018-108/2005 Splošna bolnišnica Izola

Številka: 018-108/05-31-829

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata, članice mag. Metke Cerar kot poročevalke in člana Jožefa Kocuvana kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za čiščenje bolnišničnih prostorov in druga dogovorjena opravila, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje DIW Service, storitve trgovina in proizvodnja, d.o.o., Puhova ulica 15, Maribor, ki ga zastopa odvetnica Milena Sevnik - Jakoš, Miklošičeva 26, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Izola, Polje 35, Izola (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.04.2005

ODLOČILA

Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale z revizijo, v znesku 601.280,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15.02.2005 sprejel sklep, št. 02a/BR-05, o začetku postopka oddaje javnega naročila "čiščenje bolnišničnih prostorov in drugih dogovorjenih opravil". Predhodni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 57-58/04, z dne 28.05.2004, pod številko objave Ob-14284/04, javni razpis za čiščenje bolnišničnih prostorov in druga dogovorjena opravila pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 17-18/05, z dne 25.02.2005, pod številko objave Ob-5229/05 ter v Uradnem listu Evropskih skupnosti, št. 14/2005, z dne 23.02.2005, pod št. objave 36635/2005.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo (brez datuma, naročnik ga je prejel dne 17.03.2005), v katerem navaja, da je merilo reference navzgor neomejeno, s tem pa se ponudnikom omogoča, da prijavijo neomejeno število referenc. Čeprav naročnik od tega nima nobene ekonomske koristi, preferira velike ponudnike z večjim številom referenc. Vlagatelj dodaja, da bi moral naročnik, glede na predmet javnega naročila, reference postaviti kot pogoj in ne kot merilo.
Vlagatelj navaja, da je naročnikov pogoj, da mora biti ponudnik zanesljiv, sposoben upravljanja, da ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo v nasprotju s pogojem, da mora izbrani ponudnik skleniti pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom za 27 delavcev, ki so zaposleni pri sedanjem izvajalcu storitev čiščenja. Slednji pogoj po mnenju vlagatelja privilegira dosedanjega izvajalca čiščenja. Vlagatelj ugotavlja, da je obveza ponudnika, da zaposli 27 delavcev za nedoločen čas s polnim delovnim časom, nesorazmerna, saj bo izbrani ponudnik po preteku obdobja izvajanja predmetnega javnega naročila imel 27 presežnih delavcev in nesorazmerno velike stroške s tega naslova. Vlagatelj povzema, da je tako oblikovan pogoj diskriminatoren, saj neupravičeno privilegira dosedanjega izvajalca in je v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki, saj naročnik s tako postavljenim pogojem rešuje problem presežnih delavcev pri dosedanjem izvajalcu, če ta ne bo izbran.
Vlagatelj opozarja, da v objavi javnega razpisa določeno trajanje oziroma rok za zaključek javnega naročila (31.05.2007) ni usklajeno z določbo v razpisni dokumentaciji, da bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za 3 leta od datuma podpisa pogodbe.
Vlagatelj predlaga, da se kršitve odpravijo tako, da se razveljavi pogoje, merila in druga določila, ki jih v kršitvah navaja vlagatelj, ter jih črta iz razpisne dokumentacije oziroma spremeni tako, da bodo skladni z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04), ter objavi ustrezno spremembo oziroma popravek razpisne dokumentacije.
Vlagatelj priglaša povrnitev plačila stroškov, nastalih z revizijo, in sicer 3000 točk za sestavo zahtevka za revizijo, 40 točk za materialne stroške, povečano za DDV ter povračilo stroškov takse v višini 200.000,00 SIT.

Naročnik je sprejel dokument, št. 49/BR-05, z dne 25.03.2005, s katerim je ponudnike obvestil, da zaradi zahtevka za revizijo vlagatelja v celoti razveljavlja postopek oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 30.03.2005, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj opozarja, da naročnik o stroških postopka, v nasprotju z določilom 22. člena ZRPJN, sploh ni odločil. Vlagatelj dodaja, da naročnikova obrazložitev vsebuje zgolj izrek, nima pa obrazložitve, niti pravne podlage, na podlagi katere se je naročnik odločil, da postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi.

Naročnik je z dopisom, z dne 04.04.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN ter v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik, glede na določilo prvega odstavka 16. člena ZRPJN, po katerem naročnik o zahtevku za revizijo odloči tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo, v predmetnem postopku revizije v celoti razveljavil postopek oddaje javnega naročila. Čeprav je naročnik s to odločitvijo zahtevku za revizijo ugodil, pa glede na določilo tretjega odstavka 22. člena ZRPJN, ki povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, ni odločil tudi o priglašenih stroških postopka.

Državna revizijska komisija je v skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN in Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 67/2003) sklenila, da se vlagatelju priznajo naslednji stroški, nastali z revizijo: povračilo stroškov takse v višini 200.000,00 SIT ter 3000 točk za sestavo zahtevka za revizijo in 40 točk za materialne stroške, povečano za 20% DDV. Priznane stroške, nastale z revizijo, v skupnem znesku 601.280,00 SIT, je naročnik dolžan povrniti vlagatelju v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 19.04.2005

Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Splošna bolnišnica Izola, Polje 35, Izola
- Odvetnica Milena Sevnik - Jakoš, Miklošičeva 26, Ljubljana
- Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana