018-179/2005 JVI in VVZ Oš Sveta Ana

Številka: 018-179/05-32-1371

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 16. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za odvoz kuhinjskih organskih odpadkov in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Letnik-Saubermacher d.o.o., Sp. Porčič 4/a, Lenart v Slov. Goricah (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika JVI in VVZ Oš Sveta Ana, Sveta Ana 14, Sveta Ana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.06.2005

ODLOČILA

O zahtevku za revizijo mora odločiti naročnik.

Obrazložitev

Dne 08.03.2005 je naročnik izdal zahtevek za izvedbo javnega naročila male vrednosti za odvoz kuhinjskih organskih odpadkov (cca. 10 l/dan). Naročnik je izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 7/2005, z dne 24.03.2005, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje BIOTERA d.o.o., Cesta talcev 8, Domžale (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 31.03.2005, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je z dopisom: "Obvestilo", z dne 18.04.2005, Državno revizijsko komisijo obvestil, da bo kljub vloženemu zahtevku za revizijo odvoz organskih odpadkov do končanega revizijskega postopka izvajal izbrani ponudnik z naročilnico, na podlagi česar so določila pogodbe med naročnikom in izbranim ponudnikom v začasnem suspenzu.

Naročnik je z dopisom, z dne 13.06.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Naročnik je z dopisom: "Izjava", z dne 15.06.2005, Državno revizijsko komisijo obvestil, da o zahtevku za revizijo ni odločal.

Glede na to, da v skladu s 16. členom ZRPJN o zahtevku za revizijo najprej odloča naročnik, postopek pred Državno revizijsko komisijo pa se nadaljuje (šele) v primeru in po postopku iz 17. člena ZRPJN oziroma po drugem odstavku 16. člena ZRPJN, Državna revizijska komisija odstopa predmetni zahtevek v odločanje naročniku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 17.06.2004

Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- JVI in VVZ Oš Sveta Ana, Sveta Ana 14, Sveta Ana
- Letnik-Saubermacher d.o.o., Sp. Porčič 4/a, Lenart v Slov. Goricah
- BIOTERA d.o.o., Cesta talcev 8, Domžale
- Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana