018-126/2005 Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-126/05-34-878

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Državne revizijske komisije Franciju Kodela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava posipnih materialov za državne ceste- I. faza", in na podlagi zahteve za revizijo vlagatelja Droga Portorož, Živilska industrija d.d., Industrijska cesta 21, Izola, ki jo zastopa Primož Raktelj, pravnik družbe z opravljenim pravniškim državnim izpitom (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 22.04.2005

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o priznanju sposobnosti za 1. in 2. sklop javnega naročila ponudniku Slovenska cestna podjetja, d.o.o., Dunajska 56, Ljubljana, kot izhaja iz obvestila o priznanju sposobnosti, št. 347-08-6 2004, z dne 09.12.2004.

Obrazložitev

Naročnik je dne 05.03.2004 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo posipnih materialov za državne ceste. Javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila po sklopih je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 32/04, z dne 02.04.2004, pod številko objave Ob-8813/04.

Naročnik je dne 09.12.2004 izdal obvestilo o priznanju sposobnosti, iz katerega izhaja, da je za prvi in drugi sklop javnega naročila priznal sposobnost trem ponudnikom in sicer vlagatelju, ponudniku MA.CO.T d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana (v nadaljevanju: MA.CO.T d.o.o.), ter ponudniku Slovenska cestna podjetja d.o.o., Dunajska 56, Ljubljana (v nadaljevanju: SCP d.o.o.). Obvestilo o priznanju sposobnosti je bilo vlagatelju vročeno dne 15.12.2004.

Dne 21.01.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, ki ga je slednji zavrgel. Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-50/05-34-420, z dne 22.02.2005, ugodila vlagateljevi pritožbi in naročnikov sklep, št. JN-B-2B-2004, z dne 07.02.2005, o zavrženju zahtevka za revizijo razveljavila. Naročniku je ob tem naložila, da o vloženem zahtevku za revizijo odloči v skladu z določili 12., 13. oz. 16. člena ZRPJN.

Dne 25.02.2005 je naročnik izdal sklep, s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil in odločil, da se izda obrazloženo obvestilo o priznanju sposobnosti.

Dne 01.03.2005 je naročnik vlagatelju posredoval dokument poimenovan kot "Dodatna obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti". Iz dokumenta izhaja naročnikovo pojasnilo o tem, katerim ponudnikom je priznal sposobnost po posameznih sklopih javnega naročila, ter zapis, da vsi prijavitelji oziroma kandidati, ki jim je bila priznana sposobnost, v celoti izpolnjujejo zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je dne 03.03.2005 na naročnika naslovil zahtevo z vpogled v ponudbeno in razpisno dokumentacijo. Naročnik je vlagatelju vpogled v dokumentacijo dopustil dne 07.03.2005, o čemer je napravil tudi zapisnik.

Dne 11.03.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil nov zahtevek za revizijo. V njem navaja, da s strani naročnika izdani dokument "Dodatna obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti" ne vsebuje nikakršnega dodatnega ali vsaj osnovnega pojasnila, temveč v dveh vrsticah navaja, da vsi kandidati, ki jim je bila priznana sposobnost, v celoti izpolnjujejo zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije. Dokument ima zgolj naslov "dodatna obrazložitev", vsekakor pa nobene vsebine. Naročnik ne spoštuje določb zakona, svoje odločitve o izdaji obrazloženega obvestila, niti odločitve oziroma usmeritev Državne revizijske komisije. Vlagatelj je zaradi želje po mirni rešitvi zadeve zahteval tudi vpogled v ponudbeno in razpisno dokumentacijo, tudi ob vpogledu pa mu naročnik ni dal nikakršnih vsebinskih pojasnil za svojo odločitev, niti mu ni dovolil vpogleda v dokumente, iz katerih bi lahko razbral razloge za le-to.
Vlagatelj ima pravico do obrazloženega obvestila, ki je nujno z vidika načela transparentnosti porabe javnih sredstev. Bistvo takšne obrazložitve je, da se individualizirajo razlogi za sprejetje odločitve naročnika o priznanju sposobnosti v razmerju do določenega izbranega kandidata. Vlagatelj zahteva, da naročnik v pisnem obvestilu pojasni, kaj je ugotovil potem, ko je ravnal v skladu z določbami Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1), ki od njega zahtevajo preveritev predloženih podatkov o pravnem statusu, ekonomsko- finančnem položaju ter kadrovski sposobnosti. Vlagatelj poudarja, da mu je brez pojasnila o tem, zakaj je bila preostalim kandidatom priznana sposobnost, onemogočena pravica do učinkovitega pravnega varstva, saj lahko v takem primeru zgolj ugiba, na podlagi vlagatelju sicer znanih dejstev iz poslovanja, zakaj je naročnik preostalim kandidatom priznal sposobnost. Prav tako pojasnilo pa bi lahko, v kolikor bi bilo utemeljeno in bi v njem naročnik navedel tehtne argumente zakaj je bila posameznemu kandidatu priznana sposobnost, celo prepričalo vlagatelja, da ne vlaga ponovnega, tokrat že drugega revizijskega zahtevka. Takšno ravnanje bi moralo biti vsekakor v interesu naročnika, bilo pa bi tudi v skladu s temeljnimi načeli ZJN-1 ter ZRPJN.
Podrejeno pa vlagatelj navaja tudi kršitve, ki jih je ugotovil z vpogledom v ponudbeno dokumentacijo SCP d.o.o. Vlagatelj tako navaja, da je naročnik kot obvezen pogoj za ugotavljanje sposobnosti, pod točko 11.5. razpisne dokumentacije, navedel zagotavljanje dobave dodatnih količin (dokument: vsaj triletna pogodba s proizvajalcem soli). SCP d.o.o. je predložil pogodbo s cementarno, katere dejavnost je oskrba cementarn z repromaterialom. Družba razpolaga z industrijskim pomolom in pokritimi skladišči in ne proizvaja soli. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je njihov pomol uporabljal tudi vlagatelj, do lanske sezone pa je ta družba razpolagala tudi z lastno ladjo za prevoz razsutih tovorov. SCP d.o.o. torej ne izpolnjuje zahtevanega pogoja, saj nima pogodbe s proizvajalcem soli, temveč s cementarno.
Iz določil 12. člena ZJN-1 dalje izhaja, da lahko naročnik določil, da smejo ponudniki predložiti svoje ponudbe delno ali v celoti v tujem jeziku, zlasti v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo. Če naročnik dovoli, da ponudnik predloži del ponudbene dokumentacije v tujem jeziku, mora naročnik navesti, kateri del ponudbe je lahko tujem jeziku. V razpisni dokumentaciji naročnik te možnosti ni dovolil, temveč je nasprotno od tega, v 4. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (stran 2), zapisal: "Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.". SCP d.o.o. je kot dokaz pod točko 5.11. predložil pogodbo v tujem jeziku in sicer v srbohrvaškem. Po besedah naročnika je slednji naknadno zahteval prevod, s čemer je ravnal v nasprotju z 54. členom ZJN-1, saj je iz nepravilne ponudbe poskušal narediti pravilno. Ponudba SCP d.o.o. je tako nepravilna in nesprejemljiva, naročnik pa bi jo moral zavrniti.
Vlagatelj kot tretjo kršitev navaja še, da ponudnik SCP d.o.o. ni predložil referenc, ki bi bile skladne z naročnikovimi zahtevami, saj se ne nanašajo na zahtevano obdobje.
Vlagatelj predlaga, da se naročniku naloži izdaja zahtevanega obrazloženega obvestila, v katerem bo podal kratek povzetek dejanskih ugotovitev za posameznega kandidata, kateremu je priznana sposobnost, ter navedel ugotovitve in razloge ter dokaze iz katerih izhaja, da določen kandidat izpolnjuje pogoje in zahteve razpisne dokumentacije za priznanje sposobnosti. Podrejeno predlaga, da se razveljavi odločitev naročnika, z dne 09.12.2004- Obvestilo o priznanju sposobnosti, v delu, v katerem se priznava sposobnost SCP d.o.o.

Dne 31.03.2005 je vlagatelj zahtevek za revizijo dopolnil s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski postopek.

Naročnik je o zahtevku za revizijo odločil s sklepom, št. 347-08-6/2004, z dne 08.04.2005, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.
V obrazložitvi sklepa je navedel, da je skladno z napotilom Državne revizijske komisije izdal dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti, v kateri je navedel, da vsi prijavitelji oziroma kandidati, ki jim je bila priznana sposobnost, v celoti izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije. ZJN-1 v drugem odstavku 78. člena določa, da lahko ponudnik, ki ni bil izbran, pri naročniku vloži zahtevo za dodatno obrazložitev o priznanju sposobnosti ter določa, da mora obrazložitev vsebovati razloge za zavrnitev njegove ponudbe in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev. Naročnik v dodatni obrazložitvi ni dolžan navajati razlogov in dokazov iz katerih izhaja, da določen kandidat izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije. ZJN-1 ne določa, da mora naročnik v primeru, ko prizna sposobnost kandidatu, v dodatni obrazložitvi odločitve navajati "tehtne argumente", zakaj je bila posameznemu kandidatu priznana sposobnost. Naročnik je vlagatelju na njegovo zahtevo omogočil vpogled v ponudbeno dokumentacijo, predvsem v ponudbo SCP d.o.o., ni pa dovolil vpogleda v poročilo komisije predstojnika naročnika, ker sta zapisnik komisije in poročilo komisije notranja akta naročnika in služita izključno predstojniku pri njegovi odločitvi. Naročnik pri vpogledu v razpisno in ponudbeno dokumentacijo ravno tako ni dolžan dajati pojasnil in odgovarjati na vprašanja vlagatelja glede dokumentov v ponudbi.
Glede očitanih nepravilnosti ponudbe SCP d.o.o. naročnik navaja, da je imenovani ponudnik v svoji ponudbi predložil Pogodbo o prodaji industrijske soli za posipanje po cestah, sklenjeno med njim in družbo Istramineral d.o.o., Umag, Hrvaška, ter izjavo te družbe, da se za obdobje treh let določa ekskluzivna pravica SCP d.o.o. za prodajo soli za zimsko posipavanje na območju Republike Slovenije. S tem je SCP d.o.o. izpolnil pogoj iz 11.5. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Glede predloženih referenc SCP d.o.o. je naročnik navedel, da je le-te tudi preveril, pri čemer je pravilnost podatkov pisno potrdilo pet naročnikov, katerih dobavljena količina zadošča zahtevam po referencah iz razpisne dokumentacije, SCP d.o.o. pa tako izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije.
Iz navedenih razlogov je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 15.04.2005, naročnika obvestil, da želi postopek revizije nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z vlogo, z dne 19.04.2005, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 3. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Vlagatelj je v svojem revizijskem zahtevku podal zahtevo po izdaji novega obrazloženega obvestila, podrejeno pa zahtevo po razveljavitvi odločitve naročnika o priznanju sposobnosti, z dne 09.12.2004, v delu, v katerem se priznava sposobnost.

Ker je vlagatelj v revizijskem zahtevku poleg razlogov, ki utemeljujejo prvo od njegovih zahtev, navajal tudi razloge v argument razveljavitvi naročnikove odločitve o priznanju sposobnosti, je Državna revizijska najprej preverila slednje; v primeru, če bi se izkazale za utemeljene, bi bila namreč morebitna ugoditev zahtevi po izdaji novega obrazloženega obvestila nesmiselna, saj bi pomenila nepotreben odlog nadaljevanja postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Pripomniti gre namreč, da vlagatelj v nobeni od svojih dosedanjih vlog v postopku oddaje javnega naročila in postopku revizije ni zatrjeval nepravilnosti naročnikove odločitve o priznanju sposobnosti v delu, ki se nanaša na priznanje sposobnosti ponudniku MA.CO.T d.o.o., temveč zatrjuje zgolj nepravilnost odločitve o priznanju sposobnosti ponudniku SCP d.o.o.

Državna revizijska komisija je ob upoštevanju zgornjih razlogov najprej preverila utemeljenost revizijskih navedb, ki se nanašajo na s strani vlagatelja zatrjevano nepravilnost ponudbe SCP d.o.o. zaradi predložitve dela ponudbe v jeziku, ki ni slovenski. Ob tem je ugotovila, da so s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja utemeljene.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da se naročnik do tega dela revizijskih navedb vlagatelja sploh ni opredelil, temveč je navedel le, da je ponudnik SCP d.o.o. s predloženimi dokumenti izpolnil pogoj iz 11.5. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, s čemer pa je odgovoril le na del revizijskih navedb.

Z vpogledom v drugo stran Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe, pod alinejo "4. Jezik ponudbe", gre ugotoviti, da je naročnik v njem določil: "Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.".

Z vpogledom v ponudbo SCP d.o.o. gre ugotoviti, da je imenovani ponudnik kot del dokumentacije, ki se nanaša na ponudbo, predložil tudi:
- "Ugovor o poslovno- tehničkoj suradnji", sklenjen med SCP d.o.o. in Istramineral Umag d.o.o., Umag, Hrvaška, dne 30.04.2004,
- "Ugovor o prodaji industrijske soli za posipanje po cestama", sklenjen med SCP d.o.o. in Istramineral Umag d.o.o., Umag, Hrvaška, dne 30.04.2004,
- Izjavo Istramineral Umag d.o.o., Umag, Hrvaška, z dne 30.04.2004.

Vsi navedeni dokumenti so bili predloženi v jeziku, ki ni slovenski, ravno tako pa v ponudbi ni bil predložen njihov prevod.
Iz določil 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 izhaja, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Skladno z določili 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004) je podobno ponudba nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Iz določil prvega odstavka 76. člena ZJN-1 dalje izhaja, da mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.

Ob upoštevanju zgoraj zapisanega gre ugotoviti, da ponudba SCP d.o.o. ni pravilna, saj imenovani ponudnik ni izpolnil zahteve razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, da morajo biti ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, napisani v slovenskem jeziku, temveč je kot del dokumentacije predložil tudi listine, ki niso napisane v slovenskem jeziku. Iz navedenega razloga je bil dolžan naročnik, skladno z določili že omenjenega prvega odstavka 76. člena ZJN-1, ponudbo SCP d.o.o. kot nepravilno zavrniti. Ker tega ni storil, temveč je SCP d.o.o. navkljub nepravilnosti predložene ponudbe priznal sposobnost za izvedbo javnega naročila v prvem in drugem sklopu le-tega, je s tem ravnal v neskladju z ZJN-1.

Državna revizijska komisija je kot posledica ugotovljene kršitve ZJN-1 ugodila vlagateljevemu podrejeno postavljenemu zahtevku in razveljavila odločitev naročnika o priznanju sposobnosti za 1. in 2. sklop javnega naročila ponudniku SCP d.o.o., kot izhaja iz obvestila o priznanju sposobnosti, št. 347-08-6 2004, z dne 09.12.2004.

Državna revizijska komisija iz razlogov smotrnosti in učinkovitosti revizijskega postopka ni presojala revizijskih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na zahtevo po izdaji novega obrazloženega obvestila o priznanju sposobnosti, niti preostalih revizijskih navedb, s katerimi vlagatelj izkazuje nepravilnost ponudbe SCP d.o.o. Presoja teh, ob upoštevanju zgoraj zapisanih ugotovitev in odločitve Državne revizijske komisije, namreč ne bi bila smiselna.

Ker nobena od strank v postopek ni priglasila stroškov, nastalih z revizijskim postopkom, Državna revizijska komisija o njih ni odločala.

Državna revizijska komisija na tem mestu opozarja še, da je skladno z določili drugega odstavka 17. člena ZRPJN po prejetem obvestilu, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, naročnik dolžan najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji. Naročnik mora Državni revizijski komisiji torej odstopiti vso, in ne le del dokumentacije, dokumentacija pa mora biti predložena v originalu in ne v fotokopijah. Le na podlagi celostnega vpogleda v verodostojno dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila lahko Državna revizijska komisija namreč zagotavlja učinkovito pravno varstvo ponudnikom v takšnem postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 22.04.2005

Franci Kodela, univ. dipl. prav.,
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Primož Raktelj, univ. dipl. prav., Droga Portorož, Živilska industrija d.d., Industrijska cesta 21, Izola,
- MA.CO.T d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana,
- SCP d.o.o., Dunajska 56, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.