018-086/2005 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

Številka: 018-86/05-32-557

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za "DEFIBRILATOR ZA SRCE - 4 KOMADI" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo A FORM d.o.o., Dunajska 51, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.03.2005

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi sklep naročnika o zavrženju, št. 270-33/04-12, z dne 09.03.2005.
2. Naročnik mora odločiti o zahtevku za revizijo v skladu s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je sprejel sklep, št. 270-33/04, z dne 03.11.2004, o izvedbi javnega naročila male vrednosti za "DEFIBRILATOR ZA SRCE - 4 KOMADI". Naročnik je za oddajo predmetnega javnega naročila povabil k oddaji ponudbe ponudnike, in sicer: vlagatelja, GORENJE GTI, d.o.o. Velenje in MEDISTAR d.o.o., Ljubljana.

Iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila", št. 270-33/04, z dne 11.02.2005, izhaja, da je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje MEDISTAR d.o.o., Ljubljana.

Vlagatelj je dne 18.02.2005, skladno z drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju: ZJN-1), od naročnika zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, ki mu jo je naročnik posredoval z dokumentom, št. 270-33/04-9, z dne 22.02.2005.

Vlagatelj je dne 03.03.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja domnevne kršitve naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, ki ga je naročnik s sklepom, št. 270-33/04, z dne 09.03.2005, zavrgel iz razloga, ker vlagatelj ni izkazal aktivne legitimacije. Naročnik v sklepu o zavrženju zahtevka za revizijo navaja, da vlagatelju ni bila in mu tudi ne bi bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, saj je vlagatelj vložil nepravilno ponudbo in torej kot taka ne bi mogla biti izbrana.

Vlagatelj je dne 05.10.2004, na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo, saj naj bi bila odločitev naročnika, kot izhaja iz sklepa o zavrženju zahtevka, zanj nesprejemljiva in navaja, da v zahtevku za revizijo ni zatrjeval nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika, oziroma obstoja pravnega položaja, ki ne bi omogočal oddaje javnega naročila v tem postopku. Vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo neupravičeno zavrgel zaradi tega, ker vlagatelj naj ne bi izpolnjeval pogojev za aktivno legitimacijo. Po mnenju vlagatelja, naročnik nepravilno ugotavlja, da vlagatelju ni bila in mu tudi ne bi bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, saj vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je naročnik nepravilno ocenil njegovo ponudbo kot nepravilno in izbral drugega ponudnika.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je pritožba utemeljena iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Iz sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo naročnika, št. 270-33/04-12, z dne 09.03.2005, izhaja, da je vlagatelj zahtevek za revizijo pravočasno vložil pri naročniku in da ima vlagatelj sicer interes za dodelitev predmetnega naročila, da pa mu ni bila in mu tudi ne bi bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, saj je le-ta predložil nepravilno ponudbo in torej kot taka ne bi mogla biti izbrana kot najugodnejša, zato po mnenju naročnika, zahtevek za revizijo ne izpolnjuje vseh predpostavk. Poleg tega, po mnenju naročnika, vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika oziroma obstoja pravnega položaja, ki ne bi omogočal oddaje predmetnega javnega naročila v tem postopku. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s prej navedenim sklepom vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel iz razloga neobstoja aktivne legitimacije, saj vlagatelju ni bila in mu tudi ne bi bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika. Potrebno je bilo ugotoviti torej predvsem to, ali je naročnik pravilno ravnal, ko je zahtevek za revizijo zavrgel, ker naj vlagatelj ne bi bil aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo.

Aktivno legitimacijo v postopku revizije določa 9. člen ZRPJN, in sicer "(1) Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.".

ZRPJN torej za obstoj aktivne legitimacije kot ene izmed procesnih predpostavk zahteva izpolnjevanje dveh pogojev, ki morata biti izpolnjena kumulativno: obstoječi oz. (zaradi razlogov, ki so na strani naročnika) opuščeni interes za dodelitev naročila in nastanek oz. možnost nastanka škode. Ob navedenem dejanskem stanju Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni mogoče slediti stališču naročnika, ko je ugotovil, da vlagatelj ni aktivno legitimiran kot stranka v postopku za vložitev zahtevka za revizijo. Vlagatelj je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila dvignil razpisno dokumentacijo ter oddal svojo ponudbo. S tem je nedvomno izkazal interes za dodelitev naročila. Zaradi domnevno nezakonitega naročnikovega ravnanja, ki ga vlagatelj navaja, pa bi vlagatelju lahko nastala škoda, zato je v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka. Glede na to, da je vlagatelj aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka, Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi moral naročnik postopati skladno s 16. členom ZRPJN, ki določa, da naročnik po preverjanju predpostavk, odloči o zahtevku za revizijo, tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Naročnik bi moral tako o zahtevku za revizijo odločati vsebinsko in se opredeliti do vlagateljevih navedb iz zahtevka za revizijo in ne, kot je storil naročnik, zavreči zahtevek za revizijo. Ker naročnik zahtevka za revizijo še ni obravnaval in glede na to, da mora v skladu s prej navedenim prvim odstavkom 16. člena ZRPJN o zahtevku za revizijo najprej odločiti naročnik, postopek pred Državno revizijsko komisijo pa se nadaljuje (šele) v primeru drugega odstavka 16. člena ali 17. člena ZRPJN, je Državna revizijska komisija pritožbi ugodila.

Državna revizijska komisija na podlagi vsega zapisanega zaključuje, da je naročnikova odločitev, s katero je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo, nezakonita in je zato razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v sklepu o zavrženju zahtevka za revizijo, št. 270-33/04-12, z dne 09.03.2005.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 17.03.2005
Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, šempeter pri Gorici
- A FORM d.o.o., Dunajska 51, Ljubljana
- MEDISTAR d.o.o., Stegne 21 c, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana