018-085/2005 Občina Dornava

Številka: 018-85/05-31-719

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za gradnjo kanalizacije Dornava - Mezgovci v dolžini 10000 m vključno z vakuumsko in tlačilno postajo, ter na podlagi zahtevka za revizijo podjetja ASFALTI PTUJ d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, Ptuj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občine Dornava, Dornava 125, Dornava (v nadaljevanju: naročnik), dne 31.03.2005

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 30.11.2004 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 002-01-505/04, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 132/2004, z dne 10.12.2004, pod št. objave Ob-33878/04. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 12.01.2005, je razvidno, da je naročnik prejel sedem pravočasnih ponudb.

Naročnik je dne 31.01.2005 izdal sklep o oddaji javnega naročila, št. 352-01-66/05, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49/a, Ptuj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).
Vlagatelj je dne 09.02.2005 v skladu z 78. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju: ZJN-1) zahteval obrazloženo obvestilo, ki mu ga je naročnik posredoval z dopisom, z dne 10.02.2005.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 18.02.2005, v katerem navaja, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni predložil dokazil o sposobnosti dobavitelja sistema podtlačne kanalizacije, da podizvajalec izbranega ponudnika nima ustreznih dokazil o dobavi opreme, saj je predložil tuje reference in sicer proizvajalca preme Qua - Vac, ki pa ni naveden kot izvajalec del in zanj ni predložena zahtevana dokumentacija s potrebnimi dokazila za izkazovanje usposobljenosti. Prav tako vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik v skladu z razpisno dokumentacijo in 33. členom ZJN-1 ni predložil ustreznih certifikatov materialov (npr. za vakuumski ventil) ter ISO certifikata dobavitelja opreme. Glede na navedeno vlagatelj ugotavlja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, zato jo je potrebno kot nepravilno zavrniti ter da bi v nasprotnem primeru naročnik kršil določila ZJN-1 (5., 7. in 76. člen ZJN-1) in Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št.33/04).

Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 23.02.2005, pozval, da dopolni zahtevek za revizijo v skladu z 12. členom ZRPJN (predložitev dokazov in predložitev potrdila o plačilu takse).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 24.02.2005, dopolnil zahtevek za revizijo v skladu z navodili naročnika. Hkrati vlagatelj navaja, da je bil predhoden vpogled v ponudbo, na katerem temelji zahtevek za revizijo, s strani naročnika izveden nekorektno ter da iz dodatnih poizvedovanj sklepa, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna v delu, kot to navaja v zahtevku za revizijo. Pri tem vlagatelj navaja, da se je v postopku iskanja podizvajalca obrnil tudi na sedanjega podizvajalca izbranega ponudnika, za katerega pa je vlagatelj ugotovil, da ne izpolnjuje razpisnih pogojev, zato ga v posel ni vključil, kljub temu, da je bil znatno cenejši v primerjavi s podizvajalcem, ki ga navaja vlagatelj v svoji ponudbi. Vlagatelj navaja, da kot dokaze prilaga dokaze, ki so mu bili dosegljivi. Vlagatelj je predložil tudi potrdilo o plačilu takse.

Naročnik je vlagatelju poslal sklep, št. 002-01-152/05, z dne 02.03.2005, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v celoti predložil vsa dokazila, zahtevana v razpisni dokumentaciji, tako za izbranega ponudnika, kot tudi za podjetje Minerva Žalec d.d., s katerim ima izbrani ponudnik sklenjeno pogodbo o skupnem nastopanju. Vakuumski ventili in podtlačna postaja, ki predstavljajo vakuumski sistem Qua - Vac (v nadaljevanju: sistem vakuumske kanalizacije) predstavljajo manj kot 25 % ponudbene vrednosti, zato dokazovanje sposobnosti za proizvajalca oziroma dobavitelja sistema vakuumske kanalizacije podjetje Qua - Vac ni potrebno.
V zvezi s predložitvijo zahtevanih referenc naročnik navaja, da jih je izbrani ponudnik v ponudbeni dokumentaciji izkazal, prav tako pa je izbrani ponudnik predložil tudi vse zahtevane certifikate oziroma dokazila.
V zvezi z navedbami vlagatelja v dopolnitvi zahtevka za revizijo naročnik navaja, da je bil vpogled v ponudbo vlagatelju omogočen dne 10.2.2005 v navzočnosti predstavnika naročnika in izbranega ponudnika. Predstavnik vlagatelja je s seboj prinesel seznam vprašanj, na katere v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo odgovarja naročnik. Naročnik poudarja, da bo vakuumski sistem za proizvajalca sistema vakuumske kanalizacije dobavilo podjetje Minerva Žalec d.d. ter da vrednost sistema vakuumske kanalizacije ne dosega 25% vrednosti celotne ponudbe, zato v skladu z razpisnimi pogoji ni potrebno dokazovati sposobnosti posebej za proizvajalca sistema vakuumske kanalizacije. Naročnik prav tako navaja, da število primerljivih referenc dosega in presega zahtevano število referenc za dokazovanje sposobnosti, saj je za 5 projektov dokazal reference izbrani ponudnik, poleg tega pa je tudi podjetje Minerva Žalec d.d. predložilo reference za 9 samostojnih projektov. Naročnik še navaja, da sta tako vlagatelj kot izbrani izvajalec pri točkovanju za reference prejela isto število točk. Tudi če izbrani ponudnik pri točkovanju ne bi dobil nič točk za reference, vlagatelj pa maksimalno število točk, bi bila ponudba izbranega ponudnika v skladu z razpisnimi merili še vedno najugodnejša med vsemi ponudniki.
Naročnik ugotavlja, da kljub upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo ne bi sprejel drugačne odločitve, zato je zahtevek za revizijo zavrnil.
Naročnik je vlagatelja skladno s 17. členom ZRPJN pozval, da mu v roku treh dni po prejemu sklepa, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, je naročnik z dopisom, št. 352-05-160/05, z dne 10.03.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik, kot vodilni partner oddal skupno ponudbo s podjetjem Minerva Žalec d.d., Pongrac 101, Griže (v nadaljevanju: partner v skupni ponudbi), kar izkazuje v ponudbeni dokumentaciji predloženi sporazum o skupnem nastopanju na javnem razpisu.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v okviru navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila) določil: "Sposobnost po teh pogojih mora biti prikazana za ponudnika in tudi za dobavitelja sistema podtlačne kanalizacije in za podizvajalce, ki so udeleženi v vrednosti ponudbe 25% ali več.". Kot izhaja iz dokumentacije, omenjeno določilo naročnik in izbrani ponudnik razumeta tako, da morajo ponudniki izkazati izpolnjevanje pogojev (sposobnost) tako za dobavitelja sistema podtlačne kanalizacije kot tudi za podizvajalce le v primerih, ko je njihov delež v skupni ponudbi enak ali večji od 25%. Iz navedb vlagatelja je mogoče razbrati, da to določbo v zahtevku za revizijo interpretira na način, da bi moral ponudnik obvezno izkazati izpolnjevanje pogojev (sposobnost) za dobavitelja sistema podtlačne kanalizacije (neodvisno od vrednosti v skupni ponudbi).
Glede na nejasno oblikovano določilo razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija dopušča možnost, da bi vlagatelj omenjeno določilo sicer lahko razumel tudi na tak način, vendar hkrati ugotavlja, da tudi sam ni izkazal sposobnosti za svojega dobavitelja sistema vakuumske kanalizacije, ki ga navaja v ponudbi (TIBORA International d.o.o., Ljubljana).
Ne glede na obe možni interpretaciji Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik izkazal izpolnjevanje pogojev (sposobnost) za svojega dobavitelja sistema vakuumske kanalizacije. Kot izhaja iz ponudbe, bo namreč sistem vakuumske kanalizacije dobavil partner v skupni ponudbi, za katerega pa je izbrani ponudnik predložil vsa zahtevana dokazila. Kot še izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika, pa le ta ni izkazal sposobnosti za proizvajalca sistema vakuumske kanalizacije, kar pa tudi ni bil dolžan glede na vrednost njegovega deleža v skupni ponudbi (glede na ponudbo sistem vakuumske kanalizacije predstavlja 12,8% celotne ponudbene vrednosti, skupna vrednost vseh dobav proizvajalca vakuumske kanalizacije pa znaša 14,8% ponudbene vrednosti). Ker je izbrani ponudnik izkazal sposobnost za dobavitelja sistema vakuumske kanalizacije, je Državna revizijska komisija zahtevek vlagatelja v tem delu zavrnila kot neutemeljen.

Naročnik je v Navodilih navedel, da bo priznal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja pogojem, med katerimi je kot pogoj pod zaporedno številko 05. določil: "seznam najpomembnejših dobav opreme oziroma gradenj v zadnjih petih letih, na razpisanih ali podobnih objektih (najmanj 5 projektov v skupni dolžini kanalizacije po posameznem projektu najmanj 2 km) skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe. Seznam ukrepov za zagotavljanje kakovosti: certifikate oziroma druge ukrepe". Upoštevajoč navedbo naročnika so tako morali ponudniki izkazati v svoji ponudbi 5 referenc v zadnjih petih letih na razpisanih ali podobnih objektih. Ob tem velja poudariti, da naročnik ne navaja, kako se ugotavlja izpolnjevanje navedenega pogoja v primeru oddaje skupne ponudbe. Glede na to, da naročnik ni določil, da morata v primeru skupne ponudbe oba ponudnika, ki nastopata v skupni ponudbi izpolniti določeni pogoj posamično, gre šteti, da ga lahko izpolnita tudi kumulativno. Ne glede na navedeno je v zvezi z referencami partnerja v skupni ponudbi Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik poleg petih (5) svojih referenc (izkazane z ustreznimi potrdili njegovih naročnikov), navedel tudi sedemnajst (17) referenc za partnerja v skupni ponudbi, od katerih je sedem (7) referenc nedvoumno izkazal tudi s potrdili (izjavami) naročnikov. Upoštevajoč določilo iz razpisne dokumentacije (da morajo ponudniki izkazati izpolnjevanje pogojev le za dobavitelja sistema podtlačne kanalizacije in za podizvajalce, ki so udeleženi v vrednosti ponudbe 25% ali več), pa izbranemu ponudniku ni bilo potrebno izkazati izpolnjevanja referenc tudi za proizvajalca sistema vakuumske kanalizacije.
Glede na navedeno sta tako izbrani ponudnik kot tudi njegov partner v skupni ponudbi, izpolnila pogoj (posamično in kumulativno) v zvezi z zahtevanimi referencami, zato tudi v tem delu ni bilo mogoče slediti navedbi vlagatelja iz zahtevka za revizijo.

Glede navedbe vlagatelja, da izbrani ponudnik ni predložil ustreznih certifikatov materialov velja zapisati, da je naročnik kot pogoj (pod zaporedno številko 07. v Navodilih) določil, da ponudniki predložijo fotografije izvedbe cevovodov, jaškov in certifikate materialov le teh, s katerimi je potrjena skladnost opreme in materialov v skladu z zahtevanimi tehničnimi predpisi, specifikacijami in standardi (kot so npr. EN 1091 in ATV 116). Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni natančno (eksplicitno) določil niti tega, za katere materiale je potrebno predložiti certifikate, niti ni navedel katero vrsto certifikatov je potrebno predložiti.
V zvezi s predložitvijo certifikatov za materiale velja ugotoviti, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil kar 23 dokazil (ATEST, poročila o preiskavi, certifikate o skladnosti, izjave o skladnosti), ki potrjujejo skladnost opreme in materialov s tehničnimi predpisi, specifikacijami in standardi. Med predloženimi dokazili je tudi potrditveni test (test confirmation) za Vacuflow valve 63mm in Starter valve, za katerega po navedbah vlagatelja izbrani ponudnik ni predložil ustreznega certifikata. Glede na dejstvo, da naročnik ni natančno opredeli za katere materiale je potrebno predložiti zahtevane certifikate in glede na dejstvo, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne navaja konkretnih kršitev, je Državna revizijska komisija ugotovila, da izbranemu ponudniku ni mogoče očitati, da ne izpolnjuje pogoja, kot ga je določil naročnik pod zaporedno številko 07. Upoštevajoč navedeno ni mogoče slediti očitku vlagatelja, da izbrani ponudnik ni predložil ustreznih certifikatov materialov in da je iz tega razloga njegova ponudba nepravilna.

Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik v ponudbi ni predložil ISO certifikata za dobavitelja opreme. Po pregledu ponudbe izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik v zvezi z zahtevo ukrepov za zagotavljanje kakovosti predložil certifikat SIST EN 14001:1997(02.09.2002, veljaven do avgusta 2005) in ISO 9001:2001 (18.10.2004, veljaven do 31.08.2007) ter tudi za partnerja v skupni ponudbi predložil certifikat ISO 9001.2001 (11.10.2004, veljaven do 29.09.2007), spričevalo za izgradnjo tlačnih cevnih vodovodov iz polietilena (17.02.2004, veljaven do 04.03.2006) in poročilo o usposobljenosti za opravljanje varilskih del (17.03.2004). Prav tako je izbrani ponudnik podal ustrezne izjave in certifikate za kontrolo kakovosti (izvajanje betonskih del, izvajanje tesnosti kanalizacijeâ??.). Iz navedenega izhaja, da je izbrani ponudnik izpolnil pogoj v zvezi z seznamom ukrepov za zagotavljanje kakovosti (certifikate oziroma druge ukrepe).
Državna revizijska komisija ponovno navaja, da glede na določilo iz razpisne dokumentacije, izbrani ponudniki ni bil dolžan predložiti ISO certifikata tudi za proizvajalca sistema vakuumske kanalizacije oziroma za druge podizvajalce.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročniku ni mogoče očitati kršitve določil ZJN-1, ki jih navaja vlagatelj, je v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot je razvidno iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 31.03.2005

mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- ASFALTI PTUJ d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, Ptuj
- Občine Dornava, Dornava 125, Dornava
- Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49/a, Ptuj
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana