018-091/2005 Osnovno zdravstvo Gorenjske

Številka: 018-91/05-33-666

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99,110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine kot predsednika senata, člana Jožefa Kocuvana kot poročevalca in članice mag. Metke Cerar kot članice senata ob sodelovanju višje svetovalke Vide Kostanjevec v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za čiščenje prostorov in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Laser Bled d.o.o., Kajuhova cesta 1, Bled, ki ga zastopa odvetnica Irena Ahačič, Britof 292, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.3.2005

ODLOČILA

1.) Pritožbi se ugodi in se razveljavi sklep naročnika z dne 10.3.2005 (ter dopolnilo z dne 11.3.2005), s katerim je ta zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 7.3.2005 kot prepozen.

2.) Naročnik mora odločiti o zahtevku za revizijo skladno z določili ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je z izpodbijanim sklepom z dne 10.3.2005 ter dopolnitvijo z dne 11.3.2005 zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 7.3.2005 kot prepozen. V obrazložitvi je naročnik navedel, da je dne 21.2.2005 na vlagateljevo zahtevo odposlal obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila (v nadaljevanju: obrazloženo obvestilo). Naročnik je smatral, da je vlagatelj obrazloženo obvestilo prejel dne 22.2.2005, na podlagi česar je ugotovil, da je zahtevek za revizijo vložen prepozno.

Zoper zgoraj navedeno odločitev naročnika je vlagatelj pravočasno vložil pritožbo. Vlagatelj meni, da je naročnik neutemeljeno zavrgel zahtevek za revizijo. Zgolj to, da naročnik meni (oz. "smatra", kot se izrazi naročnik), da je vlagatelj prejel obrazloženo obvestilo dne 22.2. 2005 po vlagateljevem mnenju ne zadošča za oceno pravočasnosti. Ker naročnik to trdi, navaja vlagatelj, je dokazno breme na njem. Vlagatelj dodaja, da je obrazloženo obvestilo z dne 17.2.2005 prejel dne 24.2.2005 in to z navadno pošto, ne pa s priporočeno poštno pošiljko, že te naročnikove procesne napake pri vročanju pa po vlagateljevem prepričanju kažejo na to, da je naročnik z izvedbo predmetnega postopka oddaje javnega naročila prekršil temeljna načela vlagateljevega enakopravnega sodelovanja, saj mu je kot najboljšemu ponudniku s številnimi napakami onemogočil sodelovanje v postopku. Vlagatelj prilaga pritožbi zahtevek za revizijo z dne 7.3.2005, za katerega je prepričan, da je bil nedvomno vložen v roku iz 12. člena ZRPJN.

Pritožbi vlagatelja je bilo potrebno ugoditi iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

ZRPJN v 5. odstavku 3. člena določa, da v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek. Navedeno pomeni, da je potrebno tista procesna vprašanja, ki v ZRPJN niso izrecno urejena, presojati na podlagi ustreznih določb Zakona o pravdnem postopku (Ur.l.RS, štev. 26/99, 96/02, 58/03 in 02/04 - v nadaljevanju: ZPP). Ker ZRPJN ne vsebuje posebnih določb o pošiljanju in sprejemanju vlog, je potrebno glede vročanja vlog smiselno uporabiti ustrezne določbe ZPP.

Z vročitvami sodnih pisanj se strankam omogoča, da so seznanjene s potekom procesa ter procesnimi dejanji sodišča in strank, kar je še posebej pomembno takrat, kadar je na določeno procesno dejanje vezan potek prekluzivnih rokov. ZPP zato določa, da se morajo sodne odločbe, zoper katere je dovoljena posebna pritožba, vročiti osebno stranki oziroma njenemu zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu (1. in 6. odstavek 142. člena), kar se v skladu s 149. členom ZPP izvrši proti potrdilu o vročitvi (vročilnica), ki ga podpišeta prejemnik in vročevalec, prejemnik pa nanj sam z besedo zapiše dan prejema. V skladu s 7. odstavkom 149. člena ZPP se lahko vročitev tudi dokazuje, s tem, da je dokazno breme vedno na strani tistega, ki zatrjuje, da je bila vročitev pravilno opravljena.

V obravnavani zadevi naročnik o zatrjevanem dejstvu, da je vlagatelj sporno obrazloženo obvestilo z dne 17.2.2005 prejel dne 22.2.2005, ne predlaga nobenih dokazov (potrdila o vročitvi), obenem pa ne zanika, da spornega obvestila ni poslal s priporočeno pošiljko - torej na način, ki bi Državni revizijski komisiji omogočil ugotavljanje njegovega prejema s strani vlagatelja. Ugotovitev trenutka, ko je vlagatelj prejel obrazloženo obvestilo, je v obravnavani zadevi bistvena, saj je (ne glede na smiselno uporabo pravil ZPP) odločitev o pravočasnosti zahtevka za revizijo z dne 7.3.2005 vezana na pravno relevantno notifikacijo odločitve, od katere začne teči rok za vložitev pravnega sredstva. Ob pomanjkanju dokazov o tem, kdaj je bilo obrazloženo obvestilo z dne 17.2.2005 v resnici vročeno vlagatelju, Državna revizijska komisija ne more slediti navajanjem naročnika, ki se s tem v zvezi sklicuje zgolj na logične argumente, zaradi katerih bi po njegovem mnenju "â?? odvetnica 22.2.2005 prejela obrazloženo obvestilo in ga 23.2.2005 poslala svojemu pooblastitelju, ki ga je prejel 24.2.2004". Na omenjene navedbe naročnika se Državna revizijska komisija pri ugotavljanju zatrjevanega dejstva, da je vlagatelj obrazloženo obvestilo z dne 17.2.2005 prejel dne 22.2.2005, ni mogla opreti. Naročnikove navedbe sicer lahko pričajo o določeni stopnji verjetnosti, da je bil vlagatelj že s tem datumom dejansko seznanjen z vsebino spornega obrazloženega obvestila, vendar zgolj določena stopnja verjetnosti obstoja zatrjevanega dejstva v okviru ugotavljanja procesnih predpostavk ne more biti pravno upoštevna, saj je, kot rečeno, za začetek teka pritožbenega roka bistvena pravno relevantna notifikacija odločitve, zoper katero je bilo pravno sredstvo vloženo.

Na podlagi vsega navedenega je morala Državna revizijska komisija ugotoviti, da naročnik ni uspel dokazati, da je v obravnavani zadevi vlagatelj obrazloženo obvestilo prejel dne 22.2.2005 ter da se je zaradi tega 10-dnevni prekluzivni rok za vložitev zahtevka za revizijo iz 2. odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, štev. 39/00, 102/00 in 2/04) iztekel že pred vložitvijo vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 7.3.2005, zaradi česar bi ga bilo potrebno v skladu s 1. odstavkom 12. člena ZRPJN obravnavati kot prepoznega. Ker je bilo v tem primeru dokazno breme o tem, kdaj je bilo sporno obrazloženo obvestilo res vročeno vlagatelju, na strani naročnika ter zato, ker le-ta dejstva pravilne vročitve ni uspel dokazati, je morala Državna revizijska komisija odločiti tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa. V obravnavanem primeru pravilna vročitev obrazloženega obvestila z dne 17.2.2005 ni izkazana, zato je potrebno šteti, da je vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 7.3.2005 vložen pravočasno.

Ob vsem spredaj navedenem je morala Državna revizijska komisija na podlagi 3. alainee 2. odstavka 23. člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu s 3. odstavkom 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija naročniku lahko da napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik bo moral zato vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 17.2.2005 v procesnem smislu obravnavati kot pravočasen. V okviru preverjanja preostalih procesnih predpostavk za vsebinsko obravnavo zahtevka za revizijo, bo moral naročnik pred njegovo meritorno obravnavo upoštevati tudi določbo 1. odstavka 22. člena ZRPJN, ki določa, da se v postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v glasilu Evropskih skupnosti, znesek takse podvoji. Iz potrdila o plačilu takse, priloženega zahtevku za revizijo, je namreč razvidno, da je bila taksa plačana le v višini 100.000 tolarjev, zato bo moral naročnik vlagatelja pozvati, da plača takso v celotnem, z ZRPJN določenem znesku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisija iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 29.3.2005

Predsednik senata:
dr. Aleksij Mužina, univ.dipl.prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, Kranj
- Odvetnica Irena Ahačič, Britof 292, Kranj
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana