018-177/2005 RTV Slovenija

Številka: 018-177/05-34-1352

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Franciju Kodela, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "dobava in montaža transformatorske postaje in električnih agregatov" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Uninvest, d.o.o., Ferrarska 14, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.06.2005

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 04.03.2005 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila, dne 01.04.2005 pa je v Uradnem listu RS, št. 33-34, pod številko objave Ob-8736/05, objavil javni razpis v postopku oddaje javnega naročila "dobava in montaža transformatorske postaje in električnih agregatov".

Dne 24.05.2005 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, iz katere med drugim izhaja, da se javno naročilo v sklopu B: Dobava in montaža dveh diesel električnih agregatov na OC Nanos odda ponudniku Esotech, d.d., Preloška cesta 1, Velenje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Z vlogo, z dne 31.05.2005, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila v sklopu B: Dobava in montaža dveh diesel električnih agregatov na OC Nanos. Pod naslovom "Kršitve" vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku navaja, da izbrani ponudnik nima referenc v skladu z zahtevami predmetnega postopka oddaje javnega naročila, kar pomeni, da je njegova ponudba kot celota nepopolna in bi morala biti izločena iz izbora. Enako velja za preostale tri ponudnike, ki so oddali ponudbo za sklop B predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Pod naslovom "Dejstva" vlagatelj navaja še, da je tehnološko projekt zelo zahteven, nepopolne reference pa potrjujejo, da izbrani ponudnik nima dovolj izkušenj za izvedbo le- tega. Vlagatelj na tem mestu navaja še, da je izbrani ponudnik njegov dolžnik, kar je pri pridobivanju tako pomembnega naročila predvsem negativna referenca.

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločil s sklepom, z dne 03.06.2005, s katerim je le- tega zavrnil. V obrazložitvi svoje odločitve naročnik ugotavlja, da se vlagatelj očitno ne strinja s pogoji in merili, ki jih je določil v razpisni dokumentaciji. Reference v razpisni dokumentaciji namreč niso bile določene kot izločilni pogoj, ampak le kot merila, ki so se ocenjevala v skladu s točkama E.2.2 in E.2.3. razpisne dokumentacije. Ponudba izbranega ponudnika, kakor tudi ponudbe preostalih treh ponudnikov, ki so po vlagateljevem mnenju nepopolne, so bile ocenjene skladno z naročnikovimi merili. Tako so pri merilih "Reference proizvajalca DEA" ter "Reference ponudnika DEA" prejele ustrezno nižje število točk, niso pa bile izločene. Naročnik dalje ugotavlja, da bi moral vlagatelj, v kolikor se s pogoji in merili, določenimi v razpisni dokumentaciji, ni strinjal, skladno z določili petega odstavka 12. člena ZRPJN, zahtevek za revizijo vložiti pred prejemom odločitve o oddaji javnega naročila. Glede vlagateljeve navedbe, da je izbrani ponudnik njegov dolžnik, to pa je pri pridobivanju tako pomembnega naročila predvsem negativna referenca, naročnik navaja, da to dejstvo nima neposrednega vpliva na izvedbo zadevnega javnega naročila, ampak je stvar poslovnih odločitev in odnosov vlagatelja ter izbranega ponudnika pri poslih, ki se ne tičejo tega postopka oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 08.06.2005, naročnika obvestil, da bo revizijski postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Ob tem je navedel še, da so v razpisni dokumentaciji zahtevani določen nivo opreme in natančne meje dobave. Izbrani ponudnik ne zadovoljuje teh kriterijev (tehnično nima referenc, kar je razvidno iz ocenjevanja).

Naročnik je z dopisom, z dne 13.06.2005, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku podaja dva sklopa revizijskih navedb; vlagatelj tako najprej zatrjuje, da naj bi bile ponudbe izbranega ponudnika in preostalih ponudnikov v sklopu B nepopolne, saj naj ponudniki ne bi predložili s strani naročnika zahtevanih referenc, v nadaljevanju pa vlagatelj zatrjuje tudi, da naj bi bil izbrani ponudnik njegov dolžnik.

Glede revizijskih navedb, ki se nanašajo na zahtevo po predložitvi referenc in zatrjevano nepopolnost ponudb izbranega ponudnika in preostalih ponudnikov zaradi njihove nepredložitve, Državna revizijska komisija ugotavlja, da le- te niso utemeljene.

Iz določil 10. točke prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1) izhaja, da je pogoj element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji, in je izključne narave. Pogoj je torej prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da se njegova ponudba sploh ocenjuje. Če ponudnik ne dokaže, da izpolnjuje zahtevane pogoje za udeležbo, mora naročnik v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 njegovo ponudbo ne glede na vsebino zavrniti in jo izločiti iz nadaljnjega postopka. V nasprotju z zapisanim je merilo, skladno z 9. točko prvega odstavka 3. člena ZJN-1, element za vrednotenje, primerjanje ali presojanje ponudb.

Državna revizijska komisija z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila ugotavlja, da naročnik v nobenem delu le- te ni postavil pogoja, po katerem bi moral ponudnik v svoji ponudbi predložiti kakršnekoli reference, je pa slednje uporabil kot dve od meril za ocenjevanje ponudb. V posledici zapisanega, kot pravilno opozarja naročnik, ponudbe ponudnika, ki ni predložil nobene reference, zgolj zaradi tega dejstva ni mogoče zavrniti kot nepopolne ali nepravilne, saj le- tej ni mogoče očitati neizpolnjevanja zahtev razpisne dokumentacije (argument 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1). Je pa ob zapisanem in upoštevajoč določila razpisne dokumentacije jasno, da ponudba, v kateri reference niso bile predložene, po z referencami povezanih merilih ne more dobiti točk, kar pa za vlagatelja revizijskega zahtevka, glede na navedbe v njem, očitno ni sporno. Državna revizijska komisija na tem mestu opozarja še, da skladno z določili petega odstavka 12. člena ZRPJN vlagatelj po prejemu odločitve o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti ponudnika ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti. Ker so bila določila razpisne dokumentacije vlagatelju nedvomno znana že pred prejemom naročnikove odločitve o oddaji naročila, bi moral ob morebitni spornosti le- teh zahtevek za revizijo vložiti že pred prejemom naročnikove odločitve o oddaji naročila, v tej fazi postopka oddaje javnega naročila pa s tem povezanih navedb ni več mogoče presojati.

Državna revizijska komisija ob upoštevanju zgoraj zapisanega zaključuje, da so revizijske navedbe, ki se nanašajo na naročnikovo zahtevo po predložitvi referenc in zatrjevano nepopolnost ponudb izbranega ponudnika in ostalih ponudnikov v predmetnem postopku oddaje javnega naročila zaradi njihove nepredložitve, neutemeljene.

Glede revizijskih navedb vlagatelja, v katerih slednji zatrjuje, da je izbrani ponudnik njegov dolžnik, kar naj bi bila pri pridobivanju tako pomembnega naročila predvsem negativna referenca, Državna revizijska komisija ugotavlja, da le- teh ni mogoče obravnavati.

Skladno z določili 4. in 5. točke tretjega odstavka 12. člena ZRPJN mora vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim navesti kršitve ter podati dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v svojem zahtevku ne navaja, katero določilo predpisov s področja javnih naročil naj bi bilo prekršeno z zatrjevanim dejstvom, da je izbrani ponudnik vlagateljev dolžnik, vlagatelj pa za svojo navedbo o zatrjevanem dolžniško- upniškem razmerju med njim in izbranim ponudnikom tudi ni predložil prav nikakršnega dokaza. V posledici zapisanega Državna revizijska komisija s tem povezanih revizijskih navedb vlagatelja ni mogla obravnavati po vsebini.

V povzetku zgornjih ugotovitev gre zaključiti, da vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel izkazati neskladja izpodbijanih naročnikovih ravnanj in odločitve v postopku oddaje predmetnega javnega naročila s predpisi s področja oddaje javnih naročil. V posledici tega dejstva je Državna revizijska komisija vlagateljev revizijski zahtevek, skladno z določili 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 15.06.2005

Franci Kodela, univ. dipl. prav.,
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, Ljubljana,
- Uninvest, d.o.o., Ferrarska 14, Koper,
- Esotech, d.d., Preloška cesta 1, Velenje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.