018-114/2005 DARS d.d.

Številka: 018-114/05-35-993

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice mag. Metke Cerar kot predsednice senata, predsednika dr. Aleksija Mužine kot poročevalca in člana Francija Kodele kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo viadukta 6-2/1 Boršt in viadukta 6-6/1 Polance na odseku HC Razdrto-Vipava; Rebernice in na podlagi pritožbe, ki so jo vložili skupni ponudniki SCT d.d., Slovenska 56, Ljubljana, Primorje d.d., Vipavska 3, Ajdovščina in SGP Kraški zidar d.d., Kolodvorska 1, Sežana (v nadaljevanju: prvi vlagatelj), ter pritožbe, ki sta jo vložila skupna ponudnika Primorje d.d., Vipavska 3, Ajdovščina in SCT d.d., Slovenska 56, Ljubljana (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), pri čemer prvega in drugega vlagatelja zastopa odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 24, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika DARS Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7 (v nadaljevanju: naročnik), dne 9.5.2005

ODLOČILA

1. Pritožba prvega vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.
2. Pritožba drugega vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.
3. Zahteva prvega vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi s pritožbo, se zavrne kot neutemeljena.
4. Zahteva drugega vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi s pritožbo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.11.2004 sprejel sklep št. 2004/00526 o začetku postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo viadukta 6-2/1 Boršt in viadukta 6-6/1 Polance na odseku HC Razdrto-Vipava; Rebernice, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 126-127/2004, z dne 26.11.2004, pod št. objave Ob. 32172/04. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 27.1.2005 je razvidno, da je naročnik prejel pet pravočasnih ponudb.

Naročnik je dne 24.2.2005 izdal sklep o oddaji javnega naročila št. 402-26/04-RPP-ŽP/526, iz katerega je razvidno, da je javno naročilo za izvedbo viadukta 6-2/1 Boršt II (sklop 1) in javno naročilo za izvedbo viadukta Polance 6-6-/1 (sklop 2) oddal skupnim ponudnikom Vegrad d.d., Velenje, CPK d.d., Koper, GP Mostogradnja AD, Beograd in Ginex internacional d.o.o., Nova Gorica, ki jih zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve naročnikovega sklepa je tudi razvidno, da je naročnik ponudbi prvega in drugega vlagatelja zavrnil kot nepravilni, ker naj vsebina predloženega obrazca 5.1(j) ne bi ustrezala zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Oba vlagatelja sta z dopisoma z dne 7.3.2005 od naročnika v skladu z drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) zahtevala dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Istočasno sta z dopisoma z dne 7.3.2005 od naročnika zahtevala tudi pridobitev podatkov in vpogled v dokumentacijo izbranega ponudnika.

Prvi in drugi vlagatelj sta z dopisoma z dne 8.3.2005 vložila zahtevka za revizijo, v katerih navajata, da predloženi obrazci 5.1(j) ustrezajo zahtevam razpisne dokumentacije in da bi morala biti glede na edino merilo najnižje cene izbrana kot najugodnejša ponudnika.

Naročnik je dne 23.3.2005 izdal dokument št. 402-44/05-2004/0052, iz katerega je razvidno, da je zahtevo vlagateljev za pridobitev podatkov in vpogled v dokumentacijo izbranega ponudnika zavrnil. Naročnik svojo odločitev utemeljuje z argumentom, da vlagatelja zahtevata pravno varstvo zgolj v smeri ocenitve njunih ponudb kot pravilnih ter da se navedbe v zahtevkih za revizijo v ničemer ne nanašajo na zahtevi po vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Naročnik navaja, da se zahtevka za revizijo ne nanašata na domnevno nepravilnost izbrane ponudbe, iz navedb v revizijskih zahtevkih pa ne izhaja, da bi vlagatelja pri vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika vztrajala. Naročnik tudi navaja, da bi lahko vlagatelja podatke, za katere bi izvedela pri vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, uporabila pri naslednjih razpisih in bi z morebitnim tovrstnim ravnanjem vlagateljev izbranemu ponudniku nastala občutna škoda v smislu določb drugega odstavka 39. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 6/99, 54/99, 45/01).

Naročnik je dne 29.3.2005 izdal dva sklepa, s katerima je zahtevka za revizijo prvega in drugega vlagatelja z dne 8.3.2005 zavrnil kot neutemeljena.

Oba vlagatelja sta naročnika z dopisoma z dne 1.4.2005 obvestila, da bosta nadaljevala postopek pred Državno revizijsko komisijo. Hkrati pa sta z dopisoma z dne 1.4.2005 vložila dva nova zahtevka za revizijo.

Prvi vlagatelj v zahtevku za revizijo z dne 1.4.2005 navaja, da je odločitev naročnika o zavrnitvi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika nezakonita, naročnik pa naj bi s tem kršil 6. člen ZJN-1, saj bi moral dopustiti vpogled v tiste dele dokumentacije, ki so javni. Prav tako bi moral naročnik izdati dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, česar ni storil. Naročnik je s tem, ko prvemu vlagatelju ni posredoval obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila in ko je zavrnil vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, dejansko odvzel možnost vložiti zahtevek za revizijo iz razloga nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika. Prvi vlagatelj meni, da je nezakonita tudi odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika, saj je naročnik z naknadnimi pojasnili referenc kršil 54. člen ZJN-1 in iz nepravilne ponudbe naredil pravilno. Po mnenju prvega vlagatelja bi moral naročnik njegovo ponudbo oceniti kot pravilno, saj izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije. Prvi vlagatelj predlaga, da naročnik ugodi zahtevi za pridobitev podatkov in vpogled v ponudbeno dokumentacijo, razveljavi odločitev o oddaji naročila in kot najugodnejšega ponudnika izbere prvega vlagatelja. Hkrati prvi vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo.

Drugi vlagatelj v zahtevku za revizijo z dne 1.4.2005 navaja vsebinsko enake kršitve in predloge kot prvi vlagatelj v zahtevku za revizijo z dne 1.4.2005.

Oba vlagatelja sta z dopisoma z dne 15.4.2005 dopolnila zahtevka za revizijo z dne 1.4.2005. V dopolnitvi vlagatelja navajata, da reference, ki jih je v ponudbi predložil izbrani ponudnik, ne ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik je z dopisom z dne 19.4.2005 vložil pripravljalno vlogo, v kateri predlaga, da Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo z dne 1.4.2005 zavrže zaradi pomanjkanja procesnih predpostavk, hkrati pa zatrjuje, da reference, ki jih je predložil v svoji ponudbi, ustrezajo zahtevam razpisne dokumentacije.

Naročnik je dne 20.4.2005 sprejel dva sklepa, s katerima je zahtevek za revizijo prvega vlagatelja z dne 1.4.2005 in njegovo dopolnitev z dne 15.4.2005 zavrgel kot prepozna. V obrazložitvi sklepov naročnik navaja, da je dne 11.3.2005 od prvega vlagatelja prejel zahtevek za revizijo, o katerem je že odločil in ga na podlagi obvestila o oddaji naročila odstopil Državni revizijski komisiji. Dne 1.4.2005 je prvi vlagatelj vložil nov zahtevek za revizijo istega postopka oddaje javnega naročila. Ker je prvi vlagatelj že izkoristil pravico do pravnega varstva z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 8.3.2005 v skladu z rokom iz 12. člena ZRPJN, ne more uveljavljati pravice do pravnega varstva v istem postopku še z vložitvijo zahtevka za revizijo v roku po 78. členu ZJN-1 kljub ugotovitvi, da še ni prejel dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, zatrjuje naročnik. Razlog za navedeno ravnanje je bil vložen zahtevek za revizijo z dne 8.3.2005 in njegov suspenzivni učinek. Ker je prvi vlagatelj svojo pravico do pravnega varstva v tem postopku oddaje javnega naročila že izkoristil z zahtevkom za revizijo z dne 8.3.2005, je zahtevek za revizijo z dne 1.4.2005 prepozen. Iz istega razloga je naročnik zavrgel tudi dopolnitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je dne 20.4.2005 sprejel sklepa, s katerima je kot prepozna zavrgel tudi zahtevek za revizijo drugega vlagatelja z dne 1.4.2005 in njegovo dopolnitev z dne 15.4.2005. V obrazložitvi sklepa navaja enake argumente kot v obrazložitvi sklepov, s katerima je zavrgel zahtevek za revizijo z dne 1.4.2005 prvega vlagatelja.

Prvi vlagatelj je zoper sklepa naročnika z dne 20.4.2005 vložil pritožbo (dopis z dne 22.4.2005), v kateri navaja, da je dne 8.3.2005 vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, ki je naročnik ni izdal. Po mnenju prvega vlagatelja je zaključek naročnika, da zaradi vloženega zahtevka za revizijo ni bil dolžan izdati obrazloženega obvestila, napačen. Prvi vlagatelj je zahtevek za revizijo z dne 10.3.2005 v izogib sankcijam vložil zoper odločitev naročnika, da njegova ponudba ni pravilna, ker pa razlogi naročnika za priznanje sposobnosti izbranemu ponudniku niso bili razvidni, je prvi vlagatelj zahteval dodatno obrazložitev. Rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper pravilnost ponudbe izbranega ponudnika bi tekel šele od vročitve obrazloženega obvestila. Ker le-tega naročnik ni izdal, je rok še vedno odprt, zatrjuje prvi vlagatelj. Tudi če bi šteli, da je rok za vložitev zahtevka za revizijo v primeru vložene zahteve za dodatno obrazložitev podaljšan v vsakem primeru, tudi za vložitev zahtevka za revizijo zoper odločitev naročnika o izločitvi ponudbe kot nepravilne, prvi vlagatelj ugotavlja, da sta zahtevek za revizijo z dne 1.4.2005 in dopolnitev z dne 15.4.2005 pravočasna, zahtevek za revizijo z dne 10.3.2005 pa bi bil kvečjemu preuranjen, saj bi rok za vložitev zahtevka za revizijo pričel teči šele ob vročitvi obrazložene odločitve. Naročnik je zahtevek štel kot pravočasen, saj je o njem odločil, zaradi morebitne preuranjene vložitve zahtevka za revizijo pa prvi vlagatelj meni, da ga ni mogoče sankcionirati z odvzemom pravnega varstva. Prvi vlagatelj še ugotavlja, da so razlogi, ki jih naročnik navaja v izpodbijanih sklepih, nejasni in sami s seboj v nasprotju, saj je naročnik zahtevek za revizijo z dne 1.4.2005 in dopolnitev z dne 15.4.2005 zavrgel kot prepozna, v obrazložitvi sklepa pa navaja, da naj bi bila zahtevek za revizijo in dopolnitev nedovoljena, ker naj bi prvi vlagatelj že izkoristil pravico do pravnega varstva. Po mnenju prvega vlagatelja noben izmed zakonskih pogojev iz 13. člena ZRPJN ni podan, saj predhodna vložitev zahtevka za revizijo ni določena kot negativna procesna predpostavka, zato bi moral naročnik o zahtevku za revizijo in dopolnitvi odločiti skladno z določilom 16. člena ZRPJN. Prvi vlagatelj še dodaja, da so kršitve postopka takšne narave, da je treba postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljaviti. Prvi vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija naročniku naloži, da o zahtevku za revizijo z dne 1.4.2005 in njegovi dopolnitvi z dne 15.4.2005 odloči skladno z določilom 16. člena ZRPJN, zahteva pa tudi povrnitev stroškov. V stroškovniku prvi vlagatelj navaja takso za zahtevek za revizijo in 1800 točk za sestavo pritožbe, povečano za 20% DDV.

Z dopisom z dne 22.4.2005 je tudi drugi vlagatelj vložil pritožbo zoper sklepa naročnika z dne 20.4.2005, v kateri navaja vsebinsko enake kršitve in predloge kot prvi vlagatelj v pritožbi z dne 22.4.2005.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb prvega in drugega vlagatelja ter naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da sta pritožbi neutemeljeni, in sicer zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je oba pritožbena postopka v skladu s prvim odstavkom 300. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN združila za skupno obravnavanje in izdala skupno odločitev.

V skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN je rok za vložitev zahtevka za revizijo v primeru, ko naročnik že izda odločitev o dodelitvi naročila, deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila. V primeru, ko ponudnik pri naročniku vloži zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, začne teči desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo od dneva prejema dodatne obrazložitve (drugi odstavek 78. člena ZJN-1). Navedeno pomeni, da sta glede vložitve zahtevka za revizijo določena dva prekluzivna roka: prvi začne teči z dnem prejema odločitve naročnika o dodelitvi naročila, drugi pa z dnem prejema dodatne obrazložitve naročnika o dodelitvi naročila (če je le-ta seveda zahtevana).

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila sta oba vlagatelja vložila obravnavana zahtevka za revizijo (ki ju je naročnik s sklepom zavrgel kot prepozna) dne 1.4.2005 in ju dopolnila dne 15.4.2005. Iz poštnih povratnic je razvidno, da sta oba vlagatelja prejela sklep o oddaji javnega naročila dne 2.3.2005. To ob upoštevanju četrtega odstavka 111. člena ZPP pomeni, da se je desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN iztekel dne 14.3.2005. Ker sta bila obravnavana zahtevka za revizijo (in njuni dopolnitvi) vložena dne 1.4.2005, torej po izteku desetdnevnega prekluzivnega roka iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN, ju je bilo treba v skladu z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN zavreči.

Oba vlagatelja sta sicer z dopisoma z dne 7.3.2005 od naročnika zahtevala dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila (in vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika), ki pa je naročnik zaradi suspenzivnega učinka zahtevkov za revizijo, ki sta ju vlagatelja vložila z dopisoma z dne 8.3.2005, ni mogel izdati. Navedeno pomeni, da sta zahtevka za revizijo z dne 1.4.2005, ki sta, kot je bilo že ugotovljeno, zaradi vložitve po izteku roka iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN prepozna, hkrati tudi preuranjena, saj bo začel desetdnevni prekluzivni rok za vložitev zahtevka za revizijo v skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1 teči šele, ko bosta vlagatelja prejela dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Le-to pa bo naročnik dolžan izdati, ko zahtevki za revizijo, vloženi v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, ne bodo imeli več suspenzivnega učinka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. in 2. točko izreka tega sklepa.

Oba vlagatelja sta v pritožbi zahtevala povračilo stroškov za takso in sestavo pritožbe. Ker ZRPJN v 22. členu govori le o stroških revizijskega postopka, vezanih na zahtevek za revizijo, se v tem primeru smiselno uporabljajo določbe ZPP. Prvi odstavek 165. člena ZPP določa: "Če sodišče zavrže ali zavrne pravno sredstvo, odloči tudi o stroških, ki so nastali med postopkom v zvezi z njim.". Ker je Državna revizijska komisija pritožbi zavrnila, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo prvega in drugega vlagatelja za povračilo stroškov za sestavo pritožbe.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 3. in 4. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 9.5.2005

predsednica senata
mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana
- Odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 24, Ljubljana
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana