018-185/2005 MšZš

Številka: 018-185/05-35-1381

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 3. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine kot predsednika senata, članice Vesne Cukrov in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, v postopku dodelitve donacije Evropske skupnosti iz Programa Phare Vseživljenjsko učenje SI2003/004-938-17, na podlagi vlog, ji ju je vložilo podjetje SIGEM BUSINESS CONSULTING d.o.o., Dunajska cesta 116, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo), dne 17.06.2005

ODLOČILA

Vlagateljevi vlogi z dne 12.04.2005 in 13.06.2005 se zavržeta.

Obrazložitev

Ministrstvo je v Uradnem listu RS, št. 116-117/2004, z dne 29.10.2004 objavilo javni razpis za Nacionalni program Phare 2004 Vseživljenjsko učenje SI2003/004-938-17. Vlagatelj je do roka za oddajo prijav, z dne 26.01. 2005, podal prijavo.

Vlagatelj je dne 11.04.2005 prejel dopis, ref. št. vloge 91, v katerem ga je Ministrstvo obvestilo, da vloga vlagatelja ni dosegla minimalne ocene, zahtevane za ustreznost glede ciljev in prednostnih nalog razpisa, zato ni bila izbrana.

Vlagatelj je dne 12.04.2005 vložil pritožbo zoper dopis Ministrstva, ref. št. vloge 91 (v nadaljevanju: vloga z dne 12.04.2005), v kateri navaja, da Ministrstvo v dopisu ni navedlo meril, na podlagi katerih je komisija ocenjevala izpolnjevanje konkretnih razpisnih pogojev ter, da v dopisu ni navedenega pravnega pouka in dopis poslal vlagatelju po navadni pošti. Vlagatelj pojasnjuje, da ponujeni projekt sledi cilju vseživljenjskega učenja, saj bi se s projektom omogočilo širjenje razumevanja in uvajanje modela kompetenc (znanje, veščine, lastnosti) za posamezne tipične poklicne skupine v turizmu. V nadaljevanju vlagatelj pojasnjuje model, strukturo, prednostna področja in cilje projekta, ki po vlagateljevem mnenju ustrezajo vsem zahtevanim usmeritvam, kot so bila neposredno izpostavljena v smernicah za prijavitelje. Nadalje vlagatelj navaja, da je pri pripravi projekta upošteval vse kriterije iz razpisne dokumentacije. V nadaljevanju pojasnjuje, da je ustrezno izpolnil tabele za ocenjevanje ponudb, zato meni, da je zadostil tudi pogojem, za doseganje zadostnega števila točk za pozitivno odobritev projekta.
Vlagatelj predlaga, da Ministrstvo oz. drugostopenjska komisija za projekt Phare odpravi prvo odločbo o neizboru vlagateljevega projekta in ugodno reši vlagateljevo vlogo ter da Državna revizijska komisija nadzoruje postopek in vsebino utemeljitve odgovora Ministrstva na pritožbo vlagatelja z dne 12.04.2005 ter preveri skladnost izvedbe celotnega razpisa Phare in na podlagi ugotovitev sprejme ustrezne ukrepe.

Ministrstvo je v dokumentu "Odgovor na pritožbo", št. 607-26/2004-254 z dne 01.06.2005 pojasnilo, da se program Phare Vseživljenjsko učenje izvaja v skladu s posebnim priročnikom GGAPI (Guide on Grants and Public Procurement under Pre-Acecsion Instruments), ki je podlaga za izvajanje vse projektov, ki se v Sloveniji financirajo s sredstvi Phare, oziroma drugimi predpristopnimi finančnimi instrumenti Evropske unije. Način uporabe priročnika GGAPI je predpisan v Pravilniku o natančnejši vsebini sklepa za začetek postopka oddaje javnega naročila (Ur. list RS, št. 32/2004), izvajanje donacijskih shem pa kot podzakonski akt ureja Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. list RS, št. 108/2004). Ministrstvo navaja, da je ocenjevalna komisija za program Phare Vseživljenjsko učenje sledila vsem predpisanim postopkom določenih v 7. poglavju GGAPI ter pri tem upoštevala osnovna načela javnih naročil. Ministrstvo dodaja, da je sestava in izvajanje ocenjevanja ocenjevalne komisije sledila pravilom določenih v GGAPI, ter da je bilo delo ocenjevalne komisije spremljano s strani Ministrstva za finance, Centralne finančne in pogodbene enote.

Vlagatelj je dne 11.05.2005 na ministra za šolstvo in šport naslovil dopis, v katerem navaja, da je bil način obravnavanja vlagateljeve vloge v nasprotju s postopkovno zakonodajo, ki je bila na razpisu uporabljena, hkrati pa tudi vsebinsko sporen. Vlagatelj navaja, da prvostopenjska komisija ni argumentirala svoje odločitve, drugostopenjska komisija pa na argumentirano pritožbo z dne 29.10.2005, ni odgovorila.

Ministrstvo je v dokumentu "Odgovor na pritožbo", št. 607-26/2004-253 z dne 01.06.2005 na vlagateljev dopis z dne 11.05.2005 odgovorilo enako kot v dokumentu "Odgovor na pritožbo", št. 607-26/2004-254 z dne 01.06.2005.

Vlagatelj v dokumentu "Odgovor na vaša dopisa št. 607-26/2004-253 in 607-26/2004-254 z dne 1. junija" z dne 13.06.2005 (v nadaljevanju: vloga z dne 13.06.2005) Ministrstvu očita, da le-ta tolmači pravno podlago za izvajanje razpisa izrazito oportunistično. Vlagatelj navaja, da Ministrstvo pri izvedbi predmetnega razpisa do trenutka oddaje razpisne dokumentacije oz. pošiljanja obvestila o (ne)izboru dosledno sledi uporabi pravilnika GGAPI, hkrati pa se sklicuje na določila Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1), le do trenutka, ki Ministrstvu ustreza. Vlagatelj Ministrstvu očita kršitev določil ZJN-1 v delu, ki se nanaša na obveznosti Ministrstva pri odločitvi o oddaji naročila.

Državna revizijska komisija je dne 15.06.2005 prejela vlagateljevo vlogo z dne 13.06.2005, v kateri je Državno revizijsko komisijo pozval, da naj se izreče o (ne)pristojnosti oziroma, v primeru ugotovitve pristojnosti, o vlogi odloči.

Glede na to, da je predmet obravnavanega primera dodelitev donacije Evropske skupnosti iz Programa Phare Vseživljenjsko učenje SI2003/004-938-17, je Državna revizijska komisija sprva preverila, ali gre v predmetni zadevi sploh za postopek oddaje javnega naročila, ter ali je ponudnik v tem postopku upravičen do pravnega varstva po ZRPJN.

Državna revizijska komisija zagotavlja pravno varstvo ponudnikom v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil (prvi odstavek 4. člena ZRPJN). Določba 1. člena ZRPJN določa: "S tem zakonom ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih, določa organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in javnega interesa, in postopek revizije po tem zakonu." Namen navedene določbe je omejitev pravnega varstva (v obliki revizije postopkov oddaje javnih naročil pred naročniki in Državno revizijsko komisijo) zgolj na postopke oddaje javnih naročil. Državna revizijska komisija torej meritorno odloča le o tistih zahtevkih za pravno varstvo, ki so vezani na postopek oddaje javnega naročila.

Javno naročilo je po svoji vsebini, skladno s 1. točko prvega odstavka 3. člena ZJN-1, "celotni skupek dejanj, ki jih opravi naročnik s ciljem nabave blaga, oddaje storitev ali gradenj po tem zakonu", medtem ko je pogodba oddaji javnega naročila opredeljena v 2. točki prvega odstavka 3. člena ZJN-1 kot "v skladu z izvedenim postopkom po tem zakonom v pisni obliki sklenjena odplačna pogodba med naročnikom in dobaviteljem, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, katere predmet je nabava blaga, izvedba gradnje ali storitve".

Iz navedenih določil ZJN-1 izhaja, da gre za pogodbo o oddaji javnega naročila, le takrat, kadar med naročnikom in ponudnikom nastane odplačen (lukrativen) pravni posel. Odplačen pravni posel predstavlja pravno razmerje med dvema subjektoma, kjer sta oba subjekta zavezana nekaj dati, storiti ali opustiti. Namen lukrativnosti je vzajemno/povratno ravnanje subjektov, s katerim oba subjekta s pravnim poslom pridobita določeno pravico, korist, obogatitev. Skladno z določili ZJN-1, gre za pri oddaji javnega naročila za odplačno pogodbo, kjer sta obe stranki obojestransko zavezani k ravnanjem, s katerim ponudnik dobavi blago, odda storitev ali izvede gradnjo, v zameno za plačilo naročnika.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002) v enajsti točki 3. člena opredeljuje donacijo kot "namenski neodplačni prihodek, ki ga domača ali tuja pravna oseba prispeva za določen namen (npr. darilo, pomoč, volilo, denarna zapuščina)". Iz navedene določbe izhaja, da gre pri donacijah za nepovratno plačilo in prostovoljno nakazilo sredstev za določen namen, ki so prejeti bodisi iz domačih virov ali iz tujine, kakor v obravnavanem primeru. Donacija predstavlja pravno razmerje med dvema subjektoma, kjer prvi subjekt (donator), v svoje breme na drug subjekt (prejemnik donacije) neodplačno (onerozno) prenese določeno pravico. Smisel donacije je v enostranskem oneroznem prenosu koristi, od katerega ima neposredno korist le prejemnik donacije. V razmerju med donatorjem in prejemnikom donacije ne nastane pravni posel od katerega bi imela neposredno korist tako donator kot prejemnik donacije, saj se z donacijo k obveznosti prenosa koristi na prejemnika donacije zaveže le donator. Zaradi enostranskega neodplačnega prenosa koristi, prejemnik donacije ni dolžan dati, storiti ali opustiti ravnanja, s katerim bi donator pridobil korist za sebe. V postopku dodelitve donacije Evropske skupnosti iz Programa Phare Vseživljenjsko učenje SI2003/004-938-17, je prejemnik donacije sicer zavezan, da Ministrstvu poda poročilo o izvajanju projekta, vendar takšno ravnanje ne predstavlja povratnega ravnanja, v smislu pridobitve koristi ali obogatitve Ministrstva, torej odplačnosti pravnega razmerja.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da v predmetnem postopku dodelitve donacij Evropske skupnosti iz Programa Phare Vseživljenjsko učenje SI2003/004-938-17, med Ministrstvom in ponudniki (prejemniki donacij) ne bo/ni sklenjena odplačna pogodba v smislu 2. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, zato ni mogoče govoriti o postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija v pojasnilo dodaja, da predhodno zapisano stališče Državne revizijske komisije, velja tako za donacije, kot za subvencije in ostale oblike državnih pomoči (sofinanciranje,â??).

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da v postopku dodelitve donacij Evropske skupnosti iz Programa Phare Vseživljenjsko učenje SI2003/004-938-17, ne gre za postopek oddaje javnega naročila, zato se je morala Državna revizijska komisija skladno z drugim odstavkom 18. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN izreči za nepristojno in vlagateljevi vlogi z dne 12.04.2005 in 13.06.2005 zavreči kot nedopustne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 17.06.2005
Predsednik senata:
dr. Aleksij Mužina, univ.dipl.prav.
Predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- SIGEM BUSINESS CONSULTING d.o.o., Dunajska cesta 116, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.