018-081/2005 Splošna bolnišnica Maribor

Številka: 018-81/05-33-641

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka za nakup pralnih in čistilnih sredstev in na podlagi pritožbe ter dveh zahtevkov za revizijo, ki jih je vložilo podjetje JOHNSON DIVERSEY d.o.o., Tržaška 37a, Maribor, ki ga zastopa odvetnica Milena Sevnik - Jakoš, Miklošičeva 26, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.03.2005

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, v sklopu 2 in v sklopu 3, kot izhaja iz 1. točke izreka sklepa, št. 02/PW-7/05, z dne 28.02.2005. Naročnik mora odločiti o zahtevku za revizijo, z dne 27.12.2004, v delu, ki se nanaša na 2. in 3. sklop v skladu z določili ZRPJN.
2. Odločitev o stroških pritožbe se pridrži za odločitev o zahtevku za revizijo.
3. Naročnik mora odločiti o zahtevku za revizijo, z dne 27.12.2004, v delu, ki se nanaša na 1. sklop v skladu s 16. členom ZRPJN.
4. Zahtevku za revizijo, z dne 14.02.2005 se ugodi in se razveljavi celotna II. faza omejenega postopka za nakup pralnih in čistilnih sredstev, pričeta s povabilom k oddaji ponudbe, št. V01-54/05, z dne 16.12.2004.
5. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške revizijskega postopka, vodenega na podlagi zahtevka za revizijo, z dne 14.02.2005, v znesku 294.568,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.
6. Zahteva naročnika za povrnitev stroškov revizijskega postopka, vodenega na podlagi zahtevka za revizijo, z dne 14.02.2005, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.07.2004 izdal sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku in dne 13.08.2004 objavil javni razpis v Uradnem listu RS, št. 88-90, pod št. objave Ob-21785/04. Naročnik je predmetno javno naročilo razpisal v treh sklopih, in sicer sklop 1 - Pralna sredstva, sklop 2 - Čistilna sredstva za čiščenje v kuhinji in sklop 3 - Ostala čistilna sredstva.

Naročnik je z obvestilom o priznanju sposobnosti, št. 54-DeS/04, z dne 22.11.2004 vse prijavitelje obvestil, da je priznal sposobnost podjetju INTER KOOP d.o.o., Maribor za sklopa 2 in 3, podjetju SAVA TRADE d.d., Ljubljana za sklop 3, vlagatelju za sklopa 2 in 3, podjetju IVEC d.o.o., Maribor za sklopa 2 in 3 in podjetju ECOLAB d.o.o., Maribor za sklope 1, 2 in 3.

Vlagatelj je dne 03.12.2004 zahteval dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti, ki mu jo je naročnik posredoval dne 15.12.2004.

Naročnik je dne 16.12.2004 povabil k oddaji ponudb vse ponudnike, ki jim je v 1. fazi oddaje predmetnega javnega naročila priznal sposobnost v 2. in 3. sklopu.

Vlagatelj je dne 27.12.2004 vložil zahtevek za revizijo, v katerim je navedel, da njegova prijava v sklopu 1 ni neprimerna, ter da so prijave podjetij INTER KOOP d.o.o., Maribor, IVEC d.o.o., Maribor in ECOLAB d.o.o., Maribor za vse prijavljene sklope nepravilne. Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov v višini plačane takse (100.000,00 SIT) in stroškov odvetniškega zastopanja ter stroškov priprave revizijskega zahtevka v višini 2000 točk ter DDV in 3% materialnih stroškov.

Naročnik je dne 29.12.2004. fazi izvedel javno odpiranje ponudb.

Naročnik je dne 13.01.2005 sprejel sklep, št. NK-R1/05, s katerim je zahtevek za revizijo, z dne 27.12.2004 zavrgel in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da vlagatelj, kljub njegovemu pozivu, zahtevka za revizijo ni dopolnil s potrdilom o plačilu takse.

Vlagatelj je zoper sklep št. NK-R1/05, z dne 13.01.2005 vložil pritožbo, v kateri je navedel, da je naročnik zahtevek za revizijo neupravičeno zavrgel. Vlagatelj je priglasil stroške za sestavo pritožbe v višini 1000 odvetniških točk, 3% materialnih stroškov ter DDV. Vlagatelj je na novo priglasil stroške, ki jih je priglasil v revizijskem zahtevku. Vlagatelj je navedel, da je pri pripravi revizijskega zahtevka prišlo do tipkarske napake in se zahtevek pravilno glasi 3000 odvetniških točk (in ne 2000 odvetniških točk), DDV in 3% materialnih stroškov ter povračilo plačila takse (100.000,00 SIT).

Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-27/05-33-224, z dne 25.01.2005, pritožbi ugodila, razveljavila izpodbijani sklep in napotila naročnika naj, v skladu z določili ZRPJN, odloči o vloženem zahtevku za revizijo. Odločitev o stroških pritožbe je Državna revizijska komisija pridržala za odločitev o zahtevku za revizijo.

Naročnik je dne 03.02.2005 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, v II. fazi predmetnega omejenega postopka, s katerim je ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo, v sklopu 2 oddal ponudniku ECOLOB d.o.o., Maribor, v sklopu 3 pa ponudniku IVEC d.o.o., Maribor.

Naročnik je dne 11.02.2005 sprejel sklep, št. 02/PW-3/05, s katerim je zahtevek za revizijo, z dne 27.12.2004 ponovno zavrgel in zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka zavrnil. Naročnik je navedel, da vlagatelj zahtevka za revizijo ni dopolnil s potrdilom o plačilu takse na način, kot to določa ZRPJN.

Vlagatelj je zoper sklep o zavrženju št. 02/PW-3/05, z dne 11.02.2005 vložil pritožbo. Vlagatelj je priglasil stroške priprave pritožbe v višini 1000 točk ter DDV in 3% materialnih stroškov.

Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-53/05-33-434, z dne 22.02.2005, pritožbi ugodila, razveljavila izpodbijani sklep in napotila naročnika naj, v skladu z določbami ZRPJN, odloči o vloženem zahtevku za revizijo. Odločitev o stroških pritožbe je Državna revizijska komisija pridržala za odločitev o zahtevku za revizijo.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 14.02.2005, v katerem navaja, da je naročnik, kljub temu, da še ni odločil o predhodno vloženem revizijskem zahtevku, dne 03.02.2005 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila. Vlagatelj navaja, da je naročnik s tem ravnal v nasprotju z 11. členom ZRPJN in v nasprotju z odločitvijo Državne revizijske komisije, ki mu je naložila, da mora odločiti o vloženem zahtevku za revizijo. Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik s tem kršil tudi 76. člen ZJN-1, saj sta oba izbrana ponudnika oddala nepravilni prijavi. Vlagatelj je predlagal, da naročnik oz. Državna revizijska komisija razveljavita obvestilo o oddaji javnega naročila. Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov v višini plačane takse (100.000,00 SIT) ter povrnitev stroškov odvetniškega zastopanja v višini 3000 točk ter DDV in 3% materialnih stroškov.

Naročnik je dne 28.02.2005 sprejel sklep št. 02/PW-7/05, s katerim je zahtevek za revizijo, z dne 27.12.2004, ki se je nanašal na I. fazo predmetnega postopka, v sklopu 2 (Čistilna sredstva za čiščenje v kuhinji) in v sklopu 3 (Ostala čistilna sredstva) zavrgel, v sklopu 1 (Pralna sredstva) pa zavrnil. Z istim sklepom je naročnik zavrnil tudi revizijski zahtevek, z dne 14.02.2005. Naročnik je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka in zahteval povrnitev stroškov, ki so mu nastali z revizijo v višini 3000 odvetniških točk ter administrativne stroške po 13. členu Odvetniške tarife in DDV v višini 20%, skupaj 401.280,00 SIT (za vsak revizijski postopek po 200.640,00 SIT).
Naročnik navaja, da ima ponudnik, v skladu z 78. členom ZJN-1, po prejemu obvestila dve možnosti, in sicer, da v roku 8 dni od prejema obvestila zahteva obrazloženo obvestilo ali pa da v 10 dnevnem roku od prejema obvestila, vloži zahtevek za revizijo. Vlagatelj je zahteval obrazloženo obvestilo le glede sklopa 1, tako, da je rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper sklopa 2 in 3 iztekel deset dni po prejemu obvestila o priznanju sposobnosti, to je dne 05.12.2004. Ker pa je vlagatelj prvi zahtevek za revizijo vložil dne 27.12.2004, ga je naročnik, v sklopu 2 in 3, zavrgel. Naročnik nadalje navaja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 27.12.2004, v sklopih 2 in 3 zavrgel tudi iz razloga, ker vlagatelj, v smislu drugega odstavka 78. člena ZJN-1 v tem delu nima aktivne legitimacije.
Naročnik je navedel, da je revizijski zahtevek, z dne 27.12.2004, v delu, ki se nanaša na sklop 1, zavrnil iz razlogov, ker vlagateljeva ponudba ni ustrezala zahtevam iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj namreč v tabeli 1 ni izpolnil polja 7 ter polja 8. Vlagatelj tudi ni predložil navodil za pranje perila ter kataloga izdelkov. Naročnik je tudi ugotovil, da vlagatelj ne daje ponudbe za pralna sredstva, ki bi omogočala avtomatsko doziranje z obstoječo dozirno tehniko.
Kot že zgoraj navedeno, je naročnik zavrnil tudi zahtevek za revizijo, z dne 14.02.2005. Naročnik navaja, da zadržanje oddaje javnega naročila v smislu 11. člena ZRPJN nastopi le v primeru, če je zahtevek za revizijo vložen v skladu z določbami ZJN-1 in ZRPJN. Ker vlagatelj za sklopa 2 in 3 ni aktivno legitimiran in ker zahtevka za revizijo ni vložil pravočasno, posledice zadržanja v smislu 11. člena ZRPJN niso nastopile.

Vlagatelj je zoper naročnikov sklep, z dne 28.02.2005 vložil pritožbo in hkrati zahteval nadaljevanje obeh postopkov pred Državno revizijsko komisijo.
Vlagatelj najprej ugotavlja, da je naročnik zahtevek za revizijo, z dne 27.12.2005, zavrgel v delu, ki se nanaša na sklopa 2 in 3 in navaja in da je to že tretji poskus, da se izogne vsebinski obravnavi le-tega. Vlagatelj navaja, da je dne 03.12.2004 vložil zahtevo za izdajo obrazloženega obvestila o priznanju sposobnosti v skladu z 78. členom ZJN-1 in le-tega prejel dne 15.12.2004. Vlagatelj je vložil revizijski zahtevek pravočasno in zoper vse sklope. Vlagatelj meni, da je naročnik z opisanim ravnal tudi v nasprotju s 3. členom ZRPJN. Vlagatelj še navaja da je, skladno s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN, aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo, saj je oddal prijavo za vse razpisane sklope in mu je bila ali bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika.
Vlagatelj nadalje navaja, da naročnik v sklepu, z dne 28.02.2005, ni odgovoril na navedbe iz zahtevka za revizije, ki se nanašajo na sklop 1, niti ni argumentiral svoje odločitve o nepriznanju sposobnosti vlagatelja oz priznanju sposobnosti ponudnika ECOLAB d.o.o., Maribor.
Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik zahtevek za revizijo, z dne 27.12.2004 zavrgel, zahtevek za revizijo, z dne 14.02.2005 pa zavrnil iz enakih razlogov. Vlagatelj še navaja, da je naročnik s svojo odločitvijo tudi prejudiciral odločitev Državne revizijske komisije o utemeljenosti zahtevka za revizijo, z dne 27.12.2004.
Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija v celoti vsebinsko odloči o zahtevku za revizijo, z dne 27.12.2004 oz., da razveljavi naročnikov sklep, z dne 28.02.2005 v delu, ki se nanaša na zavrženje ter naročniku naloži, da mora o vloženem zahtevku za revizijo vsebinsko odločiti, in da Državna revizijska komisija pozove naročnika, da ustavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, kot so že priglašeni v dosedanjih vlogah in povrnitev stroškov te pritožbe in obvestila o nadaljevanju, v višini 1500 točk ter DDV in 3% materialnih stroškov.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala vlagateljevo pritožbo zoper naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo v sklopu 2 in 3. Pritožbi vlagatelja zoper sklep naročnika št. 02/PW-7/05, z dne 28.02.2005, s katerim je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo, v sklopu 2 in v sklopu 3, (kot izhaja iz 1. točke izreka sklepa, št. 02/PW-7/05, z dne 28.02.2005), je bilo potrebno ugoditi, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

ZRPJN v prvem odstavku 12. člena določa, da se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ZRPJN, ne določata drugače. ZRPJN za vložitev zahtevka določa 10 dnevni prekluzivni rok, ki začne teči od dneva prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Glede pravočasnosti vložitve zahtevka za revizijo je treba upoštevati tudi drugi odstavek 78. člena ZJN-1, ki določa, da teče 10 dnevni prekluzivni rok za vložitev zahtevka za revizijo v primeru, ko ponudnik od naročnika zahteva dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti, od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve. V tem primeru je torej rok za vložitev zahtevka za revizijo podaljšan, saj je potek 10 dnevnega prekluzivnega roka vezan na prejem dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti.
Med strankama v tem postopku ni spora o tem, da je vlagatelj vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti dne 03.12.2004. Ravno tako sta si stranki edini v tem, da je vlagatelj dodatno obrazložitve odločitve prejel dne 15.12.2004 in nato dne 27.12.2004 (znotraj 10 dnevnega roka), vložil zahtevek za revizijo (v skladu s pravili o štetju rokov iz 111. člena Zakona o pravdnem postopku - Uradni list RS, št. 36/2004, v nadaljevanju ZPP, ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo tudi v postopku revizije javnih naročil, se je namreč 10 dnevni prekluzivni rok iztekel dne 25.12.2004, ker pa sta bila ta in naslednji dan praznika se je rok iztekel dne 27.12.2004).
Pač pa si stranki nista edini v tem, ali je vlagatelj zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o priznanju sposobnosti za vse tri razpisane sklope, ali zgolj za sklop 1. Naročnik v zvezi s tem zatrjuje, da je vlagatelj v vlogi, z dne 03.12.2004, izrecno zahteval dodatno obrazložitev odločitve le glede sklopa 1, medtem pa se mu je iztekel rok za vložitev zahtevka za revizijo v sklopu 2 in 3, ki bi ga moral vložiti v desetih dneh od prejema obvestila o priznanju sposobnosti. Vlagatelj pa nasprotno zatrjuje, da je zahteval dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti za vse tri sklope in da je bil glede na to zahtevek za revizijo, z dne 27.12.2004 vložen pravočasno.
Pregled vlagateljeve zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti, prej navedene naročnikove ugotovitve ne potrjuje. Iz vloge za izdajo dodatne obrazložitve odločitve namreč izhaja, da je vlagatelj zahteval dodatno obrazložitev celotne odločitve o priznanju sposobnosti (in ne le 1. sklopa, kot trdi naročnik). Vlagatelj je namreč z le-to zaprosil naročnika, da naj mu obrazloži postopek, po katerem je strokovna komisija ocenjevala primernost prijav (primernost prijav pa je naročnik, kot izhaja iz obvestila o priznanju sposobnosti, ugotavljal za vse prejete prijave v vseh treh sklopih, edino iz razloga (ne)primernosti prijav pa je le-te bodisi izločal iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila, bodisi prijaviteljem priznaval sposobnost po posameznih treh sklopih) ter tudi zahteval naj mu naročnik obrazloži, iz katerih razlogov je bila njegova prijava v sklopu 1 ocenjena kot neprimerna. Iz vlagateljeve zahteve za izdajo dodatne obrazložitve odločitve je torej mogoče razbrati, da se je njegova zahteva nanašala na vse tri sklope (s še posebnim poudarkom pa se je le-ta nanašala na sklop 1, torej na sklop, v katerem vlagatelju ni bila priznana sposobnost).
Kot nadalje izhaja iz sklepa, je naročnik vlagatelju v sklopih 2 in 3 odrekel tudi aktivno legitimacijo, pri čemer je svojo odločitev oprl na drugi odstavek 78. člena ZJN-1 (ki se, kot pravilno ugotavlja vlagatelj, nanaša na dodatno obrazložitve in ne na aktivno legitimacijo) in zapisal, da navedena določba ZJN-1 omejuje aktivno legitimacijo za vložitev zahtevka za revizijo le na tiste ponudnike, ki niso bili izbrani.
Državna revizijska komisija je že večkrat zavzela stališče (npr. v revizijskih zadevah št. 018-276/02-24-2191 in št. 018-50/05-34-420), da je možna ozka jezikovna razlaga drugega odstavka 78. člena ZJN-1 le v posameznih primerih oz., da dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti ne bi bila smiselna le v izjemnih primerih (kadar je npr. ponudnik izbran za celotno javno naročila oz.. kadar je le enemu ponudniku priznana sposobnost v 1. fazi oz. v posameznem sklopu omejenega postopkaâ??). Ker je bila v obravnavanem primeru v sklopu 2 in v sklopu 3 priznana sposobnost več ponudnikom (vključno z vlagateljem) je (bil) vlagatelj, v obeh spornih sklopih, vsekakor legitimiran uveljaviti pravno varstvo zoper obvestilo o priznanju sposobnosti in/ali zoper ostale ponudnike (kar je, kot je razvidno iz zahtevka za revizijo, z dne 27.12.2004 tudi storil), še pred tem pa mu je šlo tudi upravičenje zahtevati dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti za vse tri sklope, torej tudi za sklopa 2 in 3, za katera mu je naročnik priznal sposobnost.
Na podlagi tako ugotovljenega dejanskega stanja je potrebno zaključiti, da je bil vlagateljev zahtevek za revizijo vložen pravočasno in da ima vlagatelj, ki je oddal prijavo za vse tri razpisane sklope, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila (za vse tri razpisane sklope) in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka (v vseh treh sklopih).

Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN napotuje naročnika, da upoštevaje zgornje ugotovitve skladno z določili ZRPJN odloči o vloženem zahtevku za revizijo v sklopih 2 in 3 ter o svoji odločitvi obvesti vlagatelja in ga pozove, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. V kolikor bo vlagatelj zahteval nadaljevanje, pa skladno z določilom drugega odstavka 17. člena ZRPJN, v treh dneh odstopi vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v pritožbi zahteval povrnitev stroškov v zvezi s pritožbo. Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 165. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN odločila, da bo o stroških pritožbe odločeno ob vsebinski obravnavi zahtevka za revizijo, z dne 27.12.2004.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

V skladu z določili ZRPJN (12., 13., 16. in 17. člen) mora o zahtevku za revizijo najprej odločiti naročnik. V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik odločitve o zahtevku za revizijo v sklopu 1 ni v celoti obrazložil, saj nekaterih bistvenih vlagateljevih navedb iz zahtevka za revizijo, z dne 27.12.2004 sploh ni meritorno obravnaval.

Kot je razvidno iz dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila, se naročnik v obrazložitvi sklepa, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo (v sklopu 1) kot neutemeljen, sploh ni opredelil do tiste trditve, ki se nanaša na domnevno nepravilnost ponudbe ponudnika ECOLAB d.o.o., Maribor. Vlagatelj namreč naročniku v zahtevku za revizijo očita, da je prijava predmetnega ponudnika nepravilna in bi jo moral naročnik kot takšno zavrniti, pri čemer navaja tudi argumente za svojo trditev in navaja, da je ponudnik ECOLAB d.o.o., Maribor z opisanim ravnal v nasprotju z navodili iz razpisne dokumentacije. Navedene trditve vlagatelja naročnik v revizijskem postopku sploh ni obravnaval oziroma se v obrazložitvi sklepa, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo do nje ni opredelil (je pa naročnik predmetnega ponudnika že izbral kot najugodnejšega v 2. fazi predmetnega omejenega postopka, in sicer v sklopu 2, kljub temu, da se je očitana nepravilnost nanašala na vse tri razpisane sklope!).
ZRPJN sicer ne določa formalne oblike naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, vendar je obrazložitev odločitve po mnenju Državne revizijske komisije nujna iz več razlogov. Uvodoma gre izpostaviti formalno razlogovanje takšnega stališča, ki izhaja iz smiselne uporabe določb ZPP, ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN. Odločitev o zahtevku za revizijo namreč pomeni odločitev o zahtevku za pravno varstvo, po smiselni uporabi pravil o vsebini sodbe (kot tudi pravil o vsebini sklepa) pa mora organ, ki odloča o zahtevku za pravno varstvo, svojo odločitev obrazložiti (za sodbo takšno zahtevo postavlja 324. člen ZPP, za sklep pa 331. člen ZPP). Da je taka interpretacija norme 16. člena ZRPJN (torej, da mora biti odločitev obrazložena) tudi v skladu z namenom ureditve revizije v tem zakonu, pa izhaja iz teleološke razlage 16. člena ZRPJN, v povezavi s 17. členom ZRPJN. Naročnik namreč v primeru, če zahtevku za revizijo ne ugodi, pozove vlagatelja, da se opredeli do tega, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Takšno odločitev pa lahko vlagatelj sprejme le na podlagi obrazloženih razlogov za naročnikovo odločitev.
Glede na to, da mora v skladu s 16. členom ZRPJN o zahtevku za revizijo na formalno pravilen način odločiti naročnik (odločitev o zahtevku za revizijo mora obrazložiti), postopek pred Državno revizijsko komisijo pa se nadaljuje (šele) v primeru in po postopku iz 17. člena ZRPJN, Državna revizijska komisija odstopa predmetni zahtevek za revizijo (v delu, ki se nanaša na sklop 1) v odločanje naročniku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 3. točko izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 14.02.2005.

Kot je razvidno iz dokumentacije iz spisa, je naročnik po prejemu vlagateljeve vloge za izdajo dodatne obrazložitve odločitve o priznanju sposobnosti, torej v času, ko obvestilo o priznanju sposobnosti, št. 54-DeS/04, z dne 22.11.2004 še ni postalo pravnomočno (kot že zgoraj navedeno je v primeru, če ponudnik zahteva dodatno obrazložitev odločitve, 10 dnevni prekluzivni rok za vložitev revizijskega zahtevka podaljšan, saj je začne teči z dnem prejema dodatne obrazložitev odločitve), pričel z 2. fazo predmetnega omejenega postopka. še več. Naročnik je celo po vloženem revizijskem zahtevku, z dne 27.12.2004 (torej, tudi potem, ko je bil že seznanjen z dejstvom, da je bil le-ta vložen zoper vse tri sklope), nadaljeval z 2. fazo predmetnega omejenega postopka v 2. in 3. sklopu ter dne 29. 12. 2004 opravil odpiranje ponudb in dne 03.02.2005 celo izdal obvestilo o oddaji javnega naročila (v sklopu 2 in 3). Naročnik je z opisanim ravnal v nasprotju z 11. členom ZRPJN, ki določa, da ima vsak vloženi revizijski zahtevek že po samem zakonu suspenzivni učinek, kar pomeni, da zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Suspenzivnost je časovno omejena in velja do odločitve Državne revizijske komisije o vloženem revizijskem zahtevku (oz. do morebitne izdaje sklepa Državne revizijske komisije o delni ali popolni nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo, ki ga slednja lahko sprejme bodisi na predlog vlagatelja, bodisi na predlog naročnika).

Ob vsem zgoraj navedenem in ob upoštevanju, da je navedene kršitve naročnika mogoče odpraviti le z razveljavitvijo celotne 2. faze predmetnega omejenega postopka, je bilo potrebno, na podlagi tretje alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločiti kot izhaja iz 5. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 4. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer stroškov plačane takse (100.00,00 SIT) ter povrnitev stroškov odvetniškega zastopanja v višini 3000 točk ter DDV in 3% materialnih stroškov. Vlagatelj je zahteval tudi povrnitev stroškov za sestavo obvestila o nadaljevanju, ki pa ga ni posebej specificiral. Vlagatelj je namreč za pritožbo in obe obvestili o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko (dokument, z dne 09.03.2005) zahteval skupno 1500 odvetniških točk ter DDV in 3% materialnih stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija v skladu s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN in Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 67/2003) sklenila, da se vlagatelju priznajo naslednji stroški, nastali z revizijo:.
1. za plačano takso, v znesku 100.000,00 SIT,
2. za pripravo zahtevka za revizijo, v protivrednosti 1400 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj tako 184.800,00 SIT,
3. za materialne stroške, v višini 2% od vrednosti 1000 točk po Odvetniški tarifi ter 1% od presežka nad to vrednostjo, skupaj v protivrednosti 24 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, v znesku 3.168,00 SIT,
4. za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, v protivrednosti 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi, skupaj z 20% DDV tako 6.600,00 SIT.
Državna revizijska komisija vlagatelju priznava stroške, nastale z revizijo, v skupnem znesku 294.568,00 SIT, ki jih je naročnik dolžan povrniti vlagatelju v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne..

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 5. točko izreka tega sklepa.

Naročnik je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo.Ker je Državna revizijsko komisija zahtevku ugodila, je bilo potrebno zavrniti naročnikovo zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 6. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21.03.2005

Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor
- Odvetnica Milena Sevnik - Jakoš, Miklošičeva 26, Ljubljana
- INTER KOOP d.o.o., Ulica heroja šaranoviča 34, Maribor
- SAVA TRADE d.d., Cesta v Mestni log 90, Ljubljana
- IVEC d.o.o., Ulica heroja šaranoviča 38, Maribor
- ECOLAB d.o.o., Vajngerlova 4, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.