018-067/2005 Holding Slovenske elektrarne d.o.o. in Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

Številka: 018-67/05-31-1068

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 4. alinee prvega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine kot predsednika senata, članice mag. Metke Cerar kot poročevalke in člana Francija Kodele kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega razpisa za izbiro najugodnejšega ponudnika za projektiranje, izdelavo, dobavo opreme in rezervnih delov, vgradnjo (montaže) in spuščanje v obratovanje opreme za TK omrežje HSE in DEM, odpravo napak v garancijskem roku in šolanje osebja obeh naročnikov, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Iskrateling, Teleinformacijski sistemi in storitve d.o.o., Ljubljanska 24a, Kranj, ki ga zastopa odvetnik Branko Lipovec, Glavni trg 15, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje podjetja HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, Ljubljana in podjetja DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, Maribor, ki ju zastopa odvetnica dr. Metka Arah, Večna pot 11/I, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.05.2005

ODLOČILA

1. Postopek revizije postopka javnega razpisa za izbiro najugodnejšega ponudnika za projektiranje, izdelavo, dobavo opreme in rezervnih delov, vgradnjo (montaže) in spuščanje v obratovanje opreme za TK omrežje HSE in DEM, odpravo napak v garancijskem roku in šolanje osebja obeh naročnikov, se ustavi.

2. Zahteva naročnika za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Družba HSE Invest, d.o.o., Obrežna 170a, Maribor je ponudnike z dopisom: "Povabilo za izdelavo in oddajo ponudbe", z dne 02.08.2004, povabila, da izdelajo in dostavijo ponudbo za projektiranje, izdelavo, dobavo opreme in rezervnih delov, vgradnjo (montaže) in spuščanje v obratovanje opreme za TK omrežje HSE in DEM, odpravo napak v garancijskem roku in šolanje osebja obeh naročnikov.

HSE Invest, d.o.o. je izdal obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika, št. 217-607-105, z dne 05.01.2005, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje SMARTCOM d.o.o., Brnčičeva 45, Ljubljana-Črnuče.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 07.02.2005, v zvezi s katerim mu je z dopisom, z dne 23.02.2005, odgovoril, da zahtevka za revizijo ne more sprejeti v obravnavo, saj družb HSE d.o.o. in DEM d.o.o. ne vežejo obveznosti po določbah ZJN-1. Ker HSE d.o.o. in DEM d.o.o. nimata statusa naročnika po ZJN-1, podlage za obravnavo zahtevka po določbah ZRPJN po mnenju naročnika niso podane.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 02.03.2005, naročnika obvestil, da bo v skladu z določilom drugega odstavka 17. člena ZRPJN nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je z dopisom, z dne 03.03.2005, naročnika pozvala, naj ji odstopi vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim postopkom oddaje naročila. Državna revizijska komisija je z dopisom, z dne 10.03.2005, naročnika ponovno pozvala, naj ji nemudoma odstopi vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim postopkom oddaje naročila ter naj ji sporoči, koliko znaša ocenjena vrednost tega javnega razpisa.

Naročnik je Državni revizijski komisiji posredoval dopis, z dne 09.03.2005, v katerem navaja, da družbi HSE d.o.o. in DEM d.o.o. nista zavezanca po ZJN-1, da pri predmetnem naročilu ne gre za javno naročilo po določbah ZJN-1 in da odločanje o zahtevku za revizijo ni v stvarni pristojnosti Državne revizijske komisije. Naročnik zahteva povračilo stroškov v višini 500 točk (za preučitev zadeve - 5 ur), 3000 točk (za sestavo dopisa), 100 točk (prejem odločbe in poročilo stranki), takse po odmeri, poštni in ostali stroški v pavšalu 2% od 1000 točk in 1% od presežka ter DDV.

Naročnik v dopisu, z dne 17.03.2005, dodatno utemeljuje, da so pristojnosti Državne revizijske komisije vezane na ureditev pravnega varstva ponudnikov in javnega interesa v zvezi z javnimi naročili, opredeljenimi s predpisi o javnih naročilih, torej z ZJN-1. Ker HSE d.o.o. in DEM d.o.o. ne izpolnjujeta pogojev za pridobitev statusa naročnika po ZJN-1, pred opredelitvijo do ugovora stvarne pristojnosti ni mogoče nadaljevati postopka z zbiranjem gradiva ali listin, ki so pomembni za vsebinsko presojo zahtevka, saj pravno gledano ni jasno, ali Državna revizijska komisija revizijo lahko izvaja.
Naročnik zahteva povračilo stroškov v višini 3000 točk (za sestavo dopisa), 100 točk (prejem odločbe in poročilo stranki), takse po odmeri, poštni in ostali stroški v pavšalu 2% od 1000 točk in 1% od presežka ter DDV.

Državna revizijska komisija je o svoji nameri, da v skladu z določilom 234. člena PES Sodišču ES zastavi predhodno vprašanje, in sicer ali gre določila 1. alinee b) točke 1. člena Direktive 93/36/EEC razlagati tako, da se za zadovoljevanje potreb v javnem interesu šteje tudi dejavnost naročnika ter ali je določilo 2a. točke 2. člena direktive 93/38/EEC potrebno interpretirati tako, da oskrbovanje ali delovanje stalnih omrežij, ki so namenjena zagotavljanju javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, transportom ali distribucijo elektrike ali dobavo elektrike do takšnih omrežij, zajema tudi dejavnost, ki je predmet tega javnega razpisa, na sestanku dne 21.04.2005 obvestila stranke v postopku.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 19.05.2005, Državno revizijsko komisijo obvestil, da umika zahtevek za revizijo in Državni revizijski komisiji predlaga, naj predmetni postopek revizije ustavi.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 23. členu (Odločitev Državne revizijske komisije), kjer je v 4. alinei prvega odstavka 23. člena določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom, na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o umiku zahtevka za revizijo pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Naročnik je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Izrek o stroških temelji na 158. členu Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP), ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporablja v postopku revizije javnih naročil. Glede na določilo 4. člena Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/2003) je vrednost storitve določena s številom točk, sicer jo določi odvetnik s številom točk, glede na vrednost obravnavanega predmeta po lestvici iz tarifne št. 18 posebnega dela tarife, po kateri je vrednost storitve vezana na vrednost obravnavanega (spornega) predmeta. Ker naročnik Državni revizijski komisiji do sprejema odločitve o zahtevku za revizijo (arg. petega odstavka 22. člena ZRPJN) na njen poziv, št. 018-65/05-31-529, z dne 10.03.2005, ni posredoval informacije, koliko znaša ocenjena vrednost tega javnega razpisa, je Državna revizijska komisija, upoštevaje določila 7. in 8. člena ZPP, naročnikovo zahtevo za povrnitev stroškov zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 20.05.2004

Predsednik senata
Dr. Aleksij Mužina
Predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnica dr. Metka Arah, Večna pot 11/I, Ljubljana
- Odvetnik Branko Lipovec, Glavni trg 15, Kranj
- SMARTCOM d.o.o., Brnčičeva 45, Ljubljana-Črnuče
- Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana