018-088/2005 Občina Sevnica

Številka: 018-88/05-33-609

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Francija Kodele kot predsednika senata, člana Jožefa Kocuvana kot poročevalca senata in predsednika dr. Aleksija Mužine kot člana senata, ob sodelovanju višje svetovalke Vide Kostanjevec, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za gradbena dela "Čiščenje odpadnih voda povodja Spodnje Save - čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica Slovenija" ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Novum Wassertechnik GmbH, EVN Platz, A-2344 Maria Enzersdorf, ki ga zastopa odvetnik Jani Soršak, Tomšičeva 3, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 22.3.2005

ODLOČILA

O zahtevku za revizijo mora odločiti naročnik.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 39-42/2004, z dne 23.04.2004, pod številko objave Ob-10308/04 objavil mednarodni javni razpis za gradbena dela "Čiščenje odpadnih voda povodja Spodnje Save - čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica Slovenija". Naročnik je predhodni javni razpis za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, št. 2004/S 58-049237, z dne 23.03.2004 ter javni razpis v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, št. 2004/S 80-068000, z dne 23.04.2004.

Vlagatelj je na podlagi 12. člena ZRPJN pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, z dne 9.3.2005. Vlagatelj navaja, da je pri naročniku dne 10.12.2004 že enkrat vložil zahtevek za revizijo ter da ga je naročnik z dopisom z dne 20.12.2004 obvestil, da je njegov zahtevek za revizijo zavrnil, vlagatelj pa je podal izjavo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, ki s sklepom št. 018-33/05-33-312 z dne 10.2.2005 zahtevek za revizijo zavrgla kot preuranjen in strankama postopka naložila, da skušata doseči mirno sporazumno rešitev spora v okviru s PRAG predpisanih 90 dneh. Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da ga je naročnik dne 2.3.2005 pozval na sestanek, na katerem je vlagatelj naročniku predlagal nadaljevanje postopka s pogajanji, v katerih bi lahko sodelovali vsi ponudniki, ki so oddali ponudbe v predmetnem javnem razpisu. Med sestankom je bilo vlagatelju pojasnjeno, da bi naj naročnik razveljavil postopek zaradi nekaterih nepravilnosti v postopku, zaradi česar naj ne bi bilo mogoče izvesti postopka s pogajanji. Vlagatelj trdi, da takšna navedba zanj predstavlja novoto, navedena trditev naročnika pa je po njegovem mnenju tudi v nasprotju z objavo štev. Ob-32360104 v Ur.l. RS štev. 126-127/04, kjer je naročnik v 6. točki navedel, da bi naj bil javni razpis neuspešen, ker bi naj bile vse prispele ponudbe neustrezne (ne nepravilne).
Vlagatelj dalje navaja, da je dne 18.2.2005 prejel tudi dopis, v katerem naročnik navaja razloge, zaradi katerih naj bi bila njegova ponudba nepravilna (vlagatelj dodaja, da je naveden dopis prva navedba naročnika o domnevni nepravilnosti njegove ponudbe, ki pa po izjavi naročnika sicer ni vplivala na samo razveljavitev postopka oddaje javnega naročila). Vlagatelj vztraja, da njegova ponudba ni bila nepravilna oziroma, da nepravilnosti niso bile takšne, da bi preprečile nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila v skladu s točkami 2.4.10 PRAG oziroma 5.3.10 PRAG. Vlagatelj trdi, da njegova ponudba, tudi če bi upoštevali navedbe naročnika o nepravilnosti, ni bistveno odstopala od zahtev razpisne dokumentacije v smislu točke 5.3.9.4 PRAG (str. 116), kjer je podrobneje obrazloženo, kdaj lahko naročnik zavrne določeno ponudbo, ker ne ustreza razpisnih pogojem.
Vlagatelj navaja še, da naročnik v predmetni zadevi ves čas spreminja svoje navedbe o tem, zakaj je razpis razveljavil, pri čemer za takšno odločitev sploh še niso izpolnjeni pogoji, ker naročnik ni pridobil ustreznega mnenja Evropske komisije, obenem pa zaradi spreminjanja navedb naročnika o dejanski in pravni podlagi za razveljavitev razpisa izraža dvom v verodostojnost naročnikovih navedb.
Vlagatelj zaključuje, da se je zaradi poteka 90-dnevnega roka, v katerem naročnik ni zadovoljivo pojasnil razlogov za razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila ter zato, ker tudi ni bil dosežen dokončen dogovor o mirni rešitvi spora, odločil, da v skladu z navodilom Državne revizijske komisije z dne 10.02.2005 vloži zahtevek za revizijo oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj naročniku očita naslednje kršitve:
Vlagatelj navaja, da je naročnik v objavi v Ur.l.RS, štev. 126-127/04 (Ob-32360/04) navedel, da bi naj bil javni razpis neuspešen zaradi nesprejemljivosti ponudb ter opozarja, da PRAG v točki 5.3.10 določa 5 razlogov, zaradi katerih se lahko razpis razveljavi. Vlagatelj meni, da v danem primeru ni bil podan nobeden izmed navedenih razlogov. Nadalje vlagatelj opozarja, da naročnik tudi ni utemeljil razlogov za razveljavitev naročila ter meni, da bi moral v primeru zavrnitve vseh ponudb pisno utemeljiti in navesti razloge za zavrnitev, kot to zahteva točka 5.3.11.3 PRAG, česar ni storil niti v prvotnem obvestilu z dne 1.12.2004 (kjer je vlagatelja obvestil o neuspelem postopku izbire), niti v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo z dne 20.12.2004, niti v dopisu z dne 18.2.2005 (kjer navaja razloge, zaradi katerih bi naj bila ponudba vlagatelja nepravilna). Vlagatelj tudi ponovno poudarja, da naročnik tudi ni nikoli zavrnil ponudbe vlagatelja kot nepravilne ter da je zato dejstvo pravilnosti ali nepravilnosti njegove ponudbe docela nerelevantno za ta postopek.
Naročnik je po vlagateljevem mnenju nadalje kršil točko 5.3.10 PRAG, ker ni pridobil soglasja Evropske Komisije za razveljavitev razpisa. Vlagatelj opozarja, da naročnik ni upošteval niti mnenja Državne revizijske komisije v z dne 10.2.2005, da bi moral naročnik v skladu s tč. 2.4.12 PRAG predhodno pridobiti oz. počakati na mnenje Evropske komisije o upravičenosti svojega postopanja ter navaja, da je bila Evropska komisija o pritožbi s strani vlagatelja obveščena z dopisom z dne 22.12.2004 (kar je vedel tudi naročnik, saj je to potrdil tudi na sestanku dne 2.3.2005). Za kakršnakoli nadaljnja postopanja naročnika v danem razpisu po prepričanju vlagatelja torej niso izpolnjeni procesni pogoji, ker ni bilo pridobljeno ustrezno mnenje Evropske komisije.
Glede na vse navedeno vlagatelj predlaga da naročnik oziroma Državna revizijska komisija razveljavi odločitev naročnika o razveljavitvi predmetnega postopka oddaje javnega naročila oziroma, da Državna revizijska komisija razveljavi obvestilo naročnika štev. 35300-0043/99 z dne 1.12.2004 (obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb) in odločitev naročnika štev. 3500-0043/1999 z dne 20.12.2004 (zavrnitev zahteve za revizijo). Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka, in sicer: za sestavo vloge 2000 točk, 2% materialni stroški (4.400,00 SIT) in za revizijsko takso 400.000,00 SIT - vse skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika oz. Državne revizijske komisije, do plačila.

Naročnik je v skladu s 17. členom ZRPJN z dopisom štev. 35300-0043/1999 z dne 14.3.2005 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji. V omenjenem dopisu naročnik navaja, da je vlagatelj podal izjavo o nadaljevanju postopka, katero je naročnik prejel dne 20.1.2005 ter da je po sklepu Državne revizijske komisije z dne 10.2.2005, da se zahtevek kot preuranjen zavrže in njenim napotilom na postopek mirnega reševanja spora, naročnik z vlagateljem izpeljal postopek, o tem sestavil zapisnik, vendar do skupne rešitve spora ni prišlo. Naročnik navaja, da je vlagatelj ponovno vložil zahtevek za revizijo ter da zato v skladu 17. členom ZRPJN naročnik ponovno posreduje vso razpisno dokumentacijo Državni revizijski komisiji.

Po proučitvi navedb obeh strank ter pregledu celotne dokumentacije iz spisa je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v obravnavani zadevi že izdala odločitev štev. 018-33/05-33-321 z dne 10.2.2005, s katero je tedanji vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 7.12.2004 zavrgla kot prepozen. Svojo tedanjo odločitev je Državna revizijska komisija v skladu z določilom 4. odstavka 37. člena ZRPJN oprla na pravilo iz točke 2.4.12 (Appeals) v poglavju 2.4. (Contract award procedures) postopkovnika "Practical Guide to contract procedures financed from the EC general budget in the context of external actions" (v nadaljevanju: Postopkovnik), ki se na podlagi finančnega memoranduma ISPA Measure No: 2002 SI 16 P PE 008 z dne 24.1.2003 (Aneks III.1 - točka XI/4) uporablja kot pravna podlaga za izvedbo postopka razpisa in izbire izvajalca projekta, ki je predmet obravnavanega javnega naročila. Prej navedeno pravilo iz točke 2.4.12 v poglavju 2.4. Postopkovnika določa, da lahko ponudnik zahteva pravno varstvo v skladu s pravili nacionalne zakonodaje šele v primeru, če se je tam opisani postopek reševanja spora končal neuspešno. Glede na to, da omenjeno pravilo predvideva, da lahko ponudnik ki meni, da je bil zaradi napake ali nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila oškodovan, vloži pritožbo neposredno pri naročniku ter da mora naročnik na pritožbo odgovoriti v roku 90 dni od njenega prejema, je Državna revizijska komisija s svojo odločitvijo štev. 018-33/05-33-321 z dne 10.5.2005 tedanji vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 7.12.2004 kot preuranjen zavrgla, v obrazložitvi omenjene odločitve pa strankama svetovala, da predhodno opravita postopek mirnega reševanja spora.

Kot je razvidno iz predložene dokumentacije je vlagatelj po prejemu sklepa Državne revizijske komisije štev. 018-33/05-33-321 z dne 10.2.2005 naročniku pisno izrazil svojo pripravljenost za mirno rešitev spora (dopis z dne 15.2.2005).

Naročnik se je na vlagateljevo iniciativo odzval z dopisom z dne 18.2.2005, s katerim je vlagatelja obvestil, da vztraja pri svoji trditvi, da njegova ponudba zaradi formalne nepopolnosti ni veljavna ter ga obenem pozval, da se (v kolikor se ne strinja s takšno naročnikovo ugotovitvijo) dne 2.3.2005 oglasi v poslovnih prostorih naročnika zaradi pričetka postopka mirnega reševanja spora in poskusa zaključka postopka.

Iz vsebine zapisnika o sestanku z dne 2.3.2005 izhaja, da se je sestanek končal brez doseženega soglasja med strankama, pri čemer pa se je naročnik strinjal z vlagateljevim predlogom, da obe stranki do izteka 90-dnevnega roka, to je do 7.3.2005, še vedno poskusita mirno rešiti spor.

Ker do omenjenega datuma stranki nista uspeli doseči soglasne rešitve spora je vlagatelj ponovno vložil zahtevek za revizijo z dne 9.3.2005, ki ga je naročnik prejel dne 10.3.2005.

Dne 14.3.2005 je naročnik zahtevek za revizijo odstopil Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da so s tem, ko med strankama ni prišlo do rešitve spora v skladu s pravilom iz 3. odstavka točke 2.4.12 v poglavju 2.4. Postopkovnika v obravnavani zadevi nastopile okoliščine, v katerih je za reševanje spora med strankama potrebno uporabiti procesna pravila domačega prava.

ZPRJN v 1. odstavku 19. člena (Nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo) določa, da se postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo nadaljuje na podlagi odstopa zahtevka za revizijo iz 17. člena tega zakona.

V skladu z določili ZRPJN (12., 13., 16. in 17. člen) mora o zahtevku za revizijo na prvi stopnji najprej odločiti naročnik. Zakon v zvezi s tem naročniku nalaga določena procesna dejanja. Naročnik mora preizkusiti, ali je zahtevek za revizijo vložen pravočasno (1. odstavek 12. člena ZRPJN), ali ga je vložila upravičena oseba (9. člen ZRPJN) in ali je zahtevek za revizijo pravilno sestavljen in opremljen (2., 3. in 4. odstavek 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da so izpolnjeni vsi procesni pogoji za vsebinsko obravnavo zahtevka za revizijo, je v skladu s 16. členom ZRPJN dolžan sprejeti meritorno odločitev o zahtevku za revizijo, pri čemer mora biti njegova odločitev tudi obrazložena (324. člen oziroma 331. člen Zakona o pravdnem postopku - Ur.l.RS, štev. 26/99, 96/02, 58/03 in 02/04 - v povezavi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN). Svojo odločitev mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo ter jo v pisni obliki posredovati vlagatelju zahtevka za revizijo. Pristojnost za odločanje o vlagateljevem zahtevku za revizijo preide na Državno revizijsko komisijo šele takrat, ko naročnik opravi vsa prej opisana procesna dejanja, ki so od njega zahtevana v ZRPJN. Zgolj izjemoma je zato, da vlagatelj v primeru molka naročnika ne bi ostal brez pravnega varstva, v ZRPJN predvidena tudi možnost vložitve zahtevka za revizijo neposredno pri Državni revizijski komisiji (2. odstavek 16. člena ZRPJN). Nadaljevanje revizijskega postopka po odločitvi naročnika je urejeno v 17. členu ZRPJN. Naročnik mora o svoji odločitvi v treh dneh obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo ter ga hkrati pozvati, naj mu najkasneje v treh dneh od prejema naročnikovega obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika (1. odstavek 17. člena). šele po prejetem obvestilu, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, mora naročnik najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji skupaj s svojim mnenjem (2. odstavek 17. člena).

V obravnavani zadevi naročnik vlagateljevega zahtevka za revizijo doslej sploh ni procesno obravnaval, niti o njem ni meritorno odločil, temveč je zahtevek za revizijo, ki ga je prejel dne 10.3.2004, takoj (dne 14.3.2004) posredoval Državni revizijski komisiji. Ob navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da v predmetnem revizijskem postopku ne gre za molk naročnika v smislu 2. odstavka 16. člena ZRPJN. Glede na to, da mora v skladu s pravili ZRPJN o zahtevku za revizijo najprej odločiti naročnik, postopek pred Državno revizijsko komisijo pa se (v primeru, če zahtevek za revizijo ni zavržen iz procesnih razlogov) nadaljuje šele v primeru in po postopku iz 17. člena ZRPJN, je morala Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo vrniti v odločanje naročniku. Državna revizijska komisija bo o revizijskem zahtevku vlagatelja odločila potem, ko ji bo naročnik v skladu z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN pravilno odstopil vso dokumentacijo skupaj s svojo pisno odločitvijo o vlagateljevem zahtevku za revizijo, iz katere bodo morale biti razvidne tudi vse relevantne dejanske ter pravne podlage, ki so narekovale odločitev naročnika.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo z dne 9.3.2005 zahteval tudi povračilo stroškov revizijskega postopka v skladu s predloženim stroškovnikom. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo vrnila v odločanje naročniku, bo moral naročnik v skladu s svojo odločitvijo o zahtevku za revizijo sprejeti tudi odločitev o stroških revizijskega postopka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22.3.2005

Predsednik senata:
Franci Kodela, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica,
- Odvetnik Jani Soršak, Tomšičeva 3, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.