018-158/2005 Ministrstvo za finance

Številka: 018-158/05-33-1122

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99,110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu ob sodelovanju višje svetovalke Vide Kostanjevec v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Klima Petek d.o.o., Ulica kraljeviča Marka 14, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 2.6.2005

ODLOČILA

1.) Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2.) Zahteva za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je z vabilom z dne 4.3.2005 povabil k oddaji ponudb za vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav šest potencialnih ponudnikov. Dne 18.3.2005 je naročnik je izdal Obvestilo o oddaji JNMV štev. 433-02-8/2005/10, s katerim je vlagatelja obvestil, da je izvedbo naročila oddal podjetju Klimatik d.o.o., Novo Polje c. XI/20 c, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), na podlagi vlagateljeve pisne zahteve pa je dne 5.4.2005 skladno z 78. členom Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, štev. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) izdal tudi dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila štev. 433-02-8/2005/12.

Vlagatelj je pravočasno vložil zahtevek za revizijo. V zahtevku za revizijo z dne 19.4.2005 (dopolnjen dne 26.4.2005) navaja, da izbrani ponudnik ne poseduje nikakršnega dokumenta, da je pooblaščen serviser proizvajalcev klimatskih in hladilnih naprav Daikin in Alko Aerotech, kar po vlagateljevem mnenju pomeni, da izbrani ponudnik krši 1. odstavek 7. člena, 8., 9. in 1. odstavek 11. člena Razpisnega obrazca VK/6 - Vzorec pogodbe ter določbo 45. člena ZJN-1. Vlagatelj navaja, da se izbrani ponudnik ni udeležil nikakršnega šolanja pri prej navedenih proizvajalcih, zato so po njegovem prepričanju vsi posegi izven pravil stroke, izbrani ponudnik pa tudi ne more nuditi garancije za novo vgrajene dele proizvajalcev klimatskih naprav Daikin in Aerotech (obrazec VK/6, 10. člen), ni zmožen dela opraviti kvalitetno po pravilih stroke in s strokovno usposobljenimi delavci (11. člen prve alineje obrazca VK/6), posledično pa tudi ne more opravljati rednih vzdrževalnih pregledov oz. ne izpolnjuje pogojev 8. člena obrazca VK/6. Vlagatelj zaključuje, da je izbrani ponudnik predložil neresnično izjavo VK/4, zaradi česar bi moral naročnik njegovo ponudbo izločiti. Vlagatelj navaja tudi, da za klimatske naprave Daikin, ki jih je montiralo njegovo podjetje, sam daje tri-letno garancijo ter da le-ta velja v samo primeru, če naprave vzdržuje s strani proizvajalca pooblaščena oseba. Vlagatelj opozarja, da gre za dela, ki zahtevajo strokovno usposobljenost in izkušnje, zaradi česar bi moral naročnik v javni razpis po njegovem mnenju vključiti zahtevo za ugotavljanje sposobnosti izbranega ponudnika, ki izhaja iz 45. člena ZJN-l. Kot dokazilo vlagatelj prilaga potrdili podjetij Daikin in Aerotech, da je sam njihov pooblaščeni zastopnik in serviser ter dokazila o opravljenih šolanjih njegovih serviserjev, prilaga pa tudi dokument proizvajalca Dalikin o neobstoju poslovnih povezav med tem podjetjem in izbranim ponudnikom. Vlagatelj zahteva razveljavitev celotnega postopka ter povračilo stroškov plačane takse iz 22.člena zakona ZRPJN.

Naročnik je s sklepom štev. 433-02-8/2005/21 z dne 11.5.2005 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi naročnik navaja, da je bil njegov namen pri izvedbi predmetnega javnega naročila dobiti "univerzalnega" izvajalca, ki je sposoben (registriran) vzdrževati in servisirati vse klimatske naprave naročnika, ki niso več v garancijski dobi ter da gre v navedenem javnem naročilu za klimatske naprave naslednjih blagovnih znamk: Faico, Toshiba, Daikin, Mitcubishi, Rhoss, Aermec, Acson in Aerotech. Glede očitkov vlagatelja, da naročnik krši 45. člen ZJN-1, naročnik navaja, da določba 42. člena ZJN-1 obligatorne pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, navaja le v 1. odstavku navedenega člena, v 2. odstavku pa le način dokazovanja. Namen javnih naročil male vrednosti je, navaja naročnik, da poenostavi postopke oddaje le-teh ob upoštevanju temeljih načel javnega naročanja, poenostavitev postopkov pa pomeni med drugim tudi to, da ponudnikom ni več potrebno prilagati dokazil, temveč le-te nadomestijo s pisno izjavo, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, naročnik pa ima v vsaki fazi postopka možnost zahtevati predložitev listinskih dokazov. Naročnik nadaljuje, da sta točki 1 in 3 prvega odstavka 42. člena ZJN-1 zajeti v izjavi (razpisni obrazec VK/4 - Izjava), ki je bila sestavni del razpisne dokumentacije in obvezni sestavni del ponudbene dokumentacije (pogoj za udeležbo); dovoljenje iz 2. točke prvega odstavka omenjenega člena pa v izjavi ni navedeno, saj za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ni posebnega zakona, ki bi tako dovoljenje zahteval. Na podlagi navedenega naročnik povzema, da ni kršil določil 45. in 42. člena ZJN-1, hkrati pa je za poenostavitev postopka uporabil "izjavo", ki mu jo predpisuje interno navodilo. V nadaljevanju naročnik poudarja, da v razpisni dokumentaciji ni bilo nikjer navedeno, da zahteva pooblaščenega zastopnika za servisiranje klimatskih naprav ter da bi izbira pooblaščenih serviserjev od naročnika zahtevala oddajo javnega naročila po sklopih, kajti v Sloveniji ni izvajalca, ki bi od vseh osmih različnih proizvajalcev klimatskih naprav izvajal pooblaščeni servis. Glede na to, da gre za redno vzdrževanje različnih klimatskih naprav, ki niso več v garancijski dobi, je naročnik prepričan, da je bilo naročilo smiselno združiti, za izvajalca pa izbrati nekoga, ki zna servisirati in vzdrževati omenjene naprave. V zvezi z vlagateljevimi očitki o domnevni nestrokovnosti izbranega ponudnika glede servisiranja naprav tipa Daikin in Aerotech, naročnik opozarja, da tudi vlagatelj sam za vse ostale tipe klimatskih naprav ni predložil nobenih dokazil o "pooblaščenih serviserjih", ob čemer bi naročnik lahko dvomil tudi v strokovno usposobljenost zaposlenih pri vlagatelju, kar bi posledično pomenilo, da je tudi vlagatelj kršil določila v Vzorcu pogodb, katere sam očita izbranemu izvajalcu. V zvezi z vsemi vlagateljevimi očitki se naročnik sklicuje še na ZRPJN, ki v 5. odstavku 12. člena določa, da ponudnik po odločitvi o dodelitvi naročila ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa ga kljub temu ni vložil že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila.

Naročnik je na podlagi 1. odstavka 17. člena ZRPJN vlagatelja pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema sklepa pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom z dne 17.5.2005 skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 23.5.2005 na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama spor o tem, ali je izbrani ponudnik sposoben izvesti predmetno javno naročilo. Za vlagatelja je sporno dejstvo (ki ga zatrjuje v zahtevku za revizijo), da naj izbrani ponudnik ne bi posedoval nikakršnega dokumenta oz. izjave, iz katere bi izhajalo, da je pooblaščeni serviser proizvajalcev klimatskih in hladilnih naprav Daikin in Alko Aerotech.

Kot je razvidno iz pregleda razpisne dokumentacije (Dokumentacija za zbiranje ponudb za oddajo javnega naročila male vrednosti št. 433-02-8/2005 "Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav" - marec 2005) je predmet obravnavanega javnega naročila enoletno vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav (osmih) različnih proizvajalcev (Faico, Toshiba, Daikin, Mitcubishi, Rhoss, Aermec, Acson in Aerotech) na različnih lokacijah naročnika. Po pojasnilih naročnika (obrazložitev sklepa štev. 433-02-8/2005/21 z dne 11.5.2005) gre za klimatske naprave, ki niso več v garancijski dobi, za naročnika pa je zlasti pomembno, da izvajanje storitev vzdrževanja in servisiranja poveri izvajalcu, ki zna vzdrževati naprave vseh osmih blagovnih znamk. Ob takšnem dejanskem stanju Državna revizijska komisija ne nasprotuje stališču naročnika, ki trdi, da je bilo ob ugotovitvi, da v Sloveniji ni izvajalca, ki bi bil pooblaščeni serviser vseh (osmih) različnih proizvajalcev klimatskih naprav, ki so predmet razpisa, predmetno javno naročilo smiselno združiti, saj bi ga bilo v nasprotnem primeru potrebno oddati ločeno po različnih (najmanj osmih) sklopih. Takšna ocena stanja potreb je stvar poslovne odločitve naročnika in kot taka sodi v sfero njegove odgovornosti za lastno poslovanje ter jo Državna revizijska komisija ne more nadomestiti s svojo presojo.

Sposobnost ponudnika za izvedbo javnega naročila se v skladu z določili ZJN-1 (poglavji 2.6. - Pogoji za priznanje sposobnosti in 2.7. - Sposobnost za izvedbo javnega naročila) v vsakem konkretnem primeru presoja na osnovi zahtev, ki jih je naročnik postavil v razpisni dokumentaciji in ki imajo praviloma naravo pogoja v smislu 10. točke 3. člena ZJN-1 (pogoj je element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave). Med drugimi relevantnimi pravili je naročnik pri določanju zahtev, ki se nanašajo na usposobljenost ponudnika, dolžan upoštevati tudi določilo 42. člena ZJN-1. Omenjena določba v 1. odstavku določa (tri) obvezne pogoje za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, medtem ko v 4. odstavku ureja druge (fakultativne) zahteve za presojo usposobljenosti ponudnikov, katerih določitev pa je prepuščena naročniku. Te zahteve dobijo naravo pogoja v smislu 10. točke 3. člena ZJN-1 šele s tem, ko so zapisane v razpisni dokumentaciji. V tem kontekstu je potrebno razumeti tudi določilo 45. člena (Ugotovitev sposobnosti ponudnika), na katerega se v zahtevku za revizijo sklicuje vlagatelj in ki določa, da mora naročnik pred oddajo javnega naročila preveriti, če ponudnik, katerega ponudba je najugodnejša, izpolnjuje pogoje glede sposobnosti, opredeljene v 42. členu tega zakona, pri čemer pa naročnika tudi omejuje s tem, da mu dopušča v ta namen zahtevati le predložitev listin iz 42. člena tega zakona. Vse navedeno pomeni, da potrebno usposobljenost (izbranega) ponudnika za izvedbo konkretnega javnega naročila vedno presojati izključno na osnovi zahtev, ki so (v skladu z določilom 42. in drugih relevantnih členov ZJN-1) zapisane v razpisni dokumentaciji.

V obravnavanem primeru je iz razpisne dokumentacije razvidno, da je naročnik pogoje za udeležbo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila navedel v 3. točki Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, pri čemer so obvezni (in nekateri fakultativni) pogoji iz 42. člena ZJN-1 zajeti v zahtevi iz potočke d) (razpisni obrazec VK/4 - Izjava). Kot pravilno opozarja naročnik v obrazložitvi sklepa štev. 433-02-8/2005/21 z dne 11.5.2005, med tam navedenimi zahtevami ni nikjer navedeno, da bi moral (izbrani) ponudnik predložiti tudi dokazilo o tem, da je pooblaščeni serviser proizvajalcev klimatskih in hladilnih naprav Daikin in Alko Aerotec. Takšno dokazilo tudi sicer ni zahtevano niti v drugih določilih razpisne dokumentacije, vključno z njenimi prilogami (III. Priloge - razpisni obrazci). Ker torej naročnik na nobenem mestu v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da mora biti ponudnik pooblaščeni serviser klimatskih in hladilnih naprav proizvajalcev Daikin in Alko Aerotec, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudbe izbranega ponudnika zaradi omenjenega dejstva ni mogoče označiti kot formalno nepravilno ponudbo v smislu 13. točke 1. odstavka 3. člena ZJN-1, ki določa, da je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija tudi ne more pritrditi vlagatelju v tem, da bi bil naročnik v obravnavanem primeru dolžan od izbranega ponudnika zahtevati predložitev kakršnih koli dokazil (potrdila, izjave, certifikata) o morebitnih poslovnih povezavah s prej omenjenima proizvajalcema klimatskih naprav, saj je usposobljenost (izbranega) ponudnika za izvedbo javnega naročila ter s tem povezana ravnanja naročnika mogoče presojati zgolj na podlagi določil obstoječe razpisne dokumentacije. Kot že rečeno, ZJN-1 v 45. členu sicer res določa, da mora naročnik pred oddajo javnega naročila preveriti, če ponudnik, katerega ponudba je najugodnejša, izpolnjuje pogoje glede sposobnosti, opredeljene v 42. členu tega zakona, vendar obenem tudi izrecno predpisuje, da naročnik dokaznega gradiva ne more prosto izbirati, saj sme v ta namen zahtevati le predložitev listin iz 42. člena tega zakona.

Prav tako je potrebno naročniku pritrditi v tem, da je v skladu z določbo 5. odstavka 12. člena ZRPJN v revizijskem postopku ni več mogoče očitati domnevnih nepravilnosti, ki so vlagatelju bile ali bi mu morale biti znane še pred odločitvijo naročnika o dodelitvi javnega naročila. Tako je potrebno vlagateljeve navedbe o tem, da bi moral naročnik po njegovem mnenju "â?? v javni razpis vključiti tudi zahtevo za ugotavljanje sposobnosti izbranega ponudnik, ki izhaja iz 45. člena ZJN-1", zavrniti kot formalno prepozno.

ZRPJN v 5. odstavku 12. člena določa, da ponudnik po prejemu odločitve o dodelitvi naročila ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred prejemom te odločitve naročnika, pa ga kljub temu ni vložil že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila. Navedeno zakonsko pravilo uveljavlja načelo hitrosti revizijskega postopka ter upravičencu do vložitve zahtevka za revizijo nalaga, da mora zoper morebitno kršitev reagirati takoj, kar naj omogoči sprotno odpravljanje nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila, obenem pa poskuša tudi preprečiti morebitne špekulacije, ko ponudnik ne reagira zoper kršitev, ker meni, da bo morda imel od nje korist.

Kot je razvidno iz predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila, so bile vse zahteve, ki jih je naročnik v razpisni dokumentaciji postavil kot pogoj za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, vključno z dejstvom, da naročnik od ponudnikov ne zahteva, da bi bili ti obenem tudi pooblaščeni serviserjih klimatskih naprav proizvajalcev Daikin in Alko Aerotech (ali kateregakoli drugega proizvajalca klimatskih naprav, ki so inštalirane pri naročniku in katerih vzdrževanje je predmet obravnavanega javnega naročila) znano že od trenutka, ko je od naročnika prejel Vabilo k oddaji ponudbe z dne 4.3.2005 z izvodom razpisne dokumentacije. Ob takšnem dejanskem stanju Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil vlagatelj v teku vodenja postopka oddaje javnega naročila pravočasno seznanjen z dejstvom, katero mu v zahtevku za revizijo očita kot domnevno sporno. Državna revizijska komisija je ob spoštovanju procesnega pravila iz 5. odstavka 12. člena ZRPJN zato dolžna zaključiti, da je imel vlagatelj ves čas vodenja postopka možnost in dolžnost, da (v kolikor je menil, da je v obravnavanem primeru sodelovanje v postopku nujno omejiti le na tiste ponudnike, ki lahko dokažejo, da so pooblaščeni serviserji proizvajalcev Daikin in Alko Aerotech) vloži zahtevek za revizijo čim prej oziroma najkasneje do prejema naročnikove odločitve o dodelitvi naročila - torej v času, ko bi revizijska presoja še lahko privedla do odprave očitanih nepravilnosti (seveda le v primeru, če bi se ugotovilo, da so očitki vlagatelja v tej smeri utemeljeni). Ker pa je vlagatelj izrazil svoje očitke naročniku v zvezi z domnevno spornimi pogoji za ugotavljanje usposobljenosti ponudnikov za sodelovanje v predmetnem postopku oddaje javnega naročila šele potem, ko je naročnik že zaključil postopek oddaje javnega naročila s sprejemom sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, je potrebno šteti, da so navedbe vlagatelja v smislu določil ZRPJN vložene formalno prepozno, oziroma da je njegov zahtevek za revizijo v tem smislu zamujen in ga v tej smeri po vsebini ni več mogoče obravnavati.

Ne glede na vse navedeno pa Državna revizijska komisija po pregledu dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila ugotavlja tudi, da je naročnik po prejemu vlagateljevega zahtevka za revizijo od izbranega ponudnika prejel dokumente (ki v razpisni dokumentaciji sicer niso bili zahtevani!), iz katerih je razvidno, da mu njegovi poslovni partnerji kot pooblaščeni distributerji naprav proizvajalcev Alko Aerotech oziroma Daikin zagotavljajo polno tehnično podporo ter pravočasno dobavo originalnih rezervnih delov.

Ob vsem opisanem je bilo potrebno zahtevek vlagatelja za revizijo postopka oddaje javnega naročila v skladu z 2. alinejo 1. odstavka 23. člena ZRPJN zavrniti kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 2.6.2005

Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
Član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- RS Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana
- Klima Petek d.o.o., Ulica kraljeviča Marka 14, Maribor
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Klimatik d.o.o., Novo Polje c. XI/20 c, Ljubljana