018-141/2005 Občina Kamnik

Številka: 018-141/05-31-1020

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata, članice mag. Metke Cerar kot poročevalke in člana Jožefa Kocuvana kot člana senata, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "1. rušenje telovadnice in izgradnja nadomestne telovadnice z ureditvijo okolice, 2. rušenje dela šolske zgradbe, izgradnja nadomestne gradnje, delna adaptacija objekta, ki se ruši in rekonstrukcija kotlovnice s prevezavami na obstoječe objekte šole" ter na podlagi zahtevka za revizijo podjetja SGP GRADITELJ d.d., Kamnik, Maistrova ulica 7, Kamnik (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občine Kamnik; Glavni trg 24, Kamnik (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.05.2005

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je predhodni javni razpis za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 138/2004, z dne 24.12.2005, pod št. objave Ob- 36026/04 in Ob-36027/04. Dne 17.02.2005 je sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, št. 35101-5/05-4/1. Javni razpis "1. rušenje telovadnice in izgradnja nadomestne telovadnice z ureditvijo okolice, 2. rušenje dela šolske zgradbe, izgradnja nadomestne gradnje, delna adaptacija objekta, ki se ruši in rekonstrukcija kotlovnice s prevezavami na obstoječe objekte šole" je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 17-18/2005, z dne 25.02.2005, pod št. objave Ob-5021/05. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 26-28/2005, z dne 18.03.2005, pod št. objave Ob-7806/05, objavil popravek javnega razpisa zaradi podaljšanja roka za oddajo ponudb in spremembe datuma javnega odpiranja ponudb.
Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. 35101-5/05-4/1, z dne 24.03.2005, je razvidno, da je naročnik prejel devet pravočasnih ponudb.

Naročnik je vlagatelju posredoval "obvestilo o izidu razpisa za oddajo javnega naročila", št. 35101-5/2005-4/1, z dne 04.04.2005, v katerem vlagatelja obvešča, da so vse prispele ponudbe nepravilne, neprimerne ali nesprejemljive, iz česar izhaja, da ni mogel izbrati najugodnejšega ponudnika. Prav tako naročnik navaja, da bo postopek oddaje javnega naročila ponovil in v nadaljevanju podrobneje obrazloži razloge za zavrnitev ponudbe vlagatelja.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 14.04.2005, v katerem zahteva, da se ugotovi, da je njegova ponudba pravilna in se ga izbere kot najugodnejšega ponudnika oziroma, da se postopek oddaje javnega naročila razveljavi.
V zahtevku vlagatelj izpostavlja, da je v ponudbi k poziciji 1.3.11 v poglavju tesarska dela, v prilogi zgolj podal opombo, kakšen tip premaza nudi.
V zvezi z neovrednotenimi pozicijami v ponudbi (št. 14 v poglavju razsvetljave pri telovadnici, št. 10 v poglavju strelovod pri telovadnici, št. 19 v poglavju razsvetljava pri nadomestni gradnji, št. 10 v poglavju strelovod pri nadomestni gradnji in št. 6 v poglavju CATV pri nadomestni gradnji) vlagatelj navaja, da so bile le-te opredeljene kot "nepredvideno", zato jih vlagatelj (upoštevajoč določilo razpisne dokumentacije, da se cena obračuna po enotah in dejansko vgrajenih količinah) ni ovrednotil. Pojasnjuje še, da pozicije št. 1 v poglavju CATV ni ovrednotil, saj je v ponudbi zapisal, da jo izvede lokalni distributer. V nadaljevanju zahtevka vlagatelj zatrjuje, da je ugotovitev naročnika o tem, da ni ovrednotil določenih pozicij (št. 2 in 5 v poglavju telefonija pri telovadnici, št. 9 v poglavju požarno javljanje v telovadnici, št. 8, 9 in 10 v poglavju ozvočenje pri nadomestni gradnji, št. 14, 15 in 16 v poglavju ozvočenje pri nadomestni gradnji in št. 24 in 25 v poglavju prezračevanje pri nadomestni gradnji) netočna, saj tem pozicijam sledi opomba "zajeto", iz česar sledi, da je strošek teh del (pozicij) nedvoumno zajet v ponudbenem predračunu in se nanaša na vsa dela navedena v posameznem poglavju.
Vlagatelj ugotavlja, da je sicer pravilna ugotovitev naročnika, da so v postavki "popis opreme pri rekonstrukciji kotlovnice" združene vse alinee regulacije, vendar pa hkrati opozarja, da je iz popisa razvidno, da ima celotna postavka svojo zaporedno številko, ki pomeni en komplet, zato je vlagatelj ponudil samo ceno kompleta, ki zajema vse postavke.
Po mnenju vlagatelja tudi ni točna ugotovitev naročnika, da ponudnik ni ponudil končne cene pod postavko 1.1.11 "Nakladanje in odvoz odvečnih zemljin in ruševin v trajno deponijo", saj je v svoji ponudbi navedel, da se obračunajo posebej po veljavnem ceniku upravljalca deponije. Vlagatelj prav tako zatrjuje, da je netočna tudi ugotovitev naročnika, da je opomba vlagatelja v zvezi z odri (točka 1.3.10. popisa del) v nasprotju z navodilom "o končni ponudbeni ceni", saj je ponudbena cena končna. Poudarja, da se je z opombo k ponudbenemu predračunu zgolj zavaroval pred morebitno negativno prakso naročnikov, ki zahtevajo podaljšano stojnino za odre. Vlagatelj v nadaljevanju priznava računsko napako v poziciji št. 5 v poglavju elektroinstalacije pri rekonstrukciji kotlarne.
V zvezi z bančno garancijo za resnost ponudbe, za katero je naročnik ugotovil, da ni ustrezna, vlagatelj navaja, da ustrezne bančne garancije ni mogel predložiti, in sicer zaradi naknadne spremembe roka za oddajo ponudb ter politike njegove poslovne banke.

Vlagatelj je bil s strani naročnika z dopisom, z dne 19.04.2005, pozvan k dopolnitvi zahtevka za revizijo s potrdilom o plačilu takse, ki ga je vlagatelj z dopisom, z dne 21.04.2004, posredoval naročniku.

Naročnik je s sklepom, št. 35101-5/2005-1/1, z dne 26.04.2005, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Pritrdil je zgolj vlagateljevi navedbi, ki se nanaša na pozicijo 1.3.11 v poglavju tesarska dela ter zapisal, da ta postavka tako ni vzrok za zavrnitev ponudbe vlagatelja. Za vse druge pozicije, za katere vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da so podane v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije (naročnik pa za le te v odločitvi o zavrnitvi vlagateljeve ponudbe, navaja, da jih vlagatelj ni ustrezno izpolnil), naročnik ugotavlja, da so podane v nasprotju z zahtevo naročnika iz dokumenta 4 "PREDRAČUN".
V zvezi s predložitvijo bančne garancije za resnost ponudbe naročnik poudarja, da je bil rok za oddajo ponudb podaljšan tudi na željo vlagatelja in je bil tako vlagatelj nedvoumno seznanjen s spremembo roka odpiranja ponudb in bi tako moral za veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe poskrbeti sam, tako kot ostali ponudniki. Naročnik ugotavlja, da je vlagateljeva bančna garancija za resnost ponudbe z veljavnostjo do 17.05.2005 neustrezna, saj bi morala veljati do dne 27.05.2005.
Naročnik navaja, da je ponudbo vlagatelja v skladu z določili Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/04, v nadaljevanju: Pravilnik) zavrnil, saj ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.
Vlagatelja je zato pozval, da mu v roku treh dni po prejemu sklepa, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 28.04.2005, obvestil, da se bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, št. 35101-5/05-1/1, z dne 03.05.2005, odstopil v odločanje zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila z dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V zvezi z navedbo vlagatelja, ki se nanaša na predložitev bančne garancije, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila) v točki "9. Potrebna dokazila" med drugim določil: " â?? Ponudnik mora predložiti garancijo v višini 5.000.000,00 SIT za resnost ponudbe (obrazec iz Ur. list, št. 43, stran 5822/24.5.2000); Finančno zavarovanje mora veljati še 61 dni od odpiranja ponudb â??".
Naročnik je v objavi javnega razpisa v Uradnem listu, št. 17-18/05 sicer določil, da je rok odpiranja ponudb 17.03.2005, vendar je kasneje ta rok podaljšal ter predvidel, da se odpiranje ponudb opravi dne 24.03.2005. O tem je po faksu dne 11.03.2005 obvestil vse ponudnike, ki so dvignili razpisno dokumentacijo ter tudi vlagatelja, kar izkazujejo potrdila o uspešno oddani pošti po faksu. Poleg tega je spremembo roka odpiranja ponudb (in posledično tudi spremembo datuma veljavnosti garancije) objavil tudi v Uradnem listu RS, št. 26-28/05, z dne 18.03.2005. Upoštevajoč zahtevo naročnika, da mora imeti garancija za resnost ponudb veljavnost 61 dni od roka za odpiranje ponudb, so morali torej ponudniki v svoji ponudbi predložiti bančno garancijo z veljavnosti 61 dni od dne 24.03.2005 (datum odpiranja ponudb). Iz predložene garancije vlagatelja izhaja, da je le-ta veljavna do 17.05.2005, kar ni v skladu z zahtevo naročnika iz razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija namreč ugotavlja, da bi upoštevajoč določila Navodil in veljavne zakonodaje, ki ureja štetje rokov in sicer Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01) in Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04 in 10/04), vlagatelj moral predložiti bančno garancijo veljavno najmanj do dne 24.05.2005.
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju: ZJN-1) v 13. točki 3. člena definira pravilno ponudbo kot ponudbo, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.
Iz dokumentacije izhaja, da vlagatelj (čeprav je bil seznanjen s spremembo roka za oddajo ponudbe) v svoji ponudbi ni predložil bančne garancije na način, kot je to določil naročnik v Navodilih. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbo vlagatelja ocenil kot nepravilno.

Upoštevaje navedeno nepravilnost (neustrezna bančna garancija za resnost ponudbe) velja ugotoviti, da je bil naročnik že (zgolj) iz tega razloga ponudbo vlagatelja dolžan označiti za nepravilno in jo v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 zavrniti. Kakršnokoli odstopanje od zahtev razpisne dokumentacije namreč pomeni, da je ponudba v skladu 13. točko 3. člena ZJN-1 nepravilna.
Glede na ugotovljeno dejansko stanje se Državna revizijska komisija, v skladu z načelom hitrosti (druga točka 1. odstavka 3. člena ZPRJN), ni podrobneje opredeljevala do preostalih navedb vlagatelja.

Čeprav navedeno ni vplivalo na odločitev Državne revizijske komisija, pa le-ta vlagatelja opozarja, da je naročnik med drugim povsem jasno zapisal, da bodo ponudbe "kjer ne bodo izpolnjene vse postavke ali bodo pripisane nove" izločene iz nadaljnje obravnave. Ponudnikom v predmetnem postopku oddaje javnega naročila tako ni bilo dopuščeno, da za posamezne postavke projektantskega popisa ne navedejo cene, prav tako ni bilo dopustno, da bi vpisane opombe in/ali pojasnila lahko nadomestila vpisano ceno. Zapisati je še potrebno, da bi vlagatelj lahko od naročnika v okviru dodatnih pojasnil (25. člen ZJN-1) zahteval, da mu le-ta pojasni način podajanja cen po posameznih postavkah projektantskega popisa (v kolikor je vlagatelj ocenil, da so zahteve naročnika nejasne oziroma da ponudbe ne bo možno pripraviti na način, ki ga določa razpisna dokumentacija).

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ni ravnal v nasprotju z določili ZJN-1 s tem, ko je ponudbo vlagatelja zavrnil kot nepravilno, je zahtevek za revizijo v celoti zavrnila kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 16.05.2005

Predsednica senata
Vesna Cukrov, univ.dipl. prav
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- SGP GRADITELJ d.d., Kamnik; Maistrova ulica 7, Kamnik
- Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana