018-113/2005 Zavod RS za blagovne rezerve

Številka: 018-113/05-32-852

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika, članice Vesne Cukrov kot poročevalke in člana Francija Kodele kot člana senata, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za zaščito blaga last Zavoda RS za blagovne rezerve ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška c. 29, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 21.04.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 13.08.2004 sprejel sklep, št. 2881/LS/JB, o začetku postopka oddaje javnega naročila za zaščito blaga last Zavoda RS za blagovne rezerve ter v Uradnem listu RS, št. 98-99/2004, z dne 10.09.2004, pod številko objave Ob-23989/04. Naročnik je s sklepom, št. 97-8 LS/JB, z dne 18.02.2005, predmetno javno naročilo oddal ponudniku Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, ponudbo vlagatelja pa je naročnik zavrnil kot nepravilno. Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, kateremu je naročnik s sklepom, št. 97-14 LS/JB, z dne 11.03.2005, ugodil ter zgoraj citirani sklep o dodelitvi naročila razveljavil ter postopek vrnil v ponovno ocenjevanje.

Iz dokumenta naročnika, z dne 14.03.2005, izhaja, da je vlagatelj na zahtevo naročnika v prejšnjem postopku ocenjevanja ponudb dostavil pogodbi o izvajanju zaščite blaga z italjanskima partnerjema Trevicer s.a.s. di F. Barbisan & C. in podjetjem Barea, s.r.l., Quinto di Treviso. Iz navedenega dokumenta naročnika izhaja, da v teh pogodbah, ki jih je predložil vlagatelj naročniku, niso navedeni konkretni posli zaščite blaga, na katere se nanašajo predložene reference.

Naročnik je z dopisom, št. 97-17 LS/JB, z dne 14.03.2005, na podlagi 54. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 02/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) zahteval dodatna pojasnila, ki mu jih je vlagatelj v prilogi dopisa, št. 120-01-701-5/05, z dne 24.03.2005, tudi posredoval.

Vlagatelj je pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, z dne 24.03.2005, v katerem navaja, da je naročnik na podlagi 54. člena ZJN-1, zahteval dodatno pojasnilo njegove ponudbe in sicer: da mu vlagatelj v roku 8 dni predloži originalne oziroma notarsko overjene prepise pogodbe o izvajanju zaščite blaga z italijanskima partnerjema (Trevicer s.a.s. di F. Barbisan & C. in podjetjem Barea, s.r.l., Quinto di Treviso) ter predloži dokazila (npr. overjene kopije računov) o nakupu sredstev za fumigacijo žit v letih 2003 in 2004. Vlagatelj je v predpisanem roku predložil notarsko overjeno pogodbo v italijanskem jeziku, ki jo je 15.11.2004 sklenil z italijanskim partnerjem Radit, s.r.l., Treviso. Vlagatelj navaja, da je naročnik nadalje z dopisom, št. 97-17 LS/JB, z dne 14.03.2005, od vlagatelja zahteval, naj naročniku skladno s 54. členom ZJN-1 predloži še:
- ustrezne naloge (naročila) za izvršitev blaga, ki sta jih na vlagatelja naslovila družbi Treviser s.a.s di F. Barbisan & C. in podjetjem Barea, s.r.l., Quinto di Treviso
- poročila vlagatelja o izvršenih zaščitah,
- izstavljene račune za izvršeno delo vlagatelja in
- dokazila o plačilu teh računov.
Vlagatelj meni, da je naročnik presegel pooblastila, ki jih ima na podlagi ZJN-1 in razpisne dokumentacije, kajti zahteva se prav nič ne nanaša na pojasnjevanje dokumentov, ki jih vlagatelj naročniku že predložil. S tem, ko je vlagatelj naročniku že predložil zahtevane dokumente, je v celoti pojasnil predložene reference, ki sta mu jih potrdili zgoraj navedeni družbi. Vsaka nadaljnja zahteva po mnenju vlagatelja presega pooblastila, določena v 54. členu ZJN-1, poleg tega pa predstavlja nedopustno poseganje naročnika v poslovne povezave vlagatelja, ki jih ima le-ta v konkretnem javnem naročilu s svojimi partnerji. V kolikor bi bilo moč naročilnico in poročilo o opravljenem delu na nek način še šteti kot dokumenta, ki jih naročnik sme zahtevati od ponudnikov, potem naročnik v nobenem primeru ni upravičen od vlagatelja zahtevati predložitev izstavljenih računov in potrdil o plačilu le-teh. S tem pa po mnenju vlagatelja naročnik nedopustno posega v sfero poslovanja vlagatelja, ki nima nobene zveze z ugotavljanjem usposobljenosti oziroma solidnosti vlagatelja.
Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov in sicer takse v višini 200.000,00 SIT, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od izdaje prvostopne odločbe dalje do dne plačila.

Naročnik je z dopisom, št. 97-19 LS/JB, z dne 29.03.2005, vlagatelja pozval k predložitvi potrdila o plačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo. Vlagatelj je z dopisom, z dne 30.03.2005, naročniku posredoval potrdilo o vplačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo v višini 200.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, št. 97-20 LS/JB, z dne 01.04.2005, kot neutemeljena zavrnil tako vlagateljev zahtevek za revizijo kot tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov. V obrazložitvi tega sklepa naročnik navaja, da se je v postopku ocenjevanja vlagateljeve ponudbe pojavil dvom v verodostojnost referenc, zaradi česar je naročnik na podlagi 54. člena ZJN-1 zahteval dodatna pojasnila. Vlagatelj je predložil zahtevani pogodbi v originalu in slovenskem prevodu, vendar naročnik ugotavlja, da sta obe pogodbi tako splošni, da iz njiju ni mogoče ugotoviti poslov, na katere naj bi se nanašale predložene reference. Naročnik navaja, da iz pogodb ni razvidna niti pogodbena vrednost, ki je navedena v predloženih referencah, niti ni razviden predmet in okvirna količina storitve. Naročnik še dodaja, da ima v postopku izbire pravico in tudi dolžnost, da v času pred izbiro najugodnejšega ponudnika odpravi dvome o vsebini ponudb ter obsegu in pomeni posameznih elementov ponudbe. Glede na to, da dokumentacija vlagatelja, ki jo je predložil na osnovi prve zahteve naročnika za dodatna pojasnila, navedenih nejasnosti ni odpravila, je po mnenju naročnika le-ta upravičeno zahteval še dodatna pojasnila, in to tista, ki bi dvome o verodostojnosti referenc odpravila.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 05.04.2005, sporočil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je z dopisom, št. 97-22/LS /JB, z dne 06.04.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo neutemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama tega revizijskega postopka sporno vprašanje, ali je naročnik imel ustrezno pravno podlago za ponovno preverjanje vlagateljevih referenc glede na dejstvo, da je vlagatelj na zahtevo naročnika po dodatnih pojasnilih že posredoval sklenjene pogodbe z italijanskima podjetjema Trevicer s.a.s. di F. Barbisan & C. in podjetjem Barea, s.r.l., Quinto di Treviso, s katerimi je v celoti pojasnil že predložene reference.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da ZJN-1 definira dodatna pojasnila in dopustne popravke v 54. členu, kjer je določeno: "Naročnik sme zahtevati, da ponudniki v roku, ki ni daljši od osmih dni, dopolnijo ali pojasnijo dokumente, ki so jih že predložili. Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno. Izključno naročnik sme v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb.". Osnovni namen instituta dopustnosti dopolnjevanja in pojasnjevanja ponudb izhaja iz naročnikove potrebe, da v času pred izbiro najugodnejšega ponudnika odpravi dvome o vsebini ponudb ter obsegu in pomenu posameznih elementov ponudbe, predvsem glede nejasnosti oziroma dvoumnosti, zaradi katerih ponudbe ne bo mogel ali jo bo težko ocenil. V primeru dvoma o pomenu, popolnosti oziroma ustreznosti vsebine posameznih dokumentov oziroma podatkov iz teh dokumentov ter njihove verodostojnosti, sme naročnik od ponudnikov zahtevati njihovo dopolnitev ali pojasnitev, ki pa se lahko nanaša zgolj na razjasnitev v ponudbi predloženih dokumentov in glede v dokumentih navedenih podatkov, naročnik pa ne sme pa zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe. Dopustiti gre torej dodatna pojasnila kot pomoč pri ugotavljanju pravilnosti ponudb, kajti namen dodatnih pojasnil je ravno v razčiščevanju dvoma o nepravilnosti posameznega dokumenta. Dopustnost dopolnitve in pojasnitve ponudbe je v postopku oddaje javnega naročila pod pogoji iz 54. člena ZJN-1 torej utemeljena z vidika ugotavljanja dejanske vsebine ponudbe.

Iz predložene dokumentacije oddaje predmetnega javnega naročila izhaja, da je naročnik na podlagi 54. člena ZJN-1 zahteval od vlagatelja dodatna pojasnila in sicer predložitev originalnih oziroma notarsko overjenih prepisov pogodb o izvajanju zaščite blaga z italijanskima partnerjema (Trevicer s.a.s. di F. Barbisan & Co. in podjetjem Barea, s.r.l., Quinto di Treviso) ter dokazila (npr. overjene kopije računov) o nakupu sredstev za fumigacijo žit v letih 2003 in 2004. Vlagatelj je v predpisanem roku predložil:
- notarsko overjeno pogodbo o usposabljanju zaposlenih vlagatelja sklenjeno med njim in podjetjem Radit, s.r.l., Treviso,
- notarsko overjeno potrdilo iste družbe, da je vlagatelj opravil navedeno delo pri družbah Trevicer s.a.s. di F. Barbisan & Co. in podjetjem Barea, s.r.l., Quinto di Treviso,
- originalno pogodbo o usposabljanju vlagatelja in družbe Radit, s.r.l., Treviso,
- fotokopijo pogodbe o poslovno tehničnem sodelovanju na področju deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije vlagatelja in družbe Jata Emona d.d., Ljubljana.
Iz sklepa naročnika o zavrnitvi zahtevka za revizijo, št. 97-20 LS/JB, z dne 01.04.2005, izhaja, da iz dokumentov, ki jih je vlagatelj na zahtevo naročnika predložil, ne izhajajo opravljeni posli, na katere naj bi se nanašale zahtevane reference vlagatelja. Vlagatelj je sicer predložil zahtevni pogodbi v originalu, vendar pa iz le-teh ni razvidna pogodbena vrednost, navedena v referencah ponudbe vlagatelja, prav tako pa ni razviden predmet pogodbe kot tudi okvirna količina storitve. Z namenom, da se odpravijo dvomi o vsebini ponudb ter obsegu in pomenu posameznih elementov ponudbe, je zato naročnik od vlagatelja zahteval še predložitev ustreznih nalogov za izvršitev blaga, ki sta jih na vlagatelja naslovila družbi Treviser s.a.s di F. Barbisan & C. in podjetjem Barea, s.r.l., Quinto di Treviso, poročila vlagatelja o izvršenih zaščitah, izstavljene račune za izvršeno delo vlagatelja ter dokazila o plačilu teh računov. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj predložil zahtevane pogodbe med njim in podjetjem Trevicer s.a.s. di F. Barbisan & Co. ter podjetjem Barea, s.r.l., Quinto di Treviso, vendar pa dejansko nikjer iz predmetnih dokumentov niso navedeni konkretni posli zaščite blaga, ki jih je vlagatelj opravil, poleg tega tudi ni razvidna pogodbena vrednost naročil z obema podjetjema.

Državna revizijska komisija na podlagi vsega navedenega ugotavlja, da se je v konkretnem primeru pri naročniku, na podlagi predloženih predmetnih pogodb, znova porodil dvom o verodostojnosti referenc vlagatelja, potrjenih s strani italijanskih podjetij. Glede na to, da iz predloženih pogodb vlagatelja ni razvidno, ali so reference izpolnjene ali ne, se je naročnik na podlagi pooblastil, ki mu jih daje 54. člen ZJN-1, odločil, da bo omenjene vlagateljeve reference preveril na način, da je zahteval še predložitev ustreznih nalogov za izvršitev blaga, ki sta jih na vlagatelja naslovila družbi Treviser s.a.s di F. Barbisan & C. in podjetjem Barea, s.r.l., Quinto di Treviso, poročila vlagatelja o izvršenih zaščitah, izstavljene račune za izvršeno delo vlagatelja ter dokazila o plačilu teh računov. Državna revizijska komisija poudarja, da je naročnik pri izbiri načina preveritve spornih dejstev avtonomen ter da sodi odločitev o tem, na podlagi katerih dokumentov bo odpravil dvom, ki ga ima le-ta glede sporne ponudbe, v naročnikovo poslovno sfero. Če se naročnik v konkretnem primeru odloči, da bo postopal po določilu 54. člena ZJN-1, mora pri tem seveda v celoti upoštevati v tem členu zapisana pravila. Ponudnik pa mora pri podajanju dodatnih pojasnil upoštevati vse zahteve naročnika in podati vsa zahtevana pojasnila, katere naročnik izpostavi v svoji zahtevi. Državna revizijska komisija ugotavlja, da glede na dejstvo, da iz predmetnih pogodb, sklenjenih med vlagateljem in italijanskima podjetjema, ni razvidna pogodbena vrednost niti predmet storitve kot tudi obseg opravljene storitve, je naročnik z namenom ugotovitve verodostojnosti predloženih referenc vlagatelja, upravičeno zahteval predložitev ustreznih nalogov za izvršitev blaga, poročila o izvršenih zaščitah, izstavljene račune za izvršeno delo vlagatelja ter dokazila o plačilu teh računov. Obenem velja poudariti, da je vlagatelj upošteval zahtevo naročnika po dodatnih pojasnilih, saj je, kot izhaja iz dopisa vlagatelja, z dne 24.03.2005, naročniku v zahtevanem roku navedeno dokumentacijo posredoval. Glede na navedeno, Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik ravnal skladno z določili 54. člena ZJN-1, ko je za preveritev predloženih pogodb med vlagateljem in navedenima italijanskima partnerjema zahteval ustrezna dokazila, zaradi česar je potrebno vlagateljev zahtevek za revizijo, skladno z določili prvega odstavka 23. člena ZRPJN, kot neutemeljenega zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21.04.2005

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana
- Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška c. 29, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.