018-154/2005 MNZ

Številka: 018-154/05-32-1174

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za objavo javnega natečaja dveh oglasov za prosti delovni mesti v Upravi uniformirane policije in Uradu za informatiko in telekomunikacije na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo DELO, časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve RS, Policija, Urad za logistiko, Sektor za investicije, vzdrževanje in upravljanje zgradb, Cankarjeva 4, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 30.05.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o izboru najugodnejšega ponudnika, kot izhaja iz Zapisnika o pregledu in oceni ponudb ter izboru najugodnejšega ponudnika št. 2942/10 z dne 30.03.2005.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je sprejel predlog za nabavo št. 2942/10-109/2005 z dne 25.03.2005 (predlog za nabavo se skladno s 7. členom Pravilnika o postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, št. 1711-01-016-29/2005 z dne 04.02.2005 šteje kot sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti) za objavo javnega natečaja dveh oglasov za prosti delovni mesti v Upravi uniformirane policije in Uradu za informatiko in telekomunikacije. Naročnik je s Povabilom k oddaji ponudbe, št. 2942/10, z dne 29.03.2005, povabil dva potencialna ponudnika k oddaji ponudbe. Naročnik je do roka za oddajo ponudb z dne 30.03.2005 prejel dve ponudbi vlagatelja in eno ponudbo ponudnika Dnevnik časopisna družba d.d., Kopitarjeva 2, Ljubljana.

Iz Zapisnika o pregledu in oceni ponudb ter izboru najugodnejšega ponudnika št. 2942/10 z dne 30.03.2005 je razvidno, da je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral Dnevnik časopisna družba d.d., Kopitarjeva 2, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je vlagatelja o svoji odločitvi o izboru najugodnejšega ponudnika obvestil ustno.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 07.04.2005, v katerem navaja, da je naročnik v postopku pod šifro 2942/10 razpisal naročilo za objavo dveh oglasov za prosta delovna mesta, pri tem pa je kot edino merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika določil najnižjo ceno, tako da naj bi bil izbran cenovno najugodnejši ponudnik.
Vlagatelj je oddal dve ponudbi in sicer za časopis Delo in časopis Slovenske novice. Ponudba za objavo v dnevniku Delo je bila podana s ceno prvega oglasa v znesku 294.800,00 SIT brez DDV, oziroma v znesku 353.760,00 z DDV in v znesku 281.400,00 SIT brez DDV ter v znesku 337.680,00 SIT z DDV za drugega, skupaj torej v znesku 576.200,00 SIT brez DDV in v znesku 691.440,00 SIT z DDV.
Ponudba za objavo v dnevniku Slovenske novice pa je bila podana s ceno prvega oglasa v znesku 120.000,00 SIT brez DDV, oziroma v znesku 144.000,00 SIT z DDV in v znesku 115.2000,00 SIT brez DDV ter v znesku 138.240,00 SIT z DDV za drugega, skupaj torej v znesku 235.200,00 SIT brez DDV in v znesku 282.240,00 SIT z DDV. Nadalje vlagatelj navaja, da je s strani naročnika obveščen, da je izbrani ponudnik ponudil za objavo oglasov ceno v znesku 604.000,00 SIT z DDV. Vlagatelj pojasnjuje, da Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1) med temeljnimi naročili na prvem mestu določa načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, ki zahteva, da mora naročnik z izvedbo javnega naročila in izborom ponudbe zagotoviti, da je poraba sredstev za naročnika najbolj gospodarna glede na namen in predmet javnega naročila. Po vlagateljevem mnenju naročnik ni ravnal skladno z ZJN-1 in je kršil postopek naročanja, ker je nasprotno postavljenemu kriteriju izbora naročilo oddal ponudniku, ki ni ponudil najnižje cene, torej ni izbral cenovno najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj posebej poudarja, da noben drug element naročila ni imel narave merila za izbor, tako ne rok objave ne kakršenkoli drug pogoj ter, da si naročnik ne more pridržati pravice, da po izvedenem postopku oddaje javnega naročila le-tega nato ne odda najugodnejšemu ponudniku glede na merilo, ki ga je sam postavil v Povabilu k oddaji ponudbe z dne 29.03.2005. Vlagatelj zato predlaga, da se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila ter, da se mu povrnejo stroški postopka revizije skupaj z zakonitimi obrestmi od izdaje odločbe do plačila.

Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo z dokumentom "Odgovor na zahtevek za revizijo" z dne 28.04.2005 zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik navaja, da je v preteklosti do leta 2004 večino razpisov za prosta delovna mesta objavljal v časopisu Delo, pri čemer je upošteval ciljno skupino bralcev tega časopisa, kar so pokazale raziskave v tem obdobju, z izjemo tistih objav razpisov za prosta delovna mesta, ki so bili objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije. Raziskave branosti časopisov v letu 2004 so pokazale, da ciljno skupino bralcev, poleg časopisa Delo pokriva tudi časopis Dnevnik, zato je naročnik k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo povabil vlagatelja in izbranega ponudnika. Naročnik je pri analizi prejetih ponudb na podlagi Nacionalne raziskave branosti NRB Cati ugotovil, da časopis Slovenske novice ne pokriva cilje populacije, saj so bili javni natečaji namenjeni osebam z višjo, visoko strokovno in univerzitetno izobrazbo, zato je bila variantna ponudba vlagatelja za časopis Slovenske novice izločena. Ob upoštevanju edinega merila za izbor najugodnejšega ponudnika po predmetnem javnem naročilu, je naročnik ugotovil, da je cenovno najugodnejša ponudba za časopis Dnevnik, zato je predmetno javno naročilo oddal izbranemu ponudniku. Nadalje naročnik navaja, da je vlagatelj kot večletni izvajalec tovrstnih naročil, to je objavljanja natečajev za prosta delovna mesta naročnika, na podlagi dosedanje prakse med naročnikom in vlagateljem vedel, da gre pri predmetnem pozivu k ponudbi za objave v časopisu Delo in ne v časopisu Slovenske novice. Naročnik bi v primeru izbora ponudbe za časopis Slovenske novice ravnal negospodarno, saj ne bi pokril ciljne populacije za predmetno naročilo, zaradi česar bi kršil načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 09.05.2005), je naročnik z dopisom z dne 13.05.2005 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagateljev in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj poslal dve ponudbi za objavo javnega natečaja dveh oglasov za prosti delovni mesti v časopisu. Eno ponudbo je vlagatelj poslal za objavo v časopisu Delu in drugo za objavo časopisu Slovenske novice.
Naročnik je vlagateljevo ponudbo za objavo dveh oglasov za prosti delovni mesti v časopisu Slovenske novice označil kot variantno ponudbo. Iz določbe prvega odstavka 52. člena ZJN-1 gre razbrati, da v primeru, če je merilo za oddajo naročila ekonomsko najugodnejša ponudba, lahko naročnik upošteva variante, ki jih predloži ponudnik in ki ustrezajo minimalnim zahtevnim tehničnim specifikacijam naročnika. Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti minimalne tehnične specifikacije, ki jih je treba upoštevati v variantnih predlogih ter posebne zahteve za njihovo predložitev. Drugi odstavek 52. člena ZJN-1 še določa, da mora naročnik v objavi in v razpisni dokumentaciji posebej navesti, če variantna ponudba ni dopustna. Temeljna lastnost variantne ponudbe je namerno odstopanje od razpisnih pogojev, ki pa je v razpisni dokumentaciji izrecno predvideno in dovoljeno, čeprav vsebinsko ni konkretizirano. Bistvo variantne ponudbe torej je, da naročnik ponudniku dovoli oz. omogoči, da le-ta v določenem obsegu predvidi drugačno, variantno izpolnitev predmeta javnega naročila. Za dopustnost predložitve variantne ponudbe morajo torej biti (kumulativno) izpolnjeni naslednji pogoji: 1) naročnik predložitve variantne ponudbe v objavi razpisa oz. razpisni dokumentaciji ni izrecno prepovedal, 2) razpisna dokumentacija je ustrezno pripravljena- naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel minimalne tehnične specifikacije, ki jih je treba upoštevati v variantnih predlogih ter posebne zahteve za njihovo predložitev, in 3) merilo za oddajo naročila je ekonomsko najugodnejša cena.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v Povabilu k oddaji ponudbe z dne 29.03.2005 kot merilo določil najnižjo ceno ter, da vlagateljeva ponudba za objavo dveh oglasov za prosti delovni mesti v časopisu Slovenske novice ne odstopa od zahtev iz Povabila k oddaji ponudbe z dne 29.03.2005, zato je ni mogoče obravnavati kot variantno ponudbo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljevo ponudbo za objavo dveh oglasov za prosti delovni mesti v časopisu Slovenske novice potrebno obravnavati kot alternativno oz. drugo ponudbo vlagatelja, torej je vlagatelj predložil dve (samostojni) ponudbi, česar naročnik v Povabilu k oddaji ponudbe z dne 29.05.2005 ni prepovedal.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je eno od ponudb vlagatelja izločil iz razloga, ker časopis Slovenske novice naj ne bi pokrival ciljne populacije. Državna revizijska komisija po vpogledu v dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu ugotavlja, da naročnik zahteve, da mora ponudnik poslati ponudbo za objavo dveh oglasov za prosti delovni mesti v časopisu, ki pokriva ciljno populacijo (torej osebe z višjo, visoko strokovno in univerzitetno izobrazbo) ni določil v Povabilu k oddaji ponudbe z dne 29.03.2005, ravno tako pa v zvezi s tem ni ravnal v skladu s 25. členom ZJN-1, ki opredeljuje ravnanje naročnika v zvezi s spremembami in dopolnitvami razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil iz razloga, ker le-ta ne pokriva ciljne populacije, čeprav takšne zahteve oziroma pogoja kot že omenjeno, v Povabilu k oddaji ponudbe z dne 29.0.3. 2005 ni določil. Določilo prvega odstavka 76. člena ZJN-1 določa, da mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Po vpogledu v dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljeve ponudbe zaradi razloga, ker le-ta naj ne bi pokrivala ciljne populacije, ni moč obravnavati kot nepravilne, nesprejemljive ali neprimerne. Glede na dejstvo, da naročnik izločitvenega pogoja pokrivanja ciljne populacije ni določil v Povabilu k oddaji ponudb z dne 29.03.2005, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal v nasprotju z 76. členom ZJN-1, ko je vlagateljevo ponudbo izločil iz razloga, katerega sam ni predhodno opredelil kot pogoj.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila, vendar Državna revizijska komisija ugotavlja, da je možno naročnikove kršitve ZJN-1 odpraviti že z razveljavitvijo odločitve o izboru najugodnejšega ponudnika, razvidno iz Zapisnika o pregledu in oceni ponudb ter izboru najugodnejšega ponudnika št. 2942/10 z dne 30.03.2005.

Državna revizijska komisija je skladno z določili tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN vsled navedenega razveljavila naročnikovo odločitev o izboru najugodnejšega ponudnika, kot izhaja iz Zapisnika o pregledu in oceni ponudb ter izboru najugodnejšega ponudnika št. 2942/10 z dne 30.03.2005. Državna revizijska komisija, skladno z določilom tretjega odstavka 23. člena ZRPJN, naročnika napotuje na pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik mora ponovno ugotavljati pravilnost vseh prispelih ponudb in jih oceniti skladno z merilom, kot ga je določil Povabilu k oddaji ponudb z dne 29.03.2005 oziroma zaključiti postopek na drug ustrezen način, ki ga določa ZJN-1.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 1. točki izreka tega sklepa.

Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Vlagatelj je v postopek priglasil stroške takse za revizijo, v znesku 100.000,00 SIT, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki mu jih Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, v celoti priznava.
Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 30.05.2005

Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- DELO časopisno in založniško podjetje d.d. Dunajska 5, Ljubljana
- Dnevnik časopisna družba d.d., Kopitarjeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve RS, Policija, Urad za logistiko, Sektor za investicije, vzdrževanje in upravljanje zgradb, Cankarjeva 4, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana