018-183/2005 Mestna občina Koper

Številka: 018-183/2005-34-1384

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11., 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu člana Francija Kodela, kot predsednika senata, ter članice Vesne Cukrov in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja severne obvoznice v Kopru z vsemi spremljajočimi komunalnimi napravami" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj CPK, d.d., Družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.06.2005

ODLOČILA

1. Naročnikov predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, se zavrže.

2. Zahtevku za revizijo se ugodi. Naročnik mora določiti nov rok za oddajo ponudb, v skladu z določili 58. člena ZJN-1. O novem roku mora naročnik, skladno s petim odstavkom 25. člena ZJN-1, pisno obvestiti vse ponudnike, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo, in spremembo roka objaviti na način, kot je bil objavljen razpis.

3. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 607.880,00 SIT, v roku 15 od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.02.2005 sprejel sklep, št. K351-3/2005, o začetku postopka oddaje javnega naročila, dne 29.03.2005 pa sklep o popravi sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja severne obvoznice v Kopru z vsemi spremljajočimi komunalnimi napravami". Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 23-24, z dne 11.03.2005, pod številko objave Ob-6865/05, dopolnitvi pa v Uradnem listu RS, št. 30-31, z dne 25.03.2005, pod številko objave Ob-8280/05, ter Uradnem listu RS, št. 54, z dne 03.06.2005, pod številko objave Ob-15767/05.

Z vlogo, z dne 08.04.2005, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-147/05-31-1182, z dne 31.05.2005, odločila, da se zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen.

Pred potekom s strani naročnika določenega novega roka za oddajo ponudb, je vlagatelj z vlogo, z dne 06.06.2005, na naročnika naslovil nov zahtevek za revizijo, v katerem slednjemu očita kršitev 7., 25. ter 58. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1).
V obrazložitvi zahtevka vlagatelj uvodoma navaja, da je naročnik v Uradnem listu RS, št. 54, z dne 03.06.2005, objavil dopolnitev objave predmetnega javnega naročila, pri čemer je v njej navedel, da je rok za oddajo ponudb 07.06.2005, do 9.00 ure. Navedeni rok ponudnikom ne omogoča priprave pravilne ponudbe, saj je bil za pripravo le-te praktično na voljo le en dan (objava je bila javno dostopna v petek, 03.06.2005, nato sta sledila dva nedelovna dneva- sobota in nedelja, nato pa je sledil ponedeljek, 06.06.2005, kot edini delovni dan za pripravo ponudbe, saj je naročnik rok za oddajo ponudb določil za torek, 07.06.2005, do 9.00 ure). Nov rok ponudnikom ni omogočal priprave pravilne ponudbe, saj v enem dnevu ni bilo mogoče pridobiti vseh dokumentov, ki se od njih zahtevajo (organi, pristojni za njihovo izdajo, le- teh ne morejo izdati še isti dan, ko prejmejo vlogo; tako je npr. pri vlogi za izdajo potrdila davčnega urada). ZJN-1 v 58. členu določa, da morajo naročniki določiti tak rok za oddajo ponudbe, ki ponudniku omogoča pripravo pravilne ponudbe. Gotovo je, da en sam dan za pripravo pravilne ponudbe ne zadostuje, navkljub temu, da je bilo predmetno javno naročilo že predhodno objavljeno, saj ponudniki ne morejo v enem delovnem dnevu zbrati vseh potrebnih ažurnih dokumentov in potrdil, ki so zahtevane za oddajo pravilne ponudbe. Ob navedenem vlagatelj izpostavlja, da naročnik ni določil, da se bodo kot pravilni in veljavni šteli dokumenti, ki so bili pripravljeni za oddajo ponudbe v prvotno določenem roku, zaradi česar so bili ponudniki primorani zbirati nove dokumente in potrdila s kasnejšimi datumi izdaje.
V nadaljevanju zahtevka vlagatelj navaja, da je naročnik kršil tudi 7. in 25. člen ZJN-1, saj vseh ponudnikov, ki so prejeli razpisno dokumentacijo, ni pisno obvestil o podaljšanju roka za oddajo ponudb oziroma o dopolnitvi razpisne dokumentacije. Vlagatelj od naročnika namreč ni prejel nobenega pisnega ali drugega obvestila, ki bi se nanašalo na podaljšanje roka za oddajo ponudb za predmetno javno naročilo, kar predstavlja kršitev petega odstavka 25. člena ZJN-1. Naročnik je kršil tudi četrti odstavek 25. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik v primeru, ko dopolni razpisno dokumentacijo šest ali manj dni pred rokom, določenim za oddajo ponudb, glede na obseg in vsebino sprememb ustrezno podaljšati rok za predložitev ponudb. Iz navedenega določila ZJN-1 gre sklepati, da morajo naročniki ponudnikom zagotoviti primeren rok za oddajo ponudb, ki ne sme biti krajši od šestih dni. Naročnik pa je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ponudnikom dal na voljo za pripravo ponudb zgolj en delovni dan, koledarsko gledano pa je dopolnitev razpisne dokumentacije objavil zgolj štiri dni pred rokom za oddajo ponudb.
Vlagatelj zato predlaga, da naročnik objavi popravek oziroma dopolnitev razpisne dokumentacije, v kateri bo predvidel primeren rok za oddajo ponudb, ki bo omogočal pripravo in oddajo pravilnih ponudb, podrejeno pa, da zaradi neenakopravnega obravnavanja ponudnikov razveljavi celotno javno naročilo. Vlagatelj v postopek priglaša tudi stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer v višini 200.000,00 SIT za takso za revizijo, v protivrednosti 3000 točk po veljavni Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), povečano za 20% DDV, za stroške odvetniškega zastopanja ter priprave revizijskega zahtevka ter v višini 3% od tega zneska, povečano za 20% DDV, za materialne stroške.

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločil s sklepom, z dne 07.06.2005, s katerim je le- tega zavrnil kot neutemeljenega.
V obrazložitvi sklepa je navedel, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, ne pa tudi aktivnosti ponudnikov. Ko je bil torej vložen prvi zahtevek za revizijo s strani vlagatelja, je imel slednji še naprej možnost pripravljati svojo ponudbo, ki bi jo v roku, določenem z ZRPJN za sprejem odločitve Državne revizijske komisije, lahko tudi pripravil. Naročnik opozarja tudi, da je bil razlog za vložitev revizijskega zahtevka morda prav dejstvo, da ponudnik do roka za oddajo ponudb še ni razpolagal z vsemi potrebnimi dokumenti. Ravnanje vlagatelja bi lahko tako pomenilo njegovo nezadostno skrbnost, saj se, računajoč na ugoditev zahtevku za revizijo, na vložitev ponudbe ni ustrezno pripravljal oziroma pripravil. Ravnanje, ko bi naročnik moral ugoditi vlagatelju in mu omogočiti še nadaljnje roke, bi postavilo ponudnike, ki so že predložili ponudbe, v neenakopraven položaj, saj imajo ponudniki, ki so se že do sedaj izogibali prvotni oddaji ponudb, neprimerno več časa za pripravo ponudbe. To pa pomeni, da lahko taki ponudniki pridobijo nove informacije s trga, prilagodijo svoja ravnanja, dobijo cenejše podizvajalce ipd., česar ponudniki, ki so že oddali ponudbe, ne morejo izkoristiti. Vlagatelj je imel, glede na datum objave javnega razpisa in datum odločitve Državne revizijske komisije o njegovem prvem zahtevku za revizijo, več kot dva meseca časa za pripravo ponudbe, zaradi česar je njegova navedba, da je bilo časa premalo, neutemeljena. Vlagatelj tudi sam priznava, da je bil javni razpis za predmetno javno naročilo že predhodno objavljen, s čemer vsaj posredno priznava zadostnost dolžine roka za predložitev ponudbe; ne navaja namreč, da bi bil z objavo, z dne 11.03.2005, ponudnikom dan na razpolago prekratek rok za pripravo pravilnih ponudb. Vlagatelj je poleg tega tudi iz sklepa Državne revizijske komisije, z dne 31.05.2005, lahko razbral, da bo naročnik nadaljeval postopek oddaje razpisanega javnega naročila. Vlagatelj bi tako moral izkazati dovolj skrbnosti za to, da bi si priskrbel vse manjkajoče dokumente, in to že na podlagi sklepa Državne revizijske komisije. Naročnik razpisne dokumentacije ni spreminjal ali jo dopolnjeval, saj je vsebinsko ostala povsem enaka, kot je bila pred vložitvijo prvega zahtevka za revizijo. Navedbe o kršitvah 25. člena ZJN-1 so zato neutemeljene. Naročnik je iz navedenih razlogov vlagateljev zahtevek za revizijo, kot tudi zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, zavrnil kot neutemeljen.

Z vlogo, z dne 08.06.2005, je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Ob tem je dodatno pojasnil svoje stališče do obravnavane zadeve, v revizijski postopek pa je priglasil tudi nadaljnje stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer v protivrednosti 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za sestavo obvestila o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Z dopisom, z dne 14.06.2005, je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Z vlogo z istega dne, je naročnik na Državno revizijsko komisijo naslovil tudi predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. V vlogi je podal argumente v prid svojemu predlogu, navedel pa je še, da je predlog dne 14.06.2005 poslal tudi vlagatelju zahtevka za revizijo.

Z dopisom, z dne 15.06.2005, je naročnik Državni revizijski komisiji posredoval fotokopijo dopisa, s katerim naj bi vlagatelju posredoval svoj predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN, 3. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN in v skladu s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v okviru revizijskega postopka najprej obravnavala naročnikov predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. Ob tem je ugotovila, da do trenutka pričetka meritorne obravnave vlagateljevega zahtevka za revizijo niso bile izpolnjene procesne predpostavke za obravnavo naročnikovega predloga; slednji Državni revizijski komisiji namreč ni dostavil ustreznega dokazila, iz katerega bi izhajalo, da je svoj predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN posredoval tudi vlagatelju, kot mu to nalaga tretji odstavek 11. člena ZRPJN. Ker bi poziv naročniku, naj svoj predlog dopolni z dokazilom o izpolnitvi zahteve omenjenega člena ZRPJN, pomenil neutemeljen odlog meritorne odločitve v predmetnem revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija, skladno z načeloma hitrosti in učinkovitosti revizijskega postopka, naročnikov predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, zaradi neizpolnjevanja procesnih predpostavk za njegovo obravnavo, zavrgla, v nadaljevanju revizijskega postopka pa je meritorno odločila o vlagateljevem revizijskem zahtevku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Državna revizijska komisija je v nadaljevanju preverila utemeljenost vlagateljevega revizijskega zahtevka, ob čemer je ugotovila, da je le ta utemeljen.

V konkretni zadevi gre kot nesporno ugotoviti, da je naročnik v Uradnem listu RS, št. 54, z dne 03.06.2005, pod številko objave Ob-15767/05, objavil dopolnitev javnega razpisa predmetnega postopka oddaje javnega naročila, iz katerega izhaja, da je rok za oddajo ponudb določil za 07.06.2005 do 9.00 ure. Za isti dan je naročnik določil tudi odpiranje ponudb.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bilo ravnanje naročnika pri določitvi novega roka za oddajo ponudb neskladno z določili 25. ter 58. člena ZJN-1.

Kot utemeljeno izpostavlja vlagatelj, je naročnik v razpisni dokumentaciji na več mestih določil, da zahteva potrdila (dokazila), katerih maksimalno dovoljeno starost je vezal na rok za oddajo ponudb. Naročnik je na strani 11 razpisne dokumentacije tako zapisal, da morajo ponudniki predložiti "potrdilo Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Župančičeva 3, Ljubljana, ne starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe", "potrdilo pristojnega sodišča, ne starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe", pa tudi potrdilo pristojnega davčnega organa, ki "ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb". Podobni zahtevi je naročnik zapisal še za "obrazec BON2 ali enakovredno dokazilo ponudnikove banke ali bank", ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudb, ter za "poročilo pooblaščenega revizorja", ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe. Naročnik je na strani 18 razpisne dokumentacije izrecno določil tudi, da bo v primeru, če ponudnik ne bo izpolnil pogojev za udeležbo oziroma bo dostavil nepopolna dokazila, njegovo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

Državna revizijska komisija kot utemeljene ocenjuje navedbe vlagatelja, ki opozarja, da v času, ki je bil na voljo od objave dopolnitve javnega razpisa do poteka roka za oddajo ponudb, vseh zgoraj omenjenih listin ni bilo mogoče zbrati, tako pa s strani naročnika določen rok za oddajo ponudb tudi ni omogočal priprave pravilne ponudbe. V zvezi z naročnikovimi navedbami, da so lahko ponudniki svoje ponudbe pripravljali že od objave javnega razpisa dalje, gre opozoriti, da ponudba, ki je bila pripravljena upoštevajoč rok za oddajo ponudb dne 11.04.2005, kot je bil določen v objavi javnega razpisa, na dan novo določenega roka za oddajo ponudb, 07.06.2005, nikakor ne more biti več pravilna, saj so vsi zgoraj omenjeni dokumenti (dokazila, potrdilaâ??) neobhodno presegli s strani naročnika dopuščeno maksimalno starost. Neutemeljena je tudi naročnikova navedba, da bi morali ponudniki nove dokumente (dokazila, potrdilaâ??) pričeti pridobivati že na podlagi sklepa Državne revizijske komisije, z dne 31.05.2005; ker ponudniki niso vedeli, kdaj bo naročnik objavil dopolnitev javnega razpisa z določitvijo novega roka za oddajo ponudb, bi bili tudi na novo pridobljeni dokumenti, če bi naročnik dopolnitev objavil kasneje, lahko neuporabni. Nenazadnje gre vlagatelju pritrditi tudi v njegovih navedbah, da je bil rok za oddajo ponudb določen v neskladju s 25. členom ZJN-1. Skladno s pravilno vlagateljevo interpretacijo četrtega odstavka tega člena ZJN-1, ob dopolnitvi razpisne dokumentacije v roku šestih dni pred rokom za oddajo ponudb naročnik le- tega dejansko ne more podaljšati za manj kot šest dni, o takšnem podaljšanju pa je, skladno s petim odstavkom 25. člena ZJN-1, med drugim dolžan pisno obvestiti vse ponudnike, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo. Naročnik je rok za oddajo ponudb določil za štiri dni od dneva objave dopolnitve javnega razpisa v Uradnem listu RS, ob tem pa tudi ni uspel izkazati, da je o podaljšanju roka pisno obvestil vse ponudnike, ki so prejeli razpisno dokumentacijo (kar vlagatelj zanika).

Ob upoštevanju zgoraj navedenih dejstev in opredeljene pravne podlage gre zaključiti, da je naročnik pri določitvi roka za oddajo ponudb, določenega za 07.06.2005, ravnal v neskladju z določili 25. ter 58. člena ZJN-1. Državna revizijska komisija je v posledici te ugotovitve, na temelju določil 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ugodila.

Državna revizijska komisija, skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN, naročniku nalaga, da določi nov rok za oddajo ponudb, v skladu z določili 58. člena ZJN-1. Skladno s petim odstavkom 25. člena ZJN-1 mora o novem roku naročnik pisno obvestiti vse ponudnike, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo, in spremembo roka objaviti na način, kot je bil objavljen razpis.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 200.000,00 SIT za takso za revizijo,
- v protivrednosti 3000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za stroške odvetniškega zastopanja ter priprave revizijskega zahtevka,
- v višini 3% od protivrednosti 3000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za materialne stroške,
- v protivrednosti 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za sestavo obvestila o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija, na temelju določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN, vlagatelju priznava naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 200.000,00 SIT za takso za revizijo,
- v protivrednosti 3000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za stroške odvetniškega zastopanja ter priprave revizijskega zahtevka, skupaj tako v višini 396.000,00 SIT,
- v višini 2% od protivrednosti 1000 točk ter 1% od protivrednosti 2000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za materialne stroške, skupaj tako v višini 5.280,00 SIT,
- v protivrednosti 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za sestavo obvestila o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, skupaj tako v višini 6.600,00 SIT.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi materialnimi stroški, saj podlage za priznanje le- tega v veljavni Odvetniški tarifi ni najti.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 607.880,00 SIT, v roku 15 od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 17.06.2005

Predsednik senata:
Franci Kodela, univ. dipl. prav.,
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper,
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.