018-131/2005 Ministrstvo za promet

Številka: 018-131/05-34-884

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Državne revizijske komisije Franciju Kodela, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora na zakonitostjo postopka "določitev pooblaščene organizacije za izvajanje programov strokovnega usposabljanja za organizatorje, spremljevalce in voznike izrednih cestnih prevozov ter nalog v zvezi s preizkusom njihove strokovne usposobljenosti" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba B&B, d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 27a, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Langusova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.04.2005

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je na podlagi 7. člena Pravilnika o programu usposabljanja za organizatorje, spremljevalce in voznike izrednih prevozov po javnih cestah, o obrazcu potrdila o uspešno opravljenem programu usposabljanja in vodenju evidenc o izdanih potrdilih ter o pogojih, ki jih mora izpolnjevati izobraževalna ali druga organizacija za izvajanje tega programa (Uradni list RS, št. 50/1999, 38/2001; v nadaljevanju: Pravilnik) objavil javni razpis za določitev pooblaščene organizacije za izvajanje programov strokovnega usposabljanja za organizatorje, spremljevalce in voznike izrednih cestnih prevozov ter nalog v zvezi s preizkusom njihove strokovne usposobljenosti.

Dne 18.03.2005 je naročnik izdal sklep o izbiri pooblaščene organizacije za izvajanje programov strokovnega usposabljanja za organizatorje, spremljevalce in voznike izrednih cestnih prevozov ter nalog v zvezi s preizkusom njihove strokovne usposobljenosti, iz katerega izhaja, da je bil v postopku izbran ponudnik INTER-ES, izobraževanje in svetovanje d.o.o., Poslovna enota Ljubljana, Cesta na Brdo 49, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V sklep je zapisal tudi pravni pouk, po katerem naj bi bila zoper le-tega možna vložitev zahtevka za revizijo na podlagi določil ZRPJN.

Dne 29..03.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje kršitve, do katerih naj bi prišlo v postopku izbire pooblaščene organizacije.

Naročnik je o zahtevku za revizijo odločil s sklepom, št. 3350-1/2005/13-0021021, z dne 08.04.2005, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 15.04.2005, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z vlogo, z dne 21.04.2005, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o vodenem postopku izbire pooblaščene organizacije.

Glede na dejstvo, da je predmet konkretnega postopka "določitev pooblaščene organizacije za izvajanje programov strokovnega usposabljanja za organizatorje, spremljevalce in voznike izrednih cestnih prevozov ter nalog v zvezi s preizkusom njihove strokovne usposobljenosti", je Državna revizijska komisija pred vsebinskim odločanjem o zahtevku za revizijo preverila, ali gre v obravnavanem primeru za oddajo javnega naročila, kot to določa ZJN-1, ter posledično, ali je vlagatelj v tem postopku upravičen do pravnega varstva po ZRPJN.

Državna revizijska komisija v zvezi s tem vprašanjem opozarja, da je glede na določilo 1. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 javno naročilo po svoji vsebini "celotni skupek dejanj, ki jih opravi naročnik s ciljem nabave blaga, oddaje storitev ali gradenj po tem zakonu". Iz citirane definicije je nedvoumno razvidno, da pri določitvi pooblaščene organizacije za izvajanje programov strokovnega usposabljanja za organizatorje, spremljevalce in voznike izrednih cestnih prevozov ter nalog v zvezi s preizkusom njihove strokovne usposobljenosti nedvomno ne gre za javno naročilo, saj predmet s strani naročnika vodenega postopka ni nabava blaga, oddaja storitev ali gradenj po ZJN-1. Tudi dejstvo, da je glede slednjega s pravilnikom določeno, da se podeljuje na podlagi javnega razpisa, na ugotovitev, da v postopku ne gre za oddajo javnega naročila, ne more vplivati. Pojma "javni razpis" namreč nikakor ne gre enačiti s pojmom "javno naročilo", saj so javni razpisi možni in običajni tudi izven postopkov oddaje javnih naročil, v teh postopkih pa le, ko ZJN-1 to določa.

Ob upoštevanju zapisanega vlagatelju ne gre priznati pravnega varstva po ZRPJN. Slednji v 1. členu namreč določa: "S tem zakonom se ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih, določa organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in javnega interesa, in postopek revizije po tem zakonu.". Državna revizijska komisija ugotavlja, da zaradi dejstva, da v konkretnem postopku ne gre za predmet, ki bi bil po svoji vsebini javno naročilo, tudi ni predvideno pravno varstvo v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila, zato se je dolžna izreči za nepristojno, vlagateljevo vlogo pa kot nedopustno zavreči.

Ne glede na zapisano pa Državna revizijska komisija pripominja, da pravno varstvo zoper naročnikovo odločitev v postopku vlagatelju vsekakor mora biti omogočeno. V primeru, da takšno varstvo ni zagotovljeno v posebnem postopku, je vlagatelj upravičen do pravnega varstva v upravnem sporu.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22.04.2005

Franci Kodela, univ. dipl. prav.,
Član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Langusova 4, Ljubljana
- B&B, d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 27a, Kranj,
- INTER-ES, izobraževanje in svetovanje d.o.o., Poslovna enota Ljubljana, Cesta na Brdo 49, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.