podlage v Odvetniški tarifi.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 381.302,00 SIT, v roku 15 od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 17.06.2005

Predsednica senata:
Mag. Metka Cerar,
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica,
- Odvetnica Marija Mošnik, Poslovni center Planina 3, Kranj,
- Leopold Krašovec s.p., Žerjavec 12, Jesenice,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.