018-138/2005 DARS d.d.

Številka: 018-138/05-32-1060

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izdelavo gradbeno-tehničnega dela primerjalne študije variant na odseku Koper-Dragonja in izdelavo končnega elaborata s predlogom najprimernejše variante, na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložili podjetje PRONIZ d.o.o. Na Korošci 20a, Ljubljana in podjetje Projektivni atelje-nizke gradnje d.o.o. Kersnikova 9, Ljubljana, ki ju zastopa odvetnik Simon Jeglič, Kersnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelja), zoper ravnanje naročnika DARS, Družba za svtoceste v RS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.05.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagateljev za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21.10.2004 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izdelavo gradbeno-tehničnega dela primerjalne študije variant na odseku Koper-Dragonja in izdelavo končnega elaborata s predlogom najprimernejše variante, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 141/04, z dne 30.12.2005, pod št. objave Ob-3774/04. Do roka za oddajo ponudb so prispele tri ponudbe, od teh ena skupna ponudba vlagateljev. Naročnik je dne 22.03.2005 sprejel sklep o oddaji javnega naročila, katerega je oddal ponudniku Investbiro Koper d.d. Trg Brolo 12, Koper.

Vlagatelja sta dne 01.04.2005 vložila zahtevek za revizijo, v katerem navajata, da sta v skladu s točko 16 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe med drugim predložila tudi garancijo za resnost ponudbe, katero je za zahtevani znesek izdala Nova ljubljanska banka d.d. Ljubljana in katere veljavnost je do vključno 24.06.2005. Vlagatelja navajata, da je komisija naročnika skupno ponudbo vlagateljev ocenila kot nepravilno, ter da je naročnik v zvezi s tem, v obrazložitvi sklepa o oddaji javnega naročila navedel, da bi morala garancija veljati do dne 25.06.2005, sledeč razpisnim pogojem, iz katerih izhaja, da bi morala garancija veljati "142 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb". Iz obrazložitve sklepa nadalje izhaja, da je bil skrajni rok za predložitev ponudb 03.02.2005, za kar vlagatelja menita, da drži le delno. Točka 21 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določa, da mora biti ponudba predana na točno določenem naslovu in sicer v vložišču "do 10,30 ure, dne 03.02.2005", iz česar po mnenju vlagateljev izhaja, da skrajni rok za predložitev ponudbe ni določen v dnevih, temveč je kot skrajni rok za predložitev ponudb določen točno določena ura navedenega dne. Vlagatelja navajata, da je v obrazložitvi sklepa o oddaji javnega naročila naročnikova ugotovitev, da bi morala biti garancija za resnost ponudbe veljavna do dne 25.06.2005, napačna. Vlagatelja glede na formulacijo 16. in 21. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe menita, da je skrajni rok za predložitev ponudb potekel dne 03.02.2005 ob 10,30 uri, ko je tudi začel teči 142 dnevni rok za veljavnost garancije za resnost ponudbe in bo torej le-ta potekel dne 24.06.2005 ob 24,00 uri.
Vlagatelja pojasnjujeta, da je naročnik skrajni rok za predložitev ponudb določil v urah in ne dnevih, saj ga je določil "do 10,30 ure, dne 03.02.2005", na kar je vezal tudi začetek teka roka za veljavnost garancije za resnost ponudbe. Vlagatelja menita, da pri odločanju o teku roka ni moč potegniti analogije z določili procesnih zakonov, kateri običajno določajo, da če je rok določen v dnevih, se ne šteje dan vročitve ali sporočitve ali dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek štetja roka prvi naslednji dan. Vlagatelja navajata, da tudi Obligacijski zakonik v 62. členu ureja civilno štetje rokov, določenih v dnevih, tednih, mesecih in letih, medtem ko naravno računanje rokov pride v poštev redkeje oziroma izjemoma. Po mnenju vlagateljev gre v konkretnem primeru za izjemo, saj rok, od katerega se šteje veljavnost garancije za resnost ponudbe, ni bil določen v dnevih, temveč je bila za začetek teka tega roka določena ura, to je točno določen trenutek v določenem dnevu in ne en sam dan, zato uporaba procesnih zakonov in navedeno določilo Obligacijskega zakona ne pridejo v poštev in jih v konkretnem primeru ni moč uporabiti. Nadalje navajata, da se roki tako kot čas računajo koledarsko in sicer po koledarskih enotah, med katere poleg dni, tednov in mesecev štejejo tudi sekunde, minute in ure. Vlagatelja menita, gre v konkretnem primeru za tipičen primer naravnega računanja rokov, ki se uporablja v primerih, kadar določene pravice ali obveznosti nastanejo v istem dnevu in se zato roki računajo od trenutka do trenutka, torej ne od dneva do dneva. Vlagatelja navajata, da je bančna garancija za resnost ponudbe, katere veljavnost poteče 24.06.2005 veljavna in izdana v skladu s zahtevami razpisa.
Vlagatelja predlagata, da naročnik ponovno preveri pravilnost in trajanje vlagateljeve bančne garancije za resnost ponudbe, saj je le-ta pripravljena v skladu z zahtevami razpisa ter ponudnika vključi v nadaljnji postopek izbire najboljšega ponudnika ter mu kot najcenejšemu ponudniku odda javno naročilo. Vlagatelja zahtevata tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 20.04.2005 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo vlagateljev zavrnil kot neutemeljen. Obrazložitev sklepa je razvidna iz zapisnika seje strokovne komisije za izvedbo postopka oddaje javnega naročila z dne 11.04.2005, ki je priloga sklepa. V zapisniku naročnik povzema navedbe vlagateljev kot sta jih le-ta navedla v zahtevku za revizijo in ugotavlja, da vlagatelja napačno zaključujeta, da gre v konkretnem primeru za izjemo, kjer ne pride v poštev štetje rokov, kakor ga določajo procesni zakoni, temveč je v konkretnem primeru potrebno uporabiti naturalno štetje rokov. Naročnik ugotavlja, da sta se vlagatelja pri izračunavanju veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe, verjetno nenamerno, zmotila, saj bi se rok tudi ob upoštevanju naravnega računanja rokov iztekel 25.06.2005 ob 10:30 uri, veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe pa se izteče 24.06.2005. Naročnik zaključuje, da vlagatelja v svoji skupni ponudbi nista predložila bančne garancije za resnost ponudbe v skladu z zahtevami razpisa. Naročnik je zahtevek za revizijo vlagateljev zavrnil z obrazložitvijo, da na podlagi navedb v zahtevku za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila ne bi sprejel drugačne odločitve, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Po prejemu obvestila vlagateljev, da bosta nadaljevala postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 22.04.2005), je naročnik z dopisom z dne 28.04.2005 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagateljev in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe v točki 16 "Garancija za resnost ponudbe" zahteval: "Garancija za resnost ponudbe mora biti v veljavi 142 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb.", v točki 21 "Skrajni rok za predložitev ponudb" pa je zapisal: "Ponudba mora biti predana na naslov DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana, v vložišče, do 10,30 ure, dne 03.02.2005. Takšna ponudba se bo štela kot pravočasna.".
Državna revizijska komisija je preverila navedbo vlagateljev, da je skrajni rok za predložitev ponudb potekel dne 03.02.2005 ob 10,30 uri, ko je tudi začel teči 142 dnevni rok za veljavnost garancije za resnost ponudbe in ki naj bi po mnenju vlagateljev potekel dne 24.06.2005 ob 24,00 uri. Vlagatelja v zahtevku za revizijo navajata, da v konkretnem primeru ni možno upoštevati procesnih zakonov in določil Obligacijskega zakonika, ki določajo civilno štetje časa, pač pa je potrebno uporabiti naturalno štetje časa, od trenutka do trenutka.
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04, v nadaljevanju: ZPP) v 111. členu določa da, če je rok določen v dnevih, se v rok ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Enako določa tudi 62 .člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, v nadaljevanju: OZ), ki pravi, da rok, določen v dnevih, začne teči prvi dan po dogodku, od katerega se računa, konča pa se z iztekom zadnjega njegovega dneva. Sledeč zgoraj navedenima določbama ZPP in OZ, prične rok v konkretnem primeru teči 04.02.2005. Upoštevajoč 142 dnevni rok, kakor je določen v razpisni dokumentaciji, mora biti bančna garancija za resnost ponudbe veljavna do dne 25.06.2005.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da pri oddaji javnega naročila med naročnikom in ponudnikom nastane razmerje, ki ima naravo obligacijskopravnega razmerja, zato je potrebno uporabljati določbe OZ, ki med ostalim določajo tudi način štetja rokov. Tudi ZRPJN v petem odstavku 3. člena določa, da se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporabljajo določbe ZPP. Oba zgoraj navedena zakona določata civilno štetje roka. Vlagatelja za navedbo, da je v konkretnem primeru potrebno uporabiti naturalno štetje rokov nista podala nobenih dejstev in dokazov, zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da je navedba o uporabi naturalnega štetja rokov v konkretnem primeru neutemeljena. Nadalje Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da četudi bi upoštevali navedbo vlagateljev, da se v primeru naturalnega računanja časa, ki se po mnenju vlagateljev šteje od trenutka do trenutka, izteče rok na dan 24.06.2005 ob 24,00 uri, le-ta ne drži, saj bi morala upoštevajoč, da en dan roka pomeni 24 ur, veljati garancija za resnost ponudbe do dne 25.06.2005 do 10,30 ure.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bila bančna garancija za resnost ponudbe v ponudbi vlagateljev dana z datumom veljavnosti do dne 24.06.2005. Sledeč zahtevi, kot jo je naročnik določil v razpisni dokumentaciji, bi morala bančna garancija za resnost ponudbe veljati do dne 25.06.2005. Državna revizijska komisija tako zaključuje, da naročniku ni mogoče očitati, da je ravnal v nasprotju s 76. členom ZJN-1, ko je ponudbo vlagateljev kot nepravilno izločil iz nadaljnje obravnave, zato zavrača navedbo vlagateljev kot neutemeljeno.

Ker je Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ni storil kršitev, ki mu jih očitata vlagatelja v zahtevku za revizijo, je skladno s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 1. točki izreka tega sklepa.

Vlagatelja sta skladno z 22. členom ZRPJN zahtevala povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagateljev za povračilo stroškov nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 2. točki izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 19.05.2005

Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- DARS, Družba za svtoceste v RS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana
- Odvetnik Simon Jeglič, Kersnikova 5, Ljubljana
- Investbiro Koper d.d. Trg Brolo 12, Koper
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana