018-135/2005 Osnovno gospodarstvo Gorenjske

Številka: 018-135/05-33-977

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu dr. Aleksija Mužine kot predsednika, člana Jožefa Kocuvana kot poročevalca in članice mag. Metke Cerar kot članice senata, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za čiščenje prostorov ter na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila podjetja Laser Bled d.o.o., Kajuhova cesta 1, Bled, ki ga zastopa odvetnica Irena Ahačič, Britof 292, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.05.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je sprejel sklep, št. B-010-2004, z dne 29.11.2004, o pričetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, po odprtem postopku, po sklopih. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 132/2004, z dne 10.12.2004, pod št. objave Ob-33543/04, objavil javni razpis za čiščenje prostorov po sklopih in sicer za sklop št. 1-ZD Kranj, sklop št. 2-ZOBNA KLINIKA Kranj, sklop št. 3-ZD škofja Loka, sklop št. 4-ZD Tržič, sklop št. 5-ZD Radovljica, sklop št. 6-ZD Bled, ZD Bohinj, sklop št. 7-ZD Jesenice in sklop št. 8-Uprava. Naročnik je v Uradnem glasilu EU, št. 237/2004, objavil javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila pod št. objave Ob-204284/2004.

Naročnik je z dokumenti, z dne 10.12.2004, z dne 12.01.2005, z dne 13.01.2005, z dne 18.01.2005, z dne 20.01.2005 in dokumentom, z dne 21.01.2005, podal pojasnila in dopolnitve k razpisni dokumentaciji.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 27.01.2005, je razvidno, da je naročnik prejel deset pravočasnih ponudb. Naročnik je dne 10.02.2005 izdal odločitev o oddaji javnega naročila, iz katere je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika za vseh 8 sklopov izbral podjetje SPEKTER FOKUS, d.o.o., Mlekarska ulica 13, Kranj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je skladno z drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) z dopisom, z dne 16.02.2005, od naročnika zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, ki mu ga je naročnik posredoval z dopisom, z dne 17.02.2005.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 07.03.2005, v katerem naročniku očita kršitev 4. člena ZJN-1 s tem, ko je izbral izbranega ponudnika kot najugodnejšega, saj je vlagatelj ugodnejši. Vlagatelj navaja, da v kolikor bi naročnik upošteval lastna merila, ki jih je določil v razpisni dokumentaciji, bi bil le-ta najugodnejši. Vlagatelj očita naročniku tudi kršitev materialnih predpisov, ker naj naročnik pri ocenjevanju ponudb ni uporabil meril, določenih v razpisni dokumentaciji, temveč je naročnik po mnenju vlagatelja naknadno spreminjal in dopolnjeval razpisno dokumentacijo, spremembe in dopolnitve, predvsem popravljenega obrazca Obr-5a, pa ni posredoval vlagatelju. Vlagatelj meni, da je naročnik ravnal diskriminatorno in v nasprotju s samim namenom javnega naročanja, ker ni dovolil vlagatelju popraviti obrazca Obr-5a iz razpisne dokumentacije.
Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je v vseh sklopih oddal pravilno in najugodnejšo ponudbo ter da ga je naročnik izločil zaradi napake na naročnikovi strani ter da je s tem omejeval možnosti vlagatelja z neupravičeno uporabo omejitvenega postopka in z uporabo diskriminatorne razlage glede vrvice. Vlagatelj smatra, da je določilo razpisne dokumentacije, da bi morala biti ponudba zvezana še z vrvico in da ne zadošča le zložena in zaprta ponudba v mapo na način, da omogoča listanje, v nasprotju z namenom iskanja ekonomsko najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj smatra, da je to pravilo nesmiselno in da je bil zaradi tega nepravilno izločen. Vlagatelj je mnenja, da je sam izbor najugodnejšega ponudnika protizakonit.
Nadalje vlagatelj očita poleg kršitev materialnih predpisov, tudi več procesnih napak. Vlagatelj kot primer navaja zapisnik o odpiranju ponudb z dne 27.01.2005, kjer je naročnik najprej ugotovil, da je vlagateljeva ponudba veljavna, kasneje pa jo je protizakonito izločil.
Vlagatelj naročniku predlaga, naj ponovno pretehta argumente in spremeni svojo odločitev tako, da upošteva merila v razpisni dokumentaciji in kot najugodnejšega ponudnika izbere vlagatelja. Vlagatelj priglaša tudi povračilo stroškov v višini 100.000,00 SIT za takso, 200 odvetniških točk za konferenco s stranko, 500 odvetniških točk za študij spisa, 3750 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 50 odvetniških točk za obvestilo stranki, 2% manipulativnih stroškov, vse povečano za 20% DDV.

Naročnik je z sklepom, z dne 10.3.2005 ter dopolnitvijo z dne 11.3.2005 zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 07.03.2005 kot prepozen. Vlagatelj je pravočasno vložil pritožbo, ki ji je Državna revizijska komisija s sklepom, št. 018-91/05-33-666, z dne 29.03.2005, ugodila in razveljavila sklep naročnika, z dne 10.03.2005, ter naročniku naložila, da mora odločiti o zahtevku za revizijo skladno z določili ZRPJN. V obrazložitvi citiranega sklepa je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN naročnika napotila, da mora pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo upoštevati določbo prvega odstavka 22. člena ZRPJN, ki določa, da se v postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v glasilu Evropskih skupnosti, znesek takse podvoji.

Naročnik je z dopisom, z dne 06.04.2005, vlagatelja pozval, da v skladu z 12. členom ZRPJN, dopolni zahtevek za revizijo ter predloži dokazilo o doplačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo. Vlagatelj je priložil potrdilo o doplačilu takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, št. 8/ah-2005, z dne 14.04.2005, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik povzema navedbe vlagatelja iz zahtevka za revizijo in v zvezi s tem navaja, da je dolžan v skladu z 76. členom ZJN zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Naročnik navaja, da je ocenjevanje opravil na pravilnih ponudbah.
Glede očitka, da ponudnik ni prejel popravljenega obrazca Obr-5a, naročnik ugotavlja, da trditev vlagatelja ni pravilna. Z istim obvestilom, kjer je bil naveden popravek je tudi navedena pravilna višina bančne garancije za resnost ponudbe, ki jo je ponudnik upošteval. Zato je naročnik mnenja, da je vlagatelj obvestilo o spremembi obrazca Obr-5a prejel. Naročnik navaja, da tudi če vlagatelj obvestila ne bi prejel, je v razpisni dokumentaciji za vsak sklop dodan popis kvadrature in je na prvi strani jasno označena vsota kvadrature za sklop. V nadaljevanju naročnik navaja, da je razpisna dokumentacija bistvenega pomena zato, ker lahko naročnik skladno z načelom formalnosti v njej zahteva, da ponudniki ponudbo oddajo v določeni formalni obliki oziroma na določen način. Pri naročnikovi zahtevi po predložitvi ponudbe tako, da je vezana na način, da se ponudbo da listati, listi pa se ne dajo odstraniti ali zamenjati, naročnik poudarja, da gre za interes varovanja ponudnikov. Kot navaja naročnik, je s to izrecno zahtevo želel odstraniti vsak sum na možnost naknadnega dopolnjevanja ponudb, kar je pri vrednosti naročila edino pravilno. V primeru, da ponudnik svojo ponudbo ne odda na predpisan način, je to razlog za izločitev njihove ponudbe kot nepravilne.
Vlagatelj nadalje očita naročniku nepravilnosti glede zapisnika o javnem odpiranju. Naročnik vlagateljev zahtevek zavrača iz dveh razlogov in sicer, vlagatelj ne more po sprejeti odločitvi o oddaji naročila navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred sprejemom te odločitve v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN. Poleg tega naročnik še navaja, da je bila ponudba vlagatelja glede na predpisani postopek predložitve ponudb in javnega odpiranja pravilno in pravočasno vložena.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 13.04.2005, naročniku sporočil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. V navedenem obvestilu vlagatelj povzema navedbe iz zahtevka za revizijo ter priglaša povračilo stroškov v 200 odvetniških točk za konferenco s stranko, 3750 odvetniških točk za sestavo predmetnega obvestila o nadaljevanju postopka, 2% manipulativnih stroškov, vse povečano za 20% DDV.

Naročnik je z dopisom, z dne 22.04.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Na podlagi zahteve Državne revizijske komisije je naročnik dne 05.05.2005, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, s spremnim dopisom, št. 37/ah, z dne 04.05.2005, Državni revizijski komisiji posredoval dodatno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-135/05-33-932, z dne 03.05.2005, skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZRPJN, vlagatelja pozvala, da ji posreduje dodatna pojasnila v zvezi z predmetnim postopkom oddaje javnega naročila, ki ji ga je le-ta posredoval z dopisom, z dne 09.05.2005.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, posredovanih dodatnih pojasnilih s strani vlagatelja in naročnika ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim zatrjuje, da njegova ponudba izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije oddaje predmetnega javnega naročila ter da je naročnik neupravičeno zavrnil ponudbo vlagatelja, saj le-ta naj ne bi bila predložena na način kot je zahteval naročnik, zato je Državna revizijska komisija v revizijskem postopku pri presoji utemeljenosti vlagateljevih navedb najprej morala odgovoriti na vprašanje, ali je naročnik pri tem, ko je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nepravilno, ravnal v skladu z določbami ZJN-1. Državna revizijska komisija najprej navaja, da morajo tako naročniki kot ponudniki pri oddaji javnih naročil postopati v skladu s pravili, ki jih določa ZJN-1 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi ter v skladu z (avtonomnimi) pravili, ki jih za oddajo konkretnega javnega naročila postavi naročnik v razpisni dokumentaciji, če le-ta niso v nasprotju s prisilnimi predpisi. Naročnikova navodila iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb, kot tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Pri oddaji javnih naročil je namreč potrebno upoštevati, da so postopki izredno formalni in strogi, vztrajanje pri strogih pravilih postopka pa ima vsekakor določen pomen in tehtne razloge. Predvsem se želi na ta način vsem zainteresiranim ponudnikom zagotoviti v postopku enakopraven položaj in preprečiti možnost diskrecijskega odločanja naročnika in tako vnaprej preprečiti možne zlorabe.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe v točki 3. NAVEDBA DOKUMENTOV, ki jih mora predložiti ponudnik, da je ponudba veljavna, določil:
"Ponudba bo veljavna, če bo ponudnik predložil izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po naslednjem vrstnem redu:
1. podatki o ponudniku obr-2
2. izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije obr-3
3. izjava o sklopih, za katere podaja ponudbo obr-3A
4. parafiran vzorec pogodbe ob-4
5. elementi predračuna obr-5
6. finančna zavarovanja navedena v točki 12 teh navodil obr-6 ali obr-6a
7. dokumentacijo iz 11. točke teh navodil, zložene po vrstnem redu
8. dokumentacijo iz 14. točke teh navodil, zložene po vrstnem redu
9. izjava, da je ponudnik pri sestavi ponudbe upošteval vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji

Dokumentacija mora biti zložena tako, kot je navedeno v prejšnjem odstavku.
Dokumenti morajo med seboj biti ločeni z pregradnimi listi ali vloženi v ločene ovitke; na vsakem pregradnem listu ali ovitku mora biti naveden naziv dokumenta, ki se nahaja za pregradnim kartonom oziroma v ovitku. Dokumenti morajo biti vezani tako, da jih ni mogoče odstranjevati vendar tako, da se jih da listati in brati.".
Državna revizijska komisija je v nadaljevanju revizijskega postopka vpogledala v ponudbo, kot jo je vlagatelj predložil do roka za predložitev ponudb. Državna revizijska komisija je ob tem ugotovila, da je vlagatelj ponudbeno dokumentacijo predložil tako, da so nekateri dokumenti vloženi v ločene ovitke, nekateri izmed dokumentov pa so ločeni z pregradnimi vložnimi listi. Na vseh dokumentih so navedeni tudi naslovi le-teh, vendar dokumentacija ni vezana z vrvico, temveč je zgolj vpeta v mapo in ne zvezana z vrvico tako, kot je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji. Poleg tega je priloga vlagateljeve ponudbene dokumentacije, kjer so navedeni izločitveni kriteriji, umeščena pred Obr-2 (Podatki o ponudniku). Obenem velja tudi dodati, da je Državna revizijska komisija, z namenom zagotovitve temeljnega načela enakopravnosti ponudnikov, z dopisom št. 018-135/05-33-932, z dne 03.05.2005, naročnika zaprosila tudi za ponudbo izbranega ponudnika. Ob vpogledu le-te, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik predložil svojo ponudbo tako, da so dokumenti ločeni z pregradnim kartonom, poleg tega so zvezani z vrvico.

Glede na zgoraj zapisane zahteve naročnika glede predložitve ponudb, je potrebno ugotoviti, da ponudba vlagatelja ne izpolnjuje točke 3. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Naročnik je v razpisni dokumentaciji namreč jasno in nedvoumno določil, na kakšen način mora biti predložena ponudba, da jo bo štel za veljavno (pravilno: pravilno). Ker ponudba vlagatelja ni bila v celoti predložena tako, kot je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji, te ponudbe ni mogoče šteti za pravilne v smislu 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, kjer je določeno: "pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije". Potrebno je še enkrat poudariti, da je postopek oddaje javnega naročila izredno formalen in strog, saj se le na ta način zagotovi enakopravno obravnavanje ponudnikov in je posledično lahko izbran le tisti ponudnik, katerega ponudba je skladna tako z zakonskimi predpisi kot tudi z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija tako zaključuje, da je naročnik pravilno označil vlagateljevo ponudbo kot nepravilno, saj le-ta ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Naročniku tako ni mogoče očitati, da je ravnal v nasprotju z ZJN-1, ko je ponudbo vlagatelja kot nepravilno izločil iz nadaljnje obravnave, zato je navedba vlagatelja neutemeljena.

Vsled navedenega velja zgolj še dodati, da je Državna revizijska komisija hkrati ugotovila, da je v ponudbeni dokumentaciji vlagatelja priložen napačen obrazec Obr-5, vendar pa je vlagatelj priložil pravilno sestavljeno bančno garancijo za resnost ponudbe. Vlagatelj je naročniku hkrati oporekal, da pojasnila k razpisni dokumentaciji, z dne 10.12.2004, katerega priloga je bil tudi popravljen obrazec Obr-5a, od naročnika ni prejel. Naročnik je namreč v istem pojasnilu, ki jih je ponudnikom posredoval in ki je vseboval tudi popravljen obrazec Obr-5, podal pojasnila oziroma še dve zahtevi glede višine bančne garancije. Iz zgoraj navedenega dopisa naročnika izhaja, da mora ponudnik ponuditi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti; glede na elemente predračuna, kjer se navajajo letne vrednosti čiščenja ter da mora bančna garancija veljati do 31.05.2005; takšno bančno garancijo pa je ponudnik predložil.

Kot izhaja iz predhodno navedenih ugotovitev, naročniku ni mogoče očitati, da je ravnal v nasprotju z določili razpisne dokumentacije ter določili ZJN-1, zato se Državna revizijska komisija o drugih zatrjevanih kršitvah naročnika, v skladu z načelom hitrosti (3. člen ZRPJN), kot enim izmed temeljnih načel revizijskega postopka, ni izrekala, saj na odločitev ne morejo vplivati. Državna revizijska komisija je zato skladno s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 10.05.2005

Predsednik senata:
dr. Aleksij Mužina, univ.dipl.prav.
Predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, Gosposvetska ulica 9, Kranj
- Odvetnica Irena Ahačič, Britof 292, Kranj
- SPEKTER FOKUS, d.o.o., Mlekarska ulica 13, Kranj
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana