018-162/2005 Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

Številka: 018-162/05-31-1228

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice mag. Metki Cerar kot predsednice senata, člana Jožefa Kocuvana kot član senata in člana Francija Kodele kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup tovornih vozil za prevoz živalskih trupel za potrebe veterinarsko higienske službe, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje TT - Trgotehna d.o.o., Sermin 7a, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana, ki je za izvedbo postopka oddaje predmetnega javnega naročila pooblastila podjetje ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 03.06.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. 5.4.-1/05, z dne 07.04.2005, za 1. sklop: tovorna vozila za prevoz živalskih trupel, obrazloženo obvestilo o oddaji naročila, z dne 28.04.2005 ter obvestilo, z dne 03.05.2005.

2. Vlagateljev predlog, naj se ponovi javni razpis za 2. sklop: tovorno vozilo - kombi za prevoz živalskih trupel, se zavrže.

3. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 200.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 06.01.2005 sprejel sklep, št. 5.4.-1/05, o začetku postopka oddaje javnega naročila za nakup tovornih vozil za prevoz živalskih trupel za potrebe veterinarsko higienske službe. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 11-13/05, z dne 11.02.2005, pod številko objave Ob-3498/05 ter v Uradnem listu Evropskih skupnosti, št. 25/2005, z dne 04.02.2005, pod št. objave 24054-2005.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 09.03.2005, je razvidno, da je naročnik prejel 4 pravočasne ponudbe. Naročnik je izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 5.4.-1/05, z dne 07.04.2005, iz katerega je razvidno, da se za 1. sklop: tovorna vozila za prevoz živalskih trupel ne izbere najugodnejšega ponudnika, pač pa bo le-ta izbran v postopku s pogajanji v skladu s 1. točko tretjega odstavka 20. člena ZJN-1, za 2. sklop: tovorno vozilo - kombi za prevoz živalskih trupel pa se kot najugodnejšega ponudnika izbere podjetje vlagatelja.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 15.04.2005, od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik je vlagatelju posredoval obrazloženo obvestilo o oddaji naročila, z dne 28.04.2005, v katerem je odločil, da se zaradi transparentnosti postopka in z željo izogniti se diskriminaciji ponudnikov ne izvede postopka s pogajanji brez predhodne objave, ampak da se za 1. sklop: tovorna vozila za prevoz živalskih trupel izvede postopek javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku.

Naročnik je vse ponudnike z dopisom, z dne 03.05.2005, obvestil, da se za oddajo javnega naročila za 1. sklop: tovorna vozila za prevoz živalskih trupel ne izvede postopek s pogajanji, pač pa se izvede ponovni javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 07.05.2005, zoper obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 07.04.2005, zoper obrazloženo obvestilo o oddaji naročila, z dne 28.04.2005 ter zoper obvestilo, z dne 03.05.2005, v katerem navaja kršitve 4., 6., 7., 76. in 77. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj navaja, da je naročnik v obrazloženem obvestilu spremenil svojo odločitev za 1. sklop, čeprav bi moral tudi v tem sklopu izbrati najugodnejšega ponudnika, saj so bili za to izpolnjeni vsi pogoji. Vlagatelj pripominja, da bi moral v nasprotnem primeru za oba sklopa ponovno izvesti postopek javnega razpisa. Vlagatelj dodaja, da ne drži ocena, da je bila pri izbiri vozila na dvokolesni pogon najugodnejša ponudba ponudnika DUMIDA d.o.o., saj je naročnik pri točkovanju štel, da gre za samostojno naročilo po sklopih in ne za dva sklopa, ki bi jih morali glede na razpisane pogoje točkovati kot celoto ter izbrati vlagatelja, ki je ponudil najugodnejši ponudbi za 1. in 2. sklop skupaj.
Vlagatelj ugotavlja, da so izpolnjeni vsi pogoji za izbiro med dvokolesnimi vozili, zato bi moral naročnik izbrati najugodnejšo ponudbo, v kolikor pa se je naročnik odločil objaviti ponovni razpis, bi to moral storiti za oba sklopa. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov v višini 200.000,00 SIT plačane takse.

Naročnik je s sklepom, št. 5.4.-1/05, z dne 16.05.2005, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen ter zavrnil vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik pojasnjuje, da je ocenil pridobljene ponudbe v skladu z merili iz razpisne dokumentacije, in sicer ločeno po sklopih in v okviru sklopov ločeno za vozila s štirikolesnim pogonom in za vozila z dvokolesnim pogonom. Ob primerjavi ponudb je naročnik ugotovil, da ima glede na vrednost ponudb zagotovljenih dovolj sredstev za nakup tovornih vozil za prevoz živalskih trupel s štirikolesnim pogonom. Naročnik je javno naročilo razdelil na dva sklopa in dal možnost ponudnikom, da predložijo ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezni sklop. Ob tem je naročnik predvidel tudi možnost variantnih ponudb v delu, ki se nanaša na pogon vozila (štirikolesni pogon in/ali dvokolesni pogon), ker ni mogel vnaprej predvideti vrednosti ponudb, saj je vezan na višino sredstev, ki jih ima za namen nakupa vozil predvidena v svojem finančnem načrtu. Naročnik je v pojasnilih ponudnikom tudi navedel, da bo dal prednost vozilu na štirikolesni pogon pri približno enaki ceni in primerljivih vozilih med štirikolesnim in dvokolesnim pogonom. V 1. sklopu je bila na podlagi ocenjevanja vozil na dvokolesni pogon najugodnejša ponudba ponudnika DUMIDA d.o.o., pri vozilih na štirikolesni pogon pa je oddal pravilno ponudbo samo ponudnik DUMIDA d.o.o.. Ker ZJN-1 ne določa, da mora naročnik izbrati najugodnejšega ponudnika, naročnik pa ima dovolj zagotovljenih sredstev za nakup vozil s štirikolesnim pogonom, se je za 1. sklop odločil, da ne izbere ponudnika. Naročnik dodaja, da bi moral vlagatelj, v kolikor se ni strinjal z vsebino razpisne dokumentacije, merili in načinom ocenjevanja, glede na določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN, vložiti zahtevek za revizijo že pred prejemom odločitve o dodelitvi naročila.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 19.05.2005, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 23.05.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Glede vlagateljeve navedbe, da je naročnik z izdajo obrazloženega obvestila spremenil svojo odločitev iz obvestila o oddaji javnega naročila, da se za 1. sklop: tovorna vozila za prevoz živalskih trupel ne izbere najugodnejšega ponudnika, Državna revizijska komisija naročnika opozarja, da lahko po sprejemu odločitve o dodelitvi javnega naročila svojo odločitev spremeni le v postopku pravnega varstva, t.j. v primeru vloženega zahtevka za revizijo. Naročnik brez izrecno vloženega pravnega sredstva svoje odločitve ne more in ne sme samostojno spremeniti. Namen desetdnevnega roka od prejema odločitve o dodelitvi naročila (prvi odstavek 12. člena ZRPJN) oziroma od prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (drugi odstavek 78. člena ZJN-1) do njene pravnomočnosti ni, da lahko naročnik že sprejeto odločitev ab initio spremeni, razveljavi, odpravi, ipd., pač pa je določen z namenom (eventualne) vložitve zahtevka za revizijo zainteresiranega ponudnika. Do nastopa pravnomočnosti tako naročnikovo odločitev o dodelitvi javnega naročila varuje prepoved samostojnega spreminjanja lastnih odločitev oziroma nepretek roka za vložitev zahtevka za revizijo, po preteku desetdnevnega roka za vložitev zahtevka za revizijo pa začne učinkovati pravnomočnost odločitve, s katero se razume vezanost na vsebino odločbe (res iudicata) ter prepoved ponovnega odločanja o isti stvari (ne bis in idem).

Naročnik tako z dodatno obrazložitvijo odločitve o oddaji naročila ne more ponovno ocenjevati prispelih ponudb oziroma spreminjati že opravljenega ocenjevanja, s katerim je v postopku oddaje javnega naročila že seznanil vse ponudnike, kar je naročnik za 1. sklop: tovorna vozila za prevoz živalskih trupel storil. Da je izpolnjen namen instituta dodatne obrazložitve obvestila o oddaji naročila, mora le-to vsebovati pojasnilo postopka pregleda in ocenjevanja, na podlagi katerega je naročnik skladno s prvim odstavkom 78. člena ZJN-1 sprejel odločitev o oddaji naročila. Dodatna obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila je tako detaljnejša obrazložitev pregleda in ocenjevanja prispelih ponudb, s poudarkom na podatkih, ki so relevantni za ponudnika, ki je zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila (razlogi za zavrnitev njegove ponudbe, če je bila le-ta zavrnjena, prednosti ponudbe izbranega ponudnika v razmerju do ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev) in na podlagi katerih se bo lahko ponudnik odločil, ali bo uveljavljal pravno varstvo z vložitvijo zahtevka za revizijo. Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija povzema, da je ravnanje naročnika, s katerim je v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila spremenil prvotno odločitev o oddaji javnega naročila (za 1. sklop: tovorna vozila za prevoz živalskih trupel), nedopustno in naročnik zanj v drugem odstavku 78. člena ZJN-1 nima pravne podlage.

V zvezi z vlagateljevo navedbo, da so bili tudi v 1. sklopu izpolnjeni pogoji za izbiro najugodnejšega ponudnika, se gre načeloma sicer strinjati z naročnikovo ugotovitvijo, da ZJN-1 ne zahteva, da mora naročnik izbrati najugodnejšega ponudnika, vendarle pa je naročnik dolžan postopek oddaje javnega naročila zaključiti na postopkovno pravilen način. Naročnik praviloma po opravljenem pregledu in ocenjevanju izbere najugodnejšo ponudbo, po tem, ko zavrne vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne (76. člena ZJN-1). Naročnik se izjemoma lahko posluži tudi določil ZJN-1, ki dopuščajo možnost zaključka postopka brez izbire najugodnejšega ponudnika, za takšne primere pa določa nekatera formalna ravnanja, ki jih mora naročnik opraviti. ZJN-1 v 77. členu (Zavrnitev vseh ponudb) določa, da mora naročnik svojo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb pisno utemeljiti, pri čemer mora posebej natančno navesti razloge za zavrnitev (prvi odstavek 77. člena ZJN-1), ter da mora ponudnike takoj pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o odločitvi, da začne nov postopek (drugi odstavek 77. člena ZJN-1). Pri tem velja upoštevati tudi ugotovitve Sodišča Evropskih skupnosti v zadevi C 92/00, Hospital Ingenieure Krankenhaustechnick Planungs GmbH v. Stadt Wien. Naročnik pa lahko ravna tudi po drugem odstavku 25. člena ZJN-1, če ugotovi, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne more ali ne bo mogel oceniti prispelih ponudb. V tem primeru mora ponoviti javni razpis in povrniti ponudnikom na njihovo zahtevo stroške, za katere predložijo dokazila.

Ker naročnik z izdajo obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 07.04.2005, iz katerega je razvidno, da za 1. sklop: tovorna vozila za prevoz živalskih trupel ni izbral najugodnejšega ponudnika, ni postopal po določilih ZJN-1, ki omogočajo zaključek postopka brez izbire najugodnejšega ponudnika, hkrati pa pogoji za uvedbo postopka s pogajanji niso bili izpolnjeni (naročnik sme oddati naročilo v postopku s pogajanji po predhodni objavi z uporabo 1. točke tretjega odstavka 20. člena ZJN-1 zgolj, če ne dobi nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe), je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija pa ni sledila navedbam vlagatelja, da gre v predmetnem postopku za samostojno naročilo po sklopih, ki bi jih morali točkovati kot celoto ter izbrati vlagatelja, ki je ponudil najugodnejši ponudbi za 1. in 2. sklop skupaj. Naročnik je v 3. točki Povabila k oddaji ponudbe navedel, da je javno naročilo razdeljeno v dva sklopa, in sicer: 1. sklop: tovorna vozila za prevoz živalskih trupel in 2. sklop: tovorno vozilo - kombi za prevoz živalskih trupel. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezni razpisani sklop, naročnik pa bo izbral najugodnejšo ponudbo za celotno javno naročilo oziroma za posamezni sklop.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedena določila Povabila k oddaji ponudbe niso v nasprotju z določili ZJN-1, ki urejajo oddajo naročila po sklopih. Naročnik lahko ob upoštevanju načela gospodarnosti predmet javnega naročila oblikuje v smiselno zaključene celote tako, da jih je mogoče oddajati ločeno (prvi stavek prvega odstavka 26. člena ZJN-1), kar pomeni, da vsak sklop znotraj sicer enotnega javnega naročila obsega svoj (ločeni) predmet javnega naročila. Posamezen ponudnik lahko torej v primeru, ko naročnik javno naročilo oddaja po sklopih, ponudbo odda le za enega ali pa za več različnih sklopov. Namen oblikovanja predmeta javnega naročila v sklope je, da je s tem večjemu številu ponudnikov omogočeno, da se potegujejo za pridobitev javnega naročila, naročnik pa mora to v razpisni dokumentaciji izrecno predvideti. Če naročnik dovoli, da se lahko ponudba predloži za posamezne sklope, morajo ponudniki v svojih ponudbah navesti, ali se njihova ponudba nanaša na celotno javno naročilo ali le na posamezne sklope (arg. 55.b člena ZJN-1), kar je vlagatelj v svoji ponudbi (obrazec št. 1) tudi izrecno navedel.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija v zvezi s predlogom vlagatelja, naj se ponovi razpis tudi za 2. sklop, ugotavlja, da zahtevek za revizijo v tem delu ni pravočasen, ker je bil vložen po tem, ko je postala odločitev o dodelitvi naročila za 2. sklop: tovorno vozilo - kombi za prevoz živalskih trupel, za vlagatelja že pravnomočna. Od prejema odločitve o dodelitvi naročila začne za ponudnike teči rok za vložitev zahtevka za revizijo v skladu z ZRPJN, v primeru ponudnikove zahteve, naj naročnik izda dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, pa začne teči rok za vložitev zahtevka za revizijo od prejema takšne dodatne obrazložitve. Upoštevaje smisel oblikovanja predmetnega javnega naročila v sklope kot smiselno sklenjene enote, pa naročnik ne more sprejemati odločitev v postopku revizije glede sklopov, za katere ponudniki bodisi niso (pravočasno) vložili zahteve za pravno varstvo v obliki zahtevka za revizijo (oziroma je bil zahtevek za revizijo zavrnjen) bodisi glede posameznih sklopov niso zahtevali izdaje dodatne obrazložitve o oddaji naročila (če so do le-te upravičeni).

Glede na določilo drugega odstavka 78. člena ZJN-1 lahko samo "ponudnik, ki ni bil izbran" vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Ker je bil vlagatelj izbrani ponudnik v 2. sklopu, ni procesno legitimiran zahtevati izdaje dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila glede tega sklopa, posledično pa mu glede 2. sklopa ni mogoče dopustiti vložitve zahtevka za revizijo zoper odločitev naročnika, ki je postala zanj pravnomočna. Okoliščina, da je naročnik v nasprotju z določilom drugega odstavka 78. člena ZJN-1 in kljub pomanjkanju procesne legitimacije vlagatelja zahtevati dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila za 2. sklop, le-to izdal in jo vlagatelju vročil, ne more spremeniti dejstva, da vlagatelj za takšno zahtevo ni bil upravičen. Napačna ravnanja naročnika namreč ne morejo ponudnikom podeliti več pravic, kot jim jih dajejo določila ZJN-1.

Ker torej vlagatelj ni bil upravičen do zahteve po dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, naročnik pa je ni mogel veljavno izdati, se rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila z vložitvijo zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila ni podaljšal, temveč je pričel skladno z določilom prvega odstavka 12. člena ZRPJN teči od prejema odločitve o dodelitvi naročila, torej dne 11.04.2005 (kot izhaja iz potrjene poštne povratnice), in je potekel dne 21.04.2005. Tega dne je postala odločitev o oddaji naročila, z dne 07.04.2005, subjektivno (za vlagatelja) pravnomočna. Na podlagi navedenega je tako Državna revizijska komisija zaključila, da je zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na 2. sklop: tovorno vozilo - kombi za prevoz živalskih trupel, prepozen, in ga je kot takega potrebno zavreči.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer povrnitev stroškov plačila takse. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka. Naročnik mora tako vlagatelju povrniti stroške plačila takse v višini 200.000,00 SIT.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 03.06.2005

Predsednica senata
mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, Ljubljana
- TT - Trgotehna d.o.o., Sermin 7a, Koper
- Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana