018-165/2005 Žale javno podjetje d.o.o.

Številka: 018-165/05-32-1220

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za vreče za pokojnike z nosilnimi trakovi ter na podlagi pritožbe vlagateljice MARJETE ŽAGAR s.p., Masarykova 25, Domžale, ki jo zastopa odvetnik Marko šinkovec, Bevkova 8, Domžale (v nadaljnjem besedilu: vlagateljica), zoper ravnanje naročnika ŽALE javno podjetje d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Slomškova 4, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 2.6.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova Obrazložena odločitev o spremembi oddaje javnega naročila z dne 11.04.2005.

2. V delu, kjer vlagatelj predlaga, da naročnik ohrani v veljavi pogodbo o dobavi blaga št. JR 03/14 z dne 14.03.2005 in jo nadalje izvaja in vrne sposobnost dobavitelja po predmetnem javnem naročilu, ter vrne denar po vnovčeni menici v znesku 500.000,00 SIT, se zahtevek za revizijo zavrže.

3. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 200.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za nakup živil in materiala za prehrano-12 sklopov, ki ga je objavil v Uradnem listu RS, št. 10/2005 z dne 04.02.2005, pod številko objave Ob. 2826/05.

Naročnik je z Obrazloženo odločitvijo o oddaji naročila št. 2/2005 z dne 14.03.2005 oddal javno naročilo za sklop 5: Podskupina F/a: Sveže meso in sklop 7: Podskupina F/c: Izdelki iz mesa vlagatelju.

Naročnik je dne 11.04.2005 sprejel Obrazloženo odločitev o spremembi oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je dne 22.04.2005 vložil zahtevek za revizijo zoper Obrazloženo odločitev o spremembi oddaje javnega naročila z dne 11.04.2005, v katerem navaja, je bila med njim in naročnikom sklenjena pogodba o dobavi blaga št. JR-03/14 z dne 14.03.2005, na podlagi katere je vlagatelj začel dobavljati blago po naročilu. V času, ko se je pogodba že začela izvajati, je naročnik dne 11.04.2005 sprejel ugotovitveni sklep o neveljavnosti pogodbe o dobavi blaga št. JR-03/14 in sklep o vnovčenju finančnega zavarovanja-menice v znesku 500.000,00 SIT z dnem 11.04.2005. Vlagatelj navaja, da je naročnik svojo odločitev sprejel na podlagi prijave enega od prijavljenih ponudnikov na predmetni javni razpis, in sicer, da vlagatelj nima ovalnega žiga. Naročnik je kljub pravnomočnosti sklepa o oddaji javnega naročila in podpisani pogodbi z izvajalcem enostransko, brez predhodnega obvestila prekinil pogodbo brez odpovednega roka, zaradi česar so po vlagateljevih navedbah, vlagatelju nastale motnje in škoda v proizvodnji. Razlog za takšno naročnikovo ravnanje naj bi bil, da je vlagatelj naklepoma posredoval zavajujoče podatke ob razpisu, da izpolnjuje pogoje po OBr. -18, izjava o zagotavljanju nenehne kontrole kakovosti-sistem HACCP.
Vlagatelj navaja, da je naročnikova ugotovitev, da vlagatelj nima ovalnega žiga, napačna. Vlagatelj pojasnjuje, da ima odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarske uprave RS (v nadaljevanju VURS), št. 326-07-0188 96-3 z dne 03.04.1997, na podlagi katere je nedvomno ugotovljena in potrjena verodostojnost obratovalnega dovoljenja pritožnika in iz katere izhaja, da vlagatelj izpolnjuje vse pogoje za proizvodnjo živil in surovin za javno potrošnjo na domačem trgu in za izvoz v države za katere je s sporazumom določeno, da lahko sprejmejo proizvode tudi iz obratov, ki so registrirani pri VURS za javno potrošnjo na domačem trgu. Z vstopom Slovenije v EU, je bil Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora (Ur. l. RS, št. 100/02) spremenjen s Pravilnikom o označevanju zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora (Ur. l. RS, št. 18/04, v nadaljevanju: Pravilnik), ki določa pogoje zdravstvene ustreznosti živil v proizvodnih obratih in za takšne obrate predpisuje ovalno obliko žiga. Po vlagateljevem mnenju, izpolnjujejo pogoje tudi tisti obrati, ki izpolnjujejo vse higienske in zdravstvene pogoje iz Pravilnika. Nadalje vlagatelj navaja, da je meso, ki prihaja iz vlagateljevega obrata neoporečno in primerno za prehrano ljudi, za kar ima okroglo veterinarsko oznako. Iz tega razloga je veterinarska inšpekcija VURS izdala soglasje in dovoljenje za izdelavo ovalnega žiga, ker vlagatelj dobiva surovino iz obratov z žigom ovalne oblike. Vlagatelj navaja, da ima žig ovalne oblike in zato izpolnjuje vse razpisne pogoje in ni naklepoma zamolčal, niti zavajal naročnika pri izbiri najboljšega ponudnika. Nadalje vlagatelj pojasnjuje, da dobavlja surovino iz obratov Farme Ihan d.d. iz Domžal, preko povezanega podjetja Klavnic šentjur d.o.o. iz šentjurja in Košaki TMI d.d. iz Maribora, oba obrata pa sta na seznamu živilskih obratov v Sloveniji, ki imajo odobreno trgovanje v EU za sveže meso. Vlagatelj še pojasnjuje, da je oznaka zdravstvene ustreznosti za mleto meso in mesne pripravke okrogle in ne ovalne oblike.
Vlagatelj predlaga, da se v postopku revizije razveljavi obvestilo o spremembi oddaje javnega naročila z dne 11.04.2005 in odpravi ter ponovno izbere vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika in z njim ohrani v veljavi pogodbo o dobavi blaga št. JR 03/14 z dne 14.03.2005 in jo nadalje izvaja in vrne sposobnost dobavitelja po predmetnem javnem naročilu, ter vrne denar po vnovčeni menici v znesku 500.000,00 SIT in stroške tega postopka na TRR odvetnika Jerneja Kokalja iz Maribora.

Naročnik je dne 06.05.2005 sprejel sklep o zahtevku za revizijo, katerega je kot neutemeljenega zavrnil. Naročnik pojasnjuje, da vlagatelj za sklopa F/a Sveže meso in F/c Izdelki iz mesa, ob prijavi na javni razpis v razpisni dokumentaciji posredoval zavajujoče podatke, saj vlagatelj ne izpolnjuje zahteve iz obrazca Obr-18: Izjava o zagotavljanju nenehne kontrole kakovosti-sistem HACCP. Naročnik je naknadno, dne 29.03.2005 pozval vlagatelja, da mu predloži fotokopijo odločbe VURS, iz katere bo razvidna dodeljena številka ovalnega žiga. Vlagatelj je na poziv naročnika posredoval Odločbo VURS o izpolnjevanju pogojev za proizvodnjo živil-mesnih izdelkov na domačem trgu, ni pa posredoval zahtevane odločbe s strani naročnika o izpolnjevanju pogojev za trg Evropske unije, prav tako pa ni predložil naročniku dovoljenje Veterinarske inšpekcije z dne 11.10.2004, ki ga prilaga kot dokaz v revizijskem postopku. Ker vlagatelj ni posredoval dokumentov, ki se nanašajo na imetništvo ovalne oznake zdravstvene ustreznosti-ovalnega žiga, je naročnik preveril verodostojnost posredovanih podatkov vlagatelja iz razpisne dokumentacije in ugotovil, da vlagatelj ni na seznamu obratov, ki izpolnjujejo pogoje trgovanja znotraj EU, zato ne poseduje ovalnega žiga. Na podlagi teh ugotovitev je naročnik ugotovil, da je vlagatelj naklepno ali iz velike malomarnosti posredoval zavajujoče, nepopolne podatke, zato je naročnik dne 11.04.2005 razveljavil pogodbo o dobavi blaga v skupni vrednosti 21.894.722,58 SIT in vnovčil finančno zavarovanje-menico v vrednosti 500.000,00 SIT. Naročnik še pojasnjuje, da dovoljenja VURS-a z dne 11.10.2004, ki ga je vlagatelj kot dokazilo priložil v zahtevku z revizijo, skladno z določilom 54. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1) ni upošteval.

Vlagatelj je dne 13.05.2005 podal predlog za nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je z dopisom z dne 18.05.2005 odstopil vlagateljev zahtevek skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvo in tretjo alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN in v skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V zvezi z vlagateljevo navedbo, da je naročnik kljub pravnomočnosti sklepa o oddaji predmetnega javnega naročila enostransko, brez predhodnega obvestila prekinil pogodbo o dobavi blaga sklenjeno z vlagateljem, je Državna revizijska komisija presojala, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je dne 11.04.2005 sprejel Obrazloženo obvestilo o spremembi oddaje javnega naročila, s katerim je vlagatelju odvzel sposobnost dobavitelja za sklop F/a "Sveže meso" in sklop F/c "Izdelki iz mesa", in predmetno javno naročilo za navedena sklopa dodelil naslednjemu najugodnejšemu ponudniku, podjetju Košaki TMI d.d., Maribor.

Uvodoma gre opozoriti na prvi odstavek 12. člena ZRPJN, ki določa, da je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma po prejemu obrazloženega obvestila o oddaji naročila. Naročnik lahko po sprejemu odločitve o dodelitvi javnega naročila oziroma po sprejemu obrazloženega obvestila o oddaji naročila spremeni svojo odločitev le v postopku pravnega varstva, torej v primeru vloženega zahtevka. Po preteku desetdnevnega roka za vložitev zahtevka postane odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna.

Glede na to, da je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katerim je vlagatelja izbral kot najugodnejšega ponudnika za predmetna sklopa, dne 14.03.2005 in da v roku desetih dni nihče od ponudnikov ni vložil zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija opozarja, da je le-ta postala pravnomočna. Skladno s 319. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, pravnomočnost odločitve o oddaji javnega naročila pomeni vezanost naročnika na vsebino njegove odločitve. Po pravnomočnosti odločitve naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika se postopek konkretnega javnega naročila zaključi.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, dne 11.04.2005 spremenil svojo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, tako da je izbral ponudnika, ki ni bil najugodnejši ponudnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, posegel v že pravnomočno pridobljene pravice vlagatelja. Ker se je postopek oddaje predmetnega javnega naročila že zaključil, naročnik v predmetnem postopku javnega naročila ne more spreminjati svoje (pravnomočne) odločitve o oddaji javnega naročila, temveč lahko izbere drugega ponudnika le v novem postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija skladno z navedenim ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je po pravnomočno zaključenem postopku spremenil odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, ravnal mimo pravil javnega naročanja in s tem kršil ZJN-1. Glede na zapisano, je bilo Obrazloženo odločitev o spremembi oddaje javnega naročila z dne 11.04.2005 potrebno razveljaviti.
Državna revizijska komisija v tej zvezi še pripominja, da sedma alineja 130. člena ZJN-1 določa, da so nične tiste pogodbe, ki so sklenjene brez predhodno izvedenega postopka oddaje javnega naročila, katerega bi naročnik po določbah ZJN-1 moral izvesti. Nadalje Državna revizijska komisija opozarja, da iz prve točke 1. odstavka 131. člena ZJN-1 med drugim izhaja, da oddaja javnega naročila brez javnega razpisa, razen v primerih ko ZJN-1 to dopušča, predstavlja prekršek naročnika.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Glede vlagateljevih predlogov, da naj naročnik ponovno izbere vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika in z njim ohrani v veljavi pogodbo o dobavi blaga št. JR 03/14 z dne 14.03.2005 in jo nadalje izvaja in vrne sposobnost dobavitelja po predmetnem javnem naročilu, ter vrne denar po vnovčeni menici v znesku 500.000,00 SIT, Državna revizijska komisija poudarja, da ima zgolj kasatorična pooblastila (ne pa tudi reformatoričnih), zato s svojim sklepom ne more nadomestiti odločitve naročnika o nadaljnjem izvajanju pogodbe o dobavi blaga št. JR 03/14 z dne 14.03.2005 ali sprejeti druge odločitve namesto naročnika. Tudi sicer Državna revizijska komisija skladno z določili ZRPJN lahko presoja zgolj zatrjevane kršitve naročnika v okviru postopka oddaje javnega naročila. Zahteve vlagatelja, da se nadaljuje izvajanje pogodbe o dobavi blaga št. JR 03/14 z dne 14.03.2005 in vrne sposobnost dobavitelja po predmetnem javnem naročilu, ter vrne denar po vnovčeni menici v znesku 500.000,00 SIT, ni predmet pravnega varstva po ZRPJN, zato je potrebno zahtevek za revizijo v tem delu zavreči.
V kolikor vlagatelj meni, da naročnik v obravnavanem primeru pri izvajanju pogodbe ni ravnal v skladu s pravnimi predpisi, in/oziroma mu je z zatrjevanem protipravnim ravnanjem naročnika nastala škoda, lahko zoper njega uveljavlja zahtevek pred sodiščem splošne pristojnosti.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo priglasil stroške postopka revizije, ki naj se nakažejo na TRR odvetnika Jerneja Kokalja iz Maribora, ni pa opredelil višine stroškov. Iz dokumentacije o predmetnem javnem naročilu je razvidno le potrdilo o vplačilu takse, zato je Državna revizijska komisija skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti znesek plačane takse v višini 200.000,00 SIT.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 08.06.2005
Predsednik senata:
dr. Aleksij Mužina, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnik Jernej Kokalj, Ul.h. Bračiča 15, Maribor
- Košaki TMI d.d., Oreško nabrežje 1, Maribor
-Javni zavod Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec - Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije,
Beethovnova 11, Ljubljana