018-116/2005 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-116/05-32-1163

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice Vesne Cukrov kot poročevalke in članice mag. Metke Cerar kot članice senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo katetrov, ter na podlagi zahtevkov za revizijo postopka javnega naročila podjetja Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar 102, Ljubljana, ki ga zastopajo odvetniki Bojan Makovec, Andrej Doles, Katarina Doles Toš, Matjaž Markelj in Tatjana Medic, Kolodvorska 6, Domžale (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) ter podjetja Thomy F.E., d.o.o., Vodnikova 170, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Milena Sevnik - Jakoš, Miklošičeva 28, Ljubljana (v nadaljevanju: drugi vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.5.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo prvega vlagatelja se ugodi, in sicer tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila za sklope 60, 61 in 68, kot je razvidna iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. 5020-8/2004-107, z dne 2.2.2005.
2. Naročnik je dolžan plačati prvemu vlagatelju stroške v višini 1.518,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.
3. Zahtevku za revizijo drugega vlagatelja se ugodi, in sicer tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila za sklope 11, 31, 34, 43 in 44, kot je razvidna iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. 5020-8/2004-107, z dne 2.2.2005.
4. Naročnik je dolžan plačati drugemu vlagatelju stroške v višini 6.930,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16.4.2004 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za dobavo katetrov ter javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 54-55/2004, z dne 21.5.2004, pod številko objave Ob-13956/04.

Naročnik je dne 2.2.2005 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 5020-8/2004-107, s katerim je ponudnike obvestil, da so bili po posameznih sklopih izbrani naslednji ponudniki:
- sklop 2: ponudnik Medis d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana (v nadaljevanju: Medis d.o.o.)
- sklop 3: ponudnik Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana (v nadaljevanju: Kemofarmacija d.d.)
- sklop 4: ponudnik Medis d.o.o.
- sklop 5: ponudnik Medis d.o.o.
- sklop 11: ponudnik Auremiana d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, Sežana (v nadaljevanju: Auremiana d.o.o.)
- sklop 16: ponudnik Medis d.o.o.
- sklop 17: ponudnik Medis d.o.o.
- sklop 22: ponudnik Medis d.o.o.
- sklop 23: ponudnik Medis d.o.o.
- sklop 27: ponudnik Medis d.o.o.
- sklop 31: ponudnik Iris Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana (v nadaljevanju: Iris d.o.o.)
- sklop 34: ponudnik Medis d.o.o.
- sklop 37: ponudnik Medis d.o.o.
- sklop 38: ponudnik Medis d.o.o.
- sklop 40: drugi vlagatelj
- sklop 41: ponudnik Medis d.o.o.
- sklop 43: ponudnik Iris d.o.o.
- sklop 44: ponudnik Medis d.o.o.
- sklop 45: drugi vlagatelj
- sklop 47: drugi vlagatelj
- sklop 48: drugi vlagatelj
- sklop 52: ponudnik Kemofarmacija d.d.
- sklop 53: ponudnik Iris d.o.o.
- sklop 54: ponudnik Appolonia d.o.o., Zaloška 155, Ljubljana (v nadaljevanju Appolonia d.o.o.)
- sklop 55: ponudnik AMS Meding d.o.o., Ljubljanska cesta 6/A, šentjur (v nadaljevanju: AMS Meding d.o.o.)
- sklop 56: ponudnik Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: Sanolabor d.d.)
- sklop 57: ponudnik Sanolabor d.d.
- sklop 58: ponudnik Appolonia d.o.o.
- sklop 59: ponudnik Interpart d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana (v nadaljevanju: Interpart d.o.o.)
- sklop 60: ponudnik Sanolabor d.d.
- sklop 61: ponudnik Sanolabor d.d.
- sklop 62: ponudnik Sind, Ljubljana d.o.o., Freyerjeva ulica 32B, Ljubljana (v nadaljevanju Sind d.o.o.)
- sklop 63: ponudnik Sind d.o.o.
- sklop 64: ponudnik Sind d.o.o.
- sklop 65: ponudnik Kemofarmacija d.d.
- sklop 67: prvi vlagatelj
- sklop 68: ponudnik Sind d.o.o.
- sklop 69: ponudnik Kemofarmacija d.d.
- sklop 70: ponudnik Kemofarmacija d.d.
- sklop 71: ponudnik Kemofarmacija d.d.
- sklop 73: prvi vlagatelj
- sklop 74: prvi vlagatelj
- sklop 75: ponudnik Interpart d.o.o.
- sklop 76: ponudnik Interpart d.o.o.
- sklop 77: ponudnik Kemofarmacija d.d.
- sklop 78: ponudnik Appolonia d.o.o.
- sklop 79: ponudnik Sind d.o.o.
- sklop 80: prvi vlagatelj
- sklop 81: ponudnik AMS Meding d.o.o
- sklop 82: ponudnik AMS Meding d.o.o
- sklop 83: ponudnik AMS Meding d.o.o
- sklop 84: ponudnik Sanolabor d.d.
- sklop 85: ponudnik AMS Meding d.o.o
- sklop 86: ponudnik Interpart d.o.o.
- sklop 87: ponudnik AMS Meding d.o.o
- sklop 88: ponudnik AMS Meding d.o.o
- sklop 89: ponudnik Auremiana d.o.o.
- sklop 90: ponudnik Auremiana d.o.o.
- sklop 91: ponudnik Auremiana d.o.o.
- sklop 92: ponudnik Auremiana d.o.o.
- sklop 93: ponudnik Iris d.o.o.
- sklop 94: ponudnik Iris d.o.o.
- sklop 95: ponudnik Kemofarmacija d.d.

Naročnik je ponudnikom posredoval obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 1.3.2005.

Naročnik je dne 7.3.2005 izdal dopolnitev obvestila o oddaji javnega naročila, s katerim je ponudnike obvestil, da je za sklop 18 izbral ponudbo prvega vlagatelja, za sklop 32 pa ponudbo drugega vlagatelja.

Prvi vlagatelj je dne 14.3.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita več kršitev postopka oddaje javnega naročila. Prvi vlagatelj najprej navaja, da je naročnik v drugi fazi spreminjal razpisno dokumentacijo in razpisne pogoje iz prve faze. Nadalje naročniku očita, da je zakrivil procesno napako pri vodenju postopka, saj je priznal status ponudnikov vsem ponudnikom, ne da bi predhodno preverjal izpolnjevanje pogojev za priznanje statusa. Prvi vlagatelj napada tudi naročnikove odločitve po posameznih sklopih, in sicer za sklope 1, 4, 5, 16, 17, 22, 23, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 68, 70, 71 in 81. Prvi vlagatelj predlaga, da se postopek oddaje javnega naročila razveljavi v delu, ki se nanaša na navedene sklope, ter zahteva povrnitev revizijskih stroškov, in sicer znesek plačane takse v višini 100.000,00 SIT ter stroške zastopanja po odvetniku v višini 297.000,00 SIT.

Drugi vlagatelj je dne 14.3.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita več kršitev Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Drugi vlagatelj uvodoma navaja, da mu v nasprotju z načelom transparentnosti iz 6. člena ZJN-1 ni bil omogočen vpogled v prospekte ponudnikov Kemofarmacija d.d. in Auremiana d.o.o., zaradi česar mu je bila kršena pravica do učinkovitega pravnega varstva. Nadalje vlagatelj ugotavlja, da naročnik, v nasprotju z zahtevo 78. člena ZJN-1, ni sprejel odločitve o oddaji oziroma neoddaji za celotno javno naročilo. Drugi vlagatelj navaja, da je naročnik kršil prvi odstavek 76. člena ZJN-1, ker je na sklopih 6, 10, 28 in 46, za katere je drugemu vlagatelju v I. fazi priznal usposobljenost in tehnično pravilnost, spremenil tehnične zahteve in nato ponudbo drugega vlagatelja zavrnil kot nepravilno. Nadalje drugi vlagatelj naročniku očita, da je v I. fazi brez preveritve ustreznosti razpisanih artiklov vsem ponudnikom priznal sposobnost, ki jo je nato v II. fazi odvzemal. Drugi vlagatelj še ugotavlja, da je naročnik v II. fazi zahteval cene (ponudbe) za samo eno postavko posameznega sklopa in je na podlagi te postavke izbral ponudnika za sklop, ki ga izbrani ponudnik ne ponuja v celoti pravilno. Drugi vlagatelj napada naročnikove odločitve po posameznih sklopih, in sicer za sklope 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 44 in 52. Drugi vlagatelj predlaga razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila za navedene sklope in zahteva povračilo stroškov, ki jih je imel v zvezi z zahtevkom za revizijo, in sicer znesek plačane takse v višini 100.000,00 SIT ter stroške zastopanja po odvetniku v višini 3000 odvetniških točk + DDV + 80 točk materialnih stroškov.

Naročnik je dne 31.3.2005 izdal sklep, s katerim je zahtevku za revizijo prvega vlagatelja delno ugodil in razveljavil obvestilo o oddaji javnega naročila za sklope 22, 23, 53, 56, 65 in 81, ter mu priznal stroške postopka revizije v skupni višini 371.920,00 SIT. Navedbe prvega vlagatelja glede priznavanja oziroma odvzemanja sposobnosti ponudnikom ter spreminjanja tehnične specifikacije je naročnik zavrgel kot prepozne. Ostale navedbe prvega vlagatelja naročnik zavrača kot neutemeljene.

Naročnik je dne 8.4.2005 izdal sklep, s katerim je zahtevku za revizijo drugega vlagatelja delno ugodil in razveljavil obvestilo o oddaji javnega naročila za sklope 3, 22 in 23, ter mu priznal stroške postopka revizije v skupni višini 496.000,00 SIT. Navedbe drugega vlagatelja glede priznavanja oziroma odvzemanja sposobnosti ponudnikom ter spreminjanja tehnične specifikacije je naročnik zavrgel kot prepozne. V zvezi z navedbo drugega vlagatelja, da mu ni bil omogočen vpogled v prospekte ponudnikov Kemofarmacija d.d. in Auremiana d.o.o., naročnik opozarja, da je dovolil vpogled in prepisovanje celotne dokumentacije, ni pa dovolil preslikavanja, saj so fotokopiranje oziroma shranjevanje podatkov iz katalogov na druge prenosne medije vsi ponudniki razen vlagateljev prepovedali. Ostale navedbe drugega vlagatelja, ki se nanašajo na izbiro ponudnikov po sklopih, naročnik zavrača kot neutemeljene.

Prvi vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 11.4.2005, obvestil, da postopka revizije v delu, v katerem mu je naročnik ugodil, ne nadaljuje, v preostalem delu zahtevka za revizijo pa pri svojih navedbah vztraja in zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Prvi vlagatelj svoje navedbe iz zahtevka za revizijo še dodatno utemeljuje in zahteva povrnitev stroškov v višini 100 odvetniških točk za pregled zadeve ter 1500 odvetniških točk za sestavo predloga za nadaljevanje, vse povečano za 20% DDV.

Drugi vlagatelj je dne 5.4.2005 spričo molka naročnika vložil zahtevo za nadaljevanje pred Državno revizijsko komisijo (in zahteval strošek priprave le-te v višini 50 odvetniških točk + DDV) ter po odločitvi naročnika ponovno vložil obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo oziroma pripravljalno vlogo (in zahteval strošek priprave le-te v višini 1000 odvetniških točk + DDV ter strošek konference s stranko v višini 200 odvetniških točk + DDV), v katerem navaja, da v celoti vztraja pri svojih navedbah iz zahtevka za revizijo v delih, v katerih je naročnik njegov zahtevek zavrnil ali zavrgel, v delih, v katerih mu je bilo ugodeno, pa postopka revizije ne nadaljuje.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 12.4.2005, odstopil dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom v odločanje, ter jo nato na zahtevo Državne revizijske komisije dne 13.5.2005 in 18.5.2005 dopolnil še s ponudbami in katalogi izbranih ponudnikov.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je uvodoma preverila, za katere sklope predmetnega javnega naročila gre vlagateljema priznati aktivno legitimacijo v smislu določil 9. člena ZRPJN. Po roku za oddajo ponudb (in toliko bolj po odločitvi naročnika o oddaji javnega naročila) lahko namreč pravni interes (praviloma) uspešno izkaže le oseba, ki je oddala ponudbo.

Iz ponudbene dokumentacije prvega vlagatelja gre ugotoviti, da je oddal ponudbo za sklope 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 80, 81 in 82, zato mu gre aktivno legitimacijo priznati le za navedene sklope.

Iz ponudbene dokumentacije drugega vlagatelja gre ugotoviti, da je oddal ponudbo za sklope 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 83, 84, 85 in 86, zato mu gre aktivno legitimacijo priznati le za navedene sklope.

Državna revizijska komisija v zvezi z vlagateljevima navedbama, ki se nanašata na naročnikovo spreminjanje razpisne dokumentacije v II. fazi ter na naročnikove odločitve o priznanju sposobnosti posameznim ponudnikom oziroma o odvzemu le-te, ter v zvezi z navedbo drugega vlagatelja, da je naročnik v II. fazi zahteval cene (ponudbe) za samo eno postavko posameznega sklopa in je na podlagi te postavke izbral ponudnika za sklop, ki ga izbrani ponudnik ne ponuja v celoti pravilno, ugotavlja, da so v smislu določil ZRPJN formalno prepozne in jih iz tega razloga vsebinsko ni več mogoče obravnavati. V skladu z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN namreč vlagatelj po prejemu odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti ponudnika ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti. Navedeno zakonsko pravilo uveljavlja načelo hitrosti revizijskega postopka ter upravičencu do vložitve zahtevka za revizijo nalaga, da mora zoper morebitno kršitev reagirati takoj, ko se z njo seznani, kar naj omogoči sprotno odpravljanje nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila. Pravilo skuša obenem preprečiti tudi morebitne pravne situacije, ko ponudnik ne reagira zoper kršitev, ker meni, da bo morda imel v postopku korist.

Nadalje je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost zahtevka za revizijo prvega vlagatelja v delu, v katerem se nanaša na izbiro najugodnejših ponudnikov po posameznih sklopih (1, 4, 5, 16, 17, 22, 23, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 68, 70, 71 in 81). Pri tem gre ugotoviti, da prvi vlagatelj za sklop 5 sploh ni oddal ponudbe in zato skladno z zgoraj navedeno utemeljitvijo v tem delu nima aktivne legitimacije. Nadalje gre ugotoviti, da je bilo zahtevku za revizijo prvega vlagatelja v delu, ki se nanaša sklope 22, 23, 53, 56, 65 in 81, že ugodeno s strani naročnika s sklepom z dne 31.3.2005, ter da prvi vlagatelj v tem delu ni zahteval nadaljevanja postopka revizije, zato Državna revizijska komisija navedb prvega vlagatelja v zvezi z naštetimi sklopi ni obravnavala. Ugotoviti gre tudi, da naročnik javnega naročila za sklop 1 ni oddal, prvi vlagatelj pa ne zatrjuje pravilnosti svoje ponudbe za navedeni sklop, zato mu tudi v tem delu ne gre priznati pravnega interesa, saj ni izkazal, na kakšen način mu je bila ali bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika. Glede sklopov 55 in 57 Državna revizijska komisija ugotavlja, da se prvi vlagatelj pritožuje zgolj zoper naročnikovo odločitev o priznanju sposobnosti ponudnikom Sind d.o.o. in Appolonia d.o.o. (za sklop 55) ter ponudniku Iris d.o.o. (za sklop 57), ne pa zoper naročnikovo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika (ponudnik AMS Meding d.o.o. za sklop 55 ter ponudnik Sanolabor d.d. za sklop 57). Ker presoja sposobnosti navedenih ponudnikov ne more imeti vpliva na konkretno naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila za sklopa 55 in 57, niti ni prvi vlagatelj izkazal, v čem bi takšna presoja izboljšala njegov pravni položaj, gre njegov zahtevek v tem delu šteti za formalno prepoznega in ga skladno z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN zavreči.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala utemeljenost navedb prvega vlagatelja, da izbrani ponudniki za sklope 4, 16, 17, 60, 61, 64, 68, 70 in 71 niso podali pravilnih ponudb, saj naj bi ponudili izdelke, ki naj ne bi ustrezali tehničnim specifikacijam naročnika.

Za sklope 4, 16 in 17 prvi vlagatelj trdi, da izbrani ponudnik Medis d.o.o. ponuja artikle, za katere nima dokaza, da so tromborezistentni, nimajo mehke konice oziroma nimajo ustreznega pretoka. Ker prvi vlagatelj za potrditev svojih trditev ni posredoval nikakršnih dokazil (kot bi to moral storiti na podlagi pravil o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena, ki izhajajo iz subsidiarne uporabe postopkovnih pravil Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, štev. 26/99, 96/02, 58/03 in 02/04, v nadaljevanju: ZPP; členi 7, 212 in naslednji, v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), je Državna revizijska komisija pri presojanju pravilnosti ponudbe ponudnika Medis d.o.o. upoštevala dokazila, ki jih je glede izpolnjevanja navedenih tehničnih specifikacij predložil naročnik (dopis ponudnika Medis d.o.o. naročniku z oznako "Komentar na tekst vloženega zahtevka za revizijo" z dne 30.3.2005). Iz slednjega je razvidno, da ponujeni artikli ponudnika Medis d.o.o. izpolnjujejo sporne tehnične zahteve naročnika, zato gre navedbe prvega vlagatelja s tem v zvezi zavrniti.

V zvezi z navedbami prvega vlagatelja, da je ponudnik Sanolabor d.d. za sklopa 60 in 61 ponudil artikel, ki naj ne bi ustrezal naročnikovim tehničnim specifikacijam, je Državna revizijska komisija preverila ustreznost ponujenih artiklov izbranega ponudnika Sanolabor d.d. Naročnik je, kot izhaja iz tehničnih specifikacij, za sklop 60 pod šifro 00102066 zahteval "kateter urinski dvopotni pediatrični, silikon (za dolgotrajno uporabo), balon 3-5 ml, konica nelaton". Iz ponudbe ponudnika Sanolabor d.d. gre ugotoviti, da le-ta ponuja artikel z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami proizvajalca Securmed, vendar pa je iz kataloga tega proizvajalca, ki ga je ponudnik Sanolabor d.d. predložil kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih zahtev, razvidno, da ponudnik Sanolabor d.d. za sklop 60 pod šifro 00102066 ponuja artikel z balonom volumna 1,55 ml namesto zahtevanega volumna 3-5 ml. Enako gre ugotoviti za sklop 61, kjer je naročnik pod šiframa 00102076 in 00102077 zahteval artikla s specifikacijo "kateter urinski dvopotni, silikon (za dolgotrajno uporabo), balon 5-15 ml, konica nelaton, dolžina 40-42 cm", ponudnik Sanolabor d.d. pa je pod tema šiframa ponudil artikla z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami proizvajalca Tyco. Iz kataloga tega proizvajalca, ki ga je ponudnik Sanolabor d.d. predložil kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih zahtev, je razvidno, da ponuja artikla z dolžino 43 cm namesto zahtevane dolžine 42 cm.
Spričo navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je v postopku oddaje javnega naročila za sklopa 60 in 61 izbral nepravilno ponudbo, ravnal v nasprotju z določili 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), zahtevek za revizijo prvega vlagatelja pa je v tem delu utemeljen, zato mu gre ugoditi in naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila za sklopa 60 in 61 razveljaviti.

Državna revizijska komisija glede očitkov prvega vlagatelja, da naročnik za sklopa 60 in 61 ne bi smel priznati sposobnosti ponudniku Iris d.o.o. (za sklop 60) oziroma ponudnikom Sind d.o.o., Kemofarmacija d.d., Interpart d.o.o. ter Appolonia d.o.o. (za sklop 61), opozarja, da presoja sposobnosti navedenih ponudnikov v predmetnem postopku ne bi imela vpliva na odločitev Državne revizijske komisije, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila za sklopa 60 in 61, zato se do teh navedb prvega vlagatelja ni opredeljevala. Državna revizijska komisija pa vendarle naročnika skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN napotuje, da v postopku izbire najugodnejših ponudnikov za sklopa 60 in 61 ponovno preveri sposobnost sodelujočih ponudnikov oziroma pravilnost njihovih ponudb.

Nadalje je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost navedb prvega vlagatelja, da izbrani ponudnik za sklopa 64 in 68, ponudnik Sind d.o.o., pod šiframa 00102096 in 00102097 (za sklop 64) in šifro 00102162 (za sklop 68) ponuja neustrezne artikle, saj nimajo zunanjih premerov 14 CH oziroma 16 CH. Pri tem je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik za sklop 64 pod navedenima šiframa zahteval "kateter urinski tropotni, silikoniziran lateks, balon 5-15 ml, konica nelaton, dolžina 40-42 cm, CH 14" in "kateter urinski tropotni, silikoniziran lateks, balon 5-15 ml, konica nelaton, dolžina 40-42 cm, CH 16", za sklop 68 pa "kateter urinski tropotni, silikoniziran lateks, balon 40-60 ml, konica couvalier, dolžina 40-42 cm, CH 16". Iz ponudbe ponudnika Sind d.o.o. gre ugotoviti, da le-ta ponuja artikle z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami proizvajalca RĂĽsch. Iz kataloga tega proizvajalca, ki ga je ponudnik Sind d.o.o. predložil kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih zahtev, je sicer razvidno, da ponudnik Sind d.o.o. za sklop 64 pod šiframa 00102096 in 00102097 ponuja artikel z zunanjim premerom 18-26 CH, vendar s pripisom: "CH 14 in 16 po dogovoru s proizvajalcem". Državna revizijska komisija spričo navedenega ne more nedvoumno zaključiti, da je ponudba izbranega ponudnika za sklop 64, Sind d.o.o., nepravilna, še posebej ob dejstvu, da naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ni navedel, da bo kot referenčne upošteval le originalne kataloge, prvi vlagatelj pa za svoje trditve ni predložil nikakršnih dokazov, zato je potrebno njegov zahtevek v tem delu zavrniti kot neutemeljenega.
Nadalje je iz istega kataloga razvidno, da ponudnik Sind d.o.o. za sklop 68 pod šifro 00102162 ponuja artikel z balonom volumna 30-50 ml ter zunanjim premerom CH 18-24, kar je oboje v neskladju s tehničnimi specifikacijami naročnika. Državna revizijska tako za sklop 68 ugotavlja, da je naročnik v nasprotju z določili 76. člena ZJN-1 izbral nepravilno ponudbo, zato gre zahtevku za revizijo prvega vlagatelja ugoditi in razveljaviti naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 68.

Državna revizijska komisija je nato preverila utemeljenost navedb prvega vlagatelja, da izbrani ponudnik za sklopa 70 in 71, Kemofarmacija d.d., pod šiframa 00102188 (sklop 70) in 00102201 (sklop 71) ponuja neustrezna artikla proizvajalca Porges, saj naj bi ponudil urinske katetre z balonom volumna 50 ml namesto 60-80 ml, kot je bilo zahtevano. Pri tem je Državna revizijska komisija ugotovila, da artikla pod navedenima šiframa sploh nista bila predmet oddaje javnega naročila (kot je razvidno iz ponudb vseh ponudnikov, ki so oddali ponudbe za predmetna sklopa), saj naročnik zanju za prvo obdobje ni razpisal količine, in tako tudi ne predmet ponudbe izbranega ponudnika za sklopa 70 in 71. Zoper naročnikovo odločitev o priznanju sposobnosti izbranemu ponudniku za navedena sklopa, Kemofarmaciji d.d., bi moral prvi vlagatelj skladno s petim odstavkom 12. člena ZRPJN ugovarjati že pred naročnikovo odločitvijo o oddaji javnega naročila. Spričo navedenega je Državna revizijska komisija tudi te navedbe prvega vlagatelja zavrnila kot neutemeljene.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Prvi vlagatelj je v zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo zahteval povrnitev stroškov v višini 100 odvetniških točk za pregled zadeve ter 1500 odvetniških točk za sestavo predloga za nadaljevanje, vse povečano za 20% DDV.

Ker je prvi vlagatelj z zahtevkom za revizijo delno uspel, je Državna revizijska komisija, skladno z 22. členom ZRPJN in drugim odstavkom 154. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, glede na dosežen uspeh prvega vlagatelja v revizijskem postopku sklenila, da je naročnik dolžan prvemu vlagatelju povrniti 23% potrebnih stroškov, nastalih z revizijo (odstotek izračunan glede na vrednost sklopov, katerim je bilo ugodeno, v razmerju do vrednosti sklopov, zoper katere se je prvi vlagatelj pritožil). Državna revizijska komisija je prvemu vlagatelju kot potrebne stroške priznala priglašene stroške za sestavo predloga za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 11.4.2005 (50 odvetniških točk + 20 % DDV). Naročnik je tako prvemu vlagatelju dolžan povrniti 23 % od priznanih potrebnih stroškov (6.600,00 SIT), to je 1.518,00 SIT. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je presojala utemeljenost zahtevka za revizijo drugega vlagatelja v delu, v katerem se nanaša na izbiro najugodnejših ponudnikov po posameznih sklopih (2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 44 in 52). Pri tem gre ugotoviti, da drugi vlagatelj za sklope 12, 13, 14, 19, 33 in 52 sploh ni oddal ponudbe in zato skladno z zgoraj navedeno utemeljitvijo v tem delu nima aktivne legitimacije. Nadalje gre ugotoviti, da je bilo zahtevku za revizijo drugega vlagatelja v delu, ki se nanaša sklope 3, 22 in 23, že ugodeno s strani naročnika s sklepom z dne 8.4.2005, ter da drugi vlagatelj v tem delu ni zahteval nadaljevanja postopka revizije, zato Državna revizijska komisija navedb drugega vlagatelja v zvezi z naštetimi sklopi ni obravnavala. Ugotoviti gre tudi, da naročnik javnega naročila za sklop 35 ni oddal, drugi vlagatelj pa ne zatrjuje pravilnosti svoje ponudbe za navedeni sklop, zato mu tudi v tem delu ne gre priznati pravnega interesa, saj ni izkazal, na kakšen način mu je bila ali bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala utemeljenost navedb drugega vlagatelja, da izbrani ponudniki za sklope 2, 4, 5, 11, 16, 17, 27, 31, 34, 37, 38, 41, 43 in 44 niso podali pravilnih ponudb, saj naj bi ponudili izdelke, ki naj ne bi ustrezali tehničnim specifikacijam naročnika.

Uvodoma gre ugotoviti, da so navedbe drugega vlagatelja za sklope 2, 4, 5, 16, 17, 27, 37, 38 in 41, ki se nanašajo na pravilnost ponudbe izbranega ponudnika za navedene sklope, Medis d.o.o., smiselno enake navedbam prvega vlagatelja za sklope 4, 16 in 17 (da izbrani ponudnik Medis d.o.o. ponuja artikle, za katere nima dokaza, da so tromborezistentni, nimajo mehke konice oziroma nimajo ustreznega pretoka), zato je odločitev Državne revizijske komisije enaka kot v zahtevku za revizijo prvega vlagatelja (obrazložitev, odstavek 19, supra). Državna revizijska komisija je pri presojanju pravilnosti ponudbe ponudnika Medis d.o.o. upoštevala dokazila, ki jih je glede izpolnjevanja navedenih tehničnih specifikacij predložil naročnik (dopis ponudnika Medis d.o.o. naročniku z oznako "Komentar na tekst vloženega zahtevka za revizijo" z dne 30.3.2005). Iz slednjega je razvidno, da ponujeni artikli ponudnika Medis d.o.o. izpolnjujejo sporne tehnične zahteve naročnika, drugi vlagatelj pa ni predložil nasprotnih dokazov, zato gre njegove navedbe s tem v zvezi zavrniti.

Državna revizijska komisija je nadalje presojala utemeljenost navedb drugega vlagatelja, da ponujeni artikel izbranega ponudnika za sklop 11, Auremiana d.o.o., nima zahtevanih mer. Iz spisovne dokumentacije gre ugotoviti, da je naročnik v sklopu 11 pod šifro 00101030 zahteval artikel "centralni venski kateter, dvolumenski, 12-13 cm, G 14/18", ter da je izbrani ponudnik Auremiana d.o.o. ponudil artikel proizvajalca Edwards. Iz prospekta tega proizvajalca, ki ga je ponudnik Auremiana d.o.o. predložil kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih zahtev, ni razvidno, ali ponujeni artikel dejansko izpolnjuje naročnikove zahteve, saj ne vsebuje nikakršnih tehničnih specifikacij. Spričo navedenega gre ugotoviti, da je naročnik s tem, ko je v postopku oddaje javnega naročila izbral nepravilno ponudbo, ravnal v nasprotju z določili 76. člena ZJN-1, zato gre zahtevku za revizijo drugega vlagatelja v tem delu ugoditi in naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 11 razveljaviti.

V zvezi z navedbami drugega vlagatelja, da izbrani ponudnik za sklopa 31 in 43, Iris d.o.o., ponuja artikle, ki ne ustrezajo tehničnim specifikacijam naročnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je neskladje tehničnih specifikacij ponujenih artiklov izbranega ponudnika Iris d.o.o. s postavljenimi zahtevami v razpisni dokumentaciji potrdil že sam naročnik v sklepu, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo drugega vlagatelja, z dne 8.4.2005, kjer je zapisal, da "artikli sicer nimajo zaščitnega ovoja, so pa strokovno sprejemljivi in strokovno ustrezni". Državna revizijska komisija opozarja, da naročnik nima diskrecijske pravice presojati ustreznosti in sprejemljivosti ponujenih artiklov, temveč mora pri presojanju pravilnosti ponudb ravnati v skladu z določili razpisne dokumentacije in predpisi o javnem naročanju. Ker je bila zahteva po zaščitnem ovoju (očitno) zahteva razpisne dokumentacije, gre spričo navedenega ugotoviti, da je naročnik ravnal v nasprotju s 76. členom ZJN-1, ko je v sklopih 31 in 43 izbral nepravilno ponudbo, zato je zahtevku za revizijo drugega vlagatelja potrebno tudi v tem delu ugoditi in naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila za sklopa 31 in 43 razveljaviti.

Enako gre ugotoviti tudi za sklopa 34 in 44, v katerih je naročnik izbral ponudnika Medis d.o.o., kljub temu, da je sam ugotovil, da je le-ta ponudil tehnično neustrezna artikla (dolžina ponujenega artikla 15 cm namesto zahtevanih 16 cm pri sklopu 34, svetlina ponujenega artikla 16/18/18/14 namesto zahtevane 16/18/18/15 pri sklopu 44). Državna revizijska komisija spričo navedenega ugotavlja, da je naročnik ravnal v nasprotju s 76. členom ZJN-1, ko je v sklopih 34 in 44 izbral nepravilno ponudbo, zato je zahtevku za revizijo drugega vlagatelja potrebno tudi v tem delu ugoditi in naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila za sklopa 34 in 44 razveljaviti.

Državna revizijska komisija je nazadnje presojala navedbo drugega vlagatelja, da mu naročnik ni omogočil vpogleda v kataloge ponudnikov Kemofarmacija d.d. in Auremiana d.o.o. Glede na to, da navedena ponudnika, razen v sklopu 11, kjer je bil izbrani ponudnik Auremiana d.o.o., in je bilo zahtevku za revizijo drugega vlagatelja ugodeno, nista bila izbrana kot najugodnejša v nobenem izmed sklopov, zoper katere se drugi vlagatelj pritožuje, Državna revizijska komisija ugotavlja, da drugi vlagatelj nima pravnega interesa za ponoven vpogled v ponudbi ponudnikov Kemofarmacija d.d. in Auremiana d.o.o, zato gre njegovo navedbo zavrniti kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

Drugi vlagatelj je v zahtevi za nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo zahteval povrnitev stroška priprave le-te v višini 50 odvetniških točk + DDV, povrnitev stroška priprave obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo oziroma pripravljalne vloge v višini 1000 odvetniških točk + DDV ter strošek konference s stranko v višini 200 odvetniških točk + DDV.

Ker je drugi vlagatelj z zahtevkom za revizijo delno uspel, je Državna revizijska komisija, skladno z 22. členom ZRPJN in drugim odstavkom 154. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, glede na dosežen uspeh drugega vlagatelja v revizijskem postopku sklenila, da je naročnik dolžan drugemu vlagatelju povrniti 5% potrebnih stroškov, nastalih z revizijo (odstotek izračunan glede na vrednost sklopov, katerim je bilo ugodeno, v razmerju do vrednosti sklopov, zoper katere se je drugi vlagatelj pritožil). Državna revizijska komisija je drugemu vlagatelju kot potrebne stroške priznala priglašene stroške za zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 5.4.2005 (50 odvetniških točk + 20 % DDV) ter stroške sestave obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo oziroma pripravljalne vloge z dne 12.4.2005 (1000 odvetniških točk + 20% DDV). Naročnik je tako drugemu vlagatelju dolžan povrniti 5 % od priznanih potrebnih stroškov (138.600,00 SIT), to je 6.930,00 SIT. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 27.5.2005

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Odvetniki Bojan Makovec, Andrej Doles, Katarina Doles Toš, Matjaž Markelj in Tatjana Medic, Kolodvorska 6, Domžale
- Odvetnica Milena Sevnik - Jakoš, Miklošičeva 28, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana


V vednost:
- Medis d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana
- Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana
- Auremiana d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, Sežana
- Iris Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana
- Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana
- AMS Meding d.o.o., Ljubljanska cesta 6/A, šentjur
- Sind, Ljubljana d.o.o., Freyerjeva ulica 32B, Ljubljana