018-082/2005 Elektro Ljubljana d.d.

Številka: 018-82/05-32-746

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu člana Francije Kodele kot predsednika senata, članice Vesne Cukrov kot poročevalke in članice mag. Metke Cerar kot članice senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo progovnih ločilnikov ter varovalne in zaščitne opreme, in sicer za sklop 1: progovni ločilniki 20kV, ter sklop 4: prenapetnostni odvodniki n.n., ter na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila vlagatelja Eltima d.o.o., šlandrova ulica 8A, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 08.04.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se v delu, ki se nanaša na sklop 1, zavrne kot neutemeljen.
2. Zahtevek za revizijo se v delu, ki se nanaša na sklop 4, zavrže.
3. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 28.10.2004 izdal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo progovnih ločilnikov ter varovalne in zaščitne opreme po sklopih, ter javni razpis objavil v Uradnem listu RS št. 124, z dne 19.11.2004, pod številko objave Ob-31130/04.

Naročnik je izdal sklep o oddaji javnega naročila, z dne 14.1.2005, s katerim je naročilo po sklopih oddal naslednjim najugodnejšim ponudnikom:
- sklop 1 (progovni ločilniki 20 kV): Tehmar d.o.o., Panonska ul. 30, Maribor
- sklop 2 (varovalke in podnožja varovalk s.n.): MR Export Import d.o.o., Glavni trg 17b, Maribor
- sklop 3 (varovalke in podstavki varovalk n.n.): Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo
- sklop 4 (prenapetnostni odvodniki n.n.): Izoelektro d.o.o., Pesnica pri Mariboru 42A, Pesnica pri Mariboru

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 15.02.2005, in sicer zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila za sklop 1 in sklop 4. Kot kršitev postopka oddaje javnega naročila vlagatelj za sklop 1 navaja, da izbrani ponudnik Tehmar d.o.o. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop 1) ne izpolnjuje treh tehničnih pogojev, ki so določeni v razpisni dokumentaciji, in sicer, da morajo ločilniki imeti epoksidne glavne izolatorje in ev. silikonski izolator v pogonu ločilnika, da morajo biti vsi vijaki iz nerjavečega materiala ter da morajo biti ločilniki za vertikalno montažo na eni - skupni nosilni konstrukciji.
Ravno tako vlagatelj kot kršitev postopka oddaje javnega naročila za sklop 4 navaja, da izbrani ponudnik Izoelektro d.o.o. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop 4) ne izpolnjuje tehničnega pogoja, da morajo biti prenapetnostni odvodniki izdelani iz negorljivega materiala.
Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, ki jih je imel v zvezi z zahtevkom za revizijo, in sicer znesek plačane takse.

Naročnik je izdal sklep, z dne 1.3.2005, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi za sklop 1 naročnik navaja, da zahtevku za revizijo priložene slike, s pomočjo katerih vlagatelj utemeljuje svoje trditve, niso fotografije tipa ločilnika, ki je predmet razpisanega sklopa, ter poudarja, da ponujeni izdelki izbranega ponudnika izpolnjujejo tehnične razpisne pogoje. Enako naročnik ugotavlja tudi za sklop 4, namreč da je izbrani ponudnik za sklop 4 svoji ponudbi predložil ustrezne listine o skladnosti, ki so bile zahtevane z razpisno dokumentacijo, spričo česar njegova ponudba izpolnjuje tehnične razpisne pogoje.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 7.3.2005, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo, zato je naročnik le-tej odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o javnem naročilu.

Državna revizijska komisija je vlagatelja, z dopisom št. 018-82/05-34-621, z dne 21.03.2005, skladno s prvim odstavkom 21. člena ZRPJN (v povezavi s 5. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN) pozvala k dopolnitvi zahtevka za revizijo z dejstvi in dokazi, s katerimi bi dokazoval navedene kršitve. Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dopolnitev posredoval dne 25.3.2005.

Državna revizijska komisija je vlagatelja in naročnika skladno z določili drugega odstavka 21. člena ZRPJN dne 1.4.2005 povabila na sestanek zaradi pridobitve dodatnih pojasnil in izvedbe dokazov.

Po pregledu dokumentacije in proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je sprva presojala utemeljenost vlagateljevih navedb v zahtevku za revizijo za sklop 1. Glede na navedbe vlagatelja, da izbrani ponudnik za sklop 1 ne izpolnjuje treh tehničnih razpisnih pogojev, je Državna revizijska komisija preverila, kakšne so bile zahteve razpisne dokumentacije glede le-teh ter na kakšen način jih je izpolnil izbrani ponudnik za sklop 1. Naročnik je v prilogi št. 17 "Tehnični razpisni pogoji" razpisne dokumentacije za sklop 1, pod točko 2 "Tehnični pogoji", pod 2., 3. in 4. alinejo zahteval:
- ločilniki morajo imeti epoksidne glavne izolatorje in ev. silikonski izolator v pogonu ločilnika
- vsi vijaki morajo biti iz nerjavečega materiala
- ločilniki za vertikalno montažo morajo biti na eni - skupni nosilni konstrukciji

Pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika za sklop 1 je Državna revizijska komisija ugotovila, da je le-ta ponudil ločilnik z oznako NPS 24 B1, za katerega je tudi navedel, da izpolnjuje vse zahtevane tehnične pogoje (točka 2 "Tehnični pogoji" ponudbe izbranega ponudnika).

Ker iz dokazov, ki jih je predložil vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo, ni bilo moč zaključiti, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje tehničnih razpisnih pogojev, je Državna revizijska komisija na sestanku pridobila dodatna pojasnila od vlagatelja in naročnika, ter po proučitvi na sestanku navedenih dejstev in dokazov na tej podlagi sprejela svojo odločitev.

Na sestanku je vlagatelj svoje navedbe glede tehničnega pogoja "ločilniki morajo imeti epoksidne glavne izolatorje in ev. silikonski izolator v pogonu ločilnika" dokazoval s fotografijami, ki jih je predložil že v zahtevku za revizijo in na katerih naj bi bil ponujeni ločilnik izbranega ponudnika (to je vertikalni ločilnik oznake 500 OZ), ki ga je vlagatelj naročil preko drugega dobavitelja istega proizvajalca (to je izbranega ponudnika). Vlagatelj je pojasnil, da je na fotografiji, ki jo je predložil kot dokaz, zgolj osnovni tip ločilnika. Naročnik je glede na vlagateljeva pojasnila poudaril, da ločilnik na fotografiji nima enakih karakteristik kot razpisani ločilnik, in da je vlagatelj ob naročilu spornega ločilnika pri dobavitelju očitno podal nepopolno tehnično zahtevo glede na zahtevane karakteristike razpisanega ločilnika, zaradi česar je dobil proizvod, ki ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije. Naročnik je ponovno zatrdil, da priložene slike niso slike ločilnika, ki je predmet javnega naročila.
Glede svoje trditve, da izbrani ponudnik 1 ne izpolnjuje tehničnega pogoja "vsi vijaki morajo biti iz nerjavečega materiala", je vlagatelj na sestanku pojasnil, da je enako kot pri dokazovanju neizpolnjevanja zgoraj navedenega pogoja izhajal iz proizvoda, pridobljenega na zgoraj opisan način, ter da ločilnik, ki mu je bil dobavljen, ni imel nerjavečih, temveč tudi pocinkane vijake. Naročnik je ob tem ponovno poudaril, da se vlagatelj sklicuje na napačen proizvod, ki ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, medtem ko ponujeni ločilnik izbranega ponudnika tem zahtevam ustreza.
V zvezi s tehničnim pogojem "ločilniki za vertikalno montažo morajo biti na eni - skupni nosilni konstrukciji" je vlagatelj na sestanku s fotografijo, pridobljeno na enak način kot v zgoraj opisanih primerih, dokazoval, da izbrani artikel ne izpolnjuje pogoja glede vertikalne montaže na eni skupni nosilni konstrukciji, kar je pojasnil s sestavo konstrukcije, ki ima dve nosilni osi, ki sta medsebojno povezani z vijačnim spojem. Vlagatelj je poudaril, da po njegovem mnenju vijačena nosilna konstrukcija tehnično ni ustrezna, ter da je zahtevo razpisne dokumentacije glede skupne nosilne konstrukcije razumel kot zahtevo po zvarjeni nosilni konstrukciji, čeprav je hkrati potrdil, da v praksi obstajajo tudi ločilniki na dveh ločenih nosilnih konstrukcijah in da se le-ti razlikujejo od ponujenih ločilnikov izbranega ponudnika 1. Naročnik je v odgovor na vlagateljevo sklepanje pojasnil, da nikjer v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da mora biti konstrukcija varjena, kot to zatrjuje vlagatelj, temveč je lahko vijačena; dovolj je le, da je v enem kosu. Naročnik je še poudaril, da bi le-takšna interpretacija pomenila diskriminacijo ponudnikov glede na obstoječe razpisne pogoje, ter da ponujeni proizvod izbranega ponudnika izpolnjuje tehnične pogoje glede enotne konstrukcije, kot je bilo zahtevano z razpisno dokumentacijo.

Državna revizijska komisija spričo navedenega ugotavlja, da je vlagatelj dokazovanje svojih trditev iz zahtevka za revizijo oprl na fotografije proizvoda, za katerega se je v postopku dokazovanja, kot je opisan zgoraj, nedvoumno izkazalo, da ne gre za proizvod, ki ga je ponudil izbrani ponudnik za sklop 1. Ker vlagatelju v postopku revizije ni uspelo dokazati svojih navedb iz zahtevka za revizijo, kot bi to moral storiti na podlagi pravil o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena (ki izhajajo iz subsidiarne uporabe postopkovnih pravil Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. št. 26/1999, 96/2002; 7., 212. člen in naslednji, v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), je Državna revizijska komisija odločila, da ponudbe izbranega ponudnika iz razlogov, ki jih navaja vlagatelj, ni moč šteti kot nepravilne, in vlagateljev zahtevek za revizijo zoper sklop 1 zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Pred vsebinskim presojanjem vlagateljevih navedb iz zahtevka za revizijo zoper sklop 4, ki se nanašajo na neizpolnjevanje tehničnega pogoja izbranega ponudnika za sklop 4, je Državna revizijska komisija preverila, ali gre vlagatelju za ta sklop priznati aktivno legitimacijo v smislu 9. člena ZRPJN. Iz naročnikovega sklepa o oddaji javnega naročila, z dne 14.1.2005, je razvidno, da je bila ponudba vlagatelja za sklop 4 skladno z merili za ocenjevanje ocenjena kot tretja najugodnejša; največ točk je dobila ponudba izbranega ponudnika za sklop 4 (100 točk), nato ponudba ponudnika J-Rupert & Co., d.o.o. (96,4 točk), ter najmanj ponudba vlagatelja (29,2 točk). Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo zoper sklop 4 izpodbija zgolj pravilnost ponudbe izbranega ponudnika za sklop 4, Državna revizijska komisija zaključuje, da ni zadoščeno zahtevi 9. člena ZRPJN, da je vlagatelju "bila ali bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila", saj bi bilo javno naročilo v primeru, če bi vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel in bi bila odločitev naročnika o oddaji naročila za sklop 4 razveljavljena, še vedno dodeljeno drugemu najuspešnejšemu ponudniku, to je ponudniku J-Rupert & Co., d.o.o. Spričo navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj za sklop 4 ni izkazal aktivne legitimacije v postopku revizije in je zato potrebno njegov zahtevek za revizijo, skladno s 1. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, zavreči.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer znesek plačane takse. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka, skladno z 22. členom ZRPJN, potrebno zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 8.4.2005

Predsednik senata:
Franci Kodela, univ. dipl. iur.,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana
- Eltima d.o.o., šlandrova ulica 8A, Ljubljana
- Tehmar d.o.o., Panonska ul. 30, Maribor
- Izoelektro d.o.o., Pesnica pri Mariboru 42A, Pesnica pri Mariboru
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana