018-173/2005 Snaga d.o.o.

Številka: 018-173/05-33-1318

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za: "Izvajanje storitev v zvezi z mobilnimi WC kabinami" ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ADCO & DIXI, varovanje okolja d.o.o., Bohova 80, Hoče (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SNAGA, javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 13.06.2005

ODLOČILA

1. Obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 05.05.2005, se kot pritožbi ugodi in se razveljavi dopis naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo, z dne 28.04.2005.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, z dne 25.04.2005, odločiti v skladu z določbami ZRPJN.

3. O stroških revizijskega postopka bo odločeno v nadaljevanju postopka.

Obrazložitev

Naročnik je dne 20.12.2004 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za izvajanje storitev v zvezi z mobilnimi WC kabinami. Naročnik je na podlagi zahteve vlagatelja z dopisom, z dne 20.04.2005 podal dodatna pojasnila k razpisni dokumentaciji.

Dne 25.04.2005 je vlagatelj osebno vročil naročniku zahtevek za revizijo, v katerem navaja vsebinska neskladja razpisne dokumentacije z predmetom oddaje javnega naročila, zaradi katere ni možno natančno pripraviti pravilne ponudbe. Vlagateljeve navedbe se nanašajo tudi na pogoje, ki naj bi bili v nasprotju z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) in merila za izbor najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj naročniku predlaga, da razveljavi celoten postopek oddaje predmetnega javnega naročila ter zahteva povrnitev stroškov.

Iz dopisa naročnika, z dne 28.04.2005, izhaja, da vlagatelj zahtevka za revizijo ni vložil v skladu z drugim odstavkom 12. člena ZRPJN, zato zahtevek za revizijo zavrača kot neskladen z zakonom (pravilno: zavrže).

Vlagatelj je dne 05.05.2005 na Državno revizijsko komisijo naslovil zahtevek (pravilno: izjava) za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. NVD-0606/05-1235, z dne 06.06.2005, pozvala naročnika, da skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN Državni revizijski komisiji odstopi celotno dokumentacijo v zvezi s predmetnim postopkom.

Državna revizijska komisija je skladno s prvim odstavkom 21. člena ZRPJN, z dopisom, št. 018-173/05-33-1296, z dne 08.06.2005, vlagatelja pozvala k plačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo. Vlagatelj je dne 13.06.2005 Državni revizijski komisiji posredoval potrdilo o plačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo.

Zaradi razlogov navedenih v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa, je Državna revizijska komisija obvestilo vlagatelja o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 05.05.2005, v povezavi z zahtevkom za revizijo, z dne 25.04.2005, obravnavala kot pritožbo. Ker je pravno sredstvo, zoper dokument, s katerim se zahtevek za revizijo zaradi procesnih predpostavk zavrže, pritožba, je Državna revizijska komisija odločala o tem pravnem sredstvu in glede na izrek tega sklepa ni obravnavala zahtevka za revizijo.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je pritožba vlagatelja utemeljena iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Upoštevaje zgoraj navedeno, se je Državna revizijska komisija v tem postopku omejila zgolj na odločanje o tem ali je naročnik o zahtevku za revizijo odločil v skladu z ZRPJN, glede na to, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel kot neskladnega z zakonom oziroma ZRPJN.

Drugi odstavek 12. člena ZRPJN določa: "Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Naročnik mora kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posredovati izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Urad, pristojen za javna naročila. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim podpisom."
V predmetnem postopku je vlagatelj dne 25.04.2005 (pred odpiranjem ponudb) pri naročniku osebno vložil zahtevek za revizijo, ki ga je le-ta tudi sprejel, o čemer med strankama ni spora. Iz obrazložitve dopisa naročnika, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, izhaja, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil v nasprotju z drugim odstavkom 12. člena ZRPJN, saj ga je vložil osebno pri naročniku in ne kot je določeno v drugem odstavku 12. člena ZRPJN, po pošti priporočeno s povratnico oziroma v elektronski obliki, če je le-ta overjen s kvalificiranim podpisom. Iz zgoraj citiranega člena izhaja, da mora vlagatelj vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Pri prenosu zahtevka za revizijo od vlagatelja na naročnika ZRPJN določa dva možna načina prenosa, kot primeroma pa je navedeno vročanje dokumentov naročniku po pošti s povratnico ter preko elektronskega načina prenosa, overjenega s kvalificiranim podpisom. Vendar pa je potrebno ob tem poudariti, da glede na to, da sta v 12. členu ZRPJN opisana zgolj dva možna načina prenosa zahtevka za revizijo, ni moč razlagati, da navedeni člen prepoveduje druge oblike vročanja zahtevkov za revizijo oziroma drugo vročanje dokumentacije pri naročniku. Poleg tega tudi iz določb Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.); v nadaljevanju: ZPP); kjer se glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, na podlagi določil petega odstavka 3. člena ZRPJN, smiselno uporabljajo določbe ZPP, nikjer ne izhaja, da gre za točno določene (numerus clausus) načine vročanja, temveč so skladno z načelom zagotavljanja pravnega varstva, te oblike navedene zgolj primeroma. Navsezadnje lahko vlagatelj svoj zahtevek za revizijo vroči bodisi osebno pri naročniku ali v vložišču naročnika. Glede na navedeno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da drugega odstavka 12. člena ne gre razumeti na način, da je izključena osebna vročitev kot ena izmed oblik vročanja temveč da navedeni člen opredeli dva možna načina vročanja in da so dopustne tudi druge oblike vročanja vlog. Iz navedenega sledi, da je zahtevek za revizijo iz interesne sfere vlagatelja prešel v interesno sfero naročnika dne 25.04.2005, to je v trenutku, ko je naročnik zahtevek za revizijo osebno prevzel. Državna revizijska komisija na podlagi vsega zapisanega ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo potem, ko je le-tega prejel na pravilen način, kršil določilo drugega odstavka 12. člena ZRPJN, saj je vlagatelju onemogočil pravico do pravnega varstva oziroma omejil možnost vložitve zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi moral naročnik sprejeti odločitev o zahtevku za revizijo, oziroma meritorno obravnavati zahtevek za revizijo ter le-tega obrazložiti, saj je vlagatelj upravičen do vložitve revizijskega zahtevka, zato je naročnikova odločitev, ki jo je sprejel v dopisu, z dne 01.09.2004, s katerim je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo, nezakonita.

V skladu z določili ZRPJN (9., 12., 13., 16. in 17. člen) mora o vloženem zahtevku za revizijo najprej odločiti naročnik. Zakon v zvezi s tem naročniku nalaga, da mora predhodno preizkusiti, ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba (9. člen ZRPJN) in ali je zahtevek za revizijo pravilno sestavljen in opremljen (drugi in tretji odstavek 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da kateri od navedenih pogojev ni izpolnjen, mora ravnati v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN oz. drugim odstavkom 13. člena ZRPJN. Če pa naročnik ugotovi, da so vsi navedeni pogoji izpolnjeni, mora na podlagi 16. člena ZRPJN sprejeti vsebinsko odločitev o zahtevku za revizijo. Ker o zahtevku za revizijo ni odločil naročnik, je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN pritožbi ugodila in naložila naročniku, da odloči o zahtevku za revizijo v skladu z zgoraj navedenimi določili ZRPJN.

Ker naročnik zahtevka za revizijo še ni obravnaval in glede na to, da mora v skladu s prej navedenimi določili ZRPJN o zahtevku za revizijo najprej odločiti naročnik, postopek pred Državno revizijsko komisijo pa se nadaljuje (šele) v primeru in po postopku iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, drugega odstavka 13. člena ZRPJN oz. drugega odstavka 16. člena ali 17. člena ZRPJN, je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo vrnila v odločanje naročniku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo od naročnika zahteval tudi povrnitev stroškov nastalih z revizijo. Ker ZRPJN v 22. členu govori le o stroških revizijskega postopka, vezanih na zahtevek za revizijo, se v tem primeru smiselno uporabljajo določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in 96/02; v nadaljevanju: ZPP). Tretji odstavek 165. člena ZPP določa: "Če sodišče razveljavi odločbo, zoper katero je bilo vloženo pravno sredstvo, in zadevo vrne v novo sojenje, pridrži odločitev o stroških postopka v zvezi s pravnim sredstvom za končno odločbo." Ker je Državna revizijska komisija pritožbi vlagatelja ugodila in razveljavila dopis naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo, z dne 28.04.2005, bo o stroških pritožbe odločeno v nadaljnjem postopku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 13.06.2005

Jožef Kocuvan, univ.dipl.ek.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- SNAGA, javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor
- ADCO & DIXI, varovanje okolja d.o.o., Bohova 80, Hoče
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana