018-150/2005 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Številka: 018-150/05-35-1095

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine kot predsednika senata ter Vesne Cukrov in mag. Metke Cerar kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dnevno čiščenje poslovnih prostorov ter okolice UM PEF in košnja zelenic ter na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila podjetja DIW SERVICE, Puhova ulica 15, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Milena-Sevnik Jakoš, Miklošičeva 26, Ljubljana (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) ter zahtevka za revizijo podjetja ISS Servisystem d.o.o., Ptujska cesta 95, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju: drugi vlagatelj) zoper ravnanje naročnika UNIVERZA V MARIBORU, Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.5.2005

ODLOČILA

1. Razveljavi se naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo prvega vlagatelja, vsebovana v dokumentu naročnika "Sklep", št. 03-518, z dne 28.04.2005.

2. Zahtevku za revizijo prvega vlagatelja se ugodi. Razveljavi se naročnikova odločitev, vsebovana v dokumentu naročnika "Odločitev o oddaji javnega naročila", z dne 17.03.2005.

3. Zahtevek za revizijo drugega vlagatelja se zavrne kot neutemeljen.

4. Naročnik je dolžan plačati prvemu vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 269.280,00 SIT, skladno z 3. točko izreka sklepa naročnika, št. 03-518, z dne 28.04.2005, in nadaljnjih 206.732,00 SIT, v roku 15-ih dni od izdaje sklepa.

5. Zahteva za povrnitev stroškov drugega vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je sprejel sklep, št. 03-JN2005-1-čiščenje, z dne 01.01.2005, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, po odprtem postopku. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 8/2005, z dne 28.01.2005, pod št. objave Ob-2544/05, objavil javni razpis za: dnevno čiščenje poslovnih prostorov ter okolice UM PEF in košnja zelenic.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 01.03.2005, je razvidno, da je naročnik prejel sedem pravočasnih ponudb. Naročnik je dne 17.03.2005 izdal odločitev o oddaji javnega naročila, iz katere je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje UPRAVLJALEC d.o.o., Fram 52, Fram (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Prvi vlagatelj je skladno z drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) z dopisom, z dne 25.03.2005, od naročnika zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila ter vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je z dopisom, št. 03-375-376, z dne 31.03.2005, prvemu vlagatelju posredoval dodatno obrazložitev svoje odločitve ter mu omogočil vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.

Drugi vlagatelj je skladno z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1, z dopisom, z dne 23.03.2005, od naročnika zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika ter zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročnika. Naročnik je z dopisom, št. 03-364, z dne 31.03.2005, drugemu vlagatelju posredoval dodatno obrazložitev svoje odločitve ter mu omogočil vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.

Prvi vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 11.04.2005, v katerem navaja, da je odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika nepravilna. Prvi vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni v celoti predložil dokumente, kot zahteva razpisna dokumentacija. Po mnenju prvega vlagatelja je izbrani ponudnik ravnal v nasprotju z 10. členom Razpisne dokumentacije, kjer je naročnik kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev zahteval dokazilo o tem, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, da le-ta v preteklih 3 mesecih ni bil blokiran. Prvi vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik predložil sicer potrdilo Probanke, da ni imel blokiranega transakcijskega računa, vendar po mnenju vlagatelja iz tega potrdila izhaja krajše obdobje od šestih mesecev. Iz potrdila banke izhaja, da ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega računa za obdobje od 24.11.2004 do 15.02.2005, torej tri mesece. Izbrani ponudnik pa, kot navaja prvi vlagatelj, ni predložil dokazila, iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa, kot je npr. BON obrazec ali bilanca stanja.
V nadaljevanju prvi vlagatelj tudi navaja, da je izbrani ponudnik sicer predložil izjavo banke, s katero se banka zavezuje, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%, vendar pa iz nje ni razvidno, v kakšni višini bo banka izdala garancijo, kar je po mnenju prvega vlagatelja evidentno v nasprotju z vzorcem izjave o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Po mnenju prvega vlagatelja je naročnik s tem kršil 76. člen ZJN-1, ko je označil nepravilno ponudbo za pravilno.
Prvi vlagatelj zato predlaga, da naročnik razveljavi odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika ter da izbere naslednjo najugodnejšo ponudbo skladno z določili razpisne dokumentacije. Prvi vlagatelj priglaša povračilo stroškov v višini 100.000,00 SIT za takso, 2000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, materialne stroške v višini 40 odvetniških točk, vse povečano za 20% DDV.

Drugi vlagatelj je dne 05.04.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita, da je nepravilno ravnal, ko je izločil vlagateljevo ponudbo kot nepravilno. Vlagatelj navaja, da navedbe v obrazložitvi odločitve naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika ne morejo nadomestiti naročnikove odločitve o izločitvi vlagateljeve ponudbe zaradi domnevno neobičajno nizke cene. Vlagatelj navaja, da je eden od najmočnejših podjetij na slovenskem trgu na tem področju, zaradi česar so nesmiselne naročnikove navedbe, da cena v njegovi ponudbi ne zagotavlja izplačila plač delavkam v višini zajamčenih plač. Po mnenju vlagatelja naročnik napačno sklepa, da vlagatelj ne bi mogel izplačati plač delavkam. Kot navaja vlagatelj, je predložil vse zahtevane dokumente, ki dokazujejo njegovo ekonomsko in finančno stanje, na podlagi katerega lahko naročnik ugotovi, da izplačila plač delavkam niso ogrožena. V kolikor pa naročnik meni, da bi bilo okrnjeno izvajanje predmet javnega naročanja, pa ima v rokah bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb izhaja, da je izbrani ponudnik ponudil višjo ceno kot vlagatelj. S tem, ko je naročnik v obrazložitvi svoje odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika zapisal, da vlagatelj ne bo mogel izplačati osebnih dohodkov delavkam, istočasno pa je izbral drugo ponudbo, je po mnenju vlagatelja, naročnik ravnal diskriminatorno, saj je očitno, da je izbrani izvajalec, po mnenju vlagatelja, privilegiran in da zanj ne veljajo enaka merila za ugotavljanje, ali cena izbranega ponudnika pokriva stroške plač.
Drugi vlagatelj zato predlaga, da naročnik razveljavi odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika ter da izbere vlagateljevo ponudbo kot najugodnejšo. Drugi vlagatelj priglaša povračilo stroškov v višini 100.000,00 SIT za takso, 3600 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 2% materialnih stroškov, vse povečano za 20% DDV.

Naročnik je izdal sklep, št. 03-518, z dne 28.04.2005, iz katerega je razvidno, da se zahtevku za revizijo prvega vlagatelja ugodi in se javni razpis (pravilno: postopek oddaje javnega naročila) razveljavi v celoti, zahtevek za revizijo drugega vlagatelja pa zavrača kot neutemeljen. Iz navedenega sklepa tudi izhaja, da bo naročnik prvemu vlagatelju povrnil stroške, nastalih v zvezi z revizijo, v višini 269.280,00 SIT.
V obrazložitvi tega sklepa naročnik povzema navedbe prvega vlagatelja iz zahtevka za revizijo in v zvezi s tem navaja, da je po pregledu celotne dokumentacije ugotovil, da je zahtevek za revizijo prvega vlagatelja utemeljen in da izbrani ponudnik ni predložil potrdila banke, da v zadnjih treh mesecih ni imel blokiranega računa na način, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Naročnik navaja, da v ponudbi izbranega ponudnika, iz predloženega potrdila banke izhaja, da izbrani ponudnik ni imel odprtega računa pri banki tri mesece, zato bi moral izbrani ponudnik naročniku predložiti še potrdilo druge banke, pri kateri je imel odprt račun. Nadalje naročnik ugotavlja, da izjava banke ni bila v predpisani obliki, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
Glede na ugotovljeno, naročnik navaja, da bo javni razpis razveljavil in bo izvedel nov javni razpis. Naročnik je še dodal, da tudi ostale ponudbe za naročnika niso bile sprejemljive, zato je razveljavil celotni postopek oddaje predmetnega javnega naročila in bo izvedel nov javni razpis z dopolnjenimi pogoji za izvedbo predmetnega javnega naročila.
V nadaljevanju obrazložitve naročnik navaja, da zahtevek za revizijo drugega vlagatelja ni utemeljen, saj ne navaja novih dejstev in dokazov, na podlagi katerih bi lahko odločil drugače. Kot navaja naročnik, je že v sklepu o izbiri pojasnil, da je od drugega vlagatelja zahteval pojasnilo ponudbe glede nesorazmerno nizke cene, ki pa je le-ta ni pojasnil. Drugi vlagatelj je namreč v pojasnilu navedel, da bo delavkam izplačeval plače nižje, kot je to določeno z delovno pravnimi predpisi. Naročnik navaja, da takšne ponudbe ne more sprejeti, saj dvomi v to, da bo drugi vlagatelj lahko izvedel javno naročilo v skladu z razpisanimi pogoji. Po mnenju naročnika, bi moral drugi vlagatelj zagotavljati plačo najmanj v višini 117.500,00 SIT. Le-ta pa je ponudil ceno, ki ne zagotavlja izplačila plač v navedeni višini in je drugi vlagatelj celo v pojasnilu navedel, da bo ponudil bistveno nižje zneske. Iz navedenih razlogov je zato naročnik ponudbo drugega vlagatelja zavrnil.

Prvi vlagatelj je z dopisom, z dne 05.05.2005, naročniku sporočil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. V navedenem obvestilu prvi vlagatelj navaja, da je naročnik prekoračil zahtevek iz revizijskega zahtevka prvega vlagatelja s tem ko je odločil da se javni razpis v celoti razveljavil. Prvi vlagatelj navaja, da je zahteval zgolj razveljavitev naročnikove odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika in ne, kot je storil naročnik, razveljavitev celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Prvi vlagatelj dodaja, da naročnik tudi ni v celoti pravilno odločil o stroških vračila takse za vložitev zahtevka za revizijo v višini 100.000,00 SIT. Vlagatelj priglaša povračilo stroškov v višini 150 odvetniških točk za sestavo predmetnega obvestila o nadaljevanju postopka, 3% materialnih stroškov, vse povečano za 20% DDV.

Drugi vlagatelj je z dopisom, z dne 26.04.2005 obvestil Državno revizijsko komisijo, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo, kasneje pa v zadevi predložil še pripravljalno vlogo, z dne 20.05.2005.

Naročnik je z dopisom, z dne 11.05.2005, odstopil zahtevek za revizijo prvega vlagatelja skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je skladno s prvim odstavkom 21. člena ZRPJN, z dopisom, št. 018-150/05-34-1012, z dne 12.05.2005, prvega vlagatelja pozvala k doplačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo. Prvi vlagatelj je z dopisom, z dne 16.05.2005, Državni revizijski komisiji posredoval potrdilo o doplačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je skladno s prvim odstavkom 21. člena ZRPJN, z dopisom, št. 018-150/05-35-1033, z dne 16.05.2005, drugega vlagatelja pozvala k doplačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo. Drugi vlagatelj je z dopisom, z dne 19.05.2005, Državni revizijski komisiji posredoval potrdilo o doplačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo.

V obravnavanem primeru je med strankama sporna domnevna prekoračitev meja glede naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo prvega vlagatelja s tem, ko je v sklepu, z dne 28.04.2005, s katerim je odločal o revizijskih navedbah obeh vlagateljev, sicer zahtevku za revizijo prvega vlagatelja ugodil, vendar je nasprotno zahtevi prvega vlagatelja za razveljavitev odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika, razveljavil celotni postopek oddaje predmetnega javnega naročila in bo, kot izhaja iz obrazložitve navedenega sklepa naročnika, izvedel nov javni razpis (pravilno: postopek oddaje javnega naročila).

Iz zahtevka za revizijo z dne 11.04.2005, izhaja, da je prvi vlagatelj od naročnika zahteval, da razveljavi svojo odločitev, št. JN-2005-1-čiščenje, z dne 21.03.2005, iz katere je razvidna izbira najugodnejšega ponudnika ter da naj naročnik skladno z določili razpisne dokumentacije izbere naslednjo najugodnejšo ponudbo. Iz naročnikovega sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo izhaja, da je naročnik na podlagi zahtevka za revizijo po pregledu celotne dokumentacije ugotovil, da je zahtevek za revizijo prvega vlagatelja utemeljen. Naročnik je na podlagi zahtevka za revizijo prvega vlagatelja sprejel odločitev tudi o tem, da glede na to, da tudi ostale ponudbe za naročnika niso bile sprejemljive, da bo razveljavil celotni postopek oddaje predmetnega javnega naročila in izvedel nov javni razpis z dopolnjenimi pogoji za izvedbo javnega naročila.
Kot pravilno navaja prvi vlagatelj v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 05.05.2005, se glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, v revizijskem postopku smiselno, na podlagi določil petega odstavka 3. člena ZRPJN, uporabljajo določbe, ki urejajo pravdni postopek. 2. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.); v nadaljevanju: ZPP), določa:
"V pravdnem postopku odloča sodišče v mejah postavljenih zahtevkov.
Sodišče ne sme odreči odločitve o zahtevku, za katerega je pristojno sodišče.".
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je prvi vlagatelj zahteval razveljavitev zgolj naročnikove odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ter ponovno izbiro drugega najugodnejšega ponudnika skladno z razpisno dokumentacijo. Nasprotno pa je naročnik razveljavil celotni postopek oddaje predmetnega javnega naročila ter tako prekoračil mejo postavljenega zahtevka. Glede na to, da je naročnik sam ugotovil, da je zahtevek za revizijo prvega vlagatelja utemeljen, Državna revizijska komisija opozarja, da bi moral naročnik v tem primeru razveljaviti svojo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika ter postopek vrniti v ponovno ocenjevanje in vrednotenje ponudb. Ker pa je naročnik prekoračil mejo postavljenega zahtevka (vlagatelj je zahteval razveljavitev zgolj izbire najugodnejšega ponudnika), je ravnal nedopustno, saj zanj v ZPP-ju ne v ZRPJN nima pravne podlage. Naročnik je z navedenim ravnanjem kršil prvi odstavek 2. člena ZPP ter 19. člen ZRPJN.

Zaradi ugotovljene kršitve naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, Državna revizijska komisija zaključuje, da je navedba prvega vlagatelja v zvezi z ravnanjem naročnika v postopku odločanja o zahtevku za revizijo utemeljena, zato je razveljavila naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo prvega vlagatelja, vsebovano v dokumentu naročnika, sklep št. 03-518, z dne 28.04.2005.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Po pregledu dokumentacije iz spisa, navedb prvega vlagatelja in naročnika, Državna revizijska komisija pritrjuje ugotovitvi naročnika v sklepu št. 03-518, z dne 28.04.2005, da je navedba prvega vlagatelja, ki zatrjuje nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika, utemeljena. Po mnenju prvega vlagatelja izbrani ponudnik ni priložil v svoji ponudbi ustreznega potrdila banke, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa. Naročnik je v razpisni dokumentaciji, stran 10, zahteval predložitev dokazila, iz katerega naj bo razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa, kot so npr. BON obrazci iz bilance uspeha in podatki iz bilanci stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad ter potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, da ponudnik v preteklih treh mesecev ni bil blokiran. Kot pravilno ugotavlja naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo vlagateljev, s katerim je zahtevku za revizijo prvega vlagatelja ugodil, je izbrani ponudnik v točki 4.6 svoje ponudbe predložil zgolj potrdilo Probanke, z dne 16.02.2005, Maribor, iz katere je razvidno, da izbrani ponudnik v času od 24.11.2004 do dne 15.02.2005 ni imel blokiranega transakcijskega računa. Izbrani ponudnik je torej predložil potrdilo banke o neblokiranem računu za obdobje treh mesecev in ne za obdobje šestih mesecev, kot je zahteval naročnik v zgoraj navedenem določilu razpisne dokumentacije. ZJN-1 v 13. točki 3. člena ZJN-1 določa: "pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije". Ker iz predložene dokumentacije izhaja, da je zahtevek za revizijo prvega vlagatelja utemeljen o čemer med strankama tudi ni spora, je Državna revizijska komisija sledila navedbam prvega vlagatelja.

Prvi vlagatelj je v zahtevku za revizijo nadalje oporekal ugotovitvi naročnika, da je izbrani ponudnik pravilno predložil izjavo banke, s katero se banka obvezuje, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti. Iz naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, z dne 28.04.2005, izhaja, da je naročnik po ponovnem pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotovil, da predložena izjava banke ni bila v predpisani obliki, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Glede na dejstvo, da med strankama ni spora o neizpolnjevanju navedene zahteve razpisne dokumentacije in da je naročnik prvemu vlagatelju tudi v tem delu zahtevka za revizijo ugodil, je Državna revizijska komisija sledila tudi tej navedbi vlagatelja.

Ker je Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo prvega vlagatelja ugotovila, da je naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ravnal v nasprotju z določili ZJN-1, je na podlagi prvega odstavka 23. člena ZRPJN razveljavila naročnikovo odločitev, vsebovano v dokumentu "Odločitev o oddaji javnega naročila", z dne 17.03.2005 ter predmetni postopek vrnila v ponovno ocenjevanje in ovrednotenje ponudb.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija se je v nadaljevanju opredeljevala do navedb drugega vlagatelja glede "domnevno" nerazumno nizke cene. Drugi vlagatelj oporeka naročnikovi odločitvi, ko je njegovo ponudbo izločil iz nadaljnje obravnave, saj naj bi ponujena cena v ponudbi drugega vlagatelja ne zagotavljala izplačila zajamčenih plač delavkam. Kot je razvidno iz dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila, je naročnik po opravljenem pregledu ponudb in izvedenem ocenjevanju ugotovil, da je cena v ponudbi drugega vlagatelja neobičajno nizka, zato je le-tega, skladno z določili prvega in drugega odstavka 53. člena ZJN-1, pozval, naj dodatno obrazloži strukturo neobičajno nizke ponujene cene. Le-ta je z dopisom, z dne 11.03.2005, v tabeli podal strukturo ponudbene cene ter med drugim navedel bruto plače posameznih delavk, višino prispevka delodajalca, letni regres, strošek malice in prevoza na delo.

Iz sklepa naročnika o dodelitvi javnega naročila in sklepa, s katerim je odločal o zahtevkih za revizijo vlagateljev izhaja, da vlagatelj ni ustrezno pojasnil ponudbenih cen, saj je v pojasnilu navedel, da bo delavkam izplačeval manjše plače od zajamčenih. Vlagatelj bi po mnenju naročnika moral zagotavljati vsaj osebni dohodek v višini minimalne zajamčene plače. Iz navedenega je naročnik tako ponudbo zavrnil.

Uvodoma velja zavrniti trditve drugega vlagatelja, ki so smiselno uperjene v to, da bi moral naročnik o zavrnitvi ponudbe zaradi neobičajno nizke cene izdati posebno odločitev, ločeno od obvestila o dodelitvi javnega naročila. Za takšne trditve namreč v ZJN-1 ni najti pravne podlage, pravno varstvo pa mora biti vsem ponudnikom, ki niso bili izbrani, omogočeno na enak način, t.j. da uveljavljajo zahtevek za revizijo v desetih dneh po prejemu obvestila o dodelitvi javnega naročila oziroma v desetih dneh po prejemu dodatne obrazložitve (t.i. obrazloženega obvestila). Takšno pravno varstvo pa je bilo drugemu vlagatelju z ravnanjem naročnika tudi v celoti zagotovljeno.

Odločitev o tem, da bo naročnik uporabil postopek iz 53. člena ZJN-1 je v skladu z zakonom prepuščena naročnikovi presoji o tem, ali je posamezna ponudba ob upoštevanju danih okoliščinah posameznega primera takšna, da (v povezavi s cenovnimi postavkami) vzbuja dvom v realno možnost izvedbe javnega naročila po ponujeni ceni, namenjen varstvu tistih ponudnikov, katerih ponudbe namerava naročnik izločiti iz postopka oddaje javnega naročila zaradi (po njegovi oceni) nerealno nizke cene. Varstvo teh ponudnikov je v ZJN-1 uveljavljeno z vnaprejšnjim zagotovilom, da jim bo naročnik v takšnih primerih dolžan dati možnost, da dokažejo, da njihova ponudba vkljub nizki ceni zagotavlja uspešno izvedbo javnega naročila. V prvem odstavku 53. člena je namreč določeno: "Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, mora naročnik, preden tako ponudbo zavrne, pisno zahtevati podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere meni, da so merodajne in jih mora, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveriti. Za odgovor lahko zahteva razumen rok, ki ni daljši od 20 dni".
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v obravnavanem primeru naročnik, (po tem ko se je odločil, da bo s ponudbo vlagatelja ravnal po postopku, ki ga predvideva 53. člen ZJN-1), ponudbene cene drugega vlagatelja preveril. Kot že zapisano, je odločitev o tem, ali bo uporabil možnost preverjanja (po njegovi oceni "neobičajno" nizke) cene, ki mu jo daje 53. člen ZJN-1, stvar poslovne presoje in odločitve samega naročnika. Če se naročnik v konkretnem primeru odloči, da bo postopal po omenjenem členu, mora pri tem seveda v celoti upoštevati tam zapisana pravila. Iz navedenega gre ugotoviti, da je naročnik ravnal skladno z zgoraj opisanim postopkom, saj je pred svojo odločitvijo o morebitni zavrnitvi, vlagatelju podal možnost za obrazložitev in s tem izpolnil dolžnostno ravnanje, ki mu ga nalaga 53. člen ZJN-1. Državna revizijska komisija pa po vpogledu v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da je odločitev naročnika, ki jo je ta sprejel na podlagi pojasnil drugega vlagatelja z dne 11.3.2005, upravičena. Naročnik je namreč odločitev, ki jo je utemeljil na 53. členu ZJN-1, dokazal in obrazložil na objektivno preverljiv način. Državna revizijska komisija tako zaključuje, da je navedba drugega vlagatelja neutemeljena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

Prvi vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik, že glede na to, da je zahtevku za revizijo prvega vlagatelja ugodil, prvemu vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka. Ker presega vrednost prag za obvezno objavo javnega razpisa v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti in je predpisana višina takse v tem primeru 200.000,00 tolarjev, naročnik pa prvemu vlagatelju povračilo takse za vložitev zahtevka za revizijo ni priznal, mora naročnik prvemu vlagatelju povrniti stroške plačane takse v višini 200.000,00 SIT. Za povrnitev odvetniških stroškov, ki se priznavajo vlagatelju za nadaljevanje revizijskega postopka, mora naročnik prvemu vlagatelju, skladno s skladno s tarifo št. 39 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03) povrniti 50 točk za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, materialne stroške po 13. členu Odvetniške tarife in 20% davek na dodano vrednost. Naročnik mora tako prvemu vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 269.280,00 SIT, skladno s 3. točko izreka sklepa naročnika, št. 03-518, z dne 28.04.2005 in nadaljnjih 200.000,00 SIT v roku 15-ih dni od izdaje odločbe.

Odločitev Državne revizijske komisije je skladno s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN izvršilni naslov. Zato je Državna revizijska komisija odločitev naročnika o zahtevi prvega vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, prevzela v svojo odločitev.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.

Drugi vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo drugega vlagatelja zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi zahtevo drugega vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 24.5.2005

Predsednik senata:
dr. Aleksij Mužina, univ.dipl.prav.
Predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- UNIVERZA V MARIBORU, Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, Maribor
- Odvetnica Milena-Sevnik Jakoš, Miklošičeva 26, Ljubljana
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova ulica 12, Ljubljana
- UPRAVLJALEC d.o.o., Fram 52, Fram
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana