018-118/2005 Univerza v Mariboru, študentski domovi

Številka: 018-118/05-34-832

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članu Franciju Kodeli in ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje receptorskih storitev, ter na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila podjetja Protect Infra varnostni inženiring d.o.o., Partizanska cesta 36, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Zvonko Kolšek, Cankarjeva 19, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerza v Mariboru, študentski domovi, Gosposvetska cesta 83, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.04.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.
2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.02.2005 izdal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvajanje receptorskih storitev ter javni razpis objavil v Uradnem listu RS št. 17-18, z dne 25.02.2005, pod številko objave Ob-5131/05.

Kot je razvidno iz zapisnika o odpiranju ponudb, je naročnik pravočasno - do roka za odpiranje ponudb (dne 21.03.2005 ob 14. uri) prejel 2 ponudbi, in sicer ponudnika Varnost, d.d., Maribor, in Sintal Interalarm Maribor, d.d., Maribor.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 21.03.2005, ki ga je naročnik, kot je razvidno iz spisovne dokumentacije, prejel dne 22.03.2005. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da so merila in pogoj za ugotavljanje usposobljenosti, kot jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji, diskriminatorni. Vlagatelj zahteva povračilo stroškov revizije po priloženem stroškovniku.

Naročnik je s sklepom, z dne 31.3.2005, vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljenega zavrnil. Naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da se vlagatelj na javni razpis ni prijavil do roka za oddajo ponudb, zahtevek za revizijo pa je vložil po tem roku, zaradi česar naročnik meni, da vlagatelj ni aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. Kljub temu se je naročnik spustil v vsebinsko obravnavo zahtevka za revizijo in ugotovil, da le-ta ni utemeljen.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 04.04.2005, obvestil, da želi postopek revizije nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo, zato je naročnik le-tej odstopil vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom v odločanje.

Državna revizijska komisija je dne 18.4.2005 vlagatelja, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, po telefonu pozvala k predložitvi potrdila o tem, kdaj je oddal zahtevek za revizijo priporočeno po pošti. Vlagatelj je Državni revizijski komisiji po telefaksu kot dokazilo o tem poslal popis oddanih pošiljk vlagatelja z dne 21.3.2005.

Po pregledu dokumentacije in proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je sprva preverila, ali gre vlagatelju v predmetnem postopku oddaje javnega naročila priznati aktivno legitimacijo v smislu 9. člena ZRPJN, ki v prvem odstavku določa: "Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.". Izkazovanje aktivne legitimacije oziroma pravnega interesa je namreč v postopku revizije procesna predpostavka, ki mora biti izpolnjena, da se Državna revizijska komisija sploh spušča v vsebinsko (in merito) odločanje o zahtevku za revizijo.

V zvezi z izkazovanjem pravnega interesa Državna revizijska komisija opozarja, da se aktivna legitimacija nujno presoja (tudi) glede na fazo postopka oddaje javnega naročila. Če je zahtevek za revizijo vložen pred rokom za oddajo ponudb, gre aktivno legitimacijo načeloma priznati vsaki osebi, ki je registrirana (oz. ima ustrezno dovoljenje) za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Krog aktivno legitimiranih oseb pa se bistveno zoži po roku za oddajo ponudb, ko bo pravni interes (praviloma) lahko uspešno izkazala le oseba, ki je oddala ponudbo.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz popisa oddanih pošiljk, ki ga je vlagatelj predložil kot dokazilo o tem, kdaj je bil zahtevek za revizijo oddan priporočeno na pošto, ni razvidna ura pošiljanja, spričo česar gre zaključiti, da vlagatelj ni dokazal (kot bi to moral storiti na podlagi pravil o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena, ki izhajajo iz subsidiarne uporabe postopkovnih pravil Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. št. 26/1999, 96/2002; 7., 212. člen in naslednji, v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), da je zahtevek za revizijo oddal priporočeno na pošto pred iztekom roka (ure in datuma) za oddajo ponudb. Glede na to, da je bil v predmetnem postopku oddaje javnega naročila rok za oddajo ponudb 21.03.2005 ob 14h, vlagatelj pa je zahtevek za revizijo vložil istega dne, torej 21.03.2005, vendar mu ni uspelo izkazati, da je to storil pred 14. uro, Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre vlagatelju v konkretnem primeru odreči pravni interes, saj morebitnim naročnikovim kršitvam ni oporekal pred iztekom roka za oddajo ponudb niti ni do tega roka oddal ponudbe. Spričo navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj z uro in dnem, ko se je iztekel rok za oddajo ponudb in svoje ponudbe ni oddal, izgubil pravico do pravnega varstva v postopku oddaje javnega naročila.

Pri tem velja še opozoriti, da je smiselno enako odločilo tudi Sodišče Evropskih skupnosti, ki je v primeru C-230/02 (Grossman Air Service) ob primerljivem dejanskem stanju v sodbi med drugim zapisalo: "Določila Členov 1(3) in 2(1)(b) Direktive Sveta 89/665/EEC morajo biti interpretirana tako, da ne prepovedujejo obravnavati osebe kot da je, potem ko je bilo javno naročilo že oddano, izgubila pravico do pravnega varstva v revizijskem postopku, če ni sodelovala v postopku oddaje javnega naročila iz razloga, da ni mogla ponuditi vseh razpisanih storitev, ker so bila določila v razpisni dokumentaciji domnevno diskriminatorna, pa se glede tega ni pritožila že pred oddajo javnega naročila.".

Državna revizijska komisija je skladno z zgoraj navedenimi ugotovitvami odločila, da vlagatelju ne gre priznati aktivne legitimacije, zato je njegov zahtevek za revizijo skladno s prvo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka, skladno z 22. členom ZRPJN, potrebno zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 18.4.2005

Franci Kodela, univ. dipl. iur.,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Univerza v Mariboru, študentski domovi, Gosposvetska cesta 83, Maribor
- Odvetnik Zvonko Kolšek, Cankarjeva 19, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana