018-119/2005 Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni inšpektorat RS

Številka: 018-119/05-31-870

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN), po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za opravljanje preskusov ustreznosti strojev in opreme z veljavnimi predpisi v proračunskem l. 2005 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Tržaška 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni inšpektorat RS, Parmova 33, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.04.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15.12.2005 sprejel sklep, št. 810-10/2004-1-10004, o začetku oddaje javnega naročila za opravljanje preskusov ustreznosti strojev in opreme z veljavnimi predpisi v proračunskem l. 2005. Naročnik je javni razpis za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 141/04, z dne 30.12.2004, pod št. objave Ob-36724/04.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 31.01.2005, je razvidno, da je naročnik prejel 3 pravočasne ponudbe. Naročnik je sprejel sklep o oddaji javnega naročila, št. 810-10/2004-4-10004, z dne 17.02.2005, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral ZVD - Zavod za varstvo pri delu, d.d., Chengdujska c. 25, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 03.03.2005, od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila, katero mu je naročnik posredoval z dopisom, z dne 08.03.2005 (vlagatelj je dopis prejel dne 11.03.2005).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 17.03.2005, v katerem zatrjuje nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika, saj le-ta ni predložil ustrezne listine o akreditaciji. Naročnik je v razpisni dokumentaciji (tč. 5.2., 2. alinea) določil, da mora ponudnik predložiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence) kot dokazilo, da ponudnik izpolnjuje pogoje, navedene v Izjavi - izpolnjevanje pogojev, zaradi nejasnosti navedene zahteve pa je vlagatelj zahteval pojasnila. Iz pojasnil izhaja, da je potrebno ponudbi priložiti kopijo akreditacijske listine, in sicer akreditacije za tisto področje, ki pokriva obseg javnega razpisa. Izbrani ponudnik je dal ponudbo za preizkušanje kosilnic in dvižnih pripomočkov in bi po mnenju vlagatelja moral predložiti akreditacijsko listino, ki bi dokazovala, da je usposobljen za preizkušanje kosilnic in dvižnih pripomočkov. Izbrani ponudnik tega ni predložil, naročnik pa je v nasprotju s svojimi pojasnili štel ponudbo izbranega ponudnika za pravilno. Standard SIST EN ISO/IEC 17025 pomeni le, po katerem standardu je bila izvedena akreditacija, ne pove pa, za katere proizvode ima ponudnik akreditacijo. Akreditacijska listina ima namreč priloge, kjer so navedena področja, za katera akreditacija velja. Za preizkušanje posameznega proizvoda je potrebna akreditacijska listina za opravljanje nalog, ki so predmet razpisa, katere pa izbrani ponudnik ni predložil. Naročnikova dodatna obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila je po mnenju vlagatelja nepravilna v delu, ko navaja, da ne obstaja akreditacija za tako široko razpisano področje, kar vlagatelj dokazuje s svojo akreditacijsko listino. Vlagatelj navaja, da je netočna tudi trditev naročnika, da je bila v razpisni dokumentaciji podana zahteva za akreditacijo po navedenem standardu in ne za specialno področje, saj je naročnik v pojasnilih navedel, da mora biti predložena listina, ki pokriva predmet razpisa.
Ker je naročnik nepravilno uporabil materialno pravo in nepravilno ugotovil dejansko stanje, vlagatelj predlaga, da se razveljavi sklep o oddaji javnega naročila, z dne 17.02.2005, vlagatelju pa se povrne stroške, in sicer stroške plačila takse v višini 100.000,00 SIT, stroške sestave zahtevka za revizijo v višini 500 točk, materialne stroške, povečano za DDV, v roku 8 dni od izdaje odločbe, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila.

Naročnik je s sklepom, št. 810-10/2004-10-10004, z dne 31.03.2005, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je bil izbrani ponudnik izbran za preizkušanje kosilnic in dvižnih pripomočkov ter je predložil popolno dokumentacijo in akreditacijo laboratorija po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. Naročnik opozarja, da zahteva za preskušanje kosilnic (in ostalih strojev) po veljavnem standardu v razpisni dokumentaciji ni bila podana. Standard SIST EN ISO/IEC 17025 vsebuje splošne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati preskuševalni in kalibracijski laboratoriji, če želijo dokazati, da imajo vzpostavljen sistem kakovosti, da so tehnično usposobljeni ter da so sposobni pridobiti tehnično veljavne rezultate (tudi obvladovanje sledljivosti in merilne negotovosti). Naročnik dodaja, da bi, če bi zahteval akreditacijo laboratorija za preskušanje kosilnic po harmoniziranem standardu SIST EN 836:1998 - Oprema za nego vrta - Gnene vrtne kosilnice - Varnost - Garden equipment - Powered lawnmowers - Safety (z vsemi prilogami), to tudi zahteval.
Naročnik se sklicuje na določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN ter navaja, da bi vlagatelj lahko že ob odpiranju ponudb vložil zahtevek za revizijo.
Naročnik opozarja, da je vlagatelj predložil nepravilno ponudbo, hkrati pa tudi sam ni podal akreditacije za preskušanje kosilnic, zato je po mnenju naročnika namen vložitve zahtevka za revizijo zgolj zavlačevanje postopka izbire ponudnika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 05.04.2005, naročnika obvestil, da vztraja pri svojih navedbah iz zahtevka za revizijo ter da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj opozarja, da se ob odpiranju ponudb ne ugotavlja usposobljenost ponudnikov, vlagatelj pa ni imel možnosti vpogledati v listine in ob odpiranju ni vedel, kakšno listino je izbrani ponudnik predložil. Vlagatelj pripominja, da tudi ni točna trditev naročnika, da ni zahteval akreditacije za razpisano področje, saj iz pojasnil naročnika izhaja, da naročnik zahteva akreditacijo za razpisano področje. Vlagatelj navaja, da naročnik ni preveril, ali ima izbrani ponudnik ustrezno akreditacijo, zato vlagatelj o tem, kakšno akreditacijo ima izbrani ponudnik, predlaga poizvedbe na Slovenski akreditaciji.
Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik, v nasprotju z njim, nima pridobljenih akreditacij, prav tako pa ni bil imenovan s strani Ministrstva za gospodarstvo RS za priglašeni organ na tem področju.
Vlagatelj pripominja, da je naročnik nepravilno ugotovil, da vlagatelj nima akreditacijske listine za kosilnice po standardu SIST EN 836, saj je bila le-ta priložena k ponudbi, namen vlagatelja pa ni zavlačevanje postopka izbire izvajalca, pač pa izvajanje nadzora na strokovno pravilen način.
Vlagatelj zahteva povračilo stroškov, in sicer za obvestilo o nadaljevanju postopka 300 točk, materialni stroški, povečano za DDV.

Naročnik je z dopisom, št. 810-10/2004-14-10004, z dne 07.04.2005, skupaj s svojim mnenjem ter z dopisom, z dne 15.04.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uvodoma je potrebno zavrniti navedbe naročnika, ki se v procesnem smislu sklicuje na določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN in trdi, da bi vlagatelj lahko vložil zahtevek za revizijo že ob odpiranju ponudb. Sama vsebina zapisnika o odpiranju ponudb namreč ne izkazuje, da je oddana ponudba tudi v resnici pravilna. Na javnem odpiranju se v zvezi s predloženimi dokumenti ugotavlja le, ali so določeni dokumenti v ponudbi predloženi ali ne, ne pa tudi preverja ali so predloženi dokumenti skladni z zahtevami iz razpisne dokumentacije (podobno Državna revizijska komisija v sklepu, št. 018-96/03). Že iz same definicije pravilne ponudbe iz 13. točke 3. člena ZJN-1 ("tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije"), je mogoče razbrati, da pravilnosti ponudb ni mogoče ugotavljati na samem javnem odpiranju ponudb, ampak šele v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb.

V zvezi z vlagateljevo navedbo, da izbrani ponudnik ni predložil ustrezne listine o akreditaciji, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 2. alinei točke 5.2 v razpisni dokumentaciji določil, da mora ponudnik predložiti "dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence) kot dokazilo, da ponudnik izpolnjuje pogoje, navedene v Izjavi - izpolnjevanje tehničnih pogojev". V Izjavi - izpolnjevanje tehničnih pogojev je naročnik v podpis ponudnikom določil: "Izjavljamo, da je naš laboratorij akreditiran glede na zahteve SIST EN ISO/IEC 17025.". Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila na vprašanja ponudnikom le-tem posredoval pojasnila. Na vprašanje, ali je pri dokazilih o veljavni akreditaciji dovolj fotokopija katerekoli akreditacijske listine ali fotokopija akreditacije in pripadajoče priloge (navedba obsega oziroma standardov, vključenih v akreditacijo), pri čemer mora obseg akreditacije pokrivati posamezne proizvode, vključene v javno naročilo, je naročnik odgovoril, da kot dokazilo šteje fotokopija akreditacije, ki pokriva obseg javnega naročila.

Glede na navedena določila razpisne dokumentacije ter v postopku oddaje javnega naročila pridobljena pojasnila, Državna revizijska komisija, po vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, ugotavlja, da je le-ta predložil ustrezno listino o akreditaciji, posledično pa njegove ponudbe (v obravnavanem delu) ni mogoče šteti za nepravilno. Izbrani ponudnik je izpolnil in podpisal Izjavo - izpolnjevanje tehničnih pogojev, kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje, navedene v tej izjavi, pa je izbrani ponudnik predložil kopijo akreditacijske listine, s katero Slovenska akreditacija izbranemu ponudniku priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17025.

Državna revizijska komisija pri odločanju o zahtevku za revizijo ni preverjala vsebine prilog k akreditacijski listini izbranega ponudnika, saj že sama predložitev akreditacijske listine, v kateri se priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17025, glede na citirana določila razpisne dokumentacije, predstavlja izpolnjevanje pogoja, da je laboratorij akreditiran glede na zahteve SIST EN ISO/IEC 17025. Ob tem velja dodati, da naročnikovega pojasnila (da kot dokazilo šteje fotokopija akreditacije, ki pokriva obseg javnega naročila) ni mogoče razumeti na način, kot ga interpretira vlagatelj, in sicer, da je potrebno predložiti akreditacije za posamezne proizvode, saj bi to naročnik (glede na vprašanje ponudnika, ali zadostuje fotokopija akreditacije in pripadajoče priloge, pri čemer naj obseg akreditacije pokriva posamezne proizvode, vključene v javno naročilo), moral izrecno določiti. Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljem, da standard SIST EN ISO/IEC 17025 pomeni le, po katerem standardu je bila izvedena akreditacija, ne pove pa, za katere proizvode ima ponudnik akreditacijo, vendarle pa iz pojasnila naročnika ne izhaja, da je bilo potrebno predložiti akreditacijsko listino s prilogami, pač pa zgolj fotokopijo akreditacije, ki pokriva obseg javnega naročila. Glede na navedeno je bilo potrebno zavrniti tudi vlagateljev predlog, naj se opravijo poizvedbe na Slovenski akreditaciji. Državna revizijska komisija vlagatelja še opozarja, da bi z namenom dosega spremembe določil razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na dokazila v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih pogojev, v skladu z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN, moral vložiti zahtevek za revizijo že pred prejemom odločitve o dodelitvi naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22.04.2005

mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni inšpektorat RS, Parmova 33, Ljubljana
- Odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana
- ZVD- Zavod za varstvo pri delu, d.d., Chengdujska c. 25, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška cesta 19a, Ljubljana