018-042/2005 Splošna bolnišnica Celje

Številka: 018-42/05-32-437

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo ultrazvočnega aparata za potrebe Rentgenološkega oddelka ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskovškova cesta 9D, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Mitja Lamut, Pražakova 10, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 23.02.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o dodelitvi naročila, kot je razvidna iz dokumenta naročnika "Odločitev o oddaji naročila, z dne 20.12.2004".

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 364.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je sprejel sklep, z dne 16.06.2004, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila ter v Uradnem listu RS, št. 122/2004, z dne 12.11.2004, pod številko objave Ob-30475/04, objavil javni razpis po odprtem postopku za dobavo in montažo ultrazvočnega aparata za potrebe Rentgenološkega oddelka. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb (dokument, z dne 03.12.2004) je razvidno, da je naročnik prejel dve pravočasni ponudbi.

Naročnik je dne 20.12.2004 izdal odločitev o oddaji javnega naročila, iz katere je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Elmed, Aleš Gospodarič s.p., Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 04.01.2005, v skladu z drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju ZJN-1), od naročnika zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, ki mu jo je le-ta posredoval z dopisom, z dne 04.01.2005.

Vlagatelj je dne 12.01.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita, da je njegova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika nepravilna.
Vlagatelj navaja, da mora imeti ponujeni ultrazvočni aparat po tehničnih specifikacijah iz razpisne dokumentacije naročnika najmanj 1024 delovnih kanalov. Iz predložene dokumentacije ter priloženih prospektov izbranega ponudnika, po mnenju vlagatelja izhaja, da ima izbrani ultrazvočni aparat Philips HDI 5000 SONO CT SYSTEM samo 512 delovnih kanalov in ne 1024 delovnih kanalov, kot je zahtevala razpisna dokumentacija naročnika. Vlagatelj je mnenja, da je izbrani ponudnik ponudil ultrazvočni aparat z 512 delovnimi kanali z digitalno obdelavo (procesiranjem), ki pri zajetih slikah doseže izboljšave, ki jih proizvajalec navaja kot "9216 digitally process channels per image frame". Vendar pa je po mnenju vlagatelja bistveno, da delovni kanali ultrazvočnih sistemov in kanali pridobljeni s procesiranjem signalov, ne spadajo v isto kategorijo in jih zato v nobenem primeru ne gre enačiti. Poleg zahtevka za revizijo, je vlagatelj priložil strokovno mnenje specialnega inštituta-Inštituta za telekomunikacije iz Ljubljane, ki je v ekspertnem mnenju-ultrazvok št. ITK-EM-2004-med 001, januar 2005 ugotovil, da ima sporni ultrazvočni aparat Philips HDI 5000 SONO CT SYSTEM samo 512 delovnih kanalov in ne zahtevanih 1024 delovnih kanalov.
Glede na navedeno vlagatelj naročniku predlaga, da njegovemu zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila, vlagatelju pa povrne stroške tega postopka, in sicer takso v višini 100.000,00 SIT in 2000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 100 odvetniških točk za sestanek s stranko, vse povečano za 20% DDV.

Naročnik je dne 26.01.2005 izdal odločitev o zahtevku za revizijo, iz katere izhaja, da je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi te odločitve naročnik povzema navedbe vlagatelja iz zahtevka za revizijo in v zvezi s tem navaja, da je njegova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, temeljila na vsebini ponudbene dokumentacije. Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da ima dotični aparat 9216 delovnih kanalov, tako da izpolnjuje zahtevo razpisne dokumentacije. Ekspertno mnenje, ki ga je priložil vlagatelj, pa ugotavlja, da ima ponujeni aparat izbranega ponudnika samo 512 delovnih kanalov. Po mnenju naročnika, strokovno mnenje nima teže predvsem iz razloga, ker je izdelano na podlagi podatkov drugega modela aparata ULTRAMARK HDI 5000, sicer na prvi pogled podobnega aparatu izbranega ponudnika. Podatki, ki so sestavni del mnenja, so sneti kar z internetnih strani dvomljivega porekla (www.cvsales.com - The global Supplier of pre-owned ultrasound systems, probes and parts, ter www.cmiecho.com-Consultants for Medical Imaging Inc.), ne pa z uradnih strani proizvajalca Philips. Izdelava mnenja bi morala po mnenju naročnika temeljiti na podatkih iz originalnih prospektov ponujenega aparata, kot so bili predloženi v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika, zato lahko naročnik upravičeno dvomi v ugotovitve ekspertnega mnenja. V ponudbi izbranega ponudnika, ki vsebujejo originalne prospekte proizvajalca Philips, podatka o tem, da ima aparat samo 512 delovnih kanalov, ni najti. Poleg tega naročnik še dodaja, da je izbrani ponudnik naknadno posredoval uradne prospekte ATL in Philips, iz katerih je razvidna zgodovina razvoja aparata HDI 5000, ki poleg tega dokazuje, da ima ponujeni aparat Philips Ultrasound: HDI sono 5000 CT, ki ga je ponudil izbrani ponudnik v svoji ponudbi CE/11/04, 9216 digitalnih obdelovalnih kanalov.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 02.02.2005, naročniku sporočil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 04.02.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-42/05-32-305, z dne 09.02.2005, od naročnika zahtevala dodatno dokumentacijo, kar je naročnik posredoval v prilogi dopisa, št. 108/2005-DMA, z dne 14.02.2005.
Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo trdi, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, saj naj bi le-ta, ponudil ultrazvočni aparat proizvajalca PHILIPS HDI 5000 sonoCT, ki ne ustreza tehničnim zahtevam razpisne dokumentacije naročnika. Ponujeni aparat izbranega ponudnika naj bi imel samo 512 delovnih kanalov in ne 1024 delovnih kanalov, kot jih je zahteval naročnik. Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti vlagateljevih navedb zato morala odgovoriti na vprašanje, ali je naročnik pri tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za pravilno, ravnal v skladu z določbami ZJN-1. Na tem mestu je potrebno izpostaviti 13. točko 3. člena ZJN-1, ki določa, da je pravilna ponudba tista, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije naročnika. Ob tem velja dodati, da razpisno dokumentacijo in s tem predmet predmetnega javnega razpisa določi naročnik, morebitni ponudniki pa se morajo odzvati z vsemi zahtevami, ki jih je postavil naročnik, sicer mora le-ta v nasprotnem primeru ponudbe šteti bodisi kot nepravilne, neprimerne ali kot nesprejemljive, takšne ponudbe pa mora naročnik zavrniti (76. člen ZJN-1).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe kot enega izmed pogojev (8. točka 8. člena razpisne dokumentacije v povezavi s tehničnimi specifikacijami) v delu "TEHNIČNE SPECIFIKACIJE", stran 28, zahteval, da mora ultrazvočni aparat ustrezati tehničnim specifikacijam in obenem v deseti alinei določil, da mora ultrazvočni aparat med drugim vsebovati tudi: "najmanj 1024 delovnih kanalov.".

Pri tem gre najprej poudariti, da mora naročnik pravilno in popolno ugotoviti dejansko stanje, kot je razvidno iz ponudbenih dokumentov ter tako ugotovljeno dejansko stanje subsumirati pod določbo razpisne dokumentacije. Obrazložitev vrednotenja ponudb mora biti objektivno artikulirana na način, ki omogoča naknadno preverljivost vrednotenja in medsebojno primerljivost ponudb. Iz dokumentov, ki jih naročnik sestavi v fazi pregledovanja in vrednotenja ponudb, mora biti jasno razvidno, zakaj je za določeno ponudbo ugotovil, da (ne) ustreza zahtevam, ki jih je postavil v razpisni dokumentaciji. To velja tudi v primeru, če se vprašanje izpolnjevanja zahteve razpisne dokumentacije zastavi v postopku revizije oddaje javnega naročila, ko vlagatelj v zahtevku za revizijo izrazi dvom o tem, da ponujen aparat izbranega ponudnika izpolnjuje vse zahteve, določene v razpisni dokumentaciji. Naročnik je tudi v revizijskem postopku (v obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo) dolžan pojasniti, kakšno dejansko stanje je ugotovil v postopku pregledovanja in vrednotenja ponudb ter posledično, kako je na tako ugotovljeno dejansko stanje apliciral določbo razpisne dokumentacije.

Kot je razvidno iz odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 20.12.2004, je naročnik po pregledu ponudb zgolj ugotovil, da ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje vse pogoje oziroma zahteve iz razpisne dokumentacije in jo je zato štel za pravilno. Iz odločitve naročnika o zahtevku za revizijo, z dne 26.01.2005, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo, izhaja, da je odločitev naročnika o izboru ultrazvočnega aparata temeljila na vsebini ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika, iz katere je razvidno, ".. da ima dotični aparat 9216 delovnih kanalov, tako da izpolnjuje zahtevo razpisne dokumentacije." Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik niti v obvestilu o oddaji naročila niti v svoji odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo ni pojasnil, na kakšen način je v postopku pregledovanja in vrednotenja ponudbe izbranega ponudnika prišel do ugotovitve, da je le-ta izpolnil zahtevo razpisne dokumentacije in sicer, da mora ultrazvočni aparat vsebovati â??najmanj 1024 delovnih kanalov. V ponudbi izbranega ponudnika je sicer navedeno "9216 delovnih kanalov", vendar pa gre iz priloženih prospektov, ki so sestavni del ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika, zgolj razbrati "..9216 Digital Processed Channels". Naročnik se v nobenem od dokumentov, ki jih je v predmetni zadevi izdal, ni opredelil do tega ali gre termin Digital Processed Channels, dejansko šteti za delovne kanale, ki so bili kot pogoj zahtevani v njegovi razpisni dokumentaciji. Glede na navedeno Državna revizijska komisija tako ni mogla ugotoviti, da je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika z vidika 13. točke 3. člena ZJN-1 označil kot pravilno, saj iz celotne dokumentacije ni mogoče preveriti izpolnjevanja navedene zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, oziroma drugače, nikjer iz dokumentacije ni razvidno, kako in na kakšen način je naročnik v delu izpolnjevanja svoje zahteve po delovnih kanalih ocenil ponudbo izbranega ponudnika kot pravilno. Na podlagi takega dejanskega stanja pa obenem tudi ni mogoče ugotoviti, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, zato je Državna revizijska komisija na podlagi vsega zapisanega v skladu s 3. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila, kot je razvidna iz dokumenta naročnika, z dne 20.12.2004.

Državna revizijska komisija lahko naročniku, skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN, poda napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik mora ponovno vrednotiti in oceniti prispele ponudbe, predvsem pa mora pri ponovnem vrednotenju pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika preveriti, ali gre pri navedbi izbranega ponudnika: "..9216 Digital Processed Channels" za dejansko izpolnjevanje zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, da mora ponujen ultrazvočni aparat vsebovati najmanj 1024 delovnih kanalov.
S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka, in sicer stroške plačane takse v višini 100.000,00 SIT, stroške zastopanja po odvetniku v zahtevanem znesku 220.000,00 SIT (odvetniški stroški v višini 2000 odvetniških točk, skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. št. 67/03) in 20% DDV. Naročnik mora vlagatelju tako povrniti 364.000,00 SIT. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 23.02.2005
Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje
- Odvetnik Mitja Lamut, Pražakova 10, Ljubljana
- Elmed, Aleš Gospodarič s.p., Radvanjska cesta 128, Maribor
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana