018-140/2005 Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni inšpektorat RS

Številka: 018-140/05-31-1039

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN), po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za opravljanje preskusov ustreznosti strojev in opreme z veljavnimi predpisi v proračunskem l. 2005, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Tržaška 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni inšpektorat RS, Parmova 33, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.05.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 23.02.2005 sprejel sklep, št. 4301-4/2005-1-10004, o začetku oddaje javnega naročila za opravljanje preskusov ustreznosti strojev in opreme z veljavnimi predpisi v proračunskem l. 2005.

Iz zapisnika o odpiranju in ocenjevanju ponudb, z dne 14.03.2005, je razvidno, da je naročnik prejel 3 pravočasne ponudbe. Naročnik je sprejel sklep o oddaji javnega naročila, št. 4301-4/2005-9-10004, z dne 14.03.2005, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika za opravljanje pregledov in preskusov kompresorjev, namiznih krožnih žag in električnega ročnega orodja izbral Institut za varilstvo, Ptujska c. 19, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), za opravljanje pregledov in preskusov motornih žag, mlinov za sadje in nahrbtnih kosilnikov pa je izbral podjetje vlagatelja (vlagatelj je sklep prejel dne 29.03.2005).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 06.04.2005, v katerem zatrjuje nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika, saj naj le-ta ne bi predložil ustrezne listine o akreditaciji. O tem, kakšno akreditacijo bi izbrani ponudnik moral imeti za preskušanje strojev, ki so predmet razpisa in kakšno ima, vlagatelj predlaga poizvedbe na Slovenski akreditaciji. Vlagatelj navaja, da je naročnik v točki 5 razpisne dokumentacije zahteval, da ponudnik predloži dokazila o izpolnjevanju tehničnih pogojev iz obrazca št. 4. V obrazcu št. 4 - Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev je naročnik pod točko 1 določil, da se laboratorij šteje za usposobljenega, če ima ponudnik akreditacijo laboratorija za preskušanje po zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC 17025 vsaj za eno področje, ki je relevantno za preskušanje skladnosti strojev in opreme (npr. elektrotehnika, obdelovalni stroji, hrup, vibracije, itd.), pod točko 3 pa da ima ponudnik akreditirane delovne postopke, ki se neposredno navezujejo na področje preskusov (ponudnik mora v ponudbi podati, za katere delovne postopke (standarde) v povezavi obvladovanja meritev ustreznih fizikalnih veličin; npr.: akreditacija za preskušanje nahrbtnih kosilnikov po standardu EN ISO 11806, preskus napetosti, preskus mehanske trdnosti, itd). Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik na področju strojne varnosti glede na direktivo o varnosti strojev (98/37/EC) oziroma Odredbo o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 50/2000), v nasprotju z vlagateljem nima pridobljenih akreditacij, ravno tako pa ni bil imenovan za priglašeni organ na tem področju. Izbrani ponudnik po mnenju vlagatelja tako tudi po zakonu ne izpolnjuje pogojev za opravljanje razpisanih del, kar pomeni, da je naročnik nepravilno uporabil materialno pravo ter nepravilno ugotovil dejansko stanje.
Vlagatelj navaja, da iz obrazca in odgovorov naročnika na njegova vprašanja nedvomno izhaja, da je potrebno ponudbi priložiti kopijo akreditacijske listine, in sicer akreditacije za tisto področje, ki pokriva obseg javnega razpisa. Izbrani ponudnik bi po mnenju vlagatelja tako moral predložiti akreditacijsko listino, ki bi dokazovala, da je usposobljen za preskušanje strojev in opreme, česar pa ni predložil. Vlagatelj pojasnjuje, da akreditacijska listina za preskušanje neke vrste proizvodov ne pomeni, da velja za katerekoli proizvode.
Vlagatelj navaja, da je vsebina sklepa o oddaji javnega naročila, z dne 14.03.2005 v nasprotju z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), saj je naročnik zgolj v obrazložitvi tega sklepa, ne pa tudi v izreku, navedel, za katere stroje in opremo je izbral izbranega ponudnika in za katere vlagatelja. Iz sklepa o oddaji javnega naročila tudi ni razvidno, po kakšnih cenah je naročnik izbral najugodnejšega ponudnika, saj je cena predstavljala merilo za ocenjevanje ponudb. Vlagatelj navaja, da se sklepa o oddaji naročila ne da preizkusiti, zato je podana bistvena kršitev postopka.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da se razveljavi sklep o oddaji javnega naročila, z dne 14.03.2005, in sicer v delu, kjer je za najugodnejšega ponudnika izbran izbrani ponudnik, vlagatelju pa se povrne stroške plačila takse v višini 100.000,00 SIT, stroške sestave zahtevka za revizijo v višini 900 točk, materialne stroške, povečano za DDV, v roku 8 dni od izdaje odločbe, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila.

Naročnik je s sklepom, št. 4301-4/2005-12-10004, z dne 20.04.2005, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja cene, ki sta jih izbrani ponudnik in vlagatelj podala za posamezne stroje. Naročnik navaja, da je v postopku naknadnega preverjanja izpolnjevanja pogojev ugotovil, da izbrani ponudnik nima dovolj izkušenj za opravljanje storitev preskušanja motornih žag, mlinov za sadje in nahrbtnih kosilnikov ter o tem sestavil zapisnik, z dne 11.03.2005. Naročnik pojasnjuje, da je v obrazcu št. 4 - Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev podal jasne pogoje, kdaj se šteje preskusni laboratorij za usposobljenega za izvajanje preskušanja skladnosti strojev in opreme iz obrazca št. 3 razpisne dokumentacije. Ponudnik je moral zadostiti enemu izmed treh navedenih pogojev v tabeli obrazca št. 3, z opombo, da se zahteve ne štejejo kumulativno. Naročnik pripominja, da je izbrani ponudnik v lanskem letu na področju preskušanja in ugotavljanja skladnosti strojev že sodeloval z njim in izvedel 24 preskusov na področju električne in strojne-mehanske varnosti ter s tem izpolnil zahtevo točke 2 v tabeli obrazca št. 4. Prav tako ima izbrani ponudnik v okviru različnih postopkov akreditirane vse potrebne fizikalne veličine, kar je razvidno iz akreditacijske listine ter s tem izpolnjuje zahtevo točke 3 v tabeli obrazca št. 4.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 05.04.2005 (vlagatelj je dopis oddal na pošto dne 26.04.2005), naročnika obvestil, da vztraja pri svojih navedbah iz zahtevka za revizijo ter da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj navaja, da ni točna trditev naročnika, da ni zahteval akreditacije za razpisano področje.
Vlagatelj zahteva povračilo stroškov, in sicer za obvestilo o nadaljevanju postopka 50 točk, ter povračilo materialnih stroškov, povečano za DDV.

Naročnik je z dopisom, št. 4301-4/2005-14-10004, z dne 29.04.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji (točka 5.) zahteval, da ponudniki predložijo dokazila o izpolnjevanju tehničnih pogojev iz obrazca št. 4. V obrazcu št. 4 - Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev so ponudniki z izpolnitvijo obrazca potrdili, da je njihov laboratorij usposobljen za izvajanje preskušanja skladnosti strojev in opreme, ki so navedeni v obrazcu 3 te razpisne dokumentacije. Naročnik je navedel, da se laboratorij šteje za usposobljenega, če:
1. "ima akreditacijo laboratorija za preskušanje po zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC 17025 vsaj za eno področje, ki je relevantno za preskušanje skladnosti strojev in opreme (npr. elektrotehnika, obdelovalni stroji, hrup, vibracije, itd.)
2. je v zadnjem letu opravil preskuse na področju, ki je predmet razpisa (npr. preskus skladnosti za ERO, vrtno opremo, dvižne pripomočke in naprave, itd). Kot dokaz opravljenih preskusov skladnosti se šteje preskusno poročilo, ki ga naročnik prejme v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico presoje ustreznosti takega poročila. Poročilo mora biti usklajeno s trenutno veljavno zakonodajo!
3. ima ponudnik akreditirane delovne postopke, ki se neposredno navezujejo na področje preskusov (ponudnik mora v ponudbi podati, za katere delovne postopke (standarde) v povezavi obvladovanja meritev ustreznih fizikalnih veličin; npr.: akreditacija za preskušanje nahrbtnih kosilnikov po standardu EN ISO 11806, preskus napetosti, preskus mehanske trdnosti, itd).".

Na obrazcu št. 4 je naročnik pod opombo zapisal, da se zahteve ne štejejo kumulativno.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je le-ta svoji ponudbi priložil Poročilo o preskusu krožne žage PKS 54 Bosch, opravljeno avgusta 2004, s čimer je izpolnil zahtevo naročnika iz 2. točke obrazca št. 4 - Izjave o izpolnjevanju tehničnih pogojev, v kateri je bilo kot dokaz oprave preskusov na področju, ki je predmet razpisa, zahtevano preskusno poročilo. Del ponudbe izbranega ponudnika je tudi Priloga k akreditacijski listini, št. 811-23/03-27, z dne 06.07.2004, iz katere izhaja, da izbrani ponudnik izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025, in sicer na področjih: mehanika, elektrotehnika in drugo - splošna varnost proizvodov (lestve). Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik s tem izpolnil zahtevo 1. točke obrazca št. 4 - Izjave o izpolnjevanju tehničnih pogojev, saj je ponudbi priložil akreditacijo laboratorija za preskušanje po zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC 17025 vsaj za eno področje, ki je relevantno za preskušanje skladnosti strojev in opreme. Ob tem velja dodati, da je za izpolnjevanje točke 5 razpisne dokumentacije zadostovala predložitev dokazil za zgolj eno izmed zgoraj citiranih zahtev iz obrazca št. 4 - Izjave o izpolnjevanju tehničnih pogojev. Glede na slednje Državna revizijska komisija ni preverjala pojasnil naročnika na vlagateljeva vprašanja, saj je le-ta že z predložitvijo preskusnega poročila izpolnil pogoj iz Izjave o izpolnjevanju tehničnih pogojev, po kateri se laboratorij šteje za usposobljenega. Posledično je bilo potrebno zavrniti tudi vlagateljev predlog, naj se opravijo poizvedbe na Slovenski akreditaciji. Državna revizijska komisija povzema, da je vlagateljeva navedba, ki se nanaša na nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika (v delu izpolnjevanja tehničnih pogojev iz obrazca št. 4), neutemeljena, saj je le-ta kot dokazila za usposobljenost svojega laboratorija ponudbi priložil ustrezne dokumente, ki jih je naročnik zahteval v obrazcu št. 4 - Izjave o izpolnjevanju tehničnih pogojev, pri čemer je zadostovala predložitev dokazil zgolj za eno izmed teh zahtev.

Državna revizijska komisija vlagatelja opozarja, da bi moral, v kolikor meni, da so posamezna določila razpisne dokumentacije nezakonita, diskriminatorna oziroma preferirajo katerega izmed ponudnikov, bodisi ne omogočajo oddaje pravilne ponudbe, le-ta izpodbijati že pred prejemom odločitve o dodelitvi naročila (peti odstavek 12. člena ZRPJN). Ker se zainteresirani ponudnik s samim predmetom javnega naročila, tehničnimi specifikacijami, načinom določitve pogojev za udeležbo in merili za ocenjevanje ponudb ter načinom njihovega dokazovanja seznani praviloma že ob objavi javnega razpisa, natančneje pa ob dvigu in pregledu razpisne dokumentacije, skuša ZRPJN preprečiti situacije, ko ponudnik ob pregledu sicer opazi sporna oziroma domnevno nezakonita določila razpisne dokumentacije, vendar zoper njih ne reagira takoj, ker pričakuje ugoden izid, zahtevek za revizijo pa vloži šele potem, ko se postopek oddaje javnega naročila zanj ne konča ugodno. Določila, ki so vlagatelju bila ali bi mu morala biti znana pred prejemom odločitve o dodelitvi naročila ter parametri (predmet naročila, tehnične specifikacije, zahteve, pogoji, merila), določeni v razpisni dokumentaciji, postanejo po prejemu odločitve naročnika o dodelitvi naročila aksiom, vlagatelj pa postane prekludiran v možnosti njihovega izpodbijanja. Vsebinska presoja revizijskih navedb o domnevno nezakonitem oblikovanju določil razpisne dokumentacije torej v tej fazi postopka ni več mogoča.

Prav tako se Državna revizijska komisija ni mogla vsebinsko opredeljevati do navedb vlagatelja, da izbrani ponudnik po zakonu ne izpolnjuje pogojev za opravljanje razpisanih del, saj teh navedb vlagatelj ni pojasnil oziroma specificiral. Glede na načelo dispozitivnosti (19. člen ZRPJN) odloča Državna revizijska komisija o kršitvah, ki jih vlagatelj zatrjuje v svojem zahtevku, kar drugače zapisano pomeni, da je vezana na vsebino zahtevka za revizijo. Na podlagi pravil o trditvenem in dokaznem bremenu (ki izhajajo iz smiselne uporabe določil Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 7., 212. člen in nasl.)), ki so na strani vlagatelja, v tem delu ni mogoče ugotoviti nezakonitosti postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Kolikor pa vlagatelj meni, da posamezne zahteve razpisne dokumentacije niso v skladu z direktivo o varnosti strojev oziroma Odredbo o varnosti strojev, bi zoper takšna, domnevno nezakonita določila moral vložiti zahtevek za revizijo že pred prejemom odločitve o dodelitvi javnega naročila (arg. petega odstavka 12. člena ZRPJN).

Glede vlagateljevih navedb, da je vsebina sklepa o oddaji javnega naročila v nasprotju z določili ZJN-1, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ZJN-1 ne opredeljuje obvezne vsebine naročnikovega obvestila o odločitvi glede oddaje javnega naročila, niti ne določa, kako natančna mora biti vsebina teh obvestil v razmerju do sprejete odločitve o oddaji naročila. Vsebina in obseg podatkov, vsebovanih v sklepu o oddaji javnega naročila je tako v domeni naročnika, vsekakor pa je bistveni element obvestila o oddaji javnega naročila informacija, komu je naročnik javno naročilo oddal. Iz 19. člena Pravilnika o postopku oddaje javnih naročila male vrednosti, ki ga je naročnik posredoval Državni revizijski komisiji, izhaja, da odgovorna oseba na podlagi zapisnika o odpiranju in ocenjevanju ponudb pripravi sklep o oddaji javnega naročila, ki mora vsebovati obrazložitev ter pravni pouk. Glede na navedeno ni mogoče zaključiti, da je naročnik kršil določila ZJN-1 oziroma Pravilnika o postopku oddaje javnih naročila male vrednosti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 17.05.2005

mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni inšpektorat RS, Parmova 33, Ljubljana
- Odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana
- Institut za varilstvo, Ptujska c. 19, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška cesta 19a, Ljubljana