018-143/2005 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-143/05-33-955

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Francija Kodele kot predsednika senata, člana Jožefa Kocuvana kot poročevalca in predsednika dr. Aleksija Mužine kot člana senata, ob sodelovanju višje svetovalke Vide Kostanjevec v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za dobavo dilatacijiskega materiala (ponovitev sklopa: material za respiratorno terapijo - maske laringealne) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje AUREMIANA d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 9.5.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. 34/05, pod štev. objave Ob-8776/05, objavil javni razpis po omejenem postopku za dobavo dilatacijiskega materiala (ponovitev sklopa: material za respiratorno terapijo - maske laringealne).

Vlagatelj je še pred javnim odpiranjem ponudb zahteval revizijo postopka oddaje javnega naročila. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da so strokovne zahteve za laringealne maske navedene tako natančno, da zelo zožijo izbor potencialnih ponudnikov različnih proizvajalcev, najverjetneje samo na enega. Ker so tudi laringealne maske drugih proizvajalcev na trgu primerne kvalitete (strokovno mnenje Razširjenega kolegija za anesteziologijo, reanimatologijo in perioperativno intenzivno medicino), kar je razvidno iz redne prodaje tudi na Slovenskem trgu, vlagatelj naročnika poziva, da spremeni strokovne zahteve, da bodo zdravstvene ustanove lahko dobile kakovostne maske po najugodnejši ceni. Vlagatelj dodaja, da nekatere strokovne zahteve ne vplivajo na kvaliteto proizvoda ampak le na izbiro proizvajalca, kako izdelati proizvod - primer tega je po njegovem mnenju volumen mešička, ker je bistvo mešička tesnjenje in ne njegov največji volumen. Kot drugi primer vlagatelj navaja "neizbrisljiv indikator položaja maske", ker ni definirano pod katerimi pogoji mora biti neizbrisljiv. Ob navedenem vlagatelj predlaga, da naročnik spremeni opis artikla, tako da umakne "neizbrisljiv indikator" in spremeni "največji volumen mešička x ml" v "volumne mešička mora biti označen na proizvodu". Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, v višini plačane takse, t.j. 200.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom štev. 502-14/2005 z dne 21.4.2005 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik zavrača predlog vlagatelja, da bi spremenil strokovne zahteve in navaja, da je volumen mešička vezan na velikost maske in težo pacienta ter standardiziran z velikostjo maske po originalu, pri čemer le takšna maska zagotavlja pravilno uporabo. Naročnik zavrača tudi očitek vlagatelja, da strokovna zahteva "neizbrisljiv indikator"ni natančno definirana oziroma, da ni definirano pod katerimi pogoji mora biti indikator neizbrisljiv ter v zvezi s tem navaja, da mora biti indikator položaja maske neizbrisljiv ves čas uporabe ("pod kakršnimikoli pogoji"), saj se le s tem zagotavlja ustrezen nadzor lege maske in pravilna ter njena varna uporaba. Naročnik se tudi ne strinja s trditvijo vlagatelja, da so razpisani kriteriji tako natančno navedeni, da zelo zožijo izbor potencialnih ponudnikov, saj je na trgu preverjeno več proizvajalcev in prodajalcev laringealnih mask (naročnik primeroma navaja: Malinckrodt, Ambu, Intersurgical), ki ustrezajo navedenim razpisnim zahtevam.

Vlagatelj je z dopisom z dne 28.4.2005 skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 4.5.2005 na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama spor o tem, ali je opis predmeta javnega naročila v razpisni dokumentaciji (Specifikacija zahtev naročnika - Sklop 001 Material za respiratorno terapijo - maske laringealne) pripravljen skladno z zahtevami Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, štev. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Medtem ko vlagatelj trdi, da sta zahtevi, ki se nanašata na največji volumen mešička in neizbrisljiv indikator položaja maske, takšni, da ne vplivata na kvaliteto proizvoda ampak le na izbiro proizvajalca (vlagatelj meni, da sta obe zahtevi nepotrebni in diskriminatorni ter zato smiselno predlaga, naj ju naročnik opusti), pa naročnik vztraja pri tem, da sta obe zahtevi pomemben del opisa predmeta javnega naročila, saj zagotavljata pravilno uporabo maske ter s tem varnost za pacienta ter ju zato ne želi spremeniti.

Pri opisovanju predmeta javnega naročila (kamor sodijo tudi vse strokovne zahteve naročnika, ki zadevajo tehnične značilnosti predmeta naročila) je potrebno upoštevati predvsem določbe poglavja 2.5. - "Splošna pravila glede določitve tehničnih elementov javnega naročanja" (členi od 31 do vklj. 40), ki urejajo določanje tehničnih specifikacij ter opisovanje predmeta naročila s sklicevanjem na veljavne tehnične normative in standarde. Poleg omenjenih pravil je naročnik pri opisovanju predmeta javnega naročila omejen tudi s splošnimi načeli javnega naročanja, zlasti z načelom proste konkurence in načelom enakopravnosti ponudnikov ter s tem povezano prepovedjo postavljanja diskriminatornih zahtev, pogojev, meril in opisov v razpisni dokumentaciji. Opisi predmeta javnega naročila predstavljajo zrcalno sliko naročnikovih zahtev, ki izvirajo iz potreb njegovega poslovanja ter so povezane z odgovornostjo za njegovo delovno področje, njihov namen pa je čim bolj jasno predstaviti ponudnikom naročnikove zahteve v zvezi s poslom, ki ga bo moral zanj opraviti bodoči sopogodbenik (informacija ponudnikom o vsebini in obsegu bodočega posla). Načeli konkurenčnosti in enakopravnosti ponudnikov seveda zahtevata, da opis predmeta ne sme biti tak, da bi bodisi dajal neopravičeno prednost določenim ponudnikom, ali pa bi jih neopravičeno izločil.

V obravnavanem primeru vlagatelj trdi, da naj bi bil opis predmeta naročila diskriminatoren zato, ker naj bi bile naročnikove "â?? strokovne zahteve za razpisane artikle (laringealne maske) tako natančno in podrobno navedene, da zelo zožijo izbor potencialnih ponudnikov različnih proizvajalcev (najverjetneje samo na enega)". Takšne (splošne) trditve vlagatelja Državna revizijska komisija ne more sprejeti kot razlog za razveljavitev naročnikovih odločitev, ki se nanašajo na opis predmeta javnega naročila. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo ni predstavil nobenih pravno relevantnih argumentov, na podlagi katerih bi bilo mogoče zaključiti, da bi bili sporni zahtevi, ki se nanašata na največji volumen mešička in neizbrisljiv indikator položaja maske v nasprotju z ZJN-1 in da bi omejevali prosto konkurenco na trgu in/ali kršita enakopravnost ponudnikov v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Zgolj vlagateljeva domneva, da lahko takšne zahteve izpolni en sam ponudnik (ne da bi vlagatelj pri tem navedel kakršnekoli dokaze, ki bi takšno domnevo potrjevali) pa ne zadostuje za sklep o domnevnem fravoriziranju enega in diskriminaciji preostalih ponudnikov. Prav tako samo dejstvo, da sporni zahtevi naročnika zožujeta možno število ponudnikov na razpisu (celo, če bi se izkazalo kot točno, da sporni zahtevi ne morejo izpolniti vsi ampak le nekateri ponudniki), samo po sebi ni mogoče označiti kot nezakonito. Sicer pa je naročnik v obrazložitvi sklepa, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo, pojasnil, da je na trgu preverjeno prisotnih več proizvajalcev in prodajalcev laringealnih mask (kot npr. Malinckrodt, Ambu, Intersurgical), ki ustrezajo vsem v razpisni dokumentaciji navedenim zahtevam.

Kar zadeva vlagateljev predlog, naj naročnik vsebinsko spremeni opis artikla tako, da umakne zahtevo "neizbrisljiv indikator" in spremeni zahtevo "največji volumen mešička x ml" v "volumen mešička mora biti označen na proizvodu", Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v tej fazi postopka ni podal nobenih prepričljivih argumentov, ki bi narekovali potrebo po tovrstni spremembi opisa predmeta javnega naročila. Naročnik je v obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo prepričljivo pojasnil, da je opis obeh spornih zahtev pripravil na podlagi predpisanih standardov in strokovnih zahtev lastnosti laringealne maske (naročnik se pri tem sklicuje na strokovno literaturo - Vir: Laryengeal Mask Anesthesia Principles and Practise, second edition: Joseph R. Brimacombe, Brithis, SAUNDERS, str. 41-45). Naročnik je tudi navedel, da je volumen mešička vezan na velikost maske in težo pacienta ter da je standardiziran z velikostjo maske po originalu in da le takšna maska zagotavlja pravilno namestitev, tesnjenje in ustrezen pritisk na okolna tkiva glede na velikost in težo pacienta. Prav tako je naročnik prepričljivo pojasnil, da ne more odstopiti od zahteve "neizbrisljiv indikator" zato, ker mora biti indikator položaja maske neizbrisljiv ves čas uporabe (t.j. "pod kakršnimikoli pogoji"), kajti le s tem se zagotavlja ustrezen nadzor lege maske in pravilna ter varna uporaba maske, poleg tega pa se le s pravilnim položajem maske zagotovi optimalno predihavanje pacienta. Ker gre pri obeh spornih zahtevah prvenstveno za opis naročnikovih potreb glede predmeta javnega naročila, ki kot tak sodi v področje njegovih pristojnosti oziroma odgovornosti za njegovo poslovanje in zato, ker vlagatelj ni predstavil nobenih argumentov, na podlagi katerih bi bilo mogoče sklepati na morebitno kršitev predpisov o javnem naročanju, Državna revizijska komisija vlagateljevim očitkom ni mogla slediti.

Ob vsem opisanem je bilo potrebno zahtevek vlagatelja za revizijo postopka oddaje javnega naročila v skladu z 2. alineo 1. odstavka 23. člena ZRPJN zavrniti kot neutemeljen.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 9.5.2005

Predsednik senata:
Franci Kodela, univ.dipl.prav.
Član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- RS, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- AUREMIANA d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana