018-078/2005 Univerza v Ljubljani

Številka: 018-78/05-31-630

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata, članice mag. Metka Cerar kot poročevalke in člana Jožefa Kocuvana kot člana senata, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za pridobitev anketnih natečajnih rešitev za urbanistično rešitev šolskega območja med Poljansko in Roško cesto ter Strupijevim nabrežjem in arhitekturne rešitve objekta akademije za glasbo, akademije za gledelišče, radio, film in televizijo in akademije za likovno, ter na podlagi zahtevka za revizijo natečajnika, ki je oddal elaborat pod šifro 85321, ki ga zastopa odvetnica Tanja Kompara, Tyrševa 4, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnikov Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana in Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnika), dne 21.03.2005

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnika sta dne 05.07.2004 sprejela sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 404-01-138/2004 in v Uradnem listu RS, št. 97/04, z dne 03.09.2004 objavila predmetni javni razpis (natečaj) in v Uradnem listu RS, št. 132/04, z dne 10.12.2004 popravek javnega razpisa (sprememba rokov za dvig razpisne dokumentacije, sprejem ponudb/prijav in datuma odpiranja ponudb/prijav).

Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 21.01.2005 izhaja, da je naročnik prejel štirinajst (14) pravočasnih ponudb in da elaborat pod šifro 85321, ki ga je oddal vlagatelj ni bil kompleten (stolpec kompletnost ponudbe) ter da je bil oddan v dveh kuvertah (stolpec pravilna opremljenost ponudbe).

Naročnik je (po tem, ko so ponudniki prejeli zapisnik o odpiranju ponudb) po faksu dobil dodatno anonimno pojasnilo, z dne 24.01.2005, kjer je pojasnjeno: "Elaborat 85321: 3 kuverte zahtevane pod B so v Kuverti B - podatki za identifikacijo" hkrati z zahtevo, da se v roku treh dni izdela ustrezno dopolnitev zapisnika o odpiranju ponudb.

Naročnik je z dopisom, št. 404-01-77/2004, z dne 28.01.2005, vsem ponudnikom pojasnil, da je bila ponudba pod šifro 85321 nepravilno opremljena, zato jo strokovna komisija ni odprla in je bila izločena. Naročnik je vlagatelja hkrati opozoril, da lahko tudi vloži zahtevek za revizijo oziroma dopolni svoj dopis tako, da ga bo mogoče šteti za zahtevek za revizijo.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 31.01.2005, v katerem kot kršitve navaja neupravičeno opredelitev ponudbenega elaborata pod šifro 85321 kot nepravilno opremljenega, spreminjanje razpisnih pogojev med postopkom zbiranja ponudb (sprememba roka oddaje, sprememba obsega ponudbe) ter zavajajoč obseg del v razpisnih pogojih (prevrednotenje ocene investicije).
Vlagatelj zatrjuje, da je bil elaborat pod šifro 85321 oddan v enem paketu z vsemi zahtevanimi oznakami, posamezni sklopi so bili nedvoumno ločeni in opredeljeni skladno s točko 3.3.5. Razpisnih pogojev. Navaja še, da so odstopanja od predpisanega načina pakiranja nebistvena glede na namen javnega razpisa ter so posledica naknadnih spreminjanj zahtev investitorja. V kolikor je smisel javnega razpisa podrejen formalni presoji izpolnjevanja navodil glede embaliranja ponudb, vlagatelj zaradi nesorazmernih kršitev pogodbenih obveznosti zahteva razveljavitev javnega razpisa in izplačilo odškodnine.

Na podlagi zahteve naročnika je vlagatelj, dne 14.02.2005, vplačal manjkajočo takso.

Naročnika sta dne 23.02.2005 zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen (odločitev o zahtevku za revizijo, št. 404-01-77/2004, z dne 23.02.2005). V obrazložitvi poudarjata, da je bil ponudbeni elaborat pod šifro 85321 nepravilno opremljen, saj je bil predložen v dveh kuvertah, zato ga strokovna žirija niti ni odprla. Ob tem naročnika ugotavljata, da sta v razpisni dokumentaciji jasno zapisala, da bodo ponudbe, ki v celoti ne bodo izpolnjevale zahtev iz razpisne dokumentacije izločene iz obravnave, zato bi bilo drugačno postopanje naročnika v konkretnem primeru pristransko in diskriminatorno napram ostalim ponudnikom, ki so oddali pravilno opremljene ponudbe. V zvezi z navedbo vlagatelja, da sta naročnika spreminjala razpisne pogoje, naročnika ugotavljata, da na to navedbo vlagatelja ne moreta podrobno odgovoriti, saj je vlagatelj ni obrazložil, hkrati pa ugotavljata, da sta pri spreminjanju razpisne dokumentacije spoštovala določila razpisne dokumentacije in 25. člen ZJN-1 ter, sta prav zaradi večjih sprememb razpisne dokumentacije tudi podaljšala rok za oddajo ponudb. Tudi v zvezi s spremembo obsega ponudbe naročnika dodatno pojasnjujeta, da so bili iz ponudbene dokumentacije naknadno izločeni tehnološki projekti ter da je bilo vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije pojasnjeno, da se v primeru, ko bodo ponudniki ponudili tehnološke projekte, vrednost le- teh ne bo upoštevala pri ocenjevanju in analizi cene (odgovor št. 63, posredovan prevzemnikom razpisne dokumentacije dne 14.01.2005). Glede navedbe vlagatelja, da je bil obseg del v razpisnih pogojih zavajajoč, naročnika navajata, da je ta trditev vlagatelja neutemeljena in neresnična, saj obseg natečajnega elaborata ni bil spremenjen. Naročnika menita, da so neresnični in zlonamerni tudi očitki vlagatelja, da sta naročnika v razpisnih pogojih navedla zavajajoč obseg del zaradi podvrednotene ocene investicije, ker naj ne bi upoštevala potrebnih parkirnih in zaklonilnih površin.
Poleg tega naročnika menita, da bi moral vlagatelj očitke kršitev, da sta naročnika spreminjala razpisne pogoje med postopkom zbiranja ponudb in podala zavajajoč obseg del v razpisnih pogojih, v skladu s 5. odstavkom 12. člena ZRPJN, uveljavljati v času do odpiranja ponudb torej do 21.01.2005 in ne po odločitvi naročnika o izločitvi njegove ponudbe kot nepravilno opremljene.
V zvezi z vlagateljevo zahtevo po izplačilu odškodnine za nastale stroške pri izdelavi ponudbe naročnika menita, da je takšna zahteva vlagatelja nerazumljiva in nedopustna, saj v tem primeru ne gre za nikakršno nesorazmerno kršitev pogodbenih obveznosti, saj med naročnikoma in vlagateljem na obstaja nobeno pogodbeno ali kakršnokoli drugo pravno razmerje.
Naročnik je vlagatelja pozval, da mu v roku treh dni po prejemu sklepa, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 03.03.2005, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V zahtevku za revizijo poziva Državno revizijsko komisijo, da presodi, ali je elaborat pod šifro 85321 resnično oddan v enem paketu oziroma ali je bil z odstopanjem načina pakiranja od predpisanega kršen smisel in namen ZJN-1 oziroma namen javnega razpisa, pa tudi o tem, ali so v zahtevku vlagatelja očitane vsebinske in postopkovne kršitve.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Upoštevajoč navedbe vlagatelja je Državna revizijska komisija preverila pravilnost ravnanja naročnikov, ko sta natečajni elaborat pod šifro 85321 izločila iz nadaljnje obravnave kot nepravilno opremljen. V razpisni dokumentaciji je naročnik v okviru poglavja 3.0. "Razpisni pogoji in navodila ponudnikom za pripravo ponudbe" (v nadaljevanju: razpisni pogoji), točka 3.3.5. "Priprava, oprema in označevanje ponudbe" določil:
"Ponudba, ki mora vsebovati Sklop A, B, C, mora biti predložena v 1 (eni) skupni zapečateni ovojnici z jasno oznako "NATEČAJ ZA AKADEMIJE - NE ODPIRAJ!", številko Uradnega lista in uradne objave ter šifro elaborata (šifra sestavljena iz 5 arabskih številk, ki ne sme biti višja od 1,5 cm in daljša od 6 cm in se jo vpiše v desni zgornji kot). Vsak sestavni del ponudbe mora biti predložen v ločeni zapečateni ovojnici (SKLOP A - ponudba, SKLOP B - natečajni elaborat in SKLOP C - naslov za vrnitev), in mora biti označen z isto šifro elaborata kot je navedena na skupni zapečateni ovojnici.
Vsakemu ovitku je potrebno predložiti popis vseh sestavnih delov.".
Hkrati je naročnik je v razpisnih pogojih, v zadnjem odstavku točke 3.3.6.1. določil:
"Vse nepravočasno predložene ali nepravilno označene ponudbe bo razpisovalec v postopku odpiranja izločil iz nadaljnje obravnave in jih vrnil ponudniku.".
Iz zapisanih določil razpisnih pogojev velja zaključiti, da je naročnik v razpisnih pogojih jasno določil, da mora biti ponudba oddana v enem ovitku stočno določeno oznako ter hkrati opozoril tudi vse ponudnike, da bo vsaka ponudba, ki ne bo pravilno označena izločena iz nadaljnje obravnave.

Državna revizijska komisija po vpogledu v dokumentacijo ugotavlja, da je bila ponudba vlagatelja, ki jo naročnika vodita pod zaporedno številko 1 (oznaka naročnikov na ovojnicah) oddana v dveh zaprtih ovojnicah ter da je naročnika dejansko nista odprla.

Na večji od zaprtih ovojnic je oznaka:
"85321
NE ODPIRAJ!
NATEČAJ AKADEMIJE
JAVNI RAZPIS 404-01-77/2004

UNIVERZA V LJUBLJANI
KONGRESNI TRG 12
1000 LJUBLJANA".
Poleg navedenega so na ovojnici tudi žig enega od naročnikov (Univerza v Ljubljani), datum prejema (20.01.2005), na roko zapisana ura (9.05) ter številka ponudbe (1).

Na manjši od ovojnic so zgolj oznake enega od naročnikov (Univerza v Ljubljani) in sicer žig, datum prejema (20.01.2005) ter na roko zapisana ura (9.05) in številka ponudbe (1), ni pa ovojnica tudi drugače označena.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je bil elaborat pod šifro 85321 oddan v dveh ovojnicah, torej v nasprotju z določili razpisnih pogojev. Zaradi tega je ponudbo potrebno šteti tako za nepravilno oddano (v dveh ovojnicah) kot tudi za nepravilno opremljeno (nepravilna oznaka na ovojnici), kot sta to pravilno ugotovila naročnika.

Državna revizijska komisija poudarja, da morajo tako naročniki kot ponudniki pri oddaji javnih naročil postopati v skladu s pravili, ki jih določa ZJN-1 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi. Obvezujoča so tudi avtonomna pravila, ki jih za oddajo posameznega javnega naročila postavi naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnikova navodila in zahteve iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb kot tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Postopki oddaje javnih naročil so formalni in strogi prav z namenom zagotovitve enakopravnega položaj vsem zainteresiranim ponudnikom (ter hkrati z namenom preprečitve možnost diskrecijskega odločanja naročnika). Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal pravilno, ko je elaborat pod šifro 85321 izločil iz nadaljnje obravnave kot nepravilno opremljen ter da bi verjetno drugačno ravnanje naročnikov (četudi na račun "nebistvenosti") lahko pomenilo neenakopravno obravnavanje ponudnikov

Vlagatelj v zahtevku za revizijo prav tudi navaja, da sta naročnika spreminjala razpisne pogoje med postopkom zbiranja ponudb in podala zavajajoč obseg del v razpisnih pogojih (prevrednotenje ocene investicije). V zvezi s temi navedbami vlagatelja Državna revizijska komisija pritrjuje ugotovitvam naročnika, da so očitane kršitve podane pavšalno, saj jih vlagatelj ne opiše in konkretizira, niti ne navaja dejstev in dokazov, s katerimi te kršitve utemeljuje, kar ni v skladu z določbo 4. in 5. točke tretjega odstavka 12. člena ZRPJN ( saj mora vlagatelj v zahtevku jasno navesti tako kršitve kot tudi dejstva in dokaze, s katerimi se te kršitev dokazujejo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo namreč ne navaja, kako naj bi naročnik s spreminjanjem razpisne dokumentacije in podajanjem zavajajočega obsega del kršil ZJN-1 oziroma določila razpisne dokumentacije. Ker ne navaja konkretnih argumentov ter konkretnih kršitev ZJN-1, Državna revizijska komisija vlagatelju v tem delu zahtevku za revizijo ni mogla slediti oziroma o njem meritorno odločiti.

Tudi v primeru, če bi se Državna revizijska komisija lahko spustila v obravnavo navedb vlagatelja, da sta naročnika spreminjala razpisne pogoje med postopkom zbiranja ponudb in podala zavajajoč obseg del v razpisnih pogojih, ker bi jih vlagatelj podrobneje argumentiral in opisal, pa gre tudi v tem delu pritrditi naročniku, ki je pravilno (glede na to, da se vlagateljeva navedba nanaša na vsebino razpisne dokumentacije) ugotovil, da meritorna presoja očitane kršitve v tej fazi postopka ni več mogoča. V skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN bi namreč moral vlagatelj zahtevek za revizijo glede domnevnih kršitev, ki se nanašajo na vsebino razpisne dokumentacije, vložiti takoj, ko je prejel razpisno dokumentacijo, najkasneje pa do prejema odločitve naročnika o dodelitvi naročila. Kljub navedenemu pa Državna revizijska komisija opominja vlagatelja na določilo 25. člena ZJN-1, ki dopušča spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije s strani naročnika. Iz navedenega člena izhaja, da so spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije dopustne, v kolikor se ne nanašajo na merila (50. člen ZJN-1), vendar mora v primeru le- teh naročnik ravnati skladno s 25. členom ZJN-1 (spremembe in dopolnitve posredovati vsem, ki so dvignili razpisno dokumentacijo in v primeru, da je zaradi sprememb in dopolnitev razpisne dokumentacije potrebno podaljšati rok za oddajo ponudb o tem obvesti vse ponudnike, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo in ga objavi na način, kot je bil objavljen javni razpis).

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročniku ni mogoče očitati kršitev določil ZJN-1 in razpisne dokumentacije, ki jih navaja vlagatelj, je v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot je razvidno iz izreka tega sklepa.

V zvezi z zahtevo vlagateljeva po izplačilu odškodnine za nastale stroške pri izdelavi ponudbe Državna revizijska komisija navaja, da vlagatelj teh stroškov v revizijskem postopku ne more zahtevati, ker za povrnitev teh stroškov v revizijskem postopku ni najti pravne podlage.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21.03.2005

Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Tanja Kompara, Tyrševa 4, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana
- Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana