018-071/2005 Mestna občina Koper

Številka: 018-71/05-31-604

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN), po članici mag. Metki Cerar v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo parkirišča ob cesti na Markovec in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje CPK d.d., Ulica 15. maja 14, ki ga zastopa odvetnica Milena Sevnik - Jakoš, Miklošičeva 26, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.03.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.05.2004 sprejel sklep, št. K351-5/2004, o začetku postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo parkirišča ob cesti na Markovec. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 61/04, z dne 04.06.2004, pod številko objave Ob-15072/04.

Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 05.07.2004, je razvidno, da je naročnik prejel tri pravočasne ponudbe. Naročnik je izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. K351-5/2004, z dne 13.07.2004, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje vlagatelja.

Podjetje Grafist d.o.o., Ankaranska cesta 5c, Koper je z dokumentom, št. 2-84/04, z dne 02.08.2004, od naročnika zahtevalo dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, katero mu je naročnik posredoval dne 18.08.2004. Iz dodatne obrazložitve je izhajalo, da je ob ponovnem pregledu prejetih ponudb naročnik ugotovil, da so vse tri ponudbe nepravilne, zato je postopek oddaje predmetnega javnega naročila v celoti razveljavil.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 30.08.2004, katerega je naročnik s sklepom, z dne 14.09.2004, zavrnil kot neutemeljenega. Po zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 17.09.2004, je le-ta s sklepom, št. 018-231/04-23-1757, z dne 04.10.2004, zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v dokumentu "Dodatna obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila", št. K351-5/2004, z dne 18.08.2004 ter v dokumentu "Poročilo", št. K351-5/2004, z dne 18.08.2004. Poleg tega je odločila, da mora naročnik, na podlagi zahteve ponudnika Grafist d.o.o., Koper, z dne 02.08.2004, izdati dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila v skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1, zoper katero je dopustno vložiti zahtevek za revizijo, skladno z ZRPJN.

Naročnik je z dopisom, z dne 15.10.2004, vse ponudnike obvestil o odločitvi Državne revizijske komisije, št. 018-231/04-23-1757, z dne 04.10.2004.

Naročnik je ponudniku Grafist d.o.o., Koper posredoval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 15.10.2004, v kateri navaja, da je bil na podlagi obvestila o oddaji javnega naročila, št. K351-5/2004, z dne 13.07.2004, kot najugodnejši ponudnik izbran vlagatelj, ker je ponudil najnižjo ceno, ki jej bila določena kot edino merilo za izbor.

Ponudnik Grafist d.o.o., Koper je vložil zahtevek za revizijo, z dne 04.11.2004, v katerem navaja, da vlagatelj v ponudbi ni priložil dokazil o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del, prav tako pa ne izpolnjuje pogojev v zvezi z nekaznovanostjo. Ponudnik Grafist d.o.o., Koper navaja, da slednjega ni predložil niti sam, prav tako pa ne tudi ponudnik Stavbenik d.o.o.. Naročnik je tako kršil določilo 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), ko je kot najugodnejšo izbral ponudbo, ki ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Ponudnik Grafist d.o.o., Koper predlaga, da naročnik ponovno odloča o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 12.11.2004, od naročnika zahteval, da mu omogoči vpogled v dokumentacijo o izvedenem postopku oddaje javnega naročila, kar mu je naročnik omogočil dne 17.11.2004.

Vlagatelj je dne 18.11.2004 naročniku posredoval pripravljalno vlogo, v kateri navaja, da pri ponudniku Grafist d.o.o., Koper ni podana aktivna legitimacija za vložitev zahtevka za revizijo. Meni, da odločitev, z dne 15.10.2004, niti po vsebini niti po obliki ni odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika temveč gre zgolj za obvestilo o odločitvi Državne revizijske komisije. Vlagatelj dodaja, da je izpodbijanje te odločitve s strani ponudnika Grafist d.o.o., Koper nesmiselna in bi jo naročnik moral zavreči, saj v ničemer ne posega v njegove pravice. Vlagatelj dodaja, da naročnik ni izvršil odločitve Državne revizijske komisije, saj ni izdal dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila, hkrati pa je za ponudnika Grafist d.o.o., Koper potekel rok za vložitev zahtevka za revizijo, odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 13.07.2004, pa je postala pravnomočna.

Naročnik je s sklepom št. K351-5/2004, z dne 17.11.2004, zahtevku za revizijo ponudnika Grafist d.o.o., Koper ugodil, saj je v okviru revizije postopka ugotovil, da nobena od prejetih ponudb ni pravilna. Sklep je bil vročen pooblaščencu ponudnika ter ponudniku Grafist d.o.o., Koper.

Vlagatelj je 22.11.2004 od naročnika prejel sklep, z dne 20.12.2004, s katerim je naročnik vse ponudnike obvestil, da se postopek revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila ustavi. V obrazložitev izreka je naročnik zapisal, da je zahtevku za revizijo ponudnika Grafist d.o.o., Koper ugodil, v pravnem pouku pa navedel, da je zoper ta sklep dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa.

Predstavnik vlagatelja je dne 21.01.2005 opravil telefonski pogovor s predstavnikom naročnika, na podlagi katerega je naročnik zaključil, da vlagatelju očitno nista jasna niti vsebina niti namen sklepa z dne 20.12.2004.

Po telefonskem pogovoru je vlagatelj svoje nerazumevanje podal tudi pisno (dopis vlagatelja naročniku z dne 24.01.2005, ki ga je naročnik prejel dne 25.01.2005) ter ga pozval k sklenitvi pogodbe, saj, kot zapiše, v nobeni obliki ni prejel sklepa o razveljavitvi obvestila (odločitve o izbiri) naročnika, z dne 13.07.2004.

Dne 28.01.2005 je naročnik vsem ponudnikom poslal dokument št. K351-5/2004 z datumom 21.01.2005, ki ga je poimenoval "Obrazložitev sklepa K351-5/2004, JNVV-G-5/2004 z dne 20.12.2004". V njem se naročnik sklicuje na telefonski pogovor z vlagateljem ter pojasni, da je ob obravnavi zahtevka za revizijo ugotovil, da nobena od prispelih ponudb ni pravilna ter konkretno obrazloži (opiše) tudi pomanjkljivosti vsake od treh prejetih ponudb. Naročnik jasno zapiše, da se zaradi navedenega postopek oddaje javnega naročila za izgradnjo parkirišča ob Cesti na Markovec v Kopru v celoti razveljavi. Vlagatelju je bil dokument vročen 31.01.2005.

Na podlagi prejetega dokumenta je vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo (brez datuma, na pošto oddano dne 04.02.2005), ki ga je naročnik prejel dne 07.02.2005. Navaja, da je obvestilo o oddaji naročila, z dne 13.07.2004, še vedno v veljavi, saj v dosedanjem poteku postopka po njegovem mnenju ni bilo nikoli razveljavljeno na zakonit način. Pojasnjuje, da je dne 22.12.2004 prejel sklep naročnika, da se postopek revizije postopka oddaje javnega naročila ustavi, posledično pa je pričakoval odločitev naročnika o postopku oddaje javnega naročila oziroma sklenitev pogodbe. Zatrjuje, da ni bil obveščen o vsebini odločitve naročnika o zahtevku za revizijo, edina informacija naj bi bil naročnikov sklep, z dne 20.12.2004, da se revizijski postopek ustavi, iz katerega pa naj ne bi izhajalo, na kakšen način je naročnik zahtevku za revizijo ugodil. Vlagatelj opozarja, da je naročnik z obrazložitvijo izpodbijanega sklepa, z dne 21.01.2005, v katerem je navedel, da se postopek oddaje predmetnega javnega naročila v celoti razveljavi, ker nobena od ponudb ni pravilna, posegel v pravico vlagatelja, hkrati pa te odločitve naročnik sploh ni obrazložil, kot taka pa je v nasprotju z njenim izrekom. Naročnik tudi ni navedel pravnega pouka.
Vlagatelj naročniku očita kršitev 76. in 77. člena ZJN-1 ter kršitev načela enakopravnosti in transparentnosti postopka, zato v zahtevku za revizijo predlaga, (cit.) "da:
1. naročnik oz. Državna revizijska komisija razveljavi sklep naročnika o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila (Obrazložitev sklepa št. K351-5/2004, JNVV-G-5/2004 z dne 20.12.2004, ki je bil izdan 21.01.2005);
2. naročnik oz. Državna revizijska komisija izda ugotovitveni sklep v katerem ugotovi, da je odločitev naročnika o izbiri izvajalca družbe CPK d.d. z dne 13.07.2004 pravnomočna in dokončna;
3. naročnik povrne vlagatelju zahtevka za revizijo stroške v višini predpisane takse 200.000 SIT, kot je razvidno iz priloženega potrdila o plačilu takse;
4. naročnik povrne vlagatelju stroške odvetniškega zastopanja ter priprave revizijskega zahtevka po odvetniški tarifi v višini 3.000 točk ter DDV, ter 3% materialnih stroškov."

Naročnik je s sklepom, št. K351-5/2004, z dne 21.02.2005, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.
Glede vlagateljevih navedb, da od naročnika ni prejel nobenega dokumenta, iz katerega bi izhajalo, na kakšen način je naročnik zahtevku za revizijo ponudnika Grafist d.o.o., Koper ugodil, naročnik navaja, da to izhaja že iz dejstva, da je ugodil zahtevku za revizijo. Naročnik pojasnjuje, da je po vloženem zahtevku za revizijo ponudnika Grafist d.o.o., Koper znova preučil prispele ponudbe in ugotovil, da so le-te nepravilne. Ker se zoper sklep o ustavitvi postopka revizije vlagatelj ni pritožil, je postala odločitev naročnika (t.j. da je postopek oddaje javnega naročila razveljavljen) pravnomočna. Naročnik navaja, da je v skladu z ZRPJN odločitev o zahtevku za revizijo in sklep o ustavitvi postopka revizije dolžan posredovati samo vlagatelju zahtevka za revizijo (v tem primeru ponudniku Grafist d.o.o., Koper), ne pa tudi drugim udeležencem. Da bi naročnik tudi ostalim udeležencem notificiral, da je postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavil s tem, ko je ugodil zahtevku za revizijo ponudnika Grafist d.o.o., Koper, je sklep o ustavitvi postopka revizije poslal tudi ostalima ponudnikoma. Ker je vlagatelj pri naročniku še nadalje poizvedoval, kaj je z oddajo javnega naročila, je naročnik 21.01.2005 pripravil dodatno obrazložitev sklepa, z dne 20.12.2004 in ga 28.01.2005 posredoval vsem udeležencem postopka oddaje javnega naročila. Naročnik še pojasni, da je vsebina tega dokumenta "sledila obrazložitvi sklepa, s katerim je naročnik zahtevku podjetja Grafist d.o.o., Koper ugodil, in na podlagi katerega je zato prišlo do ustavitve postopka revizije." Ker naj bi bil dokument, katerega razveljavitev zahteva vlagatelj, v skladu z določbami ZRPJN, naročnik ni sledil zahtevi vlagatelja, da ga razveljavi.

Naročnik je dne 28.02.2005 prejel vlagateljev dopis, z dne 24.02.2005, v katerem ga vlagatelj obvešča, da vztraja pri svojih navedbah iz zahtevka za revizijo ter da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne z dopisom, z dne 02.05.2005 (pravilno: z dne 02.03.2005), odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije, ki se nanaša na obravnavano javno naročilo ter po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja in opozarja naročnika na (ne)doslednost uporabe posameznih izrazov ter izvajanj postopkov, ki se pojavljajo v okviru oddaje javnega naročila. V obravnavanem primeru namreč naročnik večkrat napačno tolmači, združuje ali morda celo enači postopek oddaje javnega naročila s postopkom revizije le-tega, v posameznih situacijah pa nedosledno opredeli tudi pravne podlage, na katere je opiral svoje odločitve.
Naročnik je s sklepom, z dne 17.11.2004, ki ga je oprl na določbe 16. člena ZRPJN, sprejel odločitev o zahtevku za revizijo ponudnika Grafist d.o.o., Koper, in sicer tako, da mu je ugodil.
V obrazložitev izreka sklepa (čeprav se slednji nanaša zgolj na ugoditev zahtevka za revizijo), je naročnik med drugim zapisal, da se postopek oddaje javnega naročila za izgradnjo parkirišča ob cesti na Markovec v Kopru v celoti razveljavi. Državna revizijska komisija mi mogla nedvoumno presoditi, ali je naročnik v tem istem sklepu hkrati želel sprejeti tudi odločitev o razveljavitvi postopka oddaje tega javnega naročila ali je to odločitev želel le napovedati, a ker pravne posledice lahko izhajajo zgolj iz izreka sklepa (in ne iz obrazložitve), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ta sklep možno obravnavati izključno kot odločitev o zahtevku za revizijo (ki je bil pripravljen in vročen skladno z določili 16. člena ZRPJN). V kolikor bi oziroma je naročnik s tem sklepom hkrati nameraval razveljaviti tudi celoten postopek oddaje javnega naročila, bi svojo odločitev moral opreti tudi na določbe ZJN-1 ter ga vročiti vsem ponudnikom, česar pa ni storil.
Ob tem Državna revizijska komisija poudarja, da je hkratno odločanje o zahtevku za revizijo ter o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila sicer dopustno, a se je potrebno zavedati, da gre po vsebini za dve ločeni odločitvi in dva ločena postopka, ki nista enotno urejena. Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom in o tem med strankama v tem postopku revizije ni spora, da mora naročnik, ko v postopku revizije sprejema odločitev o zahtevku za revizijo, v skladu z določbo prvega odstavka 16. člena ZRPJN svojo odločitev o zahtevku za revizijo v pisni obliki posredovati (le) vlagatelju zahtevka za revizijo (v tem primeru ponudniku Grafist d.o.o., Koper). Zoper tak sklep je dopustna pritožba, ki pa je ne gre enačiti z zahtevkom za revizijo, ki ga ponudnik lahko vloži v roku 10-ih dni po prejemu obvestila o (ne)oddaji javnega naročila, če meni, da so bile v postopku oddaje javnega naročila kršene njegove pravice (arg. prvega odstavka 12. člena ZRPJN).

V nadaljevanju postopka oddaje obravnavanega javnega naročila je naročnik s sklepom, sklicujoč se na določbe 17. člena ZRPJN, z dne 20.12.2004 ustavil (cit.) "postopek revizije postopka ...". V obrazložitvi sklepa je zapisal, da je zahtevku za revizijo ugodil, ob koncu sklepa pa naveden pravni pouk (tridnevni rok za pritožbo na Državno revizijsko komisijo). Sklep je vročil vsem ponudnikom.
V zvezi s tem dokumentom Državna revizijska komisija ugotavlja, da tudi tega sklepa (katerega izrek se nanaša le na ustavitev postopka revizije) ne gre enačiti z obvestilom o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila v celoti. Posledično ga tudi ne gre povezovati s pravnomočnostjo (ne)oddaje javnega naročila in/ali pravnim varstvom ter pravicami vlagatelja. Poudariti velja, da bi iz obrazložitve sklepa vlagatelj sicer lahko razbral namen in voljo naročnika o tem, da se postopek oddaje predmetnega javnega naročila v celoti razveljavil (tudi zato, ker je v postopku revizije aktivno sodeloval preko pripravljalne vloge), a hkrati gre ugotoviti, da vlagatelj tega dejansko ni bil dolžan razumeti na način, kot ga interpretira in razume naročnik.
Državna revizijska komisija ni presojala (ne)upravičenosti pričakovanj vlagatelja glede sklenitve pogodbe, ki jih je po prejemu sklepa izrazil telefonsko (dne 21.01.2005) ter nato še pisno (dne 24.01.2005), saj le ta z vidika presojanja zakonitosti postopka niso bistvena, se pa ne more strinjati z naročnikovim mnenjem, da je postala odločitev naročnika o tem, da je postopek oddaje javnega naročila razveljavljen, pravnomočna iz razloga, ker se vlagatelj zoper sklep o ustavitvi postopka revizije z dne 20.12.2004 ni pritožil. Rok za vložitev zahtevka za revizijo namreč začne (v skladu z določilom prvega odstavka 12. člena ZRPJN) teči od prejema odločitve o oddaji/dodelitvi naročila, ki pa je ne gre povezovati niti s tem niti s prejšnjim sklepom.

Kot izhaja iz dokumentacije je v nadaljevanju vlagatelj dne 31.01.2005 s strani naročnika prejel dokument št. K351-5/2004 z datumom 21.01.2005, ki ga je slednji (napačno) oprl na določbe 17. člena ZRPJN ter ga poimenoval "Obrazložitev sklepa K351-5/2004, JNVV-G-5/2004 z dne 20.12.2004" (v nadaljevanju: sporen dokument). Naročnik je vse ponudnike, tudi vlagatelja, obvestil, da nobena od prispelih ponudb ni pravilna ter v ta namen zapisal, da (cit.) "...,se postopek oddaje javnega naročila za izgradnjo parkirišča ob Cesti na Markovec v Kopru v celoti razveljavi". Svojo odločitev je tudi podrobno utemeljil.
Državna revizijska komisija v zvezi s spornim dokumentom, katerega razveljavitev zahteva vlagatelj, ugotavlja, da sporni dokument niti procesno niti vsebinsko ne more biti obrazložitev sklepa z dne 20.12.2004, pač pa gre za obrazloženo odločitev o tem, da naročnik razveljavlja postopek oddaje javnega naročila. Kot takega ga (povsem pravilno) razume tudi vlagatelj, saj v okviru prve točke svojega zahtevka za revizijo jasno zapiše, da naj Državna revizijska komisija razveljavi (cit.) "â??sklep naročnika o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila â??". Iz pravnih zaključkov in posledic spornega dokumenta izhaja, da ima le-ta svojo pravno podlago v 1. odstavku 76. člena ZJN, ki določa, da ima naročnik dolžnost (in ne pravico, kot to zapiše vlagatelj), da po opravljenem pregledu zavrne vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Ker je v spornem dokumentu naročnik (tudi) vlagateljevo ponudbo zavrnil iz razloga nepravilnosti (ker naj ne bi vsebovala zahtevanega potrdila Ministrstva za pravosodje o tem, da vlagatelju ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem ter dokazil(a) o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del), vlagatelj pa zoper to ni ugovarjal, Državna revizijska komisija ni našla utemeljenih razlogov, da bi sporni dokument razveljavila.
Vlagatelju gre sicer pritrditi, da naročnik ni eksplicitno navedel pravnega pouka, a hkrati velja opozoriti, da ZJN-1 ne predpisuje obličnosti dokumenta, s katerim naročnik ponudbe spozna za nepravilne in/ali razveljavi celoten postopek oddaje javnega naročila. Glede na pravilen in pravočasen zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil na Državno revizijsko komisijo, pa gre zaključiti tudi to, da mu odsotnost pravnega pouka v spornem dokumentu ni bila v škodo.
Ker je naročnik svojo odločitev vročil vsem ponudnikom, kot to predvideva ZJN-1, (tudi) v tej fazi postopka ni mogoče naročniku očitati selekcioniranja ponudnikov ter njihovega neenakopravnega obravnavanja.
Izhajajoč iz zapisanega ter upoštevajoč dejansko stanje Državna revizijska komisija ni našla dejstev in dokazov, da bi lahko sledila predlogu vlagatelja, naj se sporni dokument razveljavi iz razloga, ker naj bi bila naročnikova odločitev o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila nezakonita in neutemeljena. Prav tako ni bilo možno pritrditi vlagatelju, da je naročnik kršil 76. in 77. člen ZJN-1 ter na protipraven način (samovoljno) razveljavil svojo prvotno odločitev o izbiri. Državna revizijska komisija pripominja, da bi bilo v danih okoliščinah možno naročniku očitati posamezne kršitve ZJN-1 prav v primeru, če bi se le-ta odločil za oddajo javnega naročila oziroma podpis pogodbe na način, kot to pričakuje oziroma zahteva vlagatelj.

Državna revizijska komisija prav tako ni mogla slediti predlogu vlagatelja v okviru druge točke njegovega zahtevka za revizijo, in sicer, da naj se ugotovi, da je postala odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, z dne 13.07.2004, pravnomočna.
Naročnik po sprejemu odločitve o (ne)oddaji javnega naročila svojo odločitev lahko spremeni le v postopku pravnega varstva, t.j. v primeru vloženega zahtevka za revizijo (do vložitve le-tega pa naročnikovo odločitev o dodelitvi javnega naročila varuje prepoved samostojnega spreminjanja lastnih odločitev), kar je storil tudi v obravnavanem primeru. Poudariti velja, da šele po preteku desetdnevnega roka za vložitev zahtevka za revizijo začne učinkovati pravnomočnost odločitve, s katero se razume vezanost na vsebino odločitve ter prepoved ponovnega odločanja o isti stvari.
Ker je naročnik izdal odločitev o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila v celoti, je s tem razveljavil tudi odločitev o oddaji naročila, z dne 13.07.2004.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v okviru tretje in četrte točke svojega zahtevka za revizijo zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 23.03.2005

mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper
- Odvetnica Milena Sevnik - Jakoš, Miklošičeva 26, Ljubljana
- Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana