018-155/2005 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-155/05-34-1143

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu člana Francija Kodela, kot predsednika senata, ter člana Jožefa Kocuvana in predsednika dr. Aleksija Mužina, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za "zobozdravstveni material" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje pooblaščenega naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: pooblaščeni naročnik), dne 26.05.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se v delu, v katerem mu je pooblaščeni naročnik ugodil s svojim sklepom, št. 502-16/2004-31, z dne 09.05.2005, zavrže.

2. Zahtevku za revizijo se v delu, v katerem se nanaša na vprašanja št. 61 ter 62, kot so obravnavana v zahtevku za revizijo, ugodi. Naročnik mora spremeniti in dopolniti razpisno dokumentacijo v skladu s svojim sklepom, št. 502-16/2004-31, z dne 09.05.2005, ter v skladu z napotki iz obrazložitve tega sklepa.

3. V preostalem delu se zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen.

4. Pooblaščeni naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 200.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev

Pooblaščeni naročnik je, na podlagi pooblastil 21 naročnikov, v Uradnem listu RS, št. 108-109, z dne 08.10.2004, pod številko objave Ob-26963/04, ter Uradnem listu EU, št. S 199, z dne 12.10.2004, pod številko objave 169680, objavil predhodni razpis ter predhodno informativno obvestilo, v Uradnem listu RS, št. 23-24, z dne 11.03.2005, pod številko objave Ob-6551/05, ter Uradnem listu EU, št. S 45, z dne 04.03.2005, pod številko objave 43391, pa je objavil javni razpis za "zobozdravstveni material".

Dne 19.04.2005, pred potekom roka za oddajo ponudb, je vlagatelj na pooblaščenega naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem navaja, da je pooblaščenemu naročniku dne 13.04.2005 postavil osem vprašanj, ki se nanašajo na predmetni postopek oddaje javnega naročila, pooblaščeni naročnik pa je na ta vprašanja podal odgovore, ki so zavajajoči, nenatančni in nekoristni, saj ne podajajo nobenih informacij, ki bi pomagali ponudnikom pri pripravi ponudbene dokumentacije. Vlagatelj tako primeroma navaja vprašanja št. 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 48 ter 71, kot tudi odgovore nanje, v nadaljevanju zahtevka pa pojasnjuje svoje nestrinjanje s prejetimi odgovori pooblaščenega naročnika. Vlagatelj tako navaja, da se je vprašanje št. 61 glasilo: "V razpisni dokumentaciji ni podana informacija o lokacijah posameznih naročnikov. V primeru, da nimamo točnega podatka o lokacijah, ne moremo podati podpisane izjave o dostavi blaga. Želimo točen podatek o številu lokacij, ali se blago dostavlja v blagovna skladišča naročnika ali na stroškovna mesta"". Pooblaščeni naročnik je na to vprašanje podal naslednji odgovor: "Blago se bo dostavljalo v blagovna skladišča naročnika. število lokacij je razvidno iz razpisne dokumentacije.". Vlagatelj dalje navaja tudi vsebino vprašanja št. 62, ki se je glasilo: "V primeru, da se blago dostavlja na stroškovna mesta, prosimo, da navedete točen podatek o številu stroškovnih mest.". Pooblaščeni naročnik je na to vprašanje podal naslednji odgovor: "Blago se bo dostavljalo v blagovna skladišča naročnika.". Vlagatelj v zvezi s tema vprašanjema in odgovoroma nanju opozarja, da je prepričan, da je pooblaščeni naročnik seznanjen z dejstvom, da je v Sloveniji v večini primerov zdravstvenih domov dostava po stroškovnih mestih, ker le-ti nimajo več skupnega blagovnega skladišča (primer ZD Ljubljana- cca. 450 stroškovnih mest). Pooblaščeni naročnik po mnenju vlagatelja namerno zavaja potencialne ponudnike o informacijah, ki se nanašajo na stroške dostave in birokracije glede dobavnic, računov, prevozov, prevoznicâ?? in morebitnih zbirnih faktur (konsolidiranih računov), kljub temu pa zahteva, da ponudnik podpiše izjavo, da bo blago dobavljal na lokacije- stroškovna mesta naročnikov. Vlagatelj v preostanku zahtevka podaja revizijske navedbe v zvezi s preostalimi zastavljenimi vprašanji in podanimi odgovori pooblaščenega naročnika, ob tem pa zaključuje, da želja pooblaščenega naročnika ni bila pridobiti čim večje število kvalitetnih, popolnih in pravilnih ponudb. Razlog je v namernem zavajanju ponudnikov glede števila lokacij dostave, nejasno določenih strokovnih zahtev in karakteristik razpisanih artiklov. Artikli so razporejeni v skupine, ki vključujejo tudi artikle, ki v določene skupine nikakor ne spadajo. Vlagatelj ugotavlja tudi, da pooblaščeni naročnik zaradi netočne in nejasno pripravljene razpisne dokumentacije ne bi mogel izločiti nepopolnih oziroma neprimernih ponudb, s ponudniki, ki bi ponudili zdravila (in niso lekarne), pa na podlagi veljavne zakonodaje ne bi smel skleniti pogodb. Vlagatelj zato zahteva, da se pooblaščeni naročnik ravna po določilih Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1) in prekine postopek pridobivanja ponudb, ponovno preuči in oceni razpisno dokumentacijo in strokovne opise artiklov, prouči nabor artiklov po sklopih in pripravi novo dokumentacijo, ki bo omogočala pripravo pravilne in realne ponudbe.
Vlagatelj predlaga, da pooblaščeni naročnik oziroma Državna revizijska komisija "javni razpis" v celoti razveljavi, pooblaščenemu naročniku pa naloži, da vlagatelju povrne stroške vložitve zahteve za revizijo, v roku 8 dni od izdaje odločbe, v primeru zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne zapadlosti do plačila.

Vlagatelj je zahtevek za revizijo, na poziv naročnika, dne 06.05.2005 dopolnil s potrdilom o plačilu takse za revizijo.

Pooblaščeni naročnik je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločil s sklepom, št. 502-16/2004-31, z dne 09.05.2005, pri čemer je v prvo točko izreka le-tega zapisal, da se zahtevku za revizijo "delno ugodi, tako da se postopek oddaje javnega naročila delno razveljavi v delu, v katerem je vlagateljevim navedbam izrecno ugodeno". Iz obrazložitve sklepa pooblaščenega naročnika izhaja, da je ta ugodil revizijskim navedbam v delu, v katerem se le- te nanašajo na vprašanja št. 55, 57, 58, 59, 60, 71 ter 48, ne pa tudi v delu, v katerem se le-te nanašajo na vprašanja št. 61 ter 62, kot so obravnavana v zahtevku za revizijo.
V zvezi z vprašanjem št. 61 je pooblaščeni naročnik tako podal dodatno pojasnilo, iz katerega izhaja njegovo mnenje, da informacija o lokacijah posameznih naročil ni pomembna za izvedbo 1. faze postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Pooblaščeni naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel, da bo ta podatek objavil v 2. fazi postopka oddaje predmetnega javnega naročila, ko bodo prijavitelji, ki jim bo priznana sposobnost, oddajali cenovne ponudbe. Ponudniki bodo pravočasno obveščeni o lokacijah posameznih naročnikov, v tem trenutku pa si s podatkom o številu lokacij ne morejo bistveno pomagati pri pripravi prijave, saj pooblaščeni naročnik razpisuje šele 1. fazo oddaje javnega naročila, v kateri pa cena posameznega artikla, ki bi bila povezana s številom lokacij, nima bistvenega pomena, niti se ne zahteva od prijavitelja. število lokacij je enako številu posameznih naročnikov. Glede na navedbe vlagatelja, da je v Sloveniji v večini primerov zdravstvenih domov dostava po stroškovnih mestih, pooblaščeni naročnik navaja, da je v skupnem javnem razpisu vključenih 21 naročnikov, ki bodo v drugi fazi oddaje javnega naročila določili, kakšen način dostave želijo; podpis izjave št. 4 pa pomeni, da ima ponudnik ustrezno število kadrov, transportnih sredstev in skladišč (izjava 3.8), da lahko zagotovi zahtevani dobavni rok. Smiselno enako pojasnilo je pooblaščeni naročnik podal tudi v zvezi z vprašanjem št. 62.
Pooblaščeni naročnik je ugodil tudi zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov "vložitve zahtevka za revizijo", v zvezi s čemer je odločil, da se vlagatelju povrnejo stroški v višini 200.000,00 SIT.

Vlagatelj je pooblaščenega naročnika z vlogo, z dne 12.05.2005, obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 1., 2. in 3. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter v skladu s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija z vpogledom v revizijski zahtevek vlagatelja uvodoma ugotavlja, da slednji z njim zahteva razveljavitev "javnega razpisa", ki je le en od elementov postopka oddaje javnega naročila (argument 68. člena ZJN-1). Ker pa vlagatelj v svojem zahtevku napada celoten postopek oddaje javnega naročila, zahteva pa tudi pripravo nove razpisne dokumentacije, gre ne glede na citirano vlagateljevo zahtevo šteti, da slednji dejansko zahteva razveljavitev celotnega predmetnega postopka oddaje javnega naročila, zato je v obsegu takšne zahteve podana tudi odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

Iz vlagateljevega obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo izhaja, da slednji zahteva nadaljevanje revizijskega postopka v zvezi s celotnim revizijskim zahtevkom.

Državna revizijska komisija z vpogledom v naročnikov sklep, št. 502-16/2004-31, z dne 09.05.2005, s katerim je ta odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo, ugotavlja, da je naročnik vlagateljevim revizijskim navedbam v delu, v katerem se le- te nanašajo na vprašanja št. 55, 57, 58, 59, 60, 71 ter 48, že ugodil. Državna revizijska komisija v posledici tega dejstva ugotavlja, da za nadaljevanje revizijskega postopka v delu zahtevka, v katerem je naročnik le-temu ugodil, vlagatelj nima pravnega interesa. Pred Državno revizijsko komisijo, skladno s pristojnostmi, ki jih ima le-ta po ZRPJN, namreč ni mogoče presojati zakonitosti ravnanj, ki jih je že s svojimi akti razveljavil pooblaščeni naročnik. Slednji je postopek oddaje predmetnega javnega naročila v delu, v katerem je ugodil vlagateljevemu revizijskemu zahtevku, vrnil nazaj v fazo, kjer bo spremenil oziroma dopolnil razpisno dokumentacijo, le-to pa mora, na temelju 25. člena ZJN-1, brezplačno posredovati ponudnikom, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo. Zoper takšno razpisno dokumentacijo bo imel tako vlagatelj, kot drugi ponudniki, ki bodo prevzeli le-to, možnost (ponovno) vložiti zahtevek za revizijo, v kolikor bodo mnenja, da pooblaščeni naročnik v revizijskem postopku ugotovljenih kršitev ne bo saniral v skladu z ZJN-1. Z vložitvijo zahtevka za revizijo je vlagatelj v delu, v katerem je bilo le-temu ugodeno, svojo pravico do pravnega varstva že (uspešno) izkoristil, zato mu v tem delu zahtevka ni mogoče priznati pravnega interesa za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo. Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo v delu, v katerem mu je pooblaščeni naročnik ugodil, skladno z določili 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala utemeljenost revizijskih navedb, ki se nanašajo na vprašanja št. 61 ter 62, kot so obravnavana v vlagateljevem revizijskem zahtevku, in ki jim pooblaščeni naročnik s svojim sklepom, št. 502-16/2004-31, z dne 09.05.2005, ni ugodil. Ob tem je ugotovila, da so s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja utemeljene.

Med strankama v konkretni zadevi je v zvezi z obravnavanim delom revizijskega zahtevka sporno vprašanje o tem, ali je pooblaščeni naročnik ponudnikom že v prvi fazi predmetnega postopka oddaje javnega naročila dolžan posredovati podatke o lokacijah dobav posameznim naročnikom. Vlagatelj te podatke zahteva, saj naj sicer ne bi mogel pripraviti ustrezne prijave, pooblaščeni naročnik pa meni, da si s tem podatkom v prvi fazi predmetnega postopka oddaje javnega naročila ponudniki ne morejo pomagati in da je ta podatek v tej fazi zato nepotreben.

Državna revizijska komisija z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila ugotavlja, da je pooblaščeni naročnik v 1. členu Navodil udeležencem za izdelavo prijave (v nadaljevanju: Navodila) podal podatke o naročnikih, v 6. členu Navodil pa je zapisal, da bodo lokacije dobav za posamezne naročnike navedene v 2. fazi predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Z vpogledom v razpisno dokumentacijo gre dalje ugotoviti tudi, da pooblaščeni naročnik od ponudnikov, v 9. alineji 13. člena Navodil, zahteva predložitev izjave o dobavnem roku, iz katere bo razvidno, da ponudnik zagotavlja štirinajstdnevni dobavni rok na lokacije posameznih naročnikov za sklop 11, za vse ostale sklope pa osemdnevni dobavni rok. Naročnik od ponudnikov v 10. alineji 13. člena Navodil zahteva tudi predložitev izjave o kadrovskih in tehničnih možnostih za zagotavljanje sukcesivne dobave blaga, v zvezi s čemer od ponudnikov na obrazcu 8 razpisne dokumentacije zahteva predložitev podatkov o kadrih, transportnih sredstvih in skladišču.

Tako iz določil 1. in 6. člena Navodil, kot tudi iz navedb naročnika, podanih v odgovor na vlagateljev zahtevek za revizijo, izhaja, da naslovi naročnikov, kot so podani v razpisni dokumentaciji, ne predstavljajo nujno tudi lokacij, na katere naj bi se vršile dobave blaga, ki je predmet obravnavanega javnega naročila. Naročnik tako tudi sam pojasnjuje, da bodo posamezni naročniki "â??v drugi fazi oddaje javnega naročila določili, kakšen način dostave želijoâ??", pri čemer ne prereka navedbe vlagatelja, da ima en od naročnikov celo 450 stroškovnih mest (tako pa lahko tudi potencialnih lokacij dobave blaga). Ob zapisanem pa naročnik tudi sam izpostavlja, da od ponudnikov zahteva podpis izjave, ki pomeni, "da ima ponudnik ustrezno število kadrov, transportnih sredstev in skladišč (izjava 3.8), da lahko zagotovi zahtevani dobavni rok".

Državna revizijska komisija v zvezi z zapisanim ugotavlja, da je vlagateljeva zahteva po tem, da naročnik z lokacijami dobav blaga ponudnike seznani že v prvi fazi predmetnega postopka oddaje javnega naročila, glede na preostalo vsebino razpisne dokumentacije, utemeljena. Nedopustno je namreč od ponudnika zahtevati, da poda izjavo o tem, da ima dovolj kadrov, transportnih sredstev in skladiščnih prostorov, da bo v zahtevanih rokih zagotovil dobave na s strani naročnikov podana prevzemna mesta, pri čemer mu njihovo število in lokacije niso vnaprej znani. Ponudnik lahko zgolj v primeru, če so mu ti podatki znani že v fazi podaje prijave, sploh oceni, ali je sposoben izvesti javno naročilo; šele na podlagi te ocene pa se lahko tudi odloči, ali bo prijavo v postopku oddaje javnega naročila podal ali ne.

Državna revizijska komisija v posledici zapisanega ugotavlja, da so obravnavana pojasnila razpisne dokumentacije v nasprotju s prvim odstavkom 23. člena ZJN-1, saj ne omogočajo, da bi ponudnik na njihovi osnovi pripravil pravilno ponudbo (prijavo). Ponudniki namreč na podlagi podanih pojasnil naročnika ne razpolagajo s potrebnimi informacijami, ki bi jim omogočale podajo s strani naročnika zahtevanih izjav o zagotavljanju dobavnih rokov ter številu kadrov, transportnih sredstev in skladišč, s katerimi jih bodo zagotavljali. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, ugodila vlagateljevemu zahtevku za revizijo v delu, v katerem se nanaša na vprašanja št. 61 ter 62, kot so obravnavana v zahtevku za revizijo. Skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN se naročniku nalaga, da razpisno dokumentacijo 1. faze predmetnega postopka oddaje javnega naročila spremeni oz. dopolni tako, da bo ponudnike seznanil z vsemi lokacijami, na katere se bo dobavljalo blago, ki je predmet tega javnega naročila, ali pa, da na drug primerljiv način medsebojno uskladi določila razpisne dokumentacije.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Z vpogledom v revizijski zahtevek vlagatelja gre ugotoviti, da ta, kot že argumentirano, zahteva razveljavitev celotnega predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija pa obenem ugotavlja, da vlagatelj v svojem zahtevku navaja kršitve, ki se nanašajo le na nekatere od sklopov predmetnega javnega naročila, ravno tako pa z ničemer ne utemeljuje zahteve po razveljavitvi javnega razpisa. Ker sta naročnik oz. Državna revizijska komisija ugodila vsem konkretiziranim revizijskim navedbam vlagatelja, ker je vse ugotovljene kršitve v predmetnem postopku oddaje javnega naročila mogoče sanirati s spremembo razpisne dokumentacije in ker vlagatelj obenem ni uspel izkazati razlogov za razveljavitev celotnega predmetnega postopka oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija njegov zahtevek za revizijo v delu, v katerem mu ni bilo ugodeno s sklepom pooblaščenega naročnika, št. 502-16/2004-31, z dne 09.05.2005, in z 2. točko izreka tega sklepa, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

Pooblaščeni naročnik je s sklepom, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo, slednjemu priznal tudi stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 200.000,00 SIT. Ker je odločitev Državne revizijske komisije, skladno s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN, izvršilni naslov, je ta naročnikovo odločitev o stroških, nastalih v zvezi z revizijo, privzela v svojo odločitev. Ob tem je vlagatelju priznala tudi priglašene zakonske zamudne obresti na stroške, nastale v zvezi z revizijo, do katerih se naročnik s svojem sklepu, št. 502-16/2004-31, z dne 09.05.2005, ni opredelil.

Pooblaščeni naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 200.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 26.05.2005
Predsednik senata:
Franci Kodela, univ. dipl. prav.,
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana,
- Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.