018-093/2005 MOL

Številka: 018-93/05-32-835

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice Vesne Cukrov kot poročevalke in članice mag. Metke Cerar kot članice senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalcev zavarovalniških storitev za potrebe MU MOL po sklopih, ter na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila podjetja Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.04.2005

ODLOČILA

1. Zahteva za nadaljevanje postopka revizije, z dne 18.3.2005, se zavrže.
2. Zahtevku za revizijo se ugodi in se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila za sklop I.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.9.2004 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalcev zavarovalniških storitev za potrebe MU MOL po sklopih ter javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 126-127/2004, z dne 26.11.2004, pod številko objave Ob-31879/04, in v Uradnem glasilu EU (OJ 2004/S 229-197452), z dne 24.11.2004.

Naročnik je dne 11.1.2005 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, s katerim je ponudnike obvestil, da se postopek izbire ne opravi ter da se postopek izbire nadaljuje po postopku s pogajanji skladno z 20. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1).

Naročnik je dne 14.2.2005 v postopku s pogajanji izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejše izbral naslednje ponudnike:
- sklop I (zavarovanje nepremičnin in opreme): Slovenica d.d.
- sklop II (zavarovanje vozil): Slovenica d.d.
- sklop III (zavarovanje likovnih del, ki so v uporabi pri MOL): Adriatic d.d.
- sklop IV (kolektivno nezgodno zavarovanje): Adriatic d.d.
- sklop V (zavarovanje odgovornosti): Slovenica d.d.

Vlagatelj je zoper obvestilo o oddaji javnega naročila, konkretno zoper naročnikovo odločitev za sklop I, vložil zahtevek za revizijo, z dne 25.2.2005. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da izbrani ponudnik za sklop I, Zavarovalnica Slovenica d.d., Celovška 206, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik) ni izkazal zagotovljenega pozavarovanja, kot je naročnik od ponudnikov zahteval v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj opozarja na določbo 10. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, kjer je določeno, da je pogoj element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave. Vlagatelj poudarja, da izbrani ponudnik pogojev razpisne dokumentacije ne izpolnjuje, zato bi morala biti njegova ponudba izločena. Vlagatelj tudi zatrjuje, da je ponujena cena izbranega ponudnika neobičajno nizka, saj za tako nizko zavarovalno premijo sploh ni mogoče dobiti pozavarovanja. Vlagatelj zato zahteva razveljavitev postopka oddaje javnega naročila za sklop I v celoti.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 3.3.2005, pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo z doplačilom takse, vlagatelj pa je dopolnitev zahtevka za revizijo naročniku posredoval dne 7.3.2005.

Vlagatelj je naročnika in Državno revizijsko komisijo z dopisom, z dne 18.3.2005, obvestil, da želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 21.3.2005 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, s katero je le-tega zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik v obrazložitvi navaja, da je izbrani ponudnik v postopku s pogajanji, potem ko je naročnik v odprtem postopku vse ponudbe zavrnil kot nepravilne, svojo ponudbo pravilno dopolnil z zahtevanim originalnim potrdilom pozavarovalnice, tako da njegova ponudba sedaj izpolnjuje pogoje razpisne dokumentacije in je torej pravilna. Naročnik poudarja, da po opravljeni analizi cen za sklop I ni ocenil, da bi bila ponujena cena izbranega ponudnika glede na ostale ponudbe neobičajno nizka.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 23.3.2005, odstopil dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom.

Vlagatelj je naročniku in Državni revizijski komisiji posredoval zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 23.3.2005.

Državna revizijska komisija je vlagatelja in naročnika skladno z določili drugega odstavka 21. člena ZRPJN dne 5.4.2005 povabila na sestanek zaradi pridobitve dodatnih pojasnil.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je sprva presojala, ali je bil vlagatelj upravičen do vložitve zahteve za nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo, z dne 18.3.2005. Skladno s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN mora naročnik svojo odločitev sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo. Skladno z drugim odstavkom 16. člena ZRPJN pa lahko vlagatelj, v primeru, da v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika, nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Iz spisovne dokumentacije je razvidno, da je naročnik popolni zahtevek za revizijo prejel dne 8.3.2005, zato je 15 dnevni zakonski rok za odločitev naročnika o zahtevku za revizijo pričel teči z dnem 9.3.2005 in potekel dne 23.3.2005. Ker je vlagatelj vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 18.3.2005, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bila takrat le-ta glede na določila ZRPJN preuranjena, zato jo je potrebno kot nedopustno zavreči.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Nadalje je Državna revizijska komisija glede na navedbe vlagatelja presojala, ali je izbrani ponudnik izkazal zagotovljeno pozavarovanje na način, kot je naročnik zahteval z razpisno dokumentacijo. Naročnik je v poglavju 3.7 razpisne dokumentacije ("Obvezni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in njihovo dokazovanje") pod točko 3.7.9. "Dokazilo pozavarovalnice" kot obvezno prilogo št. 9 zahteval: "Dokazilo pozavarovalnice, da ima ponudnik zagotovljeno pozavarovanje tistega dela v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki po tabelah maksimalnega kritja presegajo lastne deleže v izravnavanju nevarnosti.". V zvezi z načinom določitve vsebine in dokazovanja pogoja pozavarovanja gre uvodoma pripomniti, da postane vsebina razpisne dokumentacije po prejemu odločitve o dodelitvi naročila aksiom (peti odstavek 12. člena ZRPJN) in da lahko v tem primeru Državna revizijska komisija v postopku revizije oddaje javnega naročila preveri le, ali je naročnik pogoj, opredeljen v razpisni dokumentaciji, uporabil na način, kot je bil določen v razpisni dokumentaciji oz. ali je naročnik pravilno in popolno ugotovil dejansko stanje, kot je razvidno iz ponudbene dokumentacije, ter ali ga je pravilno subsumiral pod ustrezne določbe razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija nadalje opozarja, da morajo biti obvezni in drugi pogoji, ki jih določi naročnik, brezpogojno izpolnjeni. Pogoj je element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji, in je izključne narave (10. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1). Pogoj je torej prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da se njegova ponudba sploh ocenjuje. Če ponudnik ne dokaže, da izpolnjuje zahtevane pogoje za udeležbo, mora naročnik v skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-1 njegovo ponudbo ne glede na vsebino zavrniti in jo izločiti iz nadaljnjega postopka. Takšna ponudba je namreč nesprejemljiva in hkrati nepravilna, saj ne izpolnjuje zahtev razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovila, da je le-ta predložil originalno potrdilo pozavarovalnice Sava, ki potrjuje, da ima izbrani ponudnik "zagotovljeno pozavarovanje petdeset (50) odstotkov tistega dela v zavarovanje v prevzetih nevarnosti, ki po tabelah maksimalnega kritja presegajo lastne deleže v izravnavanju nevarnosti za leto 2005 in sicer za požarna in potresna zavarovanja.". Ne glede na vrednost lastnih deležev izbranega ponudnika v izravnavanju nevarnosti, Državna revizijska komisija iz predloženega potrdila ugotavlja, da ima izbrani ponudnik zagotovljeno pozavarovanje v zgolj 50 odstotkih tistega, kar je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji. Iz navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da izbrani ponudnik naročnikovega pogoja v smislu kogentne določbe 10. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 ne izpolnjuje, spričo česar je vlagateljev zahtevek v tem delu utemeljen.

V zvezi z vlagateljevo navedbo, da je ponujena cena izbranega ponudnika neobičajno nizka, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je glede na ugotovitev, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje razpisnega pogoja, višina ponujene cene brezpredmetna, zato gre vlagateljev očitek zavrniti kot neutemeljenega. Postavljeni pogoj pozavarovanja oziroma način njegovega izpolnjevanja v konkretnem primeru namreč vpliva (tudi) na ponujeno ceno, ki je torej ni moč obravnavati kot neobičajno nizke, temveč je le-ta očitno posledica neizpolnjevanja pogoja pozavarovanja na način, kot je bil zahtevan z razpisno dokumentacijo.

Ker je vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteval razveljavitev postopka oddaje javnega naročila za sklop I v celoti, je Državna revizijska komisija preverila zakonitost naročnikovih ravnanj v tem postopku. Pri tem je Državna revizijska komisija - glede na to, da je naročnik ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot pravilno, torej kot tako, ki izpolnjuje vse razpisne pogoje - skladno z načelom enakopravnosti ponudnikov preverila tudi, kako so navedeni pogoj pozavarovanja izpolnili ostali ponudniki, in pri tem ugotovila, da so predložili vsebinsko različna potrdila o pozavarovanju, ki pa jih je naročnik vsa sprejel kot ustrezna. Naročnik je namreč, kot je razvidno iz spisovne dokumentacije in pojasnil na sestanku, izpolnjevanje navedenega pogoja preverjal zgolj skozi predložitev potrdila o pozavarovanju, ne da bi preverjal njegovo vsebino. Skladno z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko ponudb, v katerih pogoj pozavarovanja ni bil izpolnjen točno na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji, ni izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila, kršil prvi odstavek 76. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Naročnik je prav tako kršil določila 2. in 4. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004), posledično pa je naročnik s svojim ravnanjem povzročil de facto neenakopravnost ponudnikov in s tem kršil eno temeljnih načel javnega naročanja iz 7. člena ZJN-1.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik navedene kršitve storil že v fazi pregleda in ocenjevanja prispelih ponudb v odprtem postopku, na podlagi katerega je nato, skladno s 1. točko tretjega odstavka 20. člena ZJN-1, nadaljeval s postopkom s pogajanji brez predhodne objave (kot je razvidno iz naročnikovega obvestila o oddaji javnega naročila z dne 11.1.2005). Ker je naročnik postopek s pogajanji izvedel na podlagi napačno ugotovljenega dejanskega stanja v odprtem postopku, Državna revizijska komisija zaključuje, da naročnikovih kršitev v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ni moč sanirati zgolj z razveljavitvijo postopka s pogajanji, temveč je potrebno postopek oddaje javnega naročila za sklop I razveljaviti v celoti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določili tretjega odstavka 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da v novem postopku oddaje javnega naročila za sklop I ravna v skladu z določbami ZJN-1, upoštevajoč ugotovitve Državne revizijske komisije iz obrazložitve tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 18.04.2005

Predsednik senata:

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisije



Vročiti:
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
- Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor
- Zavarovalnica Slovenica d.d., Celovška 206, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana