018-124/2005 Holding slovenske železnice

Številka: 018-124/05-32-874

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu mag. Metke Cerar kot predsednice senata, Vesne Cukrov kot poročevalke senata in Francija Kodele kot člana senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nabavo električne energije za potrebe Holdinga Slovenskih železnic d.o.o. kot obvladujočo družbo in njenih odvisnih družb za leto 2005 ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Elektro Primorska d.o.o., Erjavčeva 22, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje Holding Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 22.04.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 25.08.2004 sprejel sklep, št. 1-1203/04, o začetku postopka oddaje javnega naročila za nabavo električne energije za potrebe Holdinga Slovenskih železnic d.o.o. kot obvladujočo družbo in njenih odvisnih družb za leto 2005. Naročnik je za predmetno javno naročilo objavil predhodni javni razpis v Uradnem listu RS, št. 85-87/2004, z dne 06.08.2004, pod številko objave Ob-21366/04 ter javni razpis v Uradnem listu RS, št. 108-109/04, z dne 08.10.2004, pod številko objave Ob-26928/04. Naročnik je predmetno javno naročilo objavil tudi v Uradnem glasilu Evropske unije.

Naročnik je z dopisom "zavrnitev vseh ponudb in povabilo k oddaji dopolnilne ponudbe", št. 1/2-3633/04, z dne 30.11.2004, ponudnike obvestil, da so njihove ponudbe nepravilne, zaradi česar zaključuje odprti postopek in nadaljuje postopek s pogajanji brez predhodne objave v skladu z 20. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Naročnik je istega dne sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za nabavo električne energije za potrebe Holdinga Slovenskih železnic d.o.o. kot obvladujočo družbo in njenih odvisnih družb za leto 2005, št. 1/2-3666/04, po 20. členu ZJN-1 ter s povabilom k dopolnilu ponudbe, št. 1-3689/04, pozval vse ponudnike k oddaji ponudb.

Vlagatelj in ponudnik Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 2, Maribor, sta dne 09.12.2004 vložila zahtevka za revizijo, katerima je Državna revizijska komisija s sklepom, št. 018-7/05-32-215, z dne 24.1.2005, ugodila in razveljavila odločitev naročnika "zavrnitev vseh ponudb", št. 1/2-3633/04, z dne 30.11.2004.

Naročnik je dne 10.2.2005 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, s katerim je kot najugodnejšega izbral ponudnika Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 2, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Naročnik je vlagatelju na podlagi zahteve, z dne 23.2.2005, posredoval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 4.3.2005, iz katere je razvidno, da je izbrani ponudnik v skladu z merili, določenimi v razpisni dokumentaciji, zbral najvišje število točk.

Vlagatelj je dne 16.3.2005 zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, kar mu je naročnik omogočil dne 17.3.2005.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 18.3.2005, v katerem predlaga razveljavitev postopka pregleda in ocenjevanja prispelih ponudb vključno z odločitvijo, ki je razvidna iz obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 10.2.2005, oziroma podredno, da se postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi. Vlagatelj v zahtevku za revizijo ugotavlja, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila kršil 4., 6., in 7. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) ter določila drugega odstavka 25. člena in tretjega ter četrtega odstavka 50. člena ZJN-1.
V obrazložitvi vlagatelj pod točko II navaja, da je naročnik njegovo ponudbo ocenjeval na način, kot ni bilo opisano in ovrednoteno v razpisni dokumentaciji, ter da je s tem, ko je vlagatelju upošteval podan popust pod točko 1 (2% na celotno vrednost prodane električne energije naročniku v obdobju 11 mesecev leta 2004, na vseh merilnih mestih z naročeno močjo nad 41 kW), ne pa tudi popusta pod točko 2 (dodatni 1% popust v primeru, da bo naročnik dosegel dejansko skupno porabo električne energije nad 205 GWh v letu 2005), vlagateljevo ponudbeno ceno oblikoval samovoljno in ni v celoti upošteval ponujenih bonitet. Vlagatelj meni, da bi naročnik ob upoštevanju vseh vlagateljevih bonitet moral kot ugodnejšega izbrati njega, ter da bi naročnik, v kolikor vlagateljeve ponudbe z upoštevanjem ponujenih bonitet ne more oceniti v skladu z vnaprej postavljenimi merili, moral ravnati v skladu s 25. členom ZJN-1.
Nadalje vlagatelj pod točko III zahtevka za revizijo navaja, da je ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da je veljavnost le-te potekla, zato je ta po vlagateljevem mnenju prenehala obstajati.
Pod točko IV vlagatelj naročniku očita, da ni skladno z možnostmi, ki mu jih ponuja 54. člen ZJN-1, pozval izbranega ponudnika, naj dokaže, da so v ponudbi predloženi finančni izkazi tudi dejansko revidirani. Vlagatelj meni, da je naročnik s tem nepopolno ugotovil dejansko stanje ter posledično kršil načeli enakopravnosti ponudnikov ter transparentnosti postopka.
Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, vezanih na vložitev zahtevka za revizijo, kot so razvidni iz priloženega stroškovnika.

Naročnik je dne 6.4.2005 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik v obrazložitvi navaja, da vlagateljeva ponudba, kljub upoštevanju popusta, na podlagi uporabljenih meril ni bila najugodnejša, ter da bi bila vlagateljeva cena ob neupoštevanju tega popusta še višja. Naročnik poudarja, da so bile vse ponudbe ob izbiri veljavne. Nazadnje naročnik opozarja, da v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahteval, na kakšen način se mora dejstvo revidiranja dokazovati, kar ne more iti v škodo ponudnikom.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 14.04.2005, obvestil, da želi postopek revizije nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo, zato je naročnik le-tej odstopil vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom v odločanje.

Naročnik je dne 20.4.2005 Državni revizijski komisiji posredoval predlog za izdajo sklepa na podlagi 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Naročnik predlog utemeljuje s tem, da nabavlja električno energijo v obdobju od 1.1.2005 do dokončnosti odločitve o izbiri najugodnejšega dobavitelja v predmetnem postopku na podlagi aneksa k pogodbi za leto 2004, kar pa je cenovno in glede roka plačila manj ugodno od variante, pridobljene v predmetnem postopku.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V zvezi z vlagateljevimi navedbami pod točko II Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo, z dne 19.12.2004, sam poudaril, da je ponudil ceno v fiksnem znesku brez popustov, v prilogi št. 8 pa je navedel dodatne bonitete, ki jih v primeru sklenitve pogodbe nudi naročniku. Hkrati gre opozoriti, da je o vprašanju cene in popustov iz vlagateljeve ponudbe odločila tudi Državna revizijska komisija, ki je v sklepu (št. 018-7/05-32-215, z dne 24.01.2005), s katerim je ugodila vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 19.12.2004, med drugim zapisala, "da je ponujeni popust relevanten za pogodbeno sfero, ne za sfero javnih naročil, zato v tej fazi (presoja in ocenjevanje ponudb) postopka oddaje javnega naročila ne more vplivati na izbiro najugodnejše ponudbeâ??". Iz navedenega nesporno izhaja, da gre v vlagateljevi ponudbi kot ceno šteti le fiksno ceno na obrazcu ponudbe, ne pa tudi morebitnih bonitet ("popustov"), ki jih je vlagatelj navajal v drugih prilogah ponudbene dokumentacije.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik, kot je razvidno iz Navodil ponudnikom razpisne dokumentacije (poglavje I.ii, točka 20 "Ocenjevanje in merila pri ocenjevanju ponudb"), kot edini merili določil višino ponudbene cene (97% vplivnost) ter rok plačila (3% vplivnost).

Državna revizijska komisija skladno z zgoraj navedenimi ugotovitvami zaključuje, da so trditve vlagatelja, da bi moral naročnik pri ocenjevanju njegove ponudbe poleg cene upoštevati tudi oba ponujena popusta, neutemeljene, zato gre njegov zahtevek za revizijo v tem delu zavrniti.

Glede na navedbe vlagatelja pod točko III zahtevka za revizijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bila ponudba izbranega ponudnika ob njenem akceptu (to je ob izdaji obvestila o oddaji javnega naročila dne 10.2.2005) veljavna, zaradi česar je potrebno vlagateljev zahtevek za revizijo tudi v tem delu zavrniti kot neutemeljenega.

V zvezi z vlagateljevimi navedbami pod točko IV Državna revizijska komisija poudarja, da 54. člen ZJN-1 naročniku daje zgolj možnost, da od ponudnikov zahteva dopolnitev ali pojasnilo predloženih dokumentov, ne nalaga mu pa s tem v zvezi dolžnostnega ravnanja. Zato gre, še posebej glede na odločitev Državne revizijske komisije (sklep št. 018-7/05-32-215, z dne 24.01.2005), kjer je bilo ugotovljeno, da "da naročnik nima pravne podlage ne v razpisni dokumentaciji ne v ZJN-1, da bi prvega vlagatelja (v konkretnem primeru izbranega ponudnika) izločil iz razloga nedokazovanja revidiranosti bilanc, še posebej ob dejstvu, da prvi vlagatelj zatrjuje, da sta bilanci revidirani, naročniku pa ni uspelo dokazati nasprotno", vlagateljev očitek zavrniti kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker vlagateljev zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno z 22. členom ZRPJN kot neutemeljeno zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija ni sledila predlogu naročnika, da na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila, ampak je meritorno odločila o zahtevku za revizijo, upoštevaje temeljna načela iz 3. člena ZRPJN, predvsem načelo hitrosti, ter interes naročnika, da glede na predmet javnega naročila pospeši postopek oddaje javnega naročila. Suspenzivnost zahtevka za revizijo velja od trenutka vložitve zahtevka za revizijo do odločitve Državne revizijske komisije (bodisi o predlogu za nezadržanje po 11. členu ZRPJN, bodisi o vsebini zahtevka za revizijo po 23. členu ZRPJN).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22.04.2005

Predsednica senata:
članica Državne revizijske komisije
mag. Metka CerarVročiti:
- Holding Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana
- Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljubljana
- Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 2, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana