018-153/2005 JZ RTV Slovenija

Številka: 018-153/05-31-1048

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "nakup pisarniškega pohištva in stolov" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje BRUMA d.o.o., Vrhpolje 250, Kamnik, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA, Kolodvorska 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.05.2005

ODLOČILA

O zahtevku za revizijo mora odločiti naročnik.

Obrazložitev

Dne 21.01.2005 je naročnik sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila in v Uradnem listu RS, št. 15-16/2005, z dne 18.02.2004, pod številko objave Ob-4324/05 objavil javni razpis "nakup pisarniškega pohištva in stolov".

Naročnik je dne 24.03.2005 izdal odločitev o oddaji javnega naročila, iz katere je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika za oba sklopa izbral podjetje LESNINA MG OPREMA d.d., Parmova 53, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 21.5.2002 vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v katerem predlaga, da naročnik razveljavi odločitev o izbiri, vsebovano v obvestilu o oddaji javnega naročila, z dne 24.03.2005.

Naročnik je z dopisom, z dne 13.05.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji. V omenjenem dopisu naročnik navaja, da ne more sprejeti ustrezne odločitve, zato zahtevek za revizijo odstopa v presojo Državni revizijski komisiji.

V skladu z določili ZRPJN (12., 13., 16. in 17. člen) mora o zahtevku za revizijo na prvi stopnji najprej odločiti naročnik. Zakon v zvezi s tem naročniku nalaga določena procesna dejanja. Naročnik mora preizkusiti, ali je zahtevek za revizijo vložen pravočasno (1. odstavek 12. člena ZRPJN), ali ga je vložila upravičena oseba (9. člen ZRPJN) in ali je zahtevek za revizijo pravilno sestavljen in opremljen (2., 3. in 4. odstavek 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da so izpolnjeni vsi procesni pogoji za vsebinsko obravnavo zahtevka za revizijo, je v skladu s 16. členom ZRPJN dolžan sprejeti meritorno odločitev o zahtevku za revizijo, pri čemer mora biti njegova odločitev tudi obrazložena (324. člen oziroma 331. člen Zakona o pravdnem postopku - Uradni list RS, štev. 26/99, 96/02, 58/03 in 02/04 - v povezavi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN). Svojo odločitev mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo ter jo v pisni obliki posredovati vlagatelju zahtevka za revizijo. Pristojnost za odločanje o vlagateljevem zahtevku za revizijo preide na Državno revizijsko komisijo šele takrat, ko naročnik opravi vsa prej opisana procesna dejanja, ki so od njega zahtevana v ZRPJN. Zgolj izjemoma je zato, da vlagatelj v primeru molka naročnika ne bi ostal brez pravnega varstva, v ZRPJN predvidena tudi možnost vložitve zahtevka za revizijo neposredno pri Državni revizijski komisiji (2. odstavek 16. člena ZRPJN). Nadaljevanje revizijskega postopka po odločitvi naročnika je urejeno v 17. členu ZRPJN, ki določa, da mora naročnik o svoji odločitvi v treh dneh obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo ter ga hkrati pozvati, naj mu najkasneje v treh dneh od prejema naročnikovega obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika (1. odstavek 17. člena). šele po prejetem obvestilu, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, mora naročnik najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji skupaj s svojim mnenjem (2. odstavek 17. člena).

V obravnavani zadevi naročnik vlagateljevega zahtevka za revizijo doslej sploh ni procesno obravnaval, niti o njem ni meritorno odločil, temveč je zahtevek za revizijo, ki ga je prejel dne 25.04.2005, dne 13.05.2005 posredoval Državni revizijski komisiji. Ob navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da v predmetnem revizijskem postopku ne gre za molk naročnika v smislu 2. odstavka 16. člena ZRPJN. V primeru, da naročnik ne odloči v zakonsko določenem roku 20 dni mora namreč vlagatelj zahtevka za revizijo vložiti zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo in o tem obvestiti naročnika (drugi odstavek 16. člena). Glede na to, da mora v skladu s pravili ZRPJN o zahtevku za revizijo najprej odločiti naročnik, postopek pred Državno revizijsko komisijo pa se (v primeru, če zahtevek za revizijo ni zavržen iz procesnih razlogov) nadaljuje šele v primeru in po postopku iz 17. člena ZRPJN, je morala Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo vrniti v odločanje naročniku.
Državna revizijska komisija bo o revizijskem zahtevku vlagatelja odločila po tem, ko ji bo naročnik v skladu z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN pravilno odstopil vso dokumentacijo skupaj s svojo pisno odločitvijo o vlagateljevem zahtevku za revizijo, iz katere bodo morale biti razvidne tudi vse relevantne dejanske ter pravne podlage, ki so narekovale odločitev naročnika.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23.člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 17.05.2004

mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA; Kolodvorska 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Lju