018-104/2005 Osnovna šola Mislinja

Številka: 018-104/05-31-784

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN), po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup živil in materiala za prehrano in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Zoran Zorman s.p., Celjska cesta 48/b, Slovenj Gradec (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Oš Mislinja, šentilj pod Turjakom 1, Mislinja (v nadaljevanju: naročnik), dne 12.04.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi postopek oddaje javnega naročila za nakup živil in materiala za prehrano, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/2005, z dne 28.01.2005, pod št. objave Ob-2546/05, za sklop 3: kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan plačati stroške, nastale z revizijo, in sicer takso v višini 100.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis nakup živil in materiala za prehrano objavil v Uradnem listu RS, št. 8/2005, z dne 28.01.2005, pod št. objave Ob-2546/05.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb, št. 472/05, z dne 24.02.2005, je razvidno, da je naročnik prejel 21 pravočasnih ponudb. Naročnik je izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 472/05, z dne 24.02.2005, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika za sklop 3: kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki izbral ponudnika DON DON d.o.o., Trdinova pot 2a, Metlika ter ponudnika Koroške pekarne d.d., Koroška cesta 2, Dravograd.

Vlagatelj je dne 02.03.2005 od naročnika ustno zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila, katero mu je naročnik posredoval z dopisom, z dne 02.03.2005.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 14.03.2005, v katerem izpodbija odločitev naročnika o dodelitvi javnega naročila za sklop 3: kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki. Vlagatelj navaja, da iz dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila ni razvidno, kako je bilo uporabljeno merilo iz 9. člena Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila). Vlagatelj je tako dobil 1 točko po kriterijih za dostavo blaga v dogovorjenih rokih, čeprav iz 9. člena Navodila ni mogoče zaključiti, kdaj ponudnik dobi le 1 točko. Vlagatelj si navedeno razlaga z ugotovitvijo, da je naročnik po javnem odpiranju ponudb merila dopolnjeval in s tem spreminjal razpisno dokumentacijo, kar predstavlja prekršek po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj navaja, da naročnik ni pojasnil, na kakšen način je merila iz 9. člena Navodil uporabil ter kako jih je točkoval.
V zvezi z naročnikovo ugotovitvijo, da v vlagateljevi kupoprodajni pogodbi ni bil naveden (izpolnjen) dobavni rok, vlagatelj opozarja, da ta obveznost v razpisni dokumentaciji ni bila predvidena, iz izjave št. OBR-8 pa izhaja, da gre za dogovorjene roke.
Vlagatelj zatrjuje bistveno kršitev postopka oddaje javnega naročila, saj ni prejel zapisnika o odpiranju ponudb, prav tako pa tudi ne obrazloženega obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Vlagatelj opozarja, da naročnik kljub temu, da postopek oddaje javnega naročila še ni zaključen, že sklepa nove pogodbe z novimi dobavitelji blaga.
Vlagatelj predlaga, da naročnik razveljavi razpis za sklop 3: kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki in za to skupino izvede nov javni razpis oziroma podrejeno, da razveljavi razpis v celoti in izvede nov javni razpis z razpisno dokumentacijo, ki bo določala konkretna merila za izbor ponudnikov.
Vlagatelj zahteva povračilo stroškov revizijskega postopka v višini plačane takse 100.000,00 SIT, plačane razpisne dokumentacije v višini 10.000,00 SIT ter stroškov priprave ponudbe, sodnih taks ter vseh poštnih storitev v višini 29.000,00 SIT, torej skupno znesek 139.000,00 SIT, v roku 15 dni, da ne bo izvršbe.

Naročnik je s sklepom, št. 687/05, z dne 24.03.2005, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je upošteval merila iz 9. člena Navodil. Podrobnejši sistem ocenjevanja ponudb je naročnik izdelal takoj pred odpiranjem ponudb, v okviru meril, navedenih v razpisni dokumentaciji. Naročnik navaja, da vlagatelj, glede na določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN, zoper kršitve razpisa javnega naročila pravočasno ni ugovarjal, zato po naročnikovem mnenju merila, podana v razpisu, niso bila kršena.
V zvezi z vlagateljevo navedbo, da je prejel le 1 točko po kriterijih za dostavo blaga v dogovorjenih rokih, ker v kupoprodajni pogodbi ni navedel dobavnega roka, naročnik odgovarja, da je bila kupoprodajna pogodba, pri kateri vlagatelj ni izpolnil dobavnega roka, sestavni del celotne razpisne dokumentacije. Naročniku sama izjava obrazca (OBR-8) nikakor ni mogla zadostovati za točkovanje, zato je pri vseh ponudnikih upošteval dobavni rok iz kupoprodajne pogodbe.
Naročnik zavrača tudi navedbe vlagatelja, da ni prejel zapisnika o javnem odpiranju ponudb in obvestila o oddaji javnega naročila, saj je naročnik vsem ponudnikom dne 28.02.2005 s priporočeno pošto hkrati poslal zapisnik o javnem odpiranju ponudb in obvestilo o oddaji javnega naročila.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 30.04.2005, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, št. 725/05, z dne 01.04.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija v zvezi z revizijskimi navedbami vlagatelja uvodoma izpostavlja, da se le-te ne nanašajo na spornost v razpisni dokumentaciji določenih meril kot takšnih, temveč je za vlagatelja sporna uporaba teh meril. V navajanju s tem povezanih kršitev slednji tako ni prekludiran, kot to v smislu petega odstavka 12. člena ZRPJN meni naročnik, temveč je potrebno pravočasnost očitkov iz njegovega zahtevka za revizijo presojati na podlagi splošnega pravila iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN.

V zvezi z vlagateljevo navedbo, da ni jasno, kako so bila uporabljena merila iz 9. člena Navodil, Državna revizijska komisija ob vpogledu v dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila ugotavlja, da je naročnik v točki IV.2) v objavi razpisa ter v 9. členu Navodil, kot merila, ki bodo upoštevana pri izbiri ekonomsko najugodnejše ponudbe, določil: 1. cena (največ 50 točk), 2. rok plačila (največ 20 točk), 3. kakovost (največ 20 točk), 4. dostava blaga v dogovorjenih rokih, fco skladišče naročnika - razloženo (največ 5 točk), 5. reference (največ 5 točk). Naročnik je dne 24.02.2004 (t.j. na dan odpiranja ponudb) sprejel Merila in točkovnik za ocenjevanje ponudb pri izbiri ekonomsko najugodnejše ponudbe, s katerimi je v okviru meril, navedenih v razpisni dokumentaciji, določil podrobnejši sistem ocenjevanja prispelih ponudb.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se je naročnik šele na dan odpiranja ponudb odločil, da bo pri ocenjevanju ponudb merila iz razpisne dokumentacije uporabil na način, ki ga je določil v dokumentu: Merila in točkovnik za ocenjevanje ponudb pri izbiri ekonomsko najugodnejše ponudbe. Takšen način določitve in uporabe meril je naročniku omogočal arbitrarno dodeljevanje točk, glede na dejstvo, da v razpisni dokumentaciji ni zadostno opisal oz. ovrednotil izbranih meril, pa je s tem omogočil naknadno subjektivno ocenjevanje ponudb ter dopustil prilagajanje načina uporabe meril posameznim ponudnikom. Zaradi možnosti naročnikovega arbitrarnega ocenjevanja pa posameznih ponudb posledično tudi ni mogoče medsebojno objektivno primerjati ter oceniti, ali je bilo ocenjevanje pravilno in v skladu z določili razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija opozarja, da ima naročnik pravico v skladu s 25. členom ZJN-1 razpisno dokumentacijo spremeniti ali dopolniti, vendar pa po objavi naročila naročnik ne sme več spreminjati meril, uporabi pa lahko samo tista merila, ki jih je navedel, opisal in ovrednotil v razpisni dokumentaciji (tretji odstavek 50. člena ZJN-1). Določitev meril in njihovo vrednotenje je ena najpomembnejših sestavin postopka oddaje javnega naročila. Merila in njihovo vrednotenje ponudnikom vnaprej povedo, kateri elementi v ponudbah, ki presegajo zahtevane, bodo vplivali na izbiro najugodnejše ponudbe. Namen vnaprejšnje določitve, opisa in ovrednotenja ponudb je v tem, da se ponudniki seznanijo z bodočim ocenjevanjem ponudb in da skladno s tem pripravijo svoje ponudbe, hkrati pa lahko vsak izmed ponudnikov po sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila preveri, ali je naročnik opravil oceno ponudb skladno z vnaprej opredeljenimi merili. Le na ta način lahko ponudniki pripravijo ne samo pravilno, temveč tudi konkurenčno ponudbo, torej takšno, ki kar najbolj ustreza ekonomskim pričakovanjem naročnika.

S svojim ravnanjem je naročnik kršil tudi načelo transparentnosti, ki je eno najpomembnejših temeljnih načel javnega naročanja, preko katerega se zagotavlja uresničevanje drugih načel javnega naročanja. Spoštovanje tega načela je še zlasti pomembno pri določanju meril, ki morajo biti zainteresiranim ponudnikom poznana vnaprej, kar hkrati omogoča ponudnikom, da preverijo vsako fazo oddaje javnega naročila ter pravilnost vodenja postopka oddaje javnega naročila, še zlasti postopek vrednotenja ponudb in izbire najugodnejše ponudbe.

Glede na zgoraj zapisano Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik kršil določilo tretjega odstavka 50. člena ZJN-1, ko je v dokumentu: Merila in točkovnik za ocenjevanje ponudb pri izbiri ekonomsko najugodnejše ponudbe, naknadno opredelil način uporabe meril iz razpisne dokumentacije. Naročnik mora v postopku ocenjevanja prispelih ponudb uporabiti le tista merila, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji, na način, kot so bila opisana in ovrednotena, hkrati pa ne sme uporabiti nobenega merila, ki ni bilo navedeno v razpisni dokumentaciji. Državna revizijska komisija dodaja, da v kolikor naročnik ugotovi, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne more ali ne bo mogel oceniti prispelih ponudb, mora postopek oddaje javnega naročila ponoviti, ponudnikom pa na njihovo zahtevo povrniti stroške, za katere predložijo dokazila (drugi odstavek 25. člena ZJN-1).

Ker je Državna revizijska komisija na tej točki presoje revizijskih navedb ugotovila, da je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen, ni odločala o ostalih navedbah vlagatelja, saj ne morejo (več) vplivati na odločitev Državne revizijske komisije v tem postopku. Zaradi navedenega jih Državna revizijska komisija v skladu z načelom hitrosti (3. člen ZRPJN), ki je eno izmed temeljnih načel revizijskega postopka, pri odločanju o vloženem zahtevku za revizijo, tudi ni vsebinsko presojala. Državna revizijska komisija se v skladu z določilom tretjega odstavka 182. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04) ni opredeljevala do eventualnega zahtevka vlagatelja (naj se razveljavi javni razpis v celoti), saj je ugodila že primarnemu vlagateljevemu revizijskemu predlogu (naj se razveljavi javni razpis za sklop 3: kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki).

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila kršil določila ZJN-1 in glede na to, da ugotovljenih kršitev ni mogoče odpraviti drugače, je skladno s 3. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN v celoti razveljavila postopek oddaje javnega naročila za nakup živil in materiala za prehrano, in sicer sklop 3: kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki. Naročnik mora v ponovljenem postopku oddaje javnega naročila ustrezno upoštevati zakonsko definicijo meril ter napotke, ki jih je v obrazložitvi podala Državna revizijska komisija, predvsem glede določitve meril, pozoren pa naj bo tudi na tiste vlagateljeve navedbe, ki jih Državna revizijska komisija ni vsebinsko obravnavala.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, ki so bili potrebni za vodenje revizijskega postopka, v višini plačane takse, to je v višini 100.000,00 SIT. Državna revizijska komisija je zavrnila vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov plačane razpisne dokumentacije in priprave ponudbe, saj ne gre za stroške revizijskega postopka, vlagatelj pa stroškov poštnih storitev ni specificiral.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23.člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 12.04.2005

Mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Oš Mislinja, šentilj pod Turjakom 1, Mislinja
- Zoran Zorman s.p., Celjska cesta 48/b, Slovenj Gradec
- DON DON d.o.o., Trdinova pot 2a, Metlika
- Koroške pekarne d.d., Koroška cesta 2, Dravograd
- Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana