018-164/2005 Mestna občina Maribor

Številka: 018-164/05-34-1236

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu člana Francija Kodela, kot predsednika senata, ter članic mag. Metke Cerar in Vesne Cukrov, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "izdelava in nakup gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25, podaljšana kabina (1+5), EURO 3, od 195kW do 206 kW, i = 1,7, po tehničnih karakteristikah naročnika z reševalno opremo po seznamu in izdelava ter nakup gasilskega vozila s cisterno (za gašenje s peno in prahom) GVC 40/80-10 S 1500 (kabina 1+2), EURO 3, 350 kW, i=1,5, po tehničnih karakteristikah naročnika z reševalno opremo po seznamu (celovito za obe vozili v razpisni dokumentaciji)" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj WEBO Maribor, d.o.o., Ulica heroja Jevtiča 11, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna Občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 07.06.2005

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 01.06.2004 sprejel sklep, št. 82000 00009/2004 1400 01, o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za nakup gasilskega vozila GVC 16/25 in gasilskega vozila GVC 40/80-10 S 1500 za JZZPR Maribor.

Ob upoštevanju odločitve Državne revizijske komisije, podane v sklepu št. 018-260/04-25-2039, z dne 29.10.2004Â", je naročnik dne 23.11.2004 izdal sklep, s katerim je vse pripele ponudbe zavrnil kot nepravilne.

Naročnik je javni razpis v ponovljenem postopku oddaje javnega naročila objavil v Uradnem listu RS, št. 6/2005, z dne 21.01.2005, pod številko objave Ob-1460/05, ter Uradnem listu EU, št. S 13, z dne 19.01.2005, pod številko objave 12146.

Dne 19.04.2005 je naročnik izdal sklep o oddaji naročila, št. K-82000 00009/2004 14000 01, iz katerega izhaja, da se javno naročilo odda ponudniku Dumida, d.o.o., Spodnje Dobrenje 42a, Pesnica pri Mariboru (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi svoje odločitve naročnik navaja, da je bila vlagateljeva ponudba, ki je bila sicer najcenejša, ocenjena kot nepravilna oziroma nepopolna. Naročnik je namreč v razpisni dokumentacij določil, da mora biti ponudnik registriran za dejavnost proizvodnje in dobave, ki je predmet javnega naročila, in za katero daje ponudbo. Iz izpisa iz sodnega registra, ki ga je predložil vlagatelj, pa ni razvidna ustrezna registracija podjetja, oziroma vlagatelj ni registriran za ustrezno dejavnost proizvodnje, ki je predmet naročila. Ponudba izbranega ponudnika je bila, ob upoštevanju zapisanega, izbrana kot najcenejša.

Z vlogo, z dne 29.04.2005, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem navaja, da je svojo ponudbo pripravil v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, tako pa tudi v skladu z zahtevo iz 1. točke X. poglavja razpisne dokumentacije, ki določa, da mora biti ponudnik registriran za dejavnost proizvodnje in dobave predmeta javnega naročila. Vlagateljeva ponudba je v celoti pravilna in popolna, saj je v svoji ponudbi nastopil s podjetjem EURO GV d.o.o., Mala Bukovica 1, Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: EURO GV d.o.o.), ki ga je navedel kot podizvajalca. Iz določb 46. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000- popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1) je razvidno, da v postopkih javnega naročanja ponudnik lahko nastopa s podizvajalcem. Zahteva pri tem je, da mora, na zahtevo naročnika, v ponudbi navesti podizvajalca s katerim nastopa, navesti v kakšnem delu nastopa in dokazati, da ta izpolnjuje določene pogoje. Posebej je še navedeno, da ponudnik odgovarja za celotno izpolnitev naročila, tudi za podizvajalčev del. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je vlagatelj nastopil skupaj z navedenim podizvajalcem za določen del naročila, to je za nadvozji za predmetni gasilski vozili. Iz dokumentacije je razvidno, da je podizvajalec registriran za proizvodnjo predmeta naročila. Vlagatelj, skupaj s podizvajalcem, izpolnjuje zahtevo po tem, da je ponudnik registriran za proizvodnjo in dobavo predmeta javnega naročila.
Zaradi navedenega vlagatelj naročniku predlaga, da razveljavi svojo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, izvede pregled in ocenjevanje prejetih ponudb v skladu z merili, določenimi v objavi razpisa in razpisni dokumentaciji, ter izbere najugodnejšo ponudbo, ki je glede na navedeno zagotovo vlagateljeva.

Z vlogo, z dne 04.05.2005, je naročnik vlagatelja pozval k dopolnitvi zahtevka za reviziji, pri čemer je slednjemu poslal naslednji poziv: "V skladu z 12. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN- U. l. RS št. 78/99) Vas pozivamo, da zahtevek za revizijo na Sklep o oddaji naročila št. K- 82000 00008/2004 14000 01 z dne 2.09.2004 dopolnite po točki 6 zgoraj citiranega člena zakona". Vlagatelj je z vlogo, z dne 06.05.2005, naročniku dostavil potrdilo o plačani taksi v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločil s sklepom, z dne 18.05.2005, s katerim je vlagateljev zahtevek v celoti zavrnil. V obrazložitvi svojega sklepa je znova navedel, da je v razpisni dokumentaciji v poglavju X, točka 1, kot pogoj za priznanje sposobnosti določil, da mora biti ponudnik (ponudniki) registriran za dejavnost proizvodnje in dobave, ki je predmet javnega naročila, in za katero daje ponudbo, pri čemer je kot dokazilo izpolnjevanja tega pogoja, ki so ga bili dolžni predložiti vsi ponudniki (pravne osebe), določil fotokopijo izpiska iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika. Iz s strani vlagatelja predloženega izpiska iz sodnega registra za njegovo družbo ustrezna registracija ni razvidna, oziroma vlagatelj ni registriran za ustrezno dejavnost proizvodnje. Naročnik je zaradi neizpolnjevanja postavljenega pogoja vlagateljevo ponudbo upravičeno izločil kot nepravilno oziroma nepopolno. Vlagateljeve navedbe o tem, da postavljeni pogoj izpolnjuje njegov podizvajalec, nimajo vpliva na pravilnost vlagateljeve ponudbe, saj izpolnjevanje pogojev s strani podizvajalca, glede na določila razpisne dokumentacije, ne more nadomestiti izpolnjevanja pogojev za ponudnika. Naročnik opozarja tudi, da je omogočil tudi podajo skupnih ponudb, pri čemer pa vlagateljev podizvajalec ni nastopil kot ponudnik v skupni ponudbi. V kolikor pa vlagatelj zanj sporni pogoj izpodbija kot omejitev za sodelovanje in kot nasprotnega s predpisi, pa je v teh navedbah, skladno z določil petega odstavka 12. člena ZRPJN, že prekludiran. Iz navedenih razlogov je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 20.05.2005, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. V obvestilu je vlagatelj tudi dodatno pojasnil svoja stališča do obravnavane zadeve.

Naročnik je z dopisom, z dne 25.05.2005, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Dokumentacijo je dopolnil dne 30.05.2005 ter dne 31.05.2005.

Državna revizijska komisija je z dopisom, z dne 31.05.2005, vlagatelja pozvala k dopolnitvi revizijskega zahtevka s predložitvijo potrdila o plačilu dodatnih 100.000,00 SIT takse za revizijo, saj se je, glede na ocenjeno vrednost predmeta javnega naročila, zahtevala objava le-tega v Uradnem listu EU.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 03.06.2005, zahtevek za revizijo dopolnil s predložitvijo potrdila o plačilu dodatnih 100.000,00 SIT takse za revizijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik z vlogo, z dne 04.05.2005, vlagatelja pozval k dopolnitvi zahtevka, saj vlagatelj ob njegovi vložitvi ni predložil potrdila o plačilu takse. Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da je bil vlagatelj, glede na ocenjeno vrednost predmeta javnega naročila in posledično naročnikovo obvezo objaviti javni razpis tudi v Uradnem listu EU, dolžan zahtevek za revizijo dopolniti s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijo v višini 200.000,00 SIT, ne glede na to, pa ga je dopolnil s potrdilom o plačilu takse v višini zgolj 100.000,00 SIT. Skladno z določili četrtega odstavka 12. člena ZRPJN mora naročnik v primeru, da vlagatelj zahtevka za revizijo ne dopolni v postavljenem roku (analogno pa tako tudi, če ga ne dopolni pravilno), zahtevek za revizijo zavreči. Ker predstavlja popolnost zahtevka za revizijo procesno predpostavko za odločanje o zahtevku za revizijo, revizijski zahtevek, ki kljub pozivu ni dopolnjen, pa je dolžna zavreči tudi Državna revizijska komisija, je slednja preverila, ali je bil vlagatelj s strani naročnika pravilno pozvan k dopolnitvi zahtevka za revizijo. Ob tem je ugotovila, da ima naročnikov poziv k dopolnitvi zahtevka pomanjkljivosti, zaradi katerih neustrezne dopolnitve zahtevka za revizijo ni mogoče šteti v škodo vlagatelju. Državna revizijska komisija je namreč ugotovila, da se je naročnik v svojem pozivu k dopolnitvi zahtevka za revizijo skliceval na napačen sklep o oddaji naročila, zoper katerega naj bi vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, na neveljaven predpis (ZRPJN, Uradni list RS, št. 78/99), ki je bil dvakrat spremenjen in dopolnjen (tudi v delu, ki se nanaša na višino takse za revizijo), pri svojem pozivu pa se je obenem tudi skliceval zgolj na 6. točko 12. člena z njegove strani citiranega zakona, brez navedbe odstavka, v katerem se uporabljeno določilo predpisa nahaja. Iz vseh navedenih razlogov je Državna revizijska komisija zaključila, da naročnikov poziv k dopolnitvi zahtevka za revizijo ni bil ustrezen, vlagateljevega zahtevka za revizijo pa iz razloga njegove nepravilne dopolnitve ni mogoče zavreči. Državna revizijska komisija je v posledici zapisanega vlagatelja najprej ponovno pozvala k dopolnitvi zahtevka za revizijo, s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijo v predpisani višini, po prejemu dopolnitve zahtevka in po ugotovitvi izpolnjevanja vseh ostalih procesnih predpostavk za njegovo obravnavo pa je vlagateljev zahtevek za revizijo meritorno obravnavala.

Državna revizijska komisija je ob vsebinski obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo ugotovila, da le-ta ni utemeljen.

Med strankama v konkretni zadevi je sporno, ali je bil naročnik upravičen zavrniti vlagateljevo ponudbo zaradi dejstva, da slednji v njej zase ni izkazal izpolnjevanja pogoja registracije za dejavnost proizvodnje blaga, ki je predmet javnega naročila. Vlagatelj je izpolnjevanje tega pogoja sicer izkazal za podizvajalca, kar pa po mnenju naročnika, glede na zahteve razpisne dokumentacije, ne zadostuje.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik na strani 18 le-te, pod poglavjem "X. Pogoji za priznanje sposobnosti, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in njihovo dokazovanje", izrecno navedel: "Ponudnik (ponudniki) mora biti registriran za dejavnost proizvodnje in dobave, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo", pri čemer je v dokaz izpolnjevanja te zahteve, za pravne osebe, predvidel predložtev "fotokopije izpiska iz sodnega registra podjetij, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika". Na obrazcu 5, poimenovanem "dokazila za priznanje sposobnosti, zahtevana v X. poglavju", je naročnik poleg ponovitve zahtev iz razpisne dokumentacije navedel tudi, da se v primeru izvedbe del s podizvajalci "dokazila o izpolnjevanju pogojev iz X. poglavja razpisne dokumentacije predložijo za vsakega podizvajalca posebej, obrazci izjav se kopirajo v potrebnem številu".

Državna revizijska komisija na podlagi citiranih določil razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila ugotavlja, da s strani naročnika postavljenega pogoja po registraciji ponudnika za dejavnost proizvodnje in dobave blaga, ki je predmet naročila, ni mogoče utemeljeno interpretirati drugače, kot ga interpretira naročnik, to pa je kot zahtevo, da ponudnik, ne glede na to, ali v svoji ponudbi nastopa s podizvajalci ali ne, tudi sam izkaže, da je registriran za dejavnost proizvodnje in dobave blaga, ki je predmet naročila. Državna revizijska komisija ob tem opozarja, da je bil vlagatelj z zanj sedaj spornimi določili razpisne dokumentacije seznanjen že s prejemom razpisne dokumentacije, skladno z določili petega odstavka 12. člena ZRPJN pa po prejemu odločitve o dodelitvi naročila ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma. Ob upoštevanju zapisanega, vlagateljevih navedb o tem, da ga zanj sporni pogoj nedopustno omejuje, da posega v temeljne pravice in svoboščine ter da pomeni kršitev temeljnih načel in predpisov s področja javnega naročanja, v tej fazi postopka oddaje javnega naročila ni več mogoče obravnavati.

Državna revizijska komisija z vpogledom v vlagateljevo ponudbo ugotavlja, da je ta na straneh 42- 45 svoje ponudbe predložil fotokopijo rednega izpiska iz sodnega registra za svojo družbo, z dne 09.03.2005. Državna revizijska komisija z vpogledom v predloženo kopijo izpiska ugotavlja, da vlagatelj ni registriran za proizvodnjo blaga, ki je predmet javnega naročila. Na tem mestu gre opozoriti tudi, da vlagatelj tega dejstva, ki ga je ugotovil že naročnik, v nobeni od svojih vlog ne prereka, temveč navaja le, da zanj sporni pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalcem.

Iz določil 13. alineje prvega odstavka 3. člena ZJN-1 izhaja, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Podobno je, kot izhaja iz določil 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004), ponudba med drugim nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Iz določil prvega odstavka 76. člena ZJN-1 dalje izhaja, da mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.

Državna revizijska komisija ob upoštevanju zgoraj zapisanih ugotovitev glede dejanskega stanja zadeve in na podlagi opredeljene pravne podlage ugotavlja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo, iz razloga vlagateljevega neizkaza izpolnjevanja pogoja registracije za dejavnost proizvodnje in dobave blaga, ki je predmet naročila, kot je bil določen v razpisni dokumentaciji, upravičeno izločil iz nadaljnje obravnave kot nepravilno, vlagateljeve revizijske navedbe, s katerimi zatrjuje nepravilnost takšne odločitve naročnika, pa je potrebno kot neutemeljene zavrniti.

Ker vlagatelj z svojim revizijskim zahtevkom ni uspel izkazati neskladja naročnikove odločitve o izločitvi (zavrnitvi) njegove ponudbe s predpisi s področja oddaje javnih naročil, je Državna revizijska komisija njegov revizijski zahtevek, na podlagi določil 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državna revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 07.06.2005

Predsednik senata:
Franci Kodela, univ. dipl. prav.,
Član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Mestna Občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor,
- WEBO Maribor, d.o.o., Ulica heroja Jevtiča 11, Maribor,
- Dumida, d.o.o., Spodnje Dobrenje 42a, Pesnica pri Mariboru,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.