018-114/2005 DARS d.d.

Številka: 018-114/05-35-1072

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice mag. Metke Cerar kot predsednice senata, predsednika dr. Aleksija Mužine kot poročevalca in člana Francija Kodele kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo viadukta 6-2/1 Boršt in viadukta 6-6/1 Polance na odseku HC Razdrto-Vipava; Rebernice in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja GIZ GRADIS, šmartinska 134a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Mirko Bandelj, Trdinova 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7 (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.5.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi sklep o oddaji javnega naročila št. 402-26/04-RPP-ŽP/526 z dne 24.2.2005.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 735.500,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.11.2004 sprejel sklep št. 2004/00526 o začetku postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo viadukta 6-2/1 Boršt in viadukta 6-6/1 Polance na odseku HC Razdrto-Vipava; Rebernice, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 126-127/2004, z dne 26.11.2004, pod št. objave Ob-32172/04. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 27.1.2005 je razvidno, da je naročnik prejel pet pravočasnih ponudb. Naročnik je dne 24.2.2005 izdal sklep o oddaji javnega naročila št. 402-26/04-RPP-ŽP/526, iz katerega je razvidno, da je javno naročilo za izvedbo viadukta 6-2/1 Boršt II (sklop 1) in javno naročilo za izvedbo viadukta Polance 6-6-/1 (sklop 2) oddal skupnim ponudnikom Vegrad d.d., Velenje, CPK d.d., Koper, GP Mostogradnja AD, Beograd in Ginex international d.o.o., Nova Gorica, ki jih zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom z dne 8.3.2005 od naročnika v skladu z drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, hkrati pa je zahteval tudi vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Iz dokumentacije je razvidno, da je naročnik dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila izdal dne 16.3.2005, vlagatelju pa je omogočil vpogled v dele ponudbe izbranega ponudnika dne 25.3.2005.

Vlagatelj je z dopisom z dne 31.3.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem povzema nekatere določbe razpisne dokumentacije in navaja, da bi bilo treba ponovno preveriti doslednost izpolnjevanja zahtev razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na sestavo ponudbe v slovenskem jeziku in oblikovanje ponudbene cene v slovenskih tolarjih. Vlagatelju je znano, da nosilec v skupni ponudbi izbranega ponudnika Vegrad d.d. nikdar ni gradil viaduktov, tovrstnih izkušenj pa nimajo niti ostali člani skupine, razen partnerja GP Mostogradnja AD, katerega reference s tega področja pa so starejše od zahtevanih. Vlagatelj je zato zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, saj pogoji in vključitev tehničnih pogojev ter TSC v razpisno dokumentacijo pomenijo, da je naročnik natančno definiral, kakšne reference mora imeti ponudnik. Iz opredelitve TSC (SODOC, 1.0 Smernice za projektiranje premostitvenih cestnih objektov) je razvidno, da so viadukti objekti za prehod prometnic preko naravnih, zlasti suhih ovir oz. dolin. Tehnični pogoji razlikujejo dolinske in pobočne viadukte, nasprotno od mostov, ki so opredeljeni kot objekti za prehod preko vodnih ovir. Vpogled vlagatelja je bil upravičen tudi zato, ker je naročnik od izbranega ponudnika zahteval dodatna pojasnila predloženih referenc, zato vlagatelj pričakuje tudi preveritev morebitne prekoračitve dodatnih pojasnil v smeri dopolnjevanja ali spreminjanja ponudbe. Naročnik je vlagatelju omogočil vpogled v dele ponudbe izbranega ponudnika, čeprav ne v vse tiste, v katere je želel vpogledati vlagatelj. Na vpogledu je vlagatelj ugotovil, da izbrani ponudnik utemeljuje reference glede izgradnje viaduktov na avtocestah oz. hitrih cestah na podlagi referenc, ki jih ima partner GP Mostogradnja AD. Le-ta navaja eno samo referenco, in sicer izgradnjo viadukta na hitri cesti E-75 "Bračin" v letu 2002. Ob tem je partner GP Mostogradnja AD kot reference navedel še novogradnjo in sanacijo mostu na obvoznici E-75, most v Novem Sadu, izgradnja in rekonstrukcija mostu "Grdelica" (E-75) ter odstranitev in novogradnjo "Mijajovac" (E-75), vendar v nobenem od teh primerov ne gre za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila, zatrjuje vlagatelj. Vlagatelju je znano, da je partner GP Mostogradnja AD res sodeloval pri izvedbi projekta z imenom "sanacija klizišta kod mesta Bračin" na HC E-75 (E-10), vendar ni bil nosilec posla. Znotraj tega projekta je partner GP Mostogradnja AD gradil le dvojni kvazi-viadukt, katerega vrednost je okoli 2 milijona EUR, kar ne zadošča za referenco niti za prvi niti za drugi sklop. Če pa je izbrani ponudnik prikazal višjo ceno, gre le za fiktivno vrednost. Vlagatelj nadaljuje, da je razpisna dokumentacija zahtevala, da mora glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstna dela izkazovati referenco, kot je predmet naročila, in to za vsak sklop posebej. To zahteva, zatrjuje vlagatelj, da mora izbrani ponudnik pri vsakem od naročil, ki bi jih dobil (posamezen sklop) izkazovati takšno referenco. Ponudnik, ki bi bil izbran za posamezen sklop, bi za ta sklop moral podati vsaj eno referenco v vrednosti tega sklopa ali dve v najmanj polovici te vrednosti. Ponudnik, ki bi dobil oba sklopa, pa bi moral izkazati vsaj eno referenco v vrednosti seštevka obeh sklopov ali vsaj dve referenci v vrednosti polovice tega seštevka. Glede na vrednost izbrani ponudnik ne izpolnjuje reference za nobenega od sklopov, kaj šele za oba skupaj. Tudi če je izbrani ponudnik ponujeno referenco ovrednotil s 4 ali 5 milijoni EUR, bi lahko dobil le 1. sklop, saj vrednost reference ne ustreza vrednosti obeh sklopov. Vlagatelj poudarja, da referenca, ki jo je ponudil izbrani ponudnik, tudi po svoji vsebini in kvaliteti ne ustreza razpisnim pogojem, ki so zahtevali reference za istovrstna dela. Iz PZR je razvidno, da sta predmet javnega naročila viadukta pobočne izvedbe na plazovitem terenu, ki zahteva globoko temeljenje, kvazi viadukt "Bračin" pa po nobenem kriteriju ne ustreza tem zahtevam. Tudi sicer partner GP Mostogradnja AD ne more izkazovati tovrstnih referenc v letih, kot jih zahtevajo razpisni pogoji. Vlagatelj nadaljuje, da je treba preveriti tudi tisti del ponudbe izbranega ponudnika, v katerega vlagatelj ni imel vpogleda in se nanaša usposobljenost izbranega ponudnika glede opreme in ključnih kadrov. Po mnenju vlagatelja je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, zato predlaga, da naročnik razveljavi sklep o oddaji javnega naročila v sklopu 1 in 2 ter kot najugodnejšega ponudnika izbere njega.

Naročnik je vlagatelja z dopisom z dne 20.4.2005 obvestil, da je dne 19.4.2005 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V zapisniku seje strokovne komisije z dne 14.4.2005, ki ga je naročnik posredoval vlagatelju kot obrazložitev sklepa o zavrnitvi, strokovna komisija navaja, da so v podčlenu 5.3 opredeljeni minimalni pogoji, ki jih morajo izpolniti ponudniki in dokazila, s katerimi dokažejo njihovo izpolnjevanje. V točki 5.3a) je zahteva opredeljena po sklopih, v točki 5.3b) pa se veže na vrednost, kot je predmet javnega naročila. Zahteva pod točko 5.3b) ni opredeljena za posamezen sklop, temveč za javno naročilo v celoti. Minimalni pogoj, opredeljen v točki 5.3b), se veže na pogoj po točki 5.1h), ki enako kot pogoj po točki 5.3b) ni opredeljen za vsak posamezen sklop posebej, kot npr. minimalni pogoj po točki 5.3a), temveč se nanaša na seznam najpomembnejših opravljenih gradenj za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (izvedba viaduktov na AC ali HC). Pogoj se nanaša na javno naročilo v celoti in ni opredeljen po posameznih razpisanih sklopih del. Komisija ugotavlja, da vlagateljeva navedba, po kateri naj bi moral ponudnik (glavni izvajalec ali partner) dokazati uspešne izkušnje pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstna dela (izvedba viaduktov na AC ali HC) v enaki vrednosti kot je predmet javnega naročila za vsak sklop posebej, saj je bilo naročilo tudi tako oddano, ni utemeljena. Če bi se navedeni pogoj nanašal na posamezni sklop, bi naročnik pogoj tako tudi opredelil, kot je opredelil pogoj po točki 5.3a) in 5.3e) po sklopih. Vendar pa se zahteva nanaša na posamezna sklopa le pri navedenih dveh točkah, ne pa tudi pri ostalih, kot so opredeljene v podčlenu 5.3 navodil v povezavi s podčlenom 5.1. Ker se v primeru predložitve skupne ponudbe v skladu s podčlenom 5.4 zmogljivosti posameznih partnerjev v skupini izvajalcev seštevajo, da se ugotovi skupna sposobnost izpolnitve minimalnih pogojev po podčlenu 5.3 navodil, komisija ponovno ugotavlja, da je izbrani ponudnik izpolnil vse zahtevane pogoje. Komisija je ponovno preverila tudi predložene reference partnerja GP Mostogradnja AD. Komisija je pri oceni izpolnjevanja pogoja po točki 5.3b) navodil upoštevala kot referenčna objekta, ki ju partner GP Mostogradnja AD navaja v prilogi 5.1h), kot prvega "most čez Savo v Ostružnici na obvoznici Beograd", glede katerega se vlagatelj v svojem zahtevku ne opredeljuje, in kot zadnjega "viadukt na avtocesti E-75 pri Bračinu". Objektov, ki jih vlagatelj navaja v svojem zahtevku, razen viadukta Bračin, komisija ni upoštevala kot referenčnih. Iz potrdila naročnika Republičke direkcije za puteve Republike Srbije z dne 26.1.2005, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije, izhaja, da je navedeni objekt partner GP Mostogradnja AD izvedel v obdobju od 2001-2002 kot glavni izvajalec. Iz navedenih podatkov izhaja, da so navedbe vlagatelja, po katerih partner GP Mostogradnja AD ni bil nosilec posla in po katerih naj bi bile reference starejše od zahtevanih z razpisom, neutemeljene in v nasprotju s podatki, ki jih navaja naročnik referenčnih del v svojem potrdilu. V zvezi z vlagateljevimi navedbami, ki se nanašajo na Poglavje 4 razpisne dokumentacije, komisija ugotavlja, da se razpisni pogoj v zvezi z referencami ne veže na TSC, temveč na istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila, to je izvedba viaduktov na AC ali HC v zadnjih petih letih. Tudi po točki 5.3b) je dolžan ponudnik predložiti dokazila o uspešnih izkušnjah kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstna dela (izvedba viaduktov na AC ali HC) v enaki vrednosti, kot je predmet javnega naročila, v zadnjih 5 letih ali vsaj dve javni naročili za istovrstna dela v vrednosti, ne manjši kot polovica javnega naročila, v zadnjih petih letih, v skladu z zahtevo po točki 5.1h) navodil. Komisija tudi ugotavlja, da SODOC ni sestavni del razpisne dokumentacije in ga pri pripravi ponudbe ni bilo potrebno upoštevati. Uveljavljene TSC pa ne opredeljujejo pojma viadukt oz. most, kot navaja vlagatelj. TSC 04.100, ki je navedena v PZR kot sestavnemu delu razpisne dokumentacije, se nanaša zgolj na prevzemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS. V predloženih potrdilih naročnikov partnerju GP Mostogradnja AD se sicer uporablja izraz most, vendar pa je v prevodu priloge 5.1h) naveden viadukt Bračin in ne glede na ugotovitev komisije, da SODOC ni sestavni del razpisne dokumentacije, komisija ugotavlja, da je iz predložene ponudbene dokumentacije partnerja GP Mostogradnja AD razvidno, da gre pri obeh referenčnih objektih, torej viaduktu Bračin in mostu Ostružnica, za objekte s tehničnimi karakteristikami, ki ustrezajo pojmu viadukt, kot je opredeljen v SODOC. Komisija pri oceni referenc izbranega ponudnika ni upoštevala podatkov iz spletne strani partnerja GP Mostogradnja AD, temveč se je omejila le na predložena dokazila v ponudbeni dokumentaciji glede na zahteve razpisnih pogojev. Komisija tudi ugotavlja, da je vodilnega partnerja z dopisom z dne 14.2.2005 pozvala k pojasnilu potrdila naročnika Republičke direkcije za ceste Republike Srbije, da je partner GP Mostogradnja AD kot glavni izvajalec po pogodbi z navedeno številko z dne 1.8.2002 in aneksom z dne 11.3.2004 strokovno in kvalitetno izvedel dela na sanaciji in izgradnji mosta čez reko Savo v Ostružnici na obvoznici okoli Beograda, pri čemer se je pojasnilo nanašalo na delitev skupne pogodbene vrednosti, na delež vrednosti, ki se nanaša le na gradnjo, ker se je celotna navedena pogodbena vrednost ob upoštevanju predmeta pogodbe nanašala na gradnjo in na sanacijo. Pridobljeno pojasnilo je vsebovalo vrednost pogodbenih del, ki so se nanašala le na gradnjo, komisija pa ugotavlja, da pri tem ne more biti podana kršitev določila drugega stavka 54. člena ZJN-1. Komisija ponovno ugotavlja, da razpisni pogoji niso zahtevali izkazovanja referenc za posamezni sklop, vendar ne glede na že uvodoma navedeno ugotovitev, da se zahteva po točki 5.3b) v skladu z zahtevo po točki 5.1h) navodil nanaša na vrednost predmeta javnega naročila in ne posameznega sklopa, je komisija ponovno preverila seštevek vrednosti obeh referenčnih objektov in ugotovila, da je višji od vrednosti predmeta oddaje. Iz podatkov v prilogi 5.1h), predloženih s strani partnerja GP Mostogradnja AD, izhaja, da vrednost novogradnje in sanacije objekta na beograjski obvoznici E 75, torej mostu čez Ostružnico, zadošča izpolnitvi pogoja, po katerem mora ponudnik izkazati uspešne izkušnje pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstna dela v enaki vrednosti, kot je predmet javnega naročila. Komisija je ponudnika pozvala k pojasnilu, koliko znaša vrednost gradnje po tej pogodbi, in prejela pojasnilo z navedeno vrednostjo gradnje, iz katerega izhaja, da je vrednost gradnje večja od polovice vrednosti javnega naročila. Skupaj z vrednostjo viadukta na AC E-75 pri Bračinu, ki, kot izhaja iz podatkov v prilogi 5.1h), tudi presega polovico vrednosti javnega naročila, je torej vrednost obeh referenčnih del preko 3,5 mlrd SIT, ocenjena vrednost javnega naročila pa je 2,3 mlrd SIT. Izbrani ponudnik je navedeni razpisni pogoj izpolnil. Pogoj pa je izpolnjen tudi ob upoštevanju vrednosti posameznega sklopa, kot so opredeljene v tč. 1.3 navodil, saj je partner predložil dve različni referenci v ustreznih vrednostih. Ker vlagatelj v zaključku svojega zahtevka opozarja na potrebo po ponovni preveritvi izpolnjevanja razpisnih pogojev na segmentu glavne izvajalčeve opreme in na seznam ključnih kadrov, je komisija te zahteve ponovno preverila in ugotovila, da jih je izbrani ponudnik izpolnil.

Izbrani ponudnik je Državni revizijski komisiji posredoval dva dopisa z dne 24.4.2005 in 25.4.2005, v katerih navaja, da se ne strinja z argumenti vlagatelja iz zahtevka za revizijo, prilaga pa tudi mnenje ponudbenega partnerja Ginex international d.o.o..

Vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 25.4.2005 obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V dopisu vlagatelj vztraja pri svojih navedbah iz zahtevka za revizijo in dodaja, da se z referenco izbranega ponudnika, ki se nanaša na most Ostružnica, sploh ni ukvarjal, saj jo je glede na pogoje iz razpisne dokumentacije takoj izločil iz kategorije morebitnih referenc. Vlagatelj tudi ni mogel vedeti, na kaj opira naročnik priznanje referenc izbranemu ponudniku. Poleg tega je bil most Ostružnica grajen pred letom 1999, po tem letu pa so bila izvršena le sanacijska dela in obnova jeklene konstrukcije, zato ta objekt tudi z vidika zahteve po referencah v zadnjih petih letih ne bi mogel priti v poštev.

Naročnik je z dopisom št. 402-44/05 2004/00526/GIZ-I z dne 28.4.2005 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je preučila navedbe vlagatelja in naročnika. Pregledala in prebrala je vse listine v spisu, postopkovno dokumentacijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila ter ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, in sicer v delu, ki se nanaša na predložene reference (obrazec 5.1.h). Državna revizijska komisija je pregledala tudi dodatno dokumentacijo, ki ji jo je izbrani ponudnik posredoval na njeno zahtevo z dopisom z dne 12.5.2005 (drugi odstavek 21. člena ZRPJN).

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo tretjega odstavka 12. člena ZRPJN, ki določa, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim navesti kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. V skladu s 7. in 212. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP) mora vlagatelj zatrjevati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve, ponuditi pa mora tudi dokaze, na podlagi katerih je taka dejstva mogoče ugotoviti. Državna revizijska komisija odloča na podlagi zahtevka za revizijo in v njegovih mejah, zato so lahko v skladu s pravilom o trditvenem in dokaznem bremenu predmet njene meritorne presoje le konkretizirane kršitve, za katere vlagatelj navede dejstva in predloži dokaze. Ker je zahtevek za revizijo namenjen zatrjevanju kršitev, ki naj bi jih v postopku oddaje javnega naročila domnevno storil naročnik, mora vsebovati konkretne trditve o domnevnih kršitvah naročnika. Navedbam, iz katerih ni mogoče jasno razbrati, katerim domnevnim kršitvam vlagatelj oporeka oz. katerih namen je zgolj ugibanje o določenih dejstvih, v skladu s pravilom o trditvenem in dokaznem bremenu v revizijskem postopku ni mogoče slediti. Zato se Državna revizijska komisija ni opredeljevala do vlagateljevih splošnih navedb, da je treba preveriti ponudbo izbranega ponudnika tudi z vidika nekaterih drugih zahtev razpisne dokumentacije (zahteve glede jezika in valute ponudbe ter zahteve glede tehnične in kadrovske opremljenosti), saj vlagatelj teh domnevnih kršitev ni določneje konkretiziral. Državna revizijska komisija je zato meritorno presojala le tiste vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo na domnevno neizpolnjevanje zahteve po predložitvi referenc s strani izbranega ponudnika, saj je le za te mogoče ugotoviti, da jih je vlagatelj konkretiziral.

Pravilna ponudba je v skladu s 13. točko 3. člena ZJN-1 tista, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik mora v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku (41. člen ZJN-1), pri čemer lahko za izpolnjevanje tehničnih in kadrovskih zmogljivosti zahteva seznam najpomembnejših dobav ali storitev v zadnjih treh letih ali gradenj v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe, pod pogojem, da je takšen pogoj potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom javnega naročila (prvi odstavek in točka a) 2. točke drugega odstavka 42.a člena ZJN-1). Pogoji, ki jih določi naročnik, so elementi, ki morajo biti v ponudbi v celoti izpolnjeni na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji, in so izključne narave (10. točka 3. člena ZJN-1). Gre torej za zahteve v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1, zato je ponudba, ki ne izpolnjuje vseh pogojev, nepravilna, naročnik pa jo je po opravljenem pregledu dolžan zavrniti (prvi odstavek 76. člena ZJN-1).

Naročnik je pogoje za udeležbo določil v 5. točki navodil ponudnikom. V točki 5.1.h) je naročnik zapisal: "Seznam najpomembnejših opravljenih gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (izvedba viaduktov na AC ali HC), v zadnjih petih letih, z zneski, datumi in seznami državnih ali zasebnih naročnikov. Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov Del, ki jih navajajo v seznamu, da je dela po Pogodbi opravil pravilno in pravočasno.". V točki 5.3.b) navodil ponudnikom je naročnik zapisal: "Uspešne izkušnje kot glavni Izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstna dela (izvedba viaduktov na AC ali HC) v enaki vrednosti, kot je predmet javnega naročila, v zadnjih 5 letih ali vsaj dve javni naročili za istovrstna dela v vrednosti, ne manjši kot polovica javnega naročila, v zadnjih petih letih, v skladu z zahtevo po točki 5.1(h) teh Navodil ponudnikom;". V točki 5.4 navodil ponudnikom je naročnik še določil: "V primeru predložitve skupne Ponudbe, ki jo predloži skupina dveh ali več Izvajalcev kot partnerjev se zmogljivosti posameznih partnerjev v skupini izvajalcev seštevajo, da se ugotovi skupna sposobnost izpolnitve minimalnih pogojev po podčlenu 5.3 teh Navodil ponudnikom.".

Navedena določila razpisne dokumentacije predstavljajo podlago za presojo pravilnosti predloženih referenc. V postopku ugotavljanja pravilnosti referenc je treba popolno in pravilno ugotoviti dejansko stanje (katere reference so predložene, kakšna je njihova vsebina, na kakšen način so izkazane), nato pa je treba ugotoviti, ali reference izpolnjujejo vse kriterije, ki jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji: istovrstnost (izvedba viaduktov na avtocestah ali hitrih cestah), ustrezno časovno razdobje (zadnjih pet let), ustrezna vrednost referenčnih poslov (ena referenca v enaki vrednosti, kot je predmetno javno naročilo, ali dve referenci, ne manjši kot polovica vrednosti predmetnega javnega naročila). Ponudniki so morali predložiti seznam referenc z zneski, datumi in seznami naročnikov ter potrdila naročnikov referenčnih del, iz katerih je moralo biti razvidno, da so bila dela izvedena pravilno in pravočasno. Glede na določilo točke 5.4 navodil ponudnikom v primeru predložitve skupne ponudbe zadostuje, da reference, ki izpolnjujejo naštete kriterije, predloži eden od ponudbenih partnerjev.

Glede na navedbe vlagatelja zahtevka za revizijo je morala Državna revizijska komisija v predmetnem postopku revizije ugotoviti, ali je naročnik pravilno in popolno ugotovil dejansko stanje, kot je razvidno iz s strani izbranega ponudnika predloženih referenc, in ali je na tako ugotovljeno dejansko stanje pravilno uporabil določbe razpisne dokumentacije ter posledično ugotovil izpolnjevanje pogoja iz točke 5.1.h) oz. 5.3.b) navodil ponudnikom. Ob tem gre ugotoviti, da je naročnik v postopku pregledovanja ponudb pri ponudbi izbranega ponudnika uporabil institut 54. člena ZJN-1 (dodatna pojasnila in dopustni popravki), ko je le-tega pozval, naj mu pojasni, kolikšen delež vrednosti pri referenčnem poslu sanacije in gradnje mostu čez reko Savo v Ostružnici na obvoznici okoli Beograda se nanaša na gradnjo. Čeprav vlagatelj navaja, da je treba preveriti "morebitno prekoračitev dodatnih pojasnil v smeri dopolnjevanja ali spreminjanja ponudbe", Državna revizijska komisija zgolj na podlagi teh splošnih navedb ni mogla ugotoviti, da je naročnik v tem delu kršil 54. člen ZJN-1. Naročnik je namreč od izbranega ponudnika zahteval pojasnitev dokumenta, ki ga je le-ta že predložil v ponudbi, zgolj pojasnilo glede deleža vrednosti gradbenih del v referenčnem poslu sanacije in izgradnje mostu pa po mnenju Državne revizijske komisije ne bi moglo povzročiti spremembe vsebine ponudbe iz nepravilne v pravilno.

Glede na vlagateljeve revizijske navedbe in glede na pojasnila naročnika, da je izbranemu ponudniku izmed referenc, ki jih je le-ta naštel v obrazcu 5.1.h), kot ustrezni priznal gradnjo mostu čez Savo v Ostružnici na obvoznici Beograd in viadukt na avtocesti E-75 pri Bračinu je Državna revizijska komisija od izbranega ponudnika na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN zahtevala originalne izvode dokumentov, ki se nanašajo na gradnjo teh objektov, kot so bili navedeni oz. označeni v referenčnih potrdilih naročnikov del in dodatnih pojasnilih izbranega ponudnika, pridobljenih v postopku po 54. členu ZJN-1. Državna revizijska komisija je tako od izbranega ponudnika zahtevala predložitev originalnega izvoda pogodbe za gradnjo viadukta Bračin št. 454-01-190 z dne 18.5.2001, originalnega izvoda pogodbe za gradnjo mostu čez Savo v Ostružnici na obvoznici Beograd št. 454-01-850 z dne 1.8.2002, originalnega izvoda aneksa k pogodbi za gradnjo mostu čez Savo v Ostružnici na obvoznici Beograd št. 454-01-261 z dne 11.3.2004 ter originalnega izvoda dokumenta, iz katerega je razvidno, da so gradbena dela pri gradnji mostu čez Savo v Ostružnici na obvoznici Beograd znašala res znašala toliko, kolikor je pojasnil izbrani ponudnik v okviru instituta dodatnih pojasnil. Izbrani ponudnik je na zahtevo za predložitev dodatne dokumentacije odgovoril z dopisom z dne 12.5.2005, kateremu je priložil naslednje dokumente:

- originalno potrdilo naročnika Republiške direkcije Srbije za ceste št. 95300-628 z dne 26.1.2005, da je partner GP Mostogradnja AD kot glavni izvajalec strokovno in kvalitetno izvedel dela izgradnje mosta preko drsišča Bračin na avtocesti E-75 Beograd-Niš po pogodbi št. 454-01-190 z dne 18.5.2001;
- originalni izvod pogodbe o gradnji mostu preko drsišča pri naselju Bračin na avtocesti E-75 Beograd-Niš na km 759+500, št. 454-01-499 z dne 2.11.1999;
- originalno potrdilo naročnika Republiške direkcije Srbije za ceste št. 95300-177 z dne 11.1.2005, da je partner GP Mostogradnja AD kot glavni izvajalec strokovno in kvalitetno izvedel dela sanacije in izgradnje mostu preko reke Save v Ostružnici na obvoznici okoli Beograda po pogodbi št. 454-01-850 z dne 1.8.2002 in aneksu I št. 454-01-261 z dne 11.3.2004;
- originalno potrdilo naročnika Republiške direkcije Srbije za ceste št. 95300-1067 z dne 16.2.2005, v kateri vrednosti je partner GP Mostogradnja AD izvedel dela gradnje po pogodbi t. 454-01-850 z dne 1.8.2002 in aneksu I št. 454-01-261 z dne 11.3.2004 brez upoštevanja sanacijskih del;
- originalni izvod pogodbe o sanaciji in izgradnji mostu preko reke Save na delu avtoceste Dobanovci-Bubanj potok, sektor 3, št. 454-01-850 z dne 1.8.2002;
- originalni izvod aneksa k pogodbi o gradnji za dela na avtocesti Dobanovci-Bubanj potok v 1997. letu, št. 454-01-135 z dne 19.3.1997;
- originalni izvod aneksa I k pogodbi o izgradnji transjugoslovanske avtoceste v 1998. letu, odsek Dobanovci-Bubanj potok, sektor 3, od km 574+050.00 do km 578+150.00, št. 454-01-350 z dne 15.5.1998;
- originalni izvod aneksa II k pogodbi o izgradnji transjugoslovanske avtoceste v 1999. letu, odsek Dobanovci-Bubanj potok, sektor 3, od km 574+050 do km 578+150 ob aneksu pogodbe o gradnji št. 454-01-135 z dne 19.3.1997 in aneksa I št. 454-01-350 z dne 15.5.1998.

Iz zgoraj navedenih dokumentov, ki jih je na poziv Državne revizijske komisije predložil izbrani ponudnik, ni razvidno, da bi potrjevali tisto, kar izhaja iz predloženih potrdil naročnika referenčnih del, ki jih je izbrani ponudnik predložil v svoji ponudbi. Izbrani ponudnik namreč (kot je to glede na v ponudbi predložene dokumente in potrdila zahtevala Državna revizijska komisija) ni predložil originalnega izvoda pogodbe za gradnjo viadukta Bračin št. 454-01-190 z dne 18.5.2001, pač pa je predložil originalni izvod pogodbe o gradnji mostu preko drsišča pri naselju Bračin na avtocesti E-75 Beograd-Niš na km 759+500, št. 454-01-499 z dne 2.11.1999(!). Prav tako izbrani ponudnik ni predložil originalnega izvoda pogodbe za gradnjo mostu čez Savo v Ostružnici na obvoznici Beograd št. 454-01-850 z dne 1.8.2002, pač pa je pod to številko in s tem datumom predložen originalni izvod pogodbe o sanaciji in izgradnji mostu preko reke Save na delu avtoceste Dobanovci-Bubanj potok, sektor 3. Izbrani ponudnik tudi ni predložil originalnega izvoda aneksa k pogodbi za gradnjo mostu čez Savo v Ostružnici na obvoznici Beograd št. 454-01-261 z dne 11.3.2004, temveč je predložil le tri anekse k pogodbi o gradnji za dela na avtocesti Dobanovci-Bubanj potok iz leta 1997 in 1998.

Državna revizijska komisija na podlagi dokumentov, ki jih je predložil izbrani ponudnik, zato ni mogla ugotoviti, ali je dejansko stanje, na podlagi katerega mu je naročnik priznal referenci za gradnjo viadukta Bračin in gradnjo mostu čez Savo v Ostružnici, ugotovljeno popolno in pravilno in posledično ali je naročnik izbranemu ponudniku pravilno priznal usposobljenost za izvedbo predmetnega javnega naročila. Ker iz dokumentov, ki jih je predložil izbrani ponudnik, ni mogoče ugotoviti, da referenčna dela izpolnjujejo vse kriterije, ki jih je v točki 5.1.h) in 5.3.b) navodil ponudnikom navedel naročnik, je Državna revizijska komisija razveljavila sklep naročnika o oddaji javnega naročila št. 402-26/04-RPP-ŽP/526 z dne 24.2.2005. Naročnik bo moral v ponovnem postopku pregledovanja in ocenjevanj ponudb popolno in pravilno ugotoviti dejansko stanje (tudi ob upoštevanju ugotovitev v predmetnem revizijskem postopku) ter ga podrediti določbam razpisne dokumentacije in ponovno ugotoviti, ali je izbranemu ponudniku v tem delu mogoče priznati usposobljenost za izvedbo predmetnega javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer 150.000,00 SIT za izdelavo poročila gradbenega strokovnjaka, 400.000,00 SIT za takso, 3.300 točk za zahtevek za revizijo in 1.500 točk za obvestilo o nadaljevanju postopka.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju povrnejo potrebni stroški, nastali z revizijo. Naročnik je tako vlagatelju dolžan povrniti 400.000,00 SIT za takso, 3.000 točk za sestavo zahtevka za revizijo ter 50 točk za obvestilo o nadaljevanju postopka, skupaj torej 735.500,00 SIT. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena, saj zanjo ni najti pravne podlage v ZPP oz. Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

Izbrani ponudnik je v dopisih z dne 24.4.2005 in 25.4.2005 zahteval povrnitev stroškov, in sicer 3.000 točk za prvo vlogo ter 1.500 točk za drugo vlogo z 20% DDV.

ZRPJN izbranemu ponudniku ne daje posebnega položaja v postopku revizije oddaje javnega naročila. Določa le, da ga mora naročnik obvestiti o vloženem zahtevku za revizijo (drugi odstavek 12. člena ZRPJN) in da je treba sklep Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo oz. pritožbi vročiti tudi njemu (tretji odstavek 20. člena ZRPJN). 22. člen ZRPJN, ki ureja stroške revizijskega postopka, predvideva le povračilo stroškov vlagatelju zahtevka za revizijo in naročniku, ne pa tudi drugim osebam, ki sicer sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila. Zato za povračilo stroškov revizijskega postopka izbranemu ponudniku, kadar le ta sodeluje tudi v samem postopku revizije, ni najti pravne podlage v ZRPJN.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 19.5.2005

predsednica senata
mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana
- Odvetnik Mirko Bandelj, Trdinova 7, Ljubljana
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana