018-084/2005 Mestna občina Koper

Številka: 018-84/05-34-714

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Franciju Kodela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 177040 R3-406 - Hrvatini, odsek km 1,000 - 1,560, izvedba pločnika in javne razsvetljave ter vodovoda, ki ga je vložil vlagatelj Grafist d.o.o., Ankaranska cesta 5c, Koper, ki ga zastopa odvetnica Monika Mavsar, Obala 114, Portorož (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna Občina Koper, Verdijeva 10, Koper (v nadaljevanju: naročnik), dne 31.03.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

3. Zahteva stranskega intervenienta za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 05.05.2004 sprejel sklep, št. K3444-36/2004, o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 177040 R3-406 - Hrvatini, odsek km 1,000 - 1,560, izvedbo pločnika in javne razsvetljave ter vodovoda. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/2004, z dne 14.05.2004, pod številko objave Ob-12509/04. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 22.06.2004, je razvidno, da je naročnik pridobil štiri pravočasne ponudbe. Naročnik je dne 06.07.2004 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. K3444-36/2004, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral vlagatelja. Državna revizijska komisija je dne 08.10.2004 sprejela sklep, št. 018-215/04-22-1847, s katerim je odločitev naročnika, vsebovano v obvestilu o oddaji javnega naročila, z dne 06.07.2004, razveljavila.

Dne 27.10.2004 je naročnik izdal obvestilo, št. K3444-36/2004, iz katerega izhaja njegova odločitev, da se javno naročilo ne odda, saj naj bi bili ponudba vlagatelja in ponudba ponudnika Grakom d.o.o., Polje 9/G, Izola (v nadaljevanju: Grakom d.o.o.), nepravilni, ponudbi ponudnika CPK d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper (v nadaljevanju: izbrani ponudnik) in ponudnika Stavbenik d.o.o., Ulica 15. maja 16, Koper (v nadaljevanju: Stavbenik d.o.o.), pa nesprejemljivi. Državna revizijska komisija je dne 21.12.2004Â" izdala sklep, št. 018-315/04-25-2363, s katerim je razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v obvestilu o neoddaji javnega naročila, št. K3444-36/2004, z dne 27.10.2004.

Dne 31.01.2005 je naročnik izdal obvestilo o oddaji naročila, št. K3444-36/2004, iz katerega izhaja, da se javno naročilo odda izbranemu ponudniku. Iz obrazložitve sklepa izhaja tudi, da je naročnik pri ponovnem pregledu ponudb ugotovil, da vlagateljeva ponudba ni pravilna, saj je imel vlagatelj na dan oddaje ponudb neporavnane zapadle obveznosti v višini 7.430.771,62 SIT. Ravno tako je nepravilna ponudba ponudnika Grakom d.o.o., pravilni pa sta ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Stavbenik d.o.o. Pravilni ponudbi je naročnik vrednotil glede na razpisano merilo, to je najnižjo ceno, pri čemer je bila izbrana ponudba izbranega ponudnika.

Z vlogo, z dne 10.02.2005, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem navaja na njegova ponudba ni nepravilna, kot to navaja naročnik, saj vlagatelj ni imel neporavnanih obveznosti v višini 7.430.771,62 SIT do izbranega ponudnika. Vlagatelj dalje navaja, da izbrani ponudnik ni izpolnjeval vseh pogojev, kot jih določa 41. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1), tako zlasti ni predložil listin iz katerih bi izhajala sposobnost in usposobljenost (zlasti kar se tiče kadrovske sposobnosti) za izvedbo javnega naročila. Vlagatelj naročniku očita, da ni pravilno ugotovil, da izbrani ponudnik izpolnjuje razpisne pogoje, s čemer je kršil določila 45. člena ZJN-1, ki naročniku nalagajo, da preveri ali izbrani ponudnik izpolnjuje vse v razpisni dokumentaciji zapisane pogoje. Ne samo, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, pač pa je dejstvo, da je vlagateljeva ponudba pravilna in bi glede na najnižjo ponudbeno ceno morala biti tudi izbrana. V nadaljevanju vlagatelj navaja argumente, s katerimi dokazuje, da do izbranega ponudnika nima neporavnanih zapadlih obveznosti. Vlagatelj predlaga, da se izvede vse potrebne dokaze, vpogleda v celotni spis oddaje javnega naročila, ugotovi, da terjatve vlagatelja do izbranega ponudnika niso bile zapadle in da je vlagatelj ponudil najnižjo ceno, da revizorsko poročilo, ki ga je predložil vlagatelj, v celoti odraža resnično in verodostojno stanje in da je izbrani ponudnik predložil in podal zavajajoče podatke in izjave, kot je to opredeljeno v šestem odstavku 42. člena ZJN-1, da se ugotovi, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje razpisnih pogojev ter da se razveljavi odločitev o izbiri in opravi ponovni izbor najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj v postopek priglaša tudi stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer za plačano takso, v znesku 200.000,00 SIT, ter za odvetniške stroške, v protivrednosti 2000 točk po veljavni Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), skupaj z 2% stroškov pisarne, oboje povečano za 20% DDV.

Dne 25.02.2005 je naročnik s strani izbranega ponudnika prejel pripravljalno vlogo. Izbrani ponudnik vlogo podaja kot stranski intrvenient, v skladu z 199. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.); v nadaljevanju: ZPP), ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja na podlagi določil petega odstavka 3. člena ZRPJN. V vlogi predlaga, da naročnik zahtevek za revizijo zavrže, saj je o njegovi vsebini že pravnomočno odločila Državna revizijska komisija (v zadevah 018-215/04-22-1847 ter 018-214/04-25-1780) in bi bila vsaka drugačna odločitev naročnika protizakonita. Stranski intervenient v postopek priglaša tudi stroške, nastale v zvezi z revizijo, v protivrednosti 3000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, skupaj z 2% stroškov pisarne, oboje povečano za 20% DDV.

Naročnik je o zahtevku za revizijo odločil s sklepom, št. K3444-36/2004, z dne 28.02.2005, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo in zahtevo slednjega po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, zavrnil. V obrazložitvi svoje odločitve se naročnik najprej opredeljuje do vlagateljevih revizijskih navedb, sledeč katerim naj izbrani ponudnik ne bi izpolnjeval vseh pogojev, ki jih določa 41. člen ZJN-1, naročnik pa naj bi kršil določila 45. člena ZJN-1. Naročnik v zvezi s tem navaja, da vlagatelj ni nikjer konkretiziral domnevne naročnikove kršitve. Ne glede na to pa izpostavlja tudi, da iz 45. člena ZJN-1 izhaja naročnikova obveznost, da pred oddajo javnega naročila preveri, ali ponudnik, katerega ponudba je ugodnejša, izpolnjuje pogoje glede sposobnosti, opredeljene v 42. členu tega zakona. Naročnik torej na podlagi tega člena ZJN-1 ni mogel storiti očitane mu kršitve, saj je 42.a člen tisti, ki določa pogoje- tudi glede kadrovske strukture. V nadaljevanju naročnik ponovno presoja utemeljenost revizijskih navedb, s katerimi vlagatelj utemeljuje neobstoj neporavnanih zapadlih obveznosti v višini 7.430.771,62 SIT do izbranega ponudnika, ob tem pa zaključuje, da vlagatelj svojih navedb ni uspel dokazati. Naročnik ob tem opozarja tudi, da bi vlagatelj v primeru, če bi bil prepričan, da je bil v postopku oddaje predmetnega javnega naročila neenakopravno obravnavan, zahtevek za revizijo vložil že zoper naročnikovo določitev o tem, da se javno naročilo ne odda, ne pa šele zoper odločitev o tem, da se izvedba razpisanih del odda izbranemu ponudniku.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 02.03.2005, naročnika obvestil, da želi postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisoma, z dne 08.03.2005 ter z dne 17.03.2005, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je svoje stališče do revizijskih navedb, ki se nanašajo na neobstoj neporavnanih zapadlih obveznosti vlagatelja do izbranega ponudnika, podala že v svojem sklepu, št. 018-215/04-22-1847, z dne 08.10.2004. V njem je med drugim zapisala:

"â??Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz predloženih dokazov s strani vlagatelja in izbranega ponudnika izhaja, da je imel izbrani ponudnik na dan 22.06.2004 (rok za predložitev ponudb) do vlagatelja neporavnane zapadle obveznosti v višini 7.430.771,62 SIT. Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da iz predloženih dokazov ni mogoče pritrditi izbranemu ponudniku, da obstaja dogovor o odlogu plačila njegovih zapadlih obveznosti oziroma njihovem pobotu, saj je bil Državni revizijski komisiji že v prejšnjem revizijskem postopku (v katerem sta bili stranki isti vlagatelj in izbrani ponudnik in v katerem je bilo odločeno o istem vprašanju; sklep Državne revizijske komisije, št. 018-214/04-25-1780, z dne 04.10.2004) predložen sporazum o ureditvi medsebojnih poslovnih razmerij med izbranim ponudnikom in vlagateljem, z dne 06.01.2004, ki pa ga nista podpisala niti vlagatelj niti izbrani ponudnik. Iz predloženega nepodpisanega sporazuma o ureditvi medsebojnih poslovnih razmerij je mogoče zaključiti le, da so pogajanja med izbranim ponudnikom in vlagateljem potekala ne pa tudi, da so bila s pisnim dogovorom uspešno zaključena.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da morajo biti obvezni in drugi pogoji, ki jih določi naročnik, brezpogojno izpolnjeni. Pogoj je element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji, in je izključne narave (10. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1). Pogoj je torej prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da se njegova ponudba sploh ocenjuje. Če ponudnik ne dokaže, da izpolnjuje zahtevane pogoje za udeležbo, mora naročnik v skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-1 njegovo ponudbo ne glede na vsebino zavrniti in jo izločiti iz nadaljnjega postopka. ZJN-1 v 13. točki prvega odstavka 3. člena namreč določa: "Pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.". Ker izbrani ponudnik ni dokazal izpolnjevanje pogoja iz točke 2.4. Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, njegove ponudbe ni mogoče šteti za pravilno v smislu 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1.".

Državna revizijska komisija ob upoštevanju zgoraj opisanega stališča, zavzetega v sklepu, št. 018-215/04-22-1847, z dne 08.10.2004, vlagateljevih revizijskih navedb, ki se nanašajo na neobstoj neporavnanih zapadlih obveznosti vlagatelja do izbranega ponudnika, ni ponovno preverjala, saj se je do s tem povezanih dejstev že opredelila. Državna revizijska komisija skladno z zapisanim ponovno ugotavlja, da vlagateljeve ponudbe ni mogoče šteti za pravilno, saj slednji ni dokazal izpolnjevanja pogoja iz točke 2.4. Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe v smislu 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1. Naročnik je posledično vlagateljevo ponudbo utemeljeno zavrnil kot nepravilno.

Državna revizijska komisija revizijskih navedb, s katerimi vlagatelj zatrjuje, da "izbrani ponudnik ni izpolnjeval vseh pogojev, kot jih določa 41. člen Zakon o javnih naročilih", saj naj ne bi predložil listin iz katerih bi izhajala sposobnost in usposobljenost (zlasti kar se tiče kadrovske sposobnosti) za izvedbo javnega naročila, naročnik pa naj bi nepravilno ugotovil, da izbrani ponudnik izpolnjuje razpisne pogoje, ni mogla preveriti. Državna revizijska komisija v zvezi s tem uvodoma izpostavlja, da se 41. člen ZJN-1 nanaša na objavo pogojev za priznanje sposobnosti, medtem ko same pogoje za priznanje sposobnosti urejajo 42. ter 42.a, b in c člen ZJN-1. Ne glede na dejstvo, da vlagatelj zatrjuje neskladnost ponudbe izbranega ponudnika z določilom ZJN-1, s katerim ta že po vsebini samega določila ni neskladna, pa gre ugotoviti tudi, da so s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja pavšalne. Vlagatelj jih namreč ni konkretiziral v konkreten očitek nepravilnosti naročnikovega vodenja postopka oddaje javnega naročila, niti zanje ni ponudil nikakršnih dokazov, kot to zahteva 5. točka tretjega odstavka 12. člena ZRPJN, zato jih Državna revizijska komisija po vsebini ni mogla obravnavati.

V povzetku zapisanega gre ugotoviti, da vlagatelj ni uspel izkazati neskladja naročnikove odločitve o oddaji naročila s predpisi s področja oddaje javnih naročil, zaradi česar je potrebno njegov revizijski zahtevek kot neutemeljen zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj z zahtevkom za reviziji ni uspel, zato je Državna revizijska komisija, na temelju šestega odstavka 22. člena ZRPJN, zavrnila tudi njegovo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V postopek je stroške, nastale v zvezi z revizijo, priglasil tudi izbrani ponudnik, kot stranski intervenient. Državna revizijska komisija stranskemu intervenientu priglašenih stroškov ni priznala, saj v 22. členu ZRPJN, ki ureja stroške revizijskega postopka, podlage za priznanje priglašenih stroškov stranskemu intervenientu ni najti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 31.03.2005

Franci Kodela, univ. dipl. prav.,
Član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Mestna Občina Koper, Verdijeva 10, Koper,
- Odvetnica Monika Mavsar, Obala 114, Portorož,
- CPK d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.