018-121/2005 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-131/05-34-884

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo jaškov na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju ter izvajanje manjših gradbenih del na objektih in napravah, ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje BAUIMEX, elektro - gradnje - inženiring d.o.o., Pot v puškarno 11, Kranj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Komunala Kranj, Javno podjetje, d.o.o., Mirka Vadnova 1, Kranj (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 26.04.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Dopolnitev zahtevka za revizijo, vsebovana v predlogu za nadaljevanje postopka revizije, z dne 15.04.2005, se zavrže.

3. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 14.01.2005 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo jaškov na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju ter izvajanje manjših gradbenih del na objektih in napravah, ter javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 6/05, z dne 21.01.2005, pod številko objave Ob-1616/05.

Naročnik je dne 15.03.2005 izdal obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb, s katerim je zaključil postopek oddaje predmetnega javnega naročila. V obrazložitvi je naročnik kot razlog za zavrnitev navedel, da mu je bil s sklepom Skupščine z dne 14.03.2005 do nadaljnjega zavrnjen gospodarski načrt za leto 2005, zaradi česar naročnik do potrditve le-tega ne razpolaga s sredstvi, ki jih je imel za ta namen rezervirana. Naročnik ugotavlja, da gre v konkretnem primeru za objektivne okoliščine, na katere nima vpliva, zato skladno s 77. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) zavrača vse prejete ponudbe.

Vlagatelj je dne 24.03.2005 vložil zahtevek z revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve naročnika, vsebovane v obvestilu o zavrnitvi vseh ponudb z dne 15.03.2005. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je razlog, ki ga je naročnik navedel za zavrnitev ponudb, dvomljive verodostojnosti, da ni z ničemer izkazan ter podrobno utemeljen, ter po vlagateljevem mnenju ne more predstavljati objektivnih okoliščin, na katere naročnik ne bi imel vpliva, zato naj bi bilo takšno ravnanje naročnika nezakonito. Vlagatelj svoje navedbe utemeljuje s sklicevanjem na drug javni razpis, v katerem je naročnik dva dni po sklepu Skupščine (z dne 14.03.2005) izdal odločitev o oddaji javnega naročila, zaradi česar vlagatelj naročniku očita uporabo dvojnih meril pri postopanju in odločanju o javnih sredstvih ter nedopusten subjektiven odnos do različnih ponudnikov. Vlagatelj zaključuje, da je naročnik s svojim ravnanjem kršil določila 78. člena ZJN-1, ter zahteva povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, v neopredeljenem znesku, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Naročnik je dne 11.04.2005 izdal sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi naročnik ponovno poudarja, da mu je bil z navedenim sklepom Skupščine zavrnjen gospodarski načrt za leto 2005 in da do potrditve le-tega ne razpolaga s sredstvi, ki jih je imel za ta namen rezervirana, ter v potrditev svojih navedb podaja izvleček iz zapisnika skupščinske seje. Naročnik opozarja, da se vlagatelj neutemeljeno sklicuje na drug javni razpis, saj gre pri slednjem za intervencijska oziroma vzdrževalna dela, ki niso opredeljena v gospodarskem načrtu. Naročnik zavrača vlagateljev očitek, da je v postopku oddaje javnega naročila kršil določilo 78. člena ZJN-1, saj je ravnal skladno s 77. členom ZJN-1 ter svojo odločitev tudi zadostno utemeljil.

Vlagatelj je dne 15.04.2005 na naročnika naslovil predlog za nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo, v katerem dodatno, podrejeno zahtevku iz zahtevka za revizijo, predlaga, da naročnik postopek oddaje javnega naročila prekine in ga nadaljuje z izbiro najugodnejšega ponudnika takoj, ko bo potrjen načrt posameznih investicij in zagotovljena realizacija plačila razpisanih del. Vlagatelj v predlogu za nadaljevanje postopka revizije navaja tudi dodatna dejstva in dokaze.

Naročnik je z dopisom, z dne 20.4.2005, Državni revizijski komisiji odstopil vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom v odločanje.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da so navedbe vlagatelja, s katerimi izpodbija zakonitost odločitve o zavrnitvi vseh ponudb naročnika, neutemeljene. Iz določbe 77. člena ZJN-1 gre razbrati, da zakon naročniku daje možnost, da kljub formalno uspešno izvedenemu postopku za oddajo javnega naročila ne izbere najugodnejše ponudbe in ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Za takšne primere ZJN-1 določa nekatera formalna ravnanja, ki jih mora opraviti naročnik. 77. člen ZJN-1 tako določa, da mora naročnik svojo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb pisno utemeljiti, pri čemer mora posebej natančno navesti razloge za zavrnitev (prvi odstavek 77. člena ZJN-1) ter da mora ponudnike takoj pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o odločitvi, da začne nov postopek (drugi odstavek 77. člena ZJN-1). 77. člen ZJN-1 je povezan z vprašanjem (ne)obstoja kontrahirne dolžnosti (17. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 83/01), katero pa lahko v postopkih oddaje javnih naročil zagovarjamo šele od pravnomočnosti odločitve o izbiri ponudnika dalje.

Kot je razvidno iz dokumentacije o oddaji javnega naročila, je naročnik svojo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-1, pisno utemeljil v obvestilu o zavrnitvi vseh ponudb z dne 15.03.2005, kjer je navedel, da mu je bil s sklepom Skupščine z dne 14.03.2005 do nadaljnjega zavrnjen gospodarski načrt za leto 2005, zaradi česar naročnik do potrditve le-tega ne razpolaga s sredstvi, ki jih je imel za ta namen rezervirana. Odločitev s takšno vsebino je naročnik posredoval tudi vsem ponudnikom, s čimer je izpolnil zahtevo drugega odstavka 77. člena ZJN-1.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik institut zavrnitve vseh ponudb uporabil iz objektivnih razlogov, ter da vlagatelju v svojem zahtevku za revizijo ni uspelo dokazati, da bi naročnik ravnal v nasprotju s 77. členom ZJN-1, saj je le-ta svojo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb pisno utemeljil ter ob tem natančno navedel razlog za zavrnitev.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Dopolnitve zahtevka za revizijo z novotami, ki jih je vlagatelj podal v predlogu za nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo, z dne 15.05.2005, Državna revizijska komisija pri presojanju ne more upoštevati, saj je glede teh nastopila prekluzija. Podlago odločitve naročnika o zahtevku za revizijo tvorijo le tista dejstva, ki so bila navedena, in le tisti zahtevki, ki so bili postavljeni do konca postopka v zvezi z zahtevkom za revizijo pred naročnikom, ki ga določajo 13. člen do vključno 16. člena ZRPJN. Do tega trenutka morajo biti podane vse procesne predpostavke za dopustnost zahteve za revizijo in utemeljenost zahteve za revizijo se presoja po tem trenutku. Naročnik odloči o zahtevku za revizijo (ex nunc). V kolikor vlagatelj ni zadovoljen z odločitvijo naročnika, lahko v skladu z 17. členom ZRPJN zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, ne more pa navajati novih dejstev in postavljati novih zahtevkov, saj s temi dejstvi in zahtevki ni bil seznanjen naročnik, ko je sprejel svojo odločitev, in o njih zato tudi ni mogel odločati ali se izjaviti. Citirano pravilo udejanja eno izmed temeljnih načel revizije postopkov javnega naročanja - načelo hitrosti, in velja tako za vložitev zahtevka kot tudi za morebitno dopolnitev zahtevka. Ob nasprotnem tolmačenju bi določba o predhodnem odločanju naročnika o revizijskem zahtevku pomenila nepotrebno zavlačevanje postopka. Zaradi navedenega se Državna revizijska komisija ni spuščala v meritorno obravnavo v tem delu. Državna revizijska komisija še dodaja, da bi vlagatelj novote iz nadaljevanja lahko uveljavljal kvečjemu na način, da bi znotraj rokov, določenih v 12. členu ZRPJN, vložil "nov" zahtevek za revizijo, oziroma zahtevek za revizijo dopolnjeval znotraj teh rokov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker vlagateljev zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno z 22. členom ZRPJN kot neutemeljeno zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 3. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 26.04.2005

Vesna Cukrov, univ. dipl. iur.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Komunala Kranj, Javno podjetje, d.o.o., Mirka Vadnova 1, Kranj
- BAUIMEX, elektro - gradnje - inženiring d.o.o., Pot v puškarno 11, Kranj
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana